DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 49     <-- 49 -->        PDF

PRELIMINARNA ISPITIVANJA BIOLOŠKE RAZGRADNJE FENOLA
I ACETONA MIKROFLOROM KOJA RASTE NA LIŠAJEVIMA


Dr IGNAC MUNJKO i RUŽICA MIKLIČAN, dipl. inž.
Laboratorij za kontrolu voda INA-OKI,
Zagreb


Prof. dr ZLATKO PAVLETIĆ i mr MARIJA TOMAC
Botanički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu,
Marulićev trg 9a


»


SAŽETAK. U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja biološke
razgradnje fenola 15 vrsta lišajeva i njihove mikroflore.
Ta su istraživanja pokazala, da je u toj razgradnji bakterijska
mikroflora lišajeva vrlo aktivna (op)


UVOD


Kod bioloških metoda za procjenu zagađenosti zraka lišaji imaju izvjesne
prednosti, prvenstveno zbog svoje jednostavne građe, polaganog
rasta i sposobnosti da pasivno apsorbiraju iz zraka, vode i tla skoro sve
što dođe u kontakt s njihovim talusom. Premda su otporni na nepovoljne
prilike u pogledu prehrane i temperature, te na gubitak vode, većina lišaja
je jako osjetljiva na gomilanje fototoksičnih tvari. Te činjenice su poznate
lihenolozima već od prošlog stoljeća, ali kod nas ima vrlo malo
radova koji tretiraju spomenutu problematiku. Praktična podjela lišaja također
je dovedena u vezu sa zagađivačima zraka. Tako danas imamo Ros
e-ovu skal u za čije dobivanje su korišteni lišaji Is kore drveća li
skal u Gilbert a koja je bazirana na mahovinama i lišajima s različitih
supstrata (objavljeno 1970. god.). Također imamo nepotvrđenu Rydz
a n-ovu »teoriju žeđi« koja naglašuje da je otrovni plin u zraku glavni
faktor ugibanja lišaja, ali i vlaga je važan lokalni faktor (DOBBS, 1973).
Zbog toga FARROV upozorava na opreznost, naglašavajući mnoge varijable,
između ostalog i količinu otrovnog plina (sumporni dioksid, trioksid
i dr.), koja može utjecati na rast i preživljavanje lišaja. O nekim zagađivačima,
kao što su umjetna gnojiva, razni »sprejevi«, otrovi protiv korova,
teški metali, radioaktivne tvari, automobilski ispušni plinovi, ozon,
sumporovodik i dr., postoje slabo ili nikakvo znanje o efektima na floru
lišaja (DOBBS, 1973).


Međutim o biokemijskoj aktivnosti i kemijskom sastavu lišaja imamo
mnogo podataka. KLEIN i ZELLER (1930) određuju sadržaj holina kod


455
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 50     <-- 50 -->        PDF

vrste Evernia i Parmelia, a HOREL (1931) je izolirao aromatska eterična
ulja iz vrste Evernia prunastris.


RIERE (1939) upotrebljava derivate lišaja u tekstilnoj industriji, dok
KÜRSCHNER i WITTENBERGER (1939) određuje sadržaj lignina u lišajima
i mahovinama. SONN (1931) određuje u lišajima beta-orcinol, a FUJIKAWA
i TOKUOKO (1947) ispituju otrovnost tvari dobivenih iz lišaja,
kao što su orcinol i olivetol. NOGAMI (1944) dobiva iz nekih vrsta Cladonia
didimsku kiselinu, dok SHIBATA (1944) određuje strukturu didimske kiseline
i neke metaboličke produkte lišaja. KLOSA (1950, STOLL et al. (1950),
PANISSET (1951), SHIBAT et al. (1952), te BARKOWSKI et al. (1958) ispituju
utjecaj lišajskog ektrasta i lišajskih kiselina na uzročnika tuberkuloze
(Mycobacterium tuberculosis) i neke grampozitivne bakterije. NATORI
(1957) ispituje 59 lišajskih derivata na Staphilococcus aureus i Mycobacterium
tuberculosis FUJIKAWA et al. (1957) ispituju antibiotsko djelovanje
lišajski derivata na Sarcinu luteo i Candidu albicans kod 128 djece.


BOER (1953) primjećuje sprečavanje rasta mahovina i lišaja kod upotrebe
živinih preparata kao fungicida na askomicete.


