DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 27     <-- 27 -->        PDF

PRVI REZULTATI KOMPARATIVNOG POKUSA UZGAJANJA NEKIH


DOMAĆIH I STRANIH VRSTA ČETINJAČA


Mr STEVO ORLIĆ, dipl. inž. šum.


Šumarski institut Jastrebarsko
JASTREBARSKO


SAŽETAK. U cilju pronalaženja dobrog izbora vrsta četinjača
za podizanje kultura šumarski institut u Jastrebarskom započeo
je 1969. godine s od odgovarajućim istraživanjima. Ovim istraživanjima
odnosno pokusnim sadnjama obuhvaćene su tri domaće
i tri strane vrste. Od domaćih su obični bor (Pinus silvestris
L.), crni bor (Pinus nigra Arnold) i obična smreka (Picea
abies Karsten), a od stranih sudetski ariš (Larix decidua Mili.),
američki borovac (Pinus strobus L.) i zelena duglazija (Pseudotsuga
laxifolia var. viridis Asch, et Gr.). Dva pokusna polja (Durgutovica
i Surduk) nalaze se na bivšoj šumskoj površini, jedno
(Slani potok) na bivšoj poljoprivrednoj površini, a jedno (Lokve)
na pašnjaku — bujadari. Prvi rezultati pokazuju, da su prirasti
na šumskim tlima veći od onih na poljoprivredno-pašnjačkim.
(op)


1. UVOD I PROBLEMATIKAi
Kulture četinjača u nas se osnivaju u različitim stanišnim uvjetima i s
različitim vrstama drveća. S obzirom na to zadatak šumarskog stručnjaka
koji radi plan pošumljavanja nije jednostavan. Za uspješnu proizvodnju
on u startu mora ispuniti osnovni preduvjet, a taj je dobro izražen u
načelu: Prava vrsta na pravo mjesto! To je moguće postići kad su poznati
osnovni pokazatelji produktivne sposobnosti staništa i biološka odnosno
ekološka svojstva vrsta koje stoje na raspolaganju. Prema tome, samo u
kulturama u kojima je postignuta maksimalno moguća usaglašenost zahtjeva
vrste u pogledu staništa može se očekivati potpun uspjeh.


U iznesenom smislu u svijetu su provedena ili su u toku intenzivna
istraživanja. U nekim zemljama, kao npr. u Australiji, Novom Zelandu, Republici
Irskoj, Velikoj Britaniji i dr., došli su do zaključka da su neke
strane vrste produktivnije od domaćih i ekonomski unosnije. Njihovo šumarstvo
se danas gotovo u potpunosti bazira na introduciranim, alothtonim
vrstama drveća.


i Ova istraživanja financira SIZ — IV i Zajednica šumarstva prerade drva
i prometa drvnim proizvodima, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Sigurno da istraživanja takve vrste predstavljaju polaznu osnovu za privođenje
šumskoj proizvodnji vanšumskih površina i za unapređenje proizvodnje
u degradiranim sastojinama listača. Ako u spomenutim slučajevima
pogrešno odaberemo vrstu drveća za određene stanišne uvjete, taj se promašaj
ne može naknadnim uzgojnim mjerama kompenzirati.


U iznesenom smislu u nas do sada nije bilo sličnih istraživanja, naročito
ako su u pitanju četinjače. To je bio razlog da smo 1969. god. otpočeli
takva istraživanja, i to s najinteresantnijim autohtonim i alohtonim
vrstama. Ovakva istraživanja su proširena već na nove vrste i provenijencije
nekih vrsta (DOKUŠ, 1975.).


U ovom radu se iznose rezultati uspjevanja za prvih pet godina.


