DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Br. 12.


Šramek , O.: Ktere okolnosti rozhoduji
o zdaru chemicke asanace pudy?


(Koje okolnosti odlučuju o uspjehu kemijske
asanacije tla?)


O rezultatu kemijske asancije tla odlučuje
pretežno čovjek i to izborom pogodnog
sredstva, odgovarajućeg momenta
i najboljeg postupka te kvalitete izvođenja
ove mjere. Autor navodi osnove
pravilne primjene svih u ČSSR primjenjenih
sredstava za asanaciju tla i
daje općenite upute koje treba respektirati
kod asanacije tla. Uz članak je
priložen pregled podataka o potrošnji,
cijene i rokovi garancija pojedinih sredstava
uz djelovanje pojedinih sredstava
protiv glavnih štetnih faktora u tlu.


Fencl , J.: Drcenä kura a jeji vyuziti


(Usitnjena kora i njezino iskorištenje)


Kompostiranje otpadaka kore kod mehaničkog
koranja može se znatno pospješiti,
ako se kora usitni odgovarajućim
strojem. Ako se hoće unutar kraćeg
vremena postići dobro primjenjivi
supstrat od kore, ne može se to postići
samo dodatkom umjetnih gnojiva i doziranjem
potrebnih količina dušika. Do
sada se pokazalo kao vrlo važno također
daljnje dodavanje odgovorajuće tvari,
kao na primjer treseta ili proizvoda postrojenja
za čišćenie otpadnih voda itd.


Hanuš , J.: Novć možnosti mechanizovaneho
zalesnoväni (Nove mogućnosti
mehaniziranog pošumljavanja)


Članak izvješćuje o praktičnim iskustvima
s korištenjem oruđa za čišćenje
i njegu kod pošumljavanja pomoću adaptera,
za vrtanje jama. Novi uređaj
sastoji iz glave oruđa za slobodno rezanje
na koju je mjesto lista pile stavljena
bušilica za tlo. Postoje i dvije vrste
bušilica — za sadnju sadnica sa slo
bodnim korjenjem i sadnica u tubama
(omotima). S ovim uređajem je moguće
postići učinak od blizu 4.000 sadnica u
radnoj smjeni uz poslugu od tri radnika.
Stroj funkcionira kako na ravnom
terenu tako i na nagibima.


Novak, A.: Jaky vliv mä tvar koruny
na velikost snehoveho polomu?
(Kakav utjecaj ima oblik krošnje na veličinu
snjegoloma?)


Na školskom šumskom reviru Hurka
Više šumarske škole Pisek, istraživan je
u 1940. godini utjecaj oblika krošnje


stabala na veličinu snjegoloma. Na os


novi mjerenja i analiza 3116 stabala po


kazalo se, da su kod borova, ariša i stro


busa bile najotpornije paraboloidno for


mirane, normalno razvijene i razmjerne


krošnje s dužinskim i širinskim odno


sima 1:1 do 2:1 sa slabim, okomito od


debla odstojećim granama. Kod smre


ka je bio jednako isti oblik krošnje:


manje su izdržale krošnje oblika kugle


s istim odnosom dužine i širine. Isto


dobno s porastom dužine krošnje po


rasla je i postotna pojava oštećenih sta


bala.


Najjače je trpio bor sve do 70°/o, kako


u monokulturama tako i u mješovitim


sastojinama. Nešto manje je zahvaćena


smreka. Oštećenja borova bila su po


najviše primarna, kod smreke naprotiv


su protezala sekundarna oštećenja i šte


te su se pojavljivale ponajviše grupi


mice, mješovite vrste drva povećavale su


otpornost sastojine.


Bernard Hruška
dipl. ing. šum.


PRACE VVSKUMOĆHO ÜSTAVI LESN1
HO HOSPODARSTVi A MYSLIVOSTI
JILOVIŠTĆ, STRNADY


(Radovi naučnoistraživačkog instituta šu
marstva i lovstva Jilovište, Strnady)


Broj 50 — 1977


Mräz, K.: Vodni režim pud smrekovych
porostu chlumni oblasti pri Želivce


(Vodni režim tala smrekovih sastojina
brežuljkastog područja Želivka), str. 7 —


31.
Cilj istraživanja je izrada temelja za
svrhovito gospodarenje sa šumama s usmjerenjem
k poboljšanju njihovih vodnogospodarskih
funkcija, ali također
ograničavanje tmbitaka, koji nastaju kao
posljedica klimatskih otklona time, što
smreka na nepogodnim staništima odumire.
Vodni režim se utvrđuje u eksperimentalnom
poriječju (oko 110 ha) metodom
sisajućih tlakova, mjerenih neprekidno
za vrijeme cijele vegetacione
periodu pomoću živinih tenziometara.
Retencione (desorpcione, pF — krivulje)
krivulje određuju se na pretlačnoj
aparaturi. Bile su utvrđene velike razlike
u vodnom režimu tla pod sastojinom
i čistinom. Utvrđene količine vode,
otekle u podzemne vode, slažu se dobro
s oticanjem iz porječja, mjerenim na
mjernom prepadu.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 105     <-- 105 -->        PDF

F i š e r, Z. H a n u š, V.: Vyvoj stavu
a opatreni ke zkvalitetnenf chovu srnči
zvere v ČSR (Razvoj stanja i mjere za
kvalitetniji uzgoj srneće divljači u ČSR),
str. 32 — 48.