KUPREVICH et. al. (1959) ispituju aktivnost lišajskih enzima (katalaze,
invertaze i celulaze), a WACHTMEISTER (1959) dobiva ekstrakcijom lišaja
u benzenu i acetonu razne lišajske kiseline.


LINDBERG et al. (1953) daju prikaz sadržaja ugljikohidrata nađenih
u 55 vrsta lišaja. SCHOLANDER et al. (1952) primjećuju brzu prilagodbu
tropskih (10 vrsta) i arktičkih (19 vrsta) lišaja na srednje temperature.
LOUNAMA (1956) dokazuje da se lišaji po sastavu metala razlikuju od
drugih biljaka. BEDNAR i HANSEN (1964) izolirali su biotin iz talusa alge,


14C


a ne iz talusa funga u lišaju FEIGE (1970) ispituje preko iskorištenje
glukoze i glicerola kod vrste Cladonia convulata, a NIFONTOVA (1972) ispituju
pomoću 14C utjecaj temperature zraka na fotosintezu lišaja. LEBLANC
(1968) dokazuje da lišaji epifiti i mahovine u simbiozi s algama su jako
osjetljivi na sumporni dioksid, tako da već 5 ppm oštećuju talus, a veće
koncentracije SO-., dovode do plazmolize stanica. KIRSCHBAUM et al. (1971)
dokazuju da je 0,11 mg S02/m3 granična zona lišaje koji rastu na kori
drveća.


BOHMAN i LINDGREN (1963) izolirali su crveni pigment iz lišaja, a
PINEVICH i ASEEVA (1972) dokazuju da stanice lišaja dobivaju boju od
raznih vrsta mycoccoca. HESS (1963) pomoću papirne kromatografije određuje
lišajske kiseline CULBERSON (1972) je pomoću tankoslojne kromatografije
dobio 220 raznih produkata i derivata lišaja, ali svi nisu identificirani.


CHANCE i TIBBETTS (1973) određuju usninsku kiselinu pomoću tankoslojne
kromatografije. RAVINSKAYA (1971) je izolirala di- i tri- karbonske
kiseline iz sedam porodica lišaja, a njihove vrijednosti su se kretale
od 26 — 27% (od toga sukcinska 15,5% i malonska kiselina 13,5%). HUNECK
(1971) daje razne fizikalno-kemijske metode za određivanje strukture
i klasifikacije primarnih metaboličkih produkata: vitamina, enzima i fenilalaninskih
derivata, te biosintezu lišajskih supstanca. To je ujedno pokušaj
kemotaksomije lišaja.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 51     <-- 51 -->        PDF

»


ZOLOVICH et al. (1972) određuju u lišajskim algama lišaja Evernia
Majske kiseline i benzenske derivate. MILLBAUK (1972) ispituje metabolizam
dušika i lišaja. KUZIEL (1972) određuje klorofil a i b kod vrsta
Usnea, Parmelia, Cetraria i Ramalina. PUCKETT et al. (1973) ispituju redoslijed
iskorištavanja kationa željeza, bakra, niklja, olova, kobalta i cinka.


HITCH i STEWART (1973) ispituju kod 36 vrsta lišaja metaboličku
aktivnost, njihovo korištenje etilena i acetilena, te fiksaciju dušika u lišaju,
koji se primarno veže na modro-zelene alge, a sekundarno na gljivice u
količinu od 0,8 — 2,2% (izraženo kao čisti dušik). LeBLANC et al. (1971)
dokazuju da fluorovodik iz tvornice aluminija oštećuje klorofil i izaziva
uginuće lišaja i mahovina i promjeru od 15 — 40 km. H i L 1 (1972) dokazuje
da 0,2 — 0,4 milimola S02 inhibira iskorištavanje ugljika kod lišaja.
KREUZER (1972) dokazuje da su lišaji bioindikatori za zagađenje okoline