2. METOD RADA I MATERIJAL
f


Serija komparativnih pokusa osnovana je u proljeće 1961. god. u četiri
karakteristične ekološke odnosno šumarske regije SR Hrvatske. Lokaliteti
i njihov geografski položaj su navedeni u tabeli l.2


Tabela 1


Šumsko gosp.
— Lokalitet
Oznaka
lokaliteta
Geo;
Širina
p-afska:
Dužina
Nadmorska
visina, m
Durgutovica
Vinkovci,
D
450 19´ 180 38´ 110
Slavonski Brod,
Surduk S 450 14´ 180 15´ 135
Bjelovar,
Slatki potok SP 450 46´ 170 03´ 142
Karlovac,
Lokve L 450 26´ 150 17´ 100


Istraživanjima su obuhvaćene ekonomski najinteresantnije vrste četinjača
(alohtone i autohtone), koje se u nas najčešće koriste za osnivanje
novih kultura na vanšumskim površinama i kod rekonstrukcije degradiranih
sastojina listača.


Za osnivanje pokusa je korišten sadni materijal poznatog porijekla.
Osim toga u svim pokusima je korišten sadni materijal istog uroda sjemena,
iste rasadničke proizvodnje i iste kvalitetne klase. Osnovni podaci


o porjeklu i starosti su navedeni u tabeli 2.
-´ Osnovne ekološke značajke objekata istraživanja su date u Završnom
elaboratu o izvršenim radovima (9).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Pokusi su osnovani u randomiziranom blok sistemu uz tri ponavljanja.
Od svake vrste zasađene su po 432 biljke u pokusu ili 1.728 biljaka u sva
četiri pokusa. Broj biljaka svih vrsta u jednom pokusu je 2.592 ili 10 368
u sva četiri pokusa. Veličina jednog pokusa sa zaštitnim plastom je 1,5 ha.
Razmak sadnje biljaka u pokusima je 2,0x2,0 m.


Preživjele i visinski prirast biljaka smo registrirali krajem svake vegetacijske
sezone, a krajem pete još totalnu visinu i prsni promjer.


Tabela 2


Vrst Oznaka Pro veni jencij a Rasadnik Starost,
drveća vrste i reg. oznaka god.
Običan bor OB »Visoč« bb 55—5 Šljukin gon
Bjelovar 1+2
Crni bor CB Titovo uzice nepoznata Bjelovar 1+2
Obična smreka OS Ključ nepoznata Bjelovar 2+2
Evropski ariš EA Kuleć, Brno nepoznata Bjelovar 1 + 1
Zelena duglazija ZD Vernonia Oregon Jastrebarsko 2 + 3
Američki borovac AB Ponovec 36—5 Bjelovar 1+3


Prikupljeni terenski podaci su statistički obrađeni. Analiza varijance
je provedena na bazi srednje vrijednosti radne plohe, a razlike su testirane
F testom.


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Srednje vrijednosti proučavanih karakteristika su prikazane u tabelama
3 — 5. Podaci o totalnoj visini i prsnom promjeru u 1973. god. su prikazani
i grafički, i to dvojako. Na grafikonu 1 je dat prikaz na bazi proučavanih
staništa, a na grafikonu 2 na bazi vrsta drveća. Takav je prikaz prikladan,
jer omogućava uvid u to koji stanišni uvjeti najbolje odgovaraju pojedinoj
vrsti odnosno koja od proučavanih vrsta je u određenim stanišnim uvjetima
pokazala najbolji uspjeh.


Prije prikaza dvije napomene.


1. U pokusu Durgutovica biljke su bile oštećene gradom krajem lipnja
1973. god.
2. U pokusu Slatki potok biljke su stradale od masovne pojave grčice
u drugoj godini iza sadnje.
U prvom slučaju je usporen visinski rast biljaka, a u drugom su umanjeni
preživljenje visinski rast. To treba imati na umu kod komparacije
podataka.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 30     <-- 30 -->        PDF