Rad rješava sadanju problematiku uzgoja
srneće divljači u ĆSR. Na osnovi
analiza statističkih podataka o stanjima,
odstrelima i prijavljenim gubit"-, a ustanovljen
je nepovoljan utjecaj 5 Inog
povećanja osnovnog stada na kva jt srnećih
populacija. Ističe se nepovoljan
utjecaj podcjenjenih podataka o stvarnim
stanjima divljači i visini prirasta
na sastavljanje planova uzgoja i odstrela
srneće divljači. Uređenjem i kontrolom
željenih stanja, odnosa spolova i
zastupljenosti dobnih razreda bilo je u
oba lovišta postignuto bitno poboljšanje
usklađenosti stanja. Formulirani prijedlozi
mjera za poboljšanje situacije
u uzgoju srneće divljači.


Lokvenc, T., Kriege 1, H., Temm1
o v ä, B.: Zävislost mezi morfologickou
kvalitou sazenic a jejich rustem po vysadbe
(Zavisnost između morfološke kvalitete
sadnica i njihovim rastom nakon
sadnje), str. 49 — 68.


Rad se bavi rješavanjem pitanja, do
koje mjere dolaze do izražaja morfološke
oznake sadnica bora, smreke, ariša
i duglazije u njihovom daljnjem rastu
nakon sadnje u kontroliranim uslovima
sredine. Pokazalo se, da su najvažnije
morfološke oznake kvalitete sadnica visina
nadzemnog dijela i njegova debljina.
Kod većine istraživanih vrsta drva
imaju optimalni rast nakon sadnje i
minimalne gubitke veće sadnice i to u
prosjeku 35 — 50 cm te debljine korijenovih
vratova oko 10 cm.


Kod svih vrsta drva pokazao se šok
od presadnje, ali je njegova dužina bila
različita i to kod bora, ariša i duglazije
jednu godinu a kod smreke dvije godine.


Jančarik, V., Temmlovä, B.: Moderni
metody proti sypavce borove —
Lophodermium pinastri (Schrad., Chev.)
(Moderne metode protiv osipa borovih
iglica), str. 69 — 93.


Bile su izučavane tri metode aplikacije
fungicidnih pripravaka za zaštitu
bora protiv osipa borovih iglica: visokog
obujma, niskog obujma i štedljiva.
U nizu šumskih rasadnika bili su osnovani
pokusi i fungicidi su bili aplicirani
polovinom srpnja, koncem srpnja Jli


početkom kolovoza i polovinom kolovoza.
Na proljeće slijedeće godine su bili
vrednovani rezultati tako da su dvogodišnje
borove biljke izvađene, premjerene
te vrednovan stupanj njihova napadnutosti
osipom borovih iglica nrema
razvrstavanju u četiri razreda (od 0 —
zdrave do 3 — uništene). Za prskanja
visokog obujma su preporučeni pripravci
na bazi Dithane M-45, Poliram Combi,
Dithane M-22 i Perozin 75 B. Za štedljiva
prskanja moguće je preporučiti Dithane
— M 45 s dodatkom adhezivnog
močila Triton CS-7. Za aplikacije niskog
obujma u obliku fungicidnih uljnih magli
moguće je preporučiti pripravke Plantifog
16 M i Dithane M-45 u ulju, aplicirane
u dozi 10—15 l/ha. Biološki učinak
aplikacija niskog obujma je na
razini prskanja visokog obujma.


Mot ti, J., Prudič, Z.: Rust topolu
v cekych chlumech (Rast topola na češkim
brežuljcima), str. 95—114.


U 10 šumskih oblasti čeških brežuljaka
premjerene su topolove sadnje, većinom
starosti oko 20 godina. Izučavan
je bio rast topola u sastojinama, kod
ozelenjavanja i rekultivacija. Kod posađene
topole bio je utvrđen veći prosječni
godišnji prirast nego kod smreke
u 25 godina na I bonitetu. Produkcija
topola zavisi o kultivaru, staništu i uzgojnoj
brizi. Pokazalo se, da je akcija
velikog zamaha sadnje topola u 50-tim
godinama pored svih nedostataka izrazito
označila na mnogim mjestima naše
domovine stvaranje visokog zelenila
u poljoprivrednim krajevima. Osnovni
rezultati uključiv analize stabala kultivara
topola su navedeni u trinaest tabela.


Mraček , Z.: Zäpoj v kulturäch borovice
(Pin´ s silvestris L-) zalozenych s
ruznou počatečni houstou sazenic (Sklop
u kulturama bijelog bora osnovanim s
različitim početnom gustoćom sadnica),
str. 115—127.