Glavni odvodni kanal Zagreb — Ivanja Rijeka s označenim mjestom
na mostu na kojem se nalaze korasti lišaji.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 52     <-- 52 -->        PDF

radioaktivnim cezijem (137Cs). CIGNA (1972) nalazi u Laponskim lišajima
slijedeći radioaktivne elemente: 54Mn, »»Sr, iwRu, i«Cs, i3?Cs i i**Ce.
RITCHIE et dl. (1972) dokazuju prisutnost cezija is?Cs od 39 do 91 pCi/g
kod tri vrste Cladonia. ERAMETSTA i YLIKUOKANEN (1971) nalaze kod
šest vrsta lišaja i 22 vrste mahovina niobija u količini od 1—20 ppm, molibdena
1 — 2 ppm, hafnija 1 — 19 ppm, wolframa 1 — 40 ppm, torija 0,5
do 29 ppm i urana 1 — 7 ppm. WHICKER et dl. (1971) nalaze radioaktivni
cezijMiCs u lišajima koji rastu u tundri. MATSSON i PERSSON (1972) nalaze
u Cladonia alpestris, nakon nuklearne eksplozije 1961—1946. god., od


210Pb,


10 — 20 pCi/kg radioaktivnih elemenata: 22Na, 2iflPo, a u ožujku
1970 — 1971. te količine su iznosile 3100 pCi/kg. HAUSON (1972) određuje


2:!9Pu


u lišajima i 2«Pu. GANNUTZ (1972) ispituje koleraciju djelovanja
gama zraka na izolirane kulture lišaja, mahovina, alga i gljivica.


Dok u svjetskoj literaturi postoji mnogo podataka o biokemijskoj aktivnosti
lišaja kod nas u Jugoslaviji ima malo podataka. Spomenut ćemo samo
neke: POKORNY (1970) ispituje metabolički put d-metionina kod lišaja i
nalazi na je metabolički put d-izomera aminokiselina strogo određen evolucionim
stupnjem biljne kategorije. Spomenuto je da su lišaji jako osjetljivi
na prisustvo sumporovodika u zraku, te na akrolein (UHLIK i FILIPAN,
1973), koji dolazi u zrak nepotpunim sagorijevanjem ugljikovodika
u motorima s unutrašnjim sagorjevanjem.


Zapaženo je da neke vrste lišaja (Collema, Parmelia i Xanthoria) rastu
na betonskom zidu mostova, koji se nalaze na otvorenom glavnom kolektoru
opadnih voda grada Zagreba (područje Žitnjak — Resnik, slika 1).
Nađena je vrlo bogata flora lišaja na otoku Olibu u blizini žala, koja su
jako zagađena katranom, čiji se miris širi u unutrašnjost otoka (MUNJKO,
1972). U Gorskom kotaru (Skrad) je također primjećeno da lišaji ugibaju
u neposrednoj blizini mazuta, koji je proliven prilikom prometnog
udesa autocisterne. Naša preliminarna ispitivanja (MUNJKO i MIKLIČAN,
1971), ponašanja mikroflore lišaja i samih lišaja na vodeni medij s visokim
koncentracijama fenola (od 100 — 500 mg/l) pokazala su da lišaji i
njihova mikroflora mogu koristiti fenol kao jedini izvor ugljika. Ova ispitivanja
su nastavljena u Zavodu za botaniku u Zagrebu (MUNJKO, 1974),
gdje je, osim fenola, i acetom poslužio kao jedini izvor ugljika. Lišaji za
pokuse su sakupljeni iz raznih krajeva Jugoslavije i raznih staništa, a dobiveni
rezultati pokazali su niz zanimljivih podataka o aktivnosti lišaja i njihove
mikroflore.


MATERIJAL I METODIKA


Ispitivanja su započela 21. 7. 1969. i trajala su do 20. 6. 1974. Dala su
niz zanimljivih podataka kao prilog poznavanju bioaktivnosti mikroflore
lišaja.


Za ova ispitivanja sakupljeni su lišaji u sterilne poletilenske vrećice
s raznih staništa: razna tla, kora crnogoričnog drveća, kamenitog stijenja
u brdima i sa ulaza u spilje, sa bjelogoričnog drveća, te sa betonskih
zidova i mramornih nadgrobnih spomenika (starih preko 50 god.). Uzorci


458
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 53     <-- 53 -->        PDF

su uzimani u razna godišnja doba u različitim krajevima Jugoslavije (MUNJKO
et ah, 1974). Za pokuse smo od vrsta najčešće sakupljali lišaje iz ovih
rodova: Cladonia, Cetraria, Evernia, Parmelia, Peltigera, Petrusaria, Physicia,
Sticta, Usnea, Xanthoria, Liehen imperfeeti, Verrucaria, Vulpina, Col-
lema i Lecanora.