3.1 Preživljenje
Podaci o preživljenju su prikazani u tabeli 3.


Tabela 3
Podatak Vrst a Sumarno
u godini OB CB OS EA ZD AB za objekt
Pokus: Durgutovica
Posađeno (kom) 1969. 432 432 432 432 432 432 2.592
Preživljenje % 1969. 71 88 93 73 80 83 81
Popunjeno (kom) 1970. 32 37 11 33 6 13 132
Preživljenje % 1973. 72 88 87 74 68 81 78
Pokus: Surduk
Posađeno (kom) 1969. 432 432 432 432 432 432 2.592
Preživljenje % 1969. 89 98 98 86 87 94 92
Popunjeno (kom) 1970. 43 10 2 30 — 16 101
Preživljenje % 1973. 89 95 94 84 60 86 85
Pokus: Slatki potok
Posađeno (kom) 1969. 432 432 432 432 432 432 2.592
Preživljenje %> 1969. 86 91 100 96 86 96 92
Popunjeno (kom) 1970. 56 25 68 — 8 157
Preživljenje % 1973. 85 90 83 41 20 94 69
Pokus: Lokve
Posađeno (kom) 1969. 432 432 432 432 432 432 2.592
Preživljenje % 1969. 81 91 99 90 95 98 92
Popunjeno (kom) 1970. 63 22 — 55 — 7 147
Preživljenje % 1973. 82 88 97 73 69 96 84
Sumarno za vrstu
Posađeno (kom) 1969. 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 1.728 10.368
Preživljenje % 1969. 82 92 97 86 87 93 89
Popunjeno (kom) 1970. 194 94 13 186 6 41 534
Preživljenje Vo 1973. 82 90 90 68 54 89 79
436
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 31     <-- 31 -->        PDF

U prvoj godini, uzevši u obzir sve vrste i lokalitete, preživljenje se kretalo
u rasponu od 70% do 100%. Najbolji rezultat u prosjeku smo registrirali
kod obične smreke (97%), zatim američkog borovca (93%) i crnog
bora (92°/o). Nešto slabije preživljenje je bilo kod zelene duglazije
(87%), evropskog ariša (86´%) i najniže kod običnog bora (82%).


Ako promatramo prosječno preživljenje za pokus u cijelini vidimo da
je najniže bilo u pokusu Durgutovica (81%), subhumidno klimatsko područje,
dok je u ostala tri pokusa bilo indentično (92%), područje humidne
i perhumidne klime.


U proljeće 1970. god. u svim pokusima izvršeno je popunjavanje s rezervnim
sadnim materijalom. Broj zasađenih biljaka bio je različit obzirom
na vrstu drveća i lokalitet, a odgovorajući podaci se nalaze u tabeli 3.


U petoj godini nakon sadnje podaci o preživljenju su se znatno razlikovali
od onih iz prve godine. Preživljenje se kretalo u velikom rasponu
od 20°/o do 90´/». Najbolji rezultat i dalje bio je kod obične smreke (90°/»)
i crnog bora (90%»), zatim slijede američki borovac (89%) i običan bor (82%>).
Znatno slabiji rezultat smo registrirali kod evropskog ariša (68ü/o) i zelene
duglazije (54%)


Najveće sušenje biljaka u periodu praćenja smo registrirali u pokusu
Slatki potok i to kod evropskog ariša (59%) i zelene duglazije (80%). Kako
smo naprijed istakli razlog masovnog sušenja biljaka je bio napad grčice.
Borovi i smreka su se pokazali otpornijim. Kod njih je oštećenje korjenovog
sistema bilo slabije i biljke su se kasnije bolje regenerirale.


Na preostala tri lokaliteta razlike u preživljenju biljaka u prvoj i petoj
godini su bile minimalne ili ih uopće nije bilo kod borova i smreke, dok su
kod evropskog ariša i naročito zelene duglazije te razlike bile značajne.
To ukazuje na malu ekološku širinu ariša i duglazije odnosno, da kod
izbora staništa za osnivanje njihovih kultura treba biti oprezniji. Borovi
i smreka su se pokazali dosta tolerantni i prikladni za širi raspon staništa.


3.2 Visinski prirast
Podaci su prikazani u tabeli 4.


U sva četiri pokusa intenzivniji visinski prirast od prosječnog su imali
evropski ariš, američki borovac i običan bor, a slabiji od prosječnog crni
bor, zelena duglazija i obična smreka. Takav odnos vrsta je u skladu s njihovim
biološkim svojstvima i ekološkim zahtjevima. Naime, prva grupa
vrsta je superiorna u odnosu na drugu u pogledu intenziteta visinskog rasta
u najranijoj mladosti. I u pogledu zahtjeva na svjetlo razlike među prvom
i drugom grupom su značajne.


