DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 65     <-- 65 -->        PDF

za tri decenije postojanja socijalilističke Jugoslavije, izvrši pošumljavanje goleti
na preko 560 hiljada hektara, da se izvrši melioracija degradiranih šuma i šikara
na preko milion hektara, da se na 150 hiljada hektara unesu vrednije vrste
drveća pretežno četinara (introdukcija) kao i da se raznim merama nege tretira
još oko 2 miliona hektara šume. Značajno je takođe istaći da smo u periodu
1941. do 1965. godine započeli intenzivno podizanje plantaža topola i da smo
u 1975. godini već imali 62 hiljade hektara, što predstavlja značajnu sirovinsku
bazu (preko 300 hiljada kubnih metara godišnje), za našu drvnu industriju —
naročito hemijsku.


Planiranje, kao i svi drugi šumsko-kulturni radovi bili bi u znatno većem
obimu izvršeni da smo imali dopunska društvena sredstva ili bar bankarska
sredstva sa beneficiranom kamatom i povoljnijim uslovima vraćanja. Najveći
deo sredstava za šumsko-kulturne radove izdvajale su iz vlastitih sredstava
šumsko-privredne organizacije iako nam je dobro poznato da šumarstvo spada
u nisko akumulativnu granu naše privrede.


Izvršeni radovi na podizanju i obnovi šuma doprineli su da se stanje šuma
u društvenom sektoru znatno poboljša, kako u pogledu ukupne drvne zalihe tako
i u pogledu poboljšanja kvaliteta i povećanja prinosa. Melioracijom šikara i
degradiranih šuma, zatravljivanjem i pošumljavanjem goleti, kao i uređenjem
bujica i vodotoka, ogroman je doprinos sanaciji bujica, a time zaštiti saobraćaja,
naselja i drugih privrednih objekata.


Sve to što su učinili radni ljudi u šumarstvu i industriji za preradu drveta
širom Jugoslavije, uz pomoć i podršku društvene zajednice, na planu obnove
šuma i zaštiti zemljišta od erozije poboljšalo je životnu sredinu čoveka iako
nije vršeno pod savremenim naslovom zaštita životne i radne sredine čoveka.
Ti pionirski radovi na zaštiti i povećanju produktivnosti zemljišta, na zaštiti
plodnih polja od poplava, ne mogu se drugačije ni kvalifikovai nego kao borba
za zaštitu životne sredine. I danas, sa industrijskim razvojem naše zemlje, kada
su nastali novi problemi u zaštiti životne sredine, obnova šuma i privođenje
proizvodnje nekoliko m.iliona hektara zemljišta koje je u permanentnoj degradaciji,
ostaje kao ključni problem naše društvene zajednice. Savremena nauka
i tehnologija je dobrim delom resila problem prečišćavanja otrovnih gasova i
otpadnih voda, ali bez šume, bez prirodnog filtra zagađenog vazduha, bez prirodnog
filtra kvalitetne vode ne može se zamisliti život savremenog društva.
Sa tempom industrijalizacije i urbanizacije naše zemlje mora se po svaku cenu
održati i tempo podizanja novih zelenih površina kako bi usporili, ako ne i potpuno
zaustavili dalju degradaciju životne sredine.


III


Dovesti u normalno stanje velike površine degradiranih i nisko produktivnih
šuma, zaustaviti eroziju na velikim površinama goleti i degradiranog poljoprivrednog
zemljišta su neodložni nacionalni zadaci, pa je zato neophodno potrebno
resiti niz problema među kojima ističemo posebno:


1. Prvi i osnovni problem jesu investicije koje šumarstvo ne može da
izdvoji iz svoje sopstvene akumulacije. Dodatna bankarska sredstva za plantažiranje
topola i četinara i za izradu šumskih komunikacija potvrda su postig471