Pokusi biorazgradnje pomoću lišaja rađeni su sa 1,2 i 5 g biomase,
koja se stavljala u 100 ml sterilne otopine u Cenco-bočice od 275 ml. Sastav
otopine bio je: 100, 250, 500 ili 1000 mg čistog fenola, te 2 g umjetnog
gnojiva (NPK 14:14:14) u 1000 ml bunarske vode, čija se tvrdoća kretala
od 16 — 20!) nj. Tako pripremljenoj otopini odredila se prije pokusa
pH vrijednost i točna količina fenola (po metodi JUS HZ1.147). Pokusi
su se vršili u vremenskom periodu od 4 do 30 dana (ovisno o početnoj
koncentraciji fenola) na 37° (termostat) i na 20° C (inkubator).


Nakon određenog vremena inkubacije ponovno se u probama određivao
preostali fenol i pH vrijednost. Razlika u koncentraciji fenola prije
i nakon pokusa izražena je kao %-tak biološke razgradnje. Broj bakterijskih
kolonija u 1 ml otopine prije i nakon pokusa kretao se u prosjeku
od 76 x 103 do 5,06 x 10«.


Slično kao za fenol rađeni su pokusi biorazgradnje acetona. Sastav
otopine promjenio se utoliko, što je umjesto fenola dodana određena količina
acetona (1,5 i 10%). Vrijeme inkubacije bilo je 5 dana na sobnoj temperaturi.


Aceton se određivao u probama prije i nakon pokusa po jodoformmetodi
(GOLTZ i GLEW, 1957). Iz razlike količine acetona prije i poslije
pokusa u komparaciji sa slijepom probom dobiven je postotak biorazgradnje.


Broj bakterijskih kolonija u 1 ml otopine prije i poslije pokusa kretao
se od 26 — 890 x 103.


REZULTATI ISPITIVANJA I DISKUSIJA


Dobiveni rezultati biorazgradnje fenola (Tabele 1—3) jasno nam pokazuju
da lišaji i njihova mikroflora posjeduju mehanizme (fenol-oksidaze)
pomoću kojih razgrađuju fenol, kao jedini izvor ugljika, sve do CO2 (dokazao
se u 50 proba određivanjem m-alkaliteta).


Iz Tabela 1—3 također vidimo da je bakterijska mikroflora lišaja vrlo
aktivna, dok manji dio (cea 10%) pripada djelovanju lišajskih funga i algi.


Tijekom procesa biorazgradnje dolazi do pojave nekih lišajskih kiselina
u probi, što dokazujemo naglim sniženjem pH vrijednosti probe i pojavom
ugodnih (Cladonia, Cetraria) ili neugodnih mirisa {Xanthoria), te jačim
pjenjenjem na površini probe.


Stavljanje komadića pojedinih vrsta lišaja (cea 100 mg) u sterilnu peptonsku
vodu sa Durhamovom cjevčicom u većini slučajeva (95%) dovodilo
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 54     <-- 54 -->        PDF

je nakon 24 do 48 sati i kod 37° C do pojave plina. Primjećeno je da lišaji
ne gube čvrstoću i boju talusa (osim nekih vrsta Cetraria i Usnea) za vrijeme
pokusa.


Povećanjem koncentracije fenola (Tabele 2 i 3) produžuje se vrijeme
potpune biorazgradnje fenola.


Tabela 1. Biološka razgradnja fenola od 100 mg/1 pomoću mikroflore lišaja na
20 i 28« C kroz 4 dana. Početna pH vrijednost 6,7 — 7,6.


Phenol biodecomposition (100 mg/l) by microflora of lichen at 20 and 28«C in
4 days. The initial pH 6,8 — 7,6.


%> biološke razgradnje fenola
% phenol biodecomposition


Vrsta lišaja 20» C 280 c
Lichen species minimum-maksimum minimum-maksimum


Cetraria spp. 83 95 90 99,6
Collema spp. 95 99 92 99,9
Evernia spp. 71 85 78 90,0
Parmelia spp. 83 96 87 99,0
Peltigera spp. 54 90 80 99,0
Petrusaria spp. 81 97 90 99,9
Physitia spp. 79 95 90 99,6
Sticta spp. 64 86 71 99,6
Usnea spp. 68 90 84 99,0
Vulpina spp. 57 90 92 99,5
Verrucaria spp. 84 91 83 96,0
Lichen imperfecti 70 98 82 99,6
Lecanora spp. 87 99 90 99,9


Naročituthoria.
aktivnost pokazala je mikroflora kod roda Physitia i Xan-
Od upotrijebljenihuzorka (tabela 2).
količina biomase lišaja praktično je raditi sa 2 g
460
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Tabela 2. Utjecaj biomase lišaja na %-tak biološke razgradnje fenola od 250


i 500 mg/l kod 37« C kroz 7 i 14 dana.
Početna pH vrijednost 6,5 — 7,3.