Na temelju naših rezultata se može zaključiti da je uspijevanje vrsta
u novoosnovanim kulturama u prvim godinama iza sadnje uglavnom uslovljeno
biološkim svojstvima vrste. Drugi značajan faktor je osjetljivost na
presadnju.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Tabela 4


Vrst a
I ffiHini
OB CB OS EA ZD AB
PrACi´pV
*™ jriuajcr v
Pokus: Durgut ovica
1969. 12,8 11,9 9,1 16,6 7,8 15,7 123
1970. 30,4 24,2 7,1 25,5 18,1 20,5 21,0
1971. 46,8 41,1 26,4 73,6 51,2 45,3 47,4
1972. 60,2 45,6 33,8 66,8 61,9 49,4 53,0
1973. 44,9 34,6 22,4 28,0 14,8 47,4 32,0
Prosjek 39,0 31,5 19,8 42,1 30,7 35,7
°/o 100 81 51 108 79 92
Pokus: Surduk
1969. 13,7 12,0 8,5 7,9 3,8 14,3 10,0
1970. 28,8 24,9 14,5 72,4 16,8 33,1 31,8
1971. 43,7 39,6 28,9 73,2 23,5 58,2 44,5
1972. 54,3 50,7 30,2 144,6 45,2 45,0 61,8
1973. 73,9 64,0 52,0 127,4 54,5 86,3 76,4
Prosjek 42,9 38,2 26,8 85,1 29,0 47,4
°/o 100 89 62 198 68 110


Pokus: Slatki potok


1969. 14,1 13,8 11,0 16,7 6,3 21,3 13,9
1970. 19,3 17,2 5,0 15,8 5,6 15,1 13,0
1971. 19,1 18,6 7,1 28,3 6,3 10,3 15,0
1972. 44,7 38,2 23,4 83,3 21,4 41,0 42,0
1973. 58,8 43,8 31,7 54,6 24,0 71,7 47,4
Prosjek 41,2 26,3 15,6 39,7 12,7 31,9
°/o 100 84 50 127 41 102
Pokus: Lokve
1969. 13,8 15,0 11,6 18,8 8,8 19,8 14,6
1970. 21,2 22,7 8,9 28,3 11,3 25,2 19,6
1971. 25,7 27,9 12,2 51,8 12,0 25,9 25,9
1972. 40,8 34,4 17,0 56,0 15,8 41,5 34,3
1973. 50,2 42,2 26,7 61,6 22,7 64,0 44,6
Prosjek 30,3 28,4 15,3 43,3 14,1 35,3
°/o 100 94 50 143 47 117
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Jörgensen (2) smatra da je taj faktor odlučujući i da se njegov utjecaj
osjeća 4 — 5 godina nakon sadnje na rast biljaka. Treba istaći i utjecaj staništa
kao jednog od značajnih faktora, koji se također manifestira na rast
biljaka vrlo rano. Naime, ako se analiziraju izneseni podaci o visinskom
prirastu za prvu godinu nakon sadnje uočavaju se male razlike kod svih
vrsta obzirom na različita staništa. Kako je vrijeme odmicalo razlike su se
postepeno povećavale. Zelena duglazija npr. u petoj godini je imala visinski
prirast u pokusu Surduk 54,5 cm, a u pokusu Lokve 22,7 cm. Razlike postoje
i kod drugih vrsta, vidljive su u tabeli 4.