Stvaranje sklopa krošanja u kulturama
bijelog bora izravno je zavisno o
početnom razmaku sadnica. Kod kvadratičnih
razmaka dolazi do sklapanja brže
nego kod primjene većih razmaka redova,
kod njih sklapanja kasni razmjerno
s proširivanjem udaljenosti među redovima.


Rezultati istraživanja su pokazali, da
u sastojinama bijelog bora osnovanima
s većim brojem od 12.000 sadnica na 1


511
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 106     <-- 106 -->        PDF

ha a na dobrim bonitetima već od


10.000 na ha, mora biti uzgojni zahvat
proveden najkasnije krajem prvog decenija
razvoja sastojine.
Ribal, M. Toufar, J., Bernašek,
V.: Racionalnejši spusob ochrany lesnich
pred poškozenim zver. (Racionalniji način
zaštite šumskih kultura od oštećivavanja
divljači), str. 129 — 143.


Suradnjom Naučnoistraživačkog instituta
za šumarstvo i lovstvo s koncernom
Spolana bio je razvijen novi repelent
za prskanje Nivus za zimsku zaštitu
šumskih kultura od ogrizanja i brš
ten ja divljači.


To je suspenzioni oblik na bazi prirodne
smole i talovog ulja. Razređuje
se vodom, ali nakon sasušenja nije više
u vodi topiv. Njegova odbojnost je bila
iskušana protiv jelenske divljači, srna i
zečeva, a izravnava se našem najefikasnijem
repelentu Morsuvinu. Štiti sadnice
kroz cijelo vrijeme mirovanja vegetacije
tj. 6 — 7 mjeseci. Sadnicama, koje
štiti, nije škodljiv.


Červinkova, H., T em m lovä, B.:
Poznatky o üöincich triazinovych pripravku
v lesnich školkach (Saznanja o
učincima triazinovih pripravaka u šumskim
rasadnicima), str. 145 — 167.


Rad skuplja saznanja s upotrebom
trijazinovih herbicida (Gesatop-50) Gesaprim-
50, Gardoprim-80, Topogargard-
3623, Gesapa-50, Etazin-50) za selektivno
uništavanje korova kod bora i
smreke starijih od jedne godine, a s
upotrebom Gasagarda — 50 za preemer
gentnu aplikaciju kod sjetve bora. Praćeni
su bili herbicidni učinci, utjecaj
pripravaka na razvoj uzgajanih vrsta
drva a u ograničenom opsegu residualni
učinci triazina u tlu. Za ustanovljivanje
residue dobro se pokazala metoda
biotesta pomoću biljke Spirodela
polyrhiza. Rezultati pokusa su pokazali,
da je potreban oprez kod ponovne aplikacije
istih pripravaka na istoj površini,
naročito kod nepovoljnih uslovatla.


Ma j er, V.: Rajonizace lesu v ČSR
podle vyznamu j ej ich rekreačni funkce


(Rajonizacija šuma u ČSR prema značenju
njihove rekreacione funkcije), str.
169 — 189.


S porastom urbanizacije i pogoršavanjem
životne sredine u gradovima rastu
i zahtjevi i potreba stanovništva za re


kreacijom u šumi. Kako bi šumsko gospodarstvo
moglo dobro ispuniti svoje
velike zadatke u ovoj oblasti, nužno je
šume vrednovati za ovu svrhu. Zato je
bilo provedeno novčano vrednovanje prikladnosti
šuma za prometno kretanje
(dugotrajnu rekreaciju), te s obzirom na
prigradsku rekreaciju (kratkotrajnu rekreaciju).
Rekreacioni potencijal u cestovnom
prometu ocijenjen je prema 12
(prirodnih) faktora. Kod njegovog ocjenjivanja
u prigradskoj oblasti još je u
zet u obzir broj gradskih stanovnika i
udaljenosti, objekata na koje posjetioci
zbog rekreacije odlaze. Podloga za izračunavanje
rekreacionog potencijala je
broj dana, koji provode godišnje gradski
i vanjski stanovnici na rekracionom
zemljištu države. Jedan dan boravka rekreanta
zahtijeva 10 Kčs troškova, koji
opterećuju šumsko gospodarstvo i 10
Kčs putnih troškova rekreanta. Rezultati
rajonizacije šuma prema značenju
njihove rekreacione funkcije su izraženi
u Kčs i grafički predočeni po šumskim
gospodarskim cjelinama (područjima)
na kartama.


Jindra , J.: Rozbor nekterych üseku
činosti Vyskumneho ustavu lesniho hospodärstvi
a mvislivosti za obdobi 1966


— 1975 (Analiza nekojih područja djelatnosti
Naučnoistraživačkog instituta za
šumarstva i lovstvo za period 1966 —
1975), str. 191 — 202.
Analiza djelatnosti Instituta za period
1966 — 1975. odnosi se u cijelosti na 