Lichen biomas influence into % of biodecomposition of phenol (250 and 5(
mg/1) at 3?o C through 6 and 14 days, the initial pH 6,7 — 7,3


Količina °/o biološke razgradnje fenola (prosjek)
Vrsta lišaja biomase %> of the phenol biodecompos. (average)
Lichen The biomass
species quantity 250 mg/1 500 mg/1
g/100 ml 7 dana (7 days) 14 dana (14 days)


Cladonia spp. i 39 84
2 79 99
5 96 99
Collema spp. 1 58 71
2 93 99


>r


5
99 99


Everniau
spp.
1 50 40
2 90 92


5 99 99
Lichen imperfecti 1 45 78


>t


))
2 70 90
5


99 99
Parmelia spp. 1 65 74


H 2 90 99
>> 5 99 99
Physitia spp. 1 7Ü 90
2


99 99
5


´> 99 99
Sticta spp. 1 50 55


2


80 99
5 99 99
Vulpina spp. I 40 64
2 78 99
5 99 99


Xanthoria spp. I
56 87
99 99


tt 2
99 99


5
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Tabela 3. Biološka razgradnja fenola od 1000 mg/1 pomoću mikroflore lišaja kod
37« C kroz 14 i 30 dana. Početna pH vrijednost 6,7 — 7,5. Količina biomase


2 g/100 ml otopine.


Biodecomposition of phenol (100 mg/l) by lichen microflora at 370 C for 14 and
30 days. The initial pH 6,5 — 7,5. The biomass quantity 2 g/100 ml of solution.


% biološke razgradnje fenola (prosjek)


Vrsta lišaja


"/o of phenol biodecomposition (average)


Lichen


14 dana 30 dana


species


14 days 30 days


Cladonia spp. 47 62
Cetraria spp. 10 37
Evernia spp. 0 11
Collema spp. 58 99
Physitia spp. 90 99
Xanthoria spp. 75 99
Lichen imperfecti spp. 10 90
Parmelia spp. 30 89
Stic ta spp. 26 60
Petrusaria spp. 0 19
Vulpina spp. 0 23


Od mikroflore koja raste na lišajevima a vrlo je aktivna u biološkoj razgradnji
fenola i acetona, odredili smo; E. coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas
florescens, B. subtilis, B. myocides, od plijesni Aspergillus spp., Penicillium
spp., Mucor spp., Verticillium spp., i Rhisopus spp., te streptomiceta;
S. griseus, S. albus i S. aureus. Aceton kao i fenol dobro se razgrađuju
pomoću mikroflore koja raste na lišajevima (tabele 1—4).


Kod razgradnje acetona mikroflorom lišaja tokom pokusa gubi se evaporacijom
60 do 90% acetona, zato treba uz svaku probu raditi i slijepu
probu pod istim laboratorijskim uvjetima.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Tabela 4. Biološka razgradnja acetona pomoću mikroflore lišaja kod 27« C kroz


5 dana, izražena u prosjeku kao mg./l. pH vrijednost 6,2 — 7,8.


Biodecomposition of acetone (MeäCO) by the lichen microflora at 27<> C for 5


days, expressed averagely as mg/1. pH 6,2 — 7,8.