Visinski prirast biljaka u prosjeku je bio bolji u pokusu Surduk i Durgutovica
nego u pokusu Lokve i Slatki potok. U prva dva slučaja se radi,
kako smo već spomenuli, o bivšim šumskim tlima, a u druga dva slučaja


o poljoprivrednoj površini odnosno pašnjaku (bujadari). Veća plodnost
šumskih tala imala je razumljivo pozitivan uticaj na rast biljaka.
3.3 Totalna visina i prsni promjer u 1973. god.
Podaci koji su prikazani u tabeli 5.
Tabela 5


Vrsta
Pokus Prosjek
OB CB OS EA ZD AB


Totalna visina u 1 973. god. , cm
Durgutovica
Surduk
Slatki potok
Lokve
221,8
238,6
183,4
172,1
172,4
208,9
151,2
153,9
124,5
159,6
100,8
103,9
257,8
494,3
249,7
245,4
204,4
192,0
105,6
106,6
203,4
256,4
190,4
186,6
197,4
258,3
163,5
161,4
Prosjek
7o
204,0
100
171,6
84
122,2
59
311,8
152
152,2
74
209,2
102
Prsni promjer biljaka u 1973. ! *od., mm
Durgutovica
Surduk
Slatki potok
Lokve
25,9
32,9
21,5
18,4
22,7
27,4
18,8
16,5
10,0
12,3
11,1
14,6
26,0
47,1
18,1
8,1
18,9
17,4
8,1
8,6
16,6
25,9
14,6
15,2
20,0
27,2
15,4
13,6
Prosjek
7o
24,7
100
21,4
87
12,0
56
24,8
115
13,3
62
18,1
84


Totalna visina predstavlja sumu startne visine biljaka i petogodišnjeg
visinskog prirasta. Obzirom da je startna visina biljaka u prosjeku bila
podjednaka u svim pokusima, proizlazi da su odnosi među vrstama i među
staništima identični onima za visinski prirast. Možemo ponovno istaći da
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 34     <-- 34 -->        PDF

u>
Us

o


z


z


z


d*

*!f .| i 8
440
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 35     <-- 35 -->        PDF

PROSJEČNI VISINSKI RAST


Običan bor Obu´n« smreka


"?7I 1973. 1969 1973. 1969.


PROSJEČNI PRSNI PROMJER, 1973.


n n n n


D S SP L D S SP l


D S SP i


PROSJEČNI VISINSKI RAST


Evropski mrii Amanckl borovic


h,cm


Jotr


1973 I969. 1971 1973 1969 1971. 1973.


PROSJEČNI PRSNI PROMJER .1973.


D i SP D S SP t D S SP
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 36     <-- 36 -->        PDF

su razlike kod svih vrsta obzirom na različita staništa bile zhačajne.
Evropski ariš npr. je postigao visinu od 245,4 cm u pokusu Lokve, a 494,3
cm pokusu Surduk. Sličan odnos je i kod zelene duglazije. Najmanja odstupanja
su kod borova i smreke.


U pogledu prsnog promjera razlike su znatno izrazitije kod nekih vrsta
nego u pogledu totalne visine. Kod evropskog ariša npr. prosječni prsni
promjer se kreće od 8,1 mm u pokusu Lokve do 47,1 mm u pokusu Surduk.
Slično se ponaša i zelena duglazija samo što razlike nisu tako izražene.
Najmanja odstupanja su kod obične smreke i crnog bora, a zatim bi došao
običan bor pa američki borovac. Ovi podaci također ukazuju na veliku
ekološku plastičnost smreka i borova.


Provedena analiza varijance je pokazala da su utvrđene razlike bile
visoke signifikantne u pogledu visinskog prirasta, totalne visine biljaka i
prsnog promjera kod svih vrsta obzirom na stanišne uvjete i u svim pokusima
obzirom na vrste drveća (nivo 1%).


4. PRETHODNI ZAKLJUČCI
Na bazi rezultata o preživljenju biljaka i visinskom odnosno debljinskom
rastu za proteklih pet godina mogu se izvesti slijedeće konstatacije:


1. Obična smreka, crni bor i američki borovac su imali visoki postotak
preživljenja u sva četiri pokusa. Samo nešto slabiji rezultat zabilježen je
je kod običnog bora.
2 Evropski ariš i zelena duglazija su imali u prosjeku nizak postotak
preživljenja, a odstupanja obzirom na različite stanišne uvjete su značajna.


