DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 52     <-- 52 -->        PDF

radioaktivnim cezijem (137Cs). CIGNA (1972) nalazi u Laponskim lišajima
slijedeći radioaktivne elemente: 54Mn, »»Sr, iwRu, i«Cs, i3?Cs i i**Ce.
RITCHIE et dl. (1972) dokazuju prisutnost cezija is?Cs od 39 do 91 pCi/g
kod tri vrste Cladonia. ERAMETSTA i YLIKUOKANEN (1971) nalaze kod
šest vrsta lišaja i 22 vrste mahovina niobija u količini od 1—20 ppm, molibdena
1 — 2 ppm, hafnija 1 — 19 ppm, wolframa 1 — 40 ppm, torija 0,5
do 29 ppm i urana 1 — 7 ppm. WHICKER et dl. (1971) nalaze radioaktivni
cezijMiCs u lišajima koji rastu u tundri. MATSSON i PERSSON (1972) nalaze
u Cladonia alpestris, nakon nuklearne eksplozije 1961—1946. god., od


210Pb,


10 — 20 pCi/kg radioaktivnih elemenata: 22Na, 2iflPo, a u ožujku
1970 — 1971. te količine su iznosile 3100 pCi/kg. HAUSON (1972) određuje


2:!9Pu


u lišajima i 2«Pu. GANNUTZ (1972) ispituje koleraciju djelovanja
gama zraka na izolirane kulture lišaja, mahovina, alga i gljivica.


Dok u svjetskoj literaturi postoji mnogo podataka o biokemijskoj aktivnosti
lišaja kod nas u Jugoslaviji ima malo podataka. Spomenut ćemo samo
neke: POKORNY (1970) ispituje metabolički put d-metionina kod lišaja i
nalazi na je metabolički put d-izomera aminokiselina strogo određen evolucionim
stupnjem biljne kategorije. Spomenuto je da su lišaji jako osjetljivi
na prisustvo sumporovodika u zraku, te na akrolein (UHLIK i FILIPAN,
1973), koji dolazi u zrak nepotpunim sagorijevanjem ugljikovodika
u motorima s unutrašnjim sagorjevanjem.


Zapaženo je da neke vrste lišaja (Collema, Parmelia i Xanthoria) rastu
na betonskom zidu mostova, koji se nalaze na otvorenom glavnom kolektoru
opadnih voda grada Zagreba (područje Žitnjak — Resnik, slika 1).
Nađena je vrlo bogata flora lišaja na otoku Olibu u blizini žala, koja su
jako zagađena katranom, čiji se miris širi u unutrašnjost otoka (MUNJKO,
1972). U Gorskom kotaru (Skrad) je također primjećeno da lišaji ugibaju
u neposrednoj blizini mazuta, koji je proliven prilikom prometnog
udesa autocisterne. Naša preliminarna ispitivanja (MUNJKO i MIKLIČAN,
1971), ponašanja mikroflore lišaja i samih lišaja na vodeni medij s visokim
koncentracijama fenola (od 100 — 500 mg/l) pokazala su da lišaji i
njihova mikroflora mogu koristiti fenol kao jedini izvor ugljika. Ova ispitivanja
su nastavljena u Zavodu za botaniku u Zagrebu (MUNJKO, 1974),
gdje je, osim fenola, i acetom poslužio kao jedini izvor ugljika. Lišaji za
pokuse su sakupljeni iz raznih krajeva Jugoslavije i raznih staništa, a dobiveni
rezultati pokazali su niz zanimljivih podataka o aktivnosti lišaja i njihove
mikroflore.


MATERIJAL I METODIKA


Ispitivanja su započela 21. 7. 1969. i trajala su do 20. 6. 1974. Dala su
niz zanimljivih podataka kao prilog poznavanju bioaktivnosti mikroflore
lišaja.


Za ova ispitivanja sakupljeni su lišaji u sterilne poletilenske vrećice
s raznih staništa: razna tla, kora crnogoričnog drveća, kamenitog stijenja
u brdima i sa ulaza u spilje, sa bjelogoričnog drveća, te sa betonskih
zidova i mramornih nadgrobnih spomenika (starih preko 50 god.). Uzorci


458