Dodana količina acetona — Given pleno! quantity
Vrsta lišaja l»/o 5% 10 %>
Species of lichen
2 g/100 ml otopine Biološki korišteni mg Me2CO tijekom pokusa
2 g/100 ml of solution Biologicaly used mg of Me2CO during the experiment
mg/1 mg/1 mg/1


Collema spp 24 95 247


Cladonia spp. 39 170 446


Parmelia spp. 194 940 3923


Physitia spp. 294 370 647


Sticta spp. 95 260 850


Xanthoria spp. 37 190 397


Ovi pokusi i zapažanja pokazali su (slika 1) da lišaji nisu osjetljivi
na organska zagađenja (fenol-aceton), kao što su osjetljivi na aerozagađenja
(S02, S03, HF, H2S i dr.). činjenica je da neke vrste (Leconora, Parmelia,
Xanthoria i Golema) nalazimo na betonskim zidovima otvorenog gradskog
kolektora, gdje je aerozagađenje osjetno jače od isparavanja industrijske
i gradske otpadne vode. Također se neke vrste lišaja {Parmelia, Xanthoria)
nalaze na kori drveće uz autoceste, što znači da nisu osjetljivi na ispušne
plinove motora sa unutrašnjim sagorijevanjem.


Da li je mikroflora lišaja zaštitni omotač talusa lišaja? Prema dobivenim
rezultatima razgradnje fenola i našim zapažnjima pretpostavaljamo
da jest.


ZAKLJUČAK


Lišaji i njihova mikroflora sposobni su da koriste aceton i fenol kao
jedini izvor ugljika.


Stupanj biorazgradnje fenola i acetona ovisi o njihovim koncentracijama,
vremenu inkubacije, temperaturi, te o samoj vrsti lišaja, ali ne o
mjestu nalazišta.


Nalazišta nekih vrsta lišaja na betonskom zidu mosta, na glavnom
kolektoru Zagreba dokazuje nam da neke vrste lišaja nisu indikatori čistog
zraka.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 58     <-- 58 -->        PDF

LITERATURA


Aghoramurthy, K. and Seshardi, T. R. (1952): XXXIX Occurence of
nuclear oxidation in the biogenesis of lichen acids, Proc. Indian Acad. Sci.
35 A, 327—37.
A sah ina, Y. and Watanabe, M. (1930): Lichen substances. VI Gyrophoric
acid, Ber. 63 B, 3044—8.
Balegno , H. F. (1952): The antibiotic properties of Argentine lichens. Acta
argentina fisiol. y fisiopatol. 2, 29—33.
Bednar , T. W., Hansen , O. H. (1964): Biotin liberation by the lichen alga,
Plant cell Physiol., 5, 297—303.


Bohmam-Lingren , G. (1963): Chemical studies on lichen XXXV. Identity
of pigment isolated from Mycoblastus sanquinarium with rhodocladonic
acid. Phytochemistry, 12, (4), 937.


Booer , J. R. (1951): Action of mercury as soil fungicider. Ann. Appl. Biol., 38,
334—47.
Borkowski, B., Gerting, H., Jeljaszewich, J. (1958): Yield and activity
of antibiotics from some Polish lichens. Dissertationes Pharm., 10, 99—107.
Chance , K. H. and T i b b e 11 s, D. L. (1973): Specific Method for the identification
of usnic acid. Bryologist, 76, 208.
Cigna, R. (1972): Radioactivity levels in some lichens. CHABA8 78 (17), 96434 n.


Culberson , C. F. (1972): Improved conditions and new data for the identification
of lichen products by an standardized thin-layer chromatographic
method. J. Cromatogr., 72 (1), 113—125.


Dobbs , C. G. (1973): Lichen alarm, Natura, 245, (5421), 168.
Erametsta, O., Ylirnokanen, J. (1971): Niobim, molybdenum, hafnium,
tungsten, thorium and uranium in lichenes and mosses, Soum, kemistrilehti
B., 44 (11).
Fleige , B. (1970: Utilization of uniformly carbon-14-labeled glucose and uniformly
carbon-14-labeled glycerol by the lichen Cladonia convulata. Z. Pflanzenphysiol.,
63, 211—13.
Fujikawa, F. and Toku ok a, A. (1947): Toxicity test with lichen substances
against leches.. J. Pharm. Sec. Japan, 67, 82.
Fujikawa, F., H i t o s a, Y., Nakazawa, S. and Omatsu, T. (1957): Antibacterial
and antifungal action of lichen substances and their derivatives.
Yakugaku Zasshi, 77, 307—9.
G annutz , T. P. (1972): Effets of gamma radiation on lichen algae and fungi.
Radiat. Bot., 12, 331—338.