3. U pogledu intenziteta visinskog rasta u svim pokusima odnos među
vrstama je u skladu s njihovim biološkim svojstvima. Vodeći su evropski
ariš, američki borovac i običan bor, a zaostaju crni bor, zelena duglazija
i obična smreka.
4. Obzirom na različite stanišne uvjete kod svih vrsta najbolji visinski
rast registrirali smo u pokusu Surduk i Durgutovica, a slabiji u pokusu
Slatki potok i Lokve. U prva dva slučaja se radi o bivšim šumskim tlima,
a u druga dva o bivšoj poljoprivrednoj površini odnosno pašnjaku.
5. U pogledu debljinskog rasta odnosi među vrstama su približno indentični
kao za totalnu visinu s tom razlikom što je umjesto američkog borovca
među vodećim crni bor.
6. Da bi došli do odgovora na uvodno istaknuti cilj, koja od istraživanih
vrsta najbolje odgovara za pojedine stanišne uvjete istraživanja se
nastavljaju.
LITERATURA


1.
Dokuš, A., 1975: Izbor novih vrsta i provenijencija alohtonih četinjača, Izvještaj
za razdoblje 1972. — 1975., Dokumentacija Instituta.
2.
Jörgensen , S. J., 1967: The influence of Spacing on the Groth and Development
of Conifers Plantatitions, International Review of Forestry Research,
Vol. 2.
442
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 37     <-- 37 -->        PDF

3.
Glendon, W. S. i Kenneth, P., 1972. Yellow Polar, Lobloly Pine and Virginia
Pine Compard in Cumberland Platean Plantatitons, USA Forest Servis,
SO-141, Separat.
4.
gatar , J., 1968: Melioracija i rekonstrukcija izdanačkih šuma (stav: Problem
izbora vrsta), Radovi broj 9, Poslovno udruženje, Zagreb.
5.
William , R. M., 1965: Forest Species Compard in Ozark Plantations, USA
Forest Servis SO-28, Separat.
6.
Williard , H. C, 1971: Site Index, Comparisons for Tree Species in Northern
Minnesota, USA Forest Service, NC-65, Separat.
7.
Wraber , M., 1961: 0 biološki i sociološki problematiki usvajanja gozdnih
egzot, Šumarski list 1—2.
8.
Vodi č A pioneer Search for better Kinds of Trees for the North-West, USA
Forest Servis,
9.
Grup a autora , 1975: Proučavanje metoda podizanja i uzgoja intenzivnih
nasada četinjača, Završni elaborat o izvršenom radu 1972.—1975., Dokumentacija
Instituta.
Summary


FIRST RESULTS OF COMPARATIVE CULTIVATION TEST WITH SOME
INDIGENOUS AND CONIFEROUS THREE SPECIES


In order to make proper choice of coniferous tree species for forest planting,
the Forestry Institute at Jastrebarsko started with adequated investigations
in 1969. three indigenous and three foreign species were investigated and/or
icluded in experimental plantings: Scots pine (Pinus silvestris L.), European
black pine (Pinus nigra Arnold), and Norway spruce (Picea abies Karsten) of
the indigenous species, and European larch (Larix decidua Mill.), Eastern white
pine (Pinus strobus L.) and Douglas fir (Pseudotosuga taxifolia var viridis Asch.
et Gr.) of the foreign ones.


Two experimental plots (Durgutovica and Surduk) are on the former forest
area, one (Slani potok) on the former agricultural area and one (Lokve) on the
grassland covered with bracken. According to the first results the increments
on forest grounds are higher that those on agricultural — grassland areas.


The data refer to the period 1969—1973. Hight increments are shown in table
4, total heights and diameters brest high in 1973 in 1973 in table 5 and graphs


2. Species are indicated in abbreviations, i. e. »OB« meaning Pinus silvestris L.,
»CB« — P. nigra Arnold, »OS« — Picea abies Karsten, »EA« — Larix decidua
Mill., »AB« — Pinus strobus L. and »ZD« — Pseudotsuga taxifolia var. viridis
Asch, et Gr.