DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 69     <-- 69 -->        PDF

PROBLEM ZAŠTITE ŠUMSKE VEGETACIJE, POSEBNO
NA ZADARSKOM ARHIPELAGU


Značaj i važnost šuma odnosno zelenog pokrova u cjelini nije potrebno posebno
isticati.


Činjenica je da je šumska vegetacija u cijeloj sjevernoj subregiji Dalmacije
pretežno degradirana uvjetovana narušavanjem ekološke ravnoteže, a što
je prouzročio uglavnom čovjek.


Na kopnenom dijelu ove regije to su pretežno šume hrasta medunca, makije
i submediteranskih šikara te kamenjar-krš na znatnim površinama.


Borove šume podizane su i prije I svjetskog rata, između dva svjetska rata,
a i poslije oslobođenja, kada je u prvom desetljeću najviše podignuto tih šuma.
No te šume (kao najvrednije) u odnosu na cijelu šumsku vegetaciju područja
predstavljaju, na žalost, samo mali dio (cea 3—4%>): u zadarskom kopnenom
dijelu oko 1300 ha, na otocima cea 150 ha, a na cijeloj široj regiji cea 2500 ha.
Iz navedenog proizlazi da se od strane društva mora u cjelini mnogo učiniti
na povećavanju šumskog fonda, i to kvalitetnog, obzirom na općekorisne njegove
funkcije. Kamenjara-krša u široj zadarskoj regiji ima cea 30.000 ha. To je zemljište
moguće privesti samo šumskoj kulturi-vegetaciji, te je očito koliki je to
zadatak a i obaveza za stvaranje dijela normalnog ekosistema u području.


Uprkos takvoj situaciji, društvo je vodilo računa da se barem pojedina
interesantna i važna područja ili objekti zaštite. Republičkim zakonom i rješenjima,
kao i odlukama Općine Zadar proglašeno je nekoliko zaštićenih objekata
prirode od Oslobođenja do danas i to u zadarskom području kao posebna kategorija
Nacionalni park Paklenica, kao spomenici prirode-stabla i parkovi:
»Zeleni hrast« od Islama Latinskog i parka Vladimira Nazora u Zadru,
a u široj regiji kanjon Zrmanje u Obrovcu.


Objekti su za održavanje i unapređenje povjereni bilo radnim organizacijama
(Nacionalni park i park Vladimira Nazora) ili službama Općina. Međutim
osim proglašenja zaštinim objektima do sada je uglavnom vrlo malo ili ništa
učinjeno na održavanju i unapređenju tih predjela. Iznimka je Nacionalni park
Paklenica za čije je održavanje Općina Zadar odvajala sredstva (no koja nisu
mogla zadovoljiti ni osigurati određene zadatke koje je potrebno vršiti u takvim
objektima posebne kvalitete i značaja, ne samo za uže područje već i za cijelu
zajednicu). Novi zakon o nacionalnim parkovima pretpostavlja se da će barem
u cjelosti osigurati redovno održavanje, no trebat će stvoriti dalje materijalne
uvjete za izvršenje zadataka koji su zacrtani planovima, a i ostvarenje preduvjeta
da do tih realizacija na vrijeme i dođe.*


Briga za ostale objekte, kako je rečeno, prepuštena je radnim organizacijama
koje u okviru svojih i onako teških materijalnih uvjeta povremeno odvajaju
sredstva za najnužniju zaštitu.


* Stanoviti radovi u NP Paklenici financirani su i iz republičkog Fonda za unapređenje
kulturnih djelatnosti odnosno, kasnije, odgovarajućeg SIZ-a (op).