Goltz., G. E., G1 e w, D., N. (1975): Determination of Acetone in aqueous and
benzene solution by Messinger´s iodoform method. Analyt. Chem., 39, 816.
Hanson , W. C. (1972): Plutonium in lichen communites of the Thule, Green


land region during the summer of 1968. Healt Phys., 22, 39—42.
Hess , D. (1958): Cromatography on paper of the constituents of lichen. Planta,
52, 65—76.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Hess , D. (1958): Cromotography on paper of the constituents of lichen. Planta,
52, 67—76.
Hill, D. J. (1971): Experimental study of the effect of sulfite on lichens with
reference to atmospheric pollution. New Phytol., 70, 831—36.
Hitch , C. B., Stewart , W. D. P. (1973): Nitrogen fixation by lichens in Scotland,
New Phytol., 72, 509-24.
Holleman, D. F., Luick, J. R., Whicker, F. W. (1971): Transfer of radio-
cesium from lichen to reindeer. Health Phys., 21, 657—65.
Horel , J. (1931): Lichen from Evernia prunastris. Chem. Obzor, 5, 322-24.
Hunecks , S. (1972): Lichen components. XC. Sctructure of (—)— (—)—
placodiolic acid. Tetrahedron, 28, 4011—17.
Kirschbaum, V., Klee, R,. Stenbing, L. (1971: Lichen as indicator for
emission levels in Frankfurt and Mein. Staub, 41, 21—24.
Klein, G. and Z e 11 e r, A. (1930): Detection of choline in plants. Oesterr. Bo-
tan. Z., 79, 40—57.
Klosa , J. (1950): Antibiotics from lichens in therapy. Pharmazie, 5, 289.
Kreuzer , W. (1972): Bioindicators for monitornig cesium — 137 contamination
of certain ecosystems. Raport 1972, EUR—4800 (Vols 1 and 2), 405—23.
Kuprevich, V. F., M o i s e e v a, E. N. (1957): Extracellular enzymes of
lichens. Proc. Acad. USSR. Biochem. Sect., 115, 206—8.
Kuziel , S. (1972): Comparative studies on the contents of chlorophylls in some
lichen species. Zesz. Nauk Uniw. Zodw., 2, 115—28.
Kürschener, K. and Wittenberger, K. (1939): A simplified procedure
for the lignin determination. CA 33, 8987.
Le b lane , F. (1969): Epiphytes and air pollution. Air Pollut. Proc. Eur. Congr.
1st 22—27, Apr. 1968. (Pub. 1969), 211—221.
Leb lane, F„ C o m e a n, G., Rao, D. N. (1971): Floride injury symptoms in
epihytic lichens and mosses. Can. J. Bot., 49, 1691—96.


Lou nam a, J. (1959): Trace elements in plants growing wild rocks in Finland.
A semiquantitative spectrographic survey. Ann. Botan. Soc. Zool. Botan.
Fennicae, »VANAMO«, 29, 196.


Lindberg, B., Misiorny, A. and Wachtmeister, C. A. (1953): Chemistry
of lichens IV. Investigation of the low-molecular carbodydrate constituents
of differents lichens. Acta Chem. Scand., 7, 591—5.


Mason , E., Hale , J. (1958): Vitamin requirements on tree lichen fungi. Bui.
Torrey Botan. Club., 85, 182—87.


Matt son, L. J. S., Per s son, R. B. R. (1972): Radioecology of sodium-22,
polonium-210 and lead-210 in the unquefoodchain: lichen-reindeer-man.
Raport 1972 EUR-4800 (Vols. 1 and 2), 1135—51.


Mendiondo, M. E., Coussio, J. D. (1972): Chemical investigation of Argentine
lichen. II Usnic nortictic and Salzanic acids from Usnea densirostra
and U. angulata. Phytochemistry, 11, 424.


Millbank , J. W. (1972): Nitrogen metabolism in lichens. IV. Nitrogenase activity
of the Nostoc phycobion in Peltigera canina. New Phytol., 71, 1—10.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Moisseva , E. N. (1958): Some data on enzymic characteristich of lichens.
Botan. Zhur., 43, 29—37.
Munjko , I. (1974): Lišaji kao bioindikatori zagađenje zraka. Nar. zdr. list, 16
187—88, 10.
Munjko , I. and M i k 1 i č a n, R. (1971): Prilog poznavanju biorazgradnje fenola
pomoću lišajeva. Poljoprivreda i šumarstvo, 17, 4, 95—104.


Munjko, I., Pavletić, Z., T o m e c, M. (1974): Biorazgradnja fenola i acetona
pomoću lišajeva i njihove mikroflore. IV kongres biologa Jugoslavije,
Sarajevo, Rezimei referata 123.


N a t o r i, S. (1957): Antibiotical effect of lichen substances and related compounds.
V. Dibenzofuran derivatives. Pharm. Bull. (Tokyo), 5, 359—47.
Nifontova , M. G. (1972): Daily dynamics of carbon dioxide assimilation in
some lichens of Trans-Ural wooded tundra. Ekologiya, 3, 88—90.
Nogami , H. (1944): Didimic acid. J. Pharm. Soc. Japan, 64, 47—50.
Panisset , M. (1951): Note on some antibiotic lichens of the Province of
Quebec from the microbiological standpoint. Rev. Can. biol., 10, 182.


Pi new ich, T. G. and A s e e v a, L. V. (1972): Composition of fatty acids in
the walls of coccoid microorganisms isolated from lithophilous lichens.
Microbiologiya, 41, 525—59.


Puckett, K. J., Nieboev, E., Gorzynski, M. J., Richardson, D. H.


S. (1973): Uptake of metal ions by lichens. Modified ino-exchange proces.
New Phytol., 72, 329—42.
Pullun, P. A. and Erbisch, F. N. (1972): Effect of gamma radiation on the
lichen Cladonia verticillata. Bryologist, 75, 48—53.
Ravinskaya , A. P. (1971): Organic acids in some lichens. Rast. Resur., 7,
260—65.
Riere , J. (1938): Analyses and tests in the textile industry: product used for the
finisching. Tiba, 16, 321—5.


Ritchie, C. A., Ritchie, J. C, PI um er, G. L., (1972): Distribution of
fallont cesium-137 in Cladonia monds in Georgia. CHABA8, 76, 22582 n.


Sartorelli , C. (1972): Effects of gamma radiation of lichens acids. Raport
1972, COO-2085-5.


Sc ho Ian der,
P. F., Flagg, W,. Walters, V. and Irving, L. (1952): Respiration
in some artic and tropical lichens in relation to temperature. Am.


J. Botany, 39, 707—13.
Shibata , (1944): Structure of didymie acid-a metabolici product of lichens.
J. Pharm. Soc. Japan, 64, 50—59.
Shibata, S., Natori, S. and Sumi, Y. (1952): Antibacterial effects of
lichen substances and their related compounds. III. Dibenzofuran dirivatives.
J. Pharm. Soc. Japan, 72, 1333—36.


Stool ,
A., Brack , A. and R e n z, J. (1950): Antibacterial substances. VII
Action of lichen substances on tubercle bacteria and on certain other microorganisms.
Schweiz. Z. Path, und Bakt., 13, 729—51.


466
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Wachmeister , C. A. (1956): Indentification of liehen acids by paper chromatography.
Botan. Notiser, 109, 313—24.
Zolovich, G., Velev, T. Mikhailova, S., D i 1 o v, K. (1972): Odorous substances
in cultivated microalgae. CHABA8, 77, 1972, 5856v.


Summary


BIODECOMPOSITION OF PHENOL AND ACETONE BY MEANS OF LICHENS
AND THEIR MICROFLORA


Lichens are well known indicatios of air pollution by poisonous gases
(S02, SO:!, HF, HäS, Cl2, HCl, NOx, fosgen etc.), which appear in the neighborhood
of steam power stations, copper and iron smelters, refuse incinerations,
etc. It has been observed that considerable air-and water - pollution by
naphta derivates doesn´t influence lichen microflora. The very good growth
of some lichen species (Collema, Parmelia, Xanthoria) has been observed on the
concrete bridge walls above an open municipal collector between Zagreb and
Ivanja Rijeka. It has lead us to examine lichens and their microflora bioactivity,
relative to their possible decompositon of phenol (50—1500 mg/1) and of
acetone (100 — 4000 mg/1). These were used as the only source of carbon, at
temperatures of 20, 25 and 37« C, and for 4, 7, 14 and 30 days´ incubation. Lichens
used in these experiments were sampled from various sites, in various seansons,
and at different places in Yugoslavia.


Lichens and their microflora are capable of using phenol and acetone as
the only source of carbon. The degree of biodecompositon and mineralization
of phenol and acetone are more dependent on the kind of lichens and their
microflora composition, and less on the media used and on the geographical
location from which the lichens were simpled.


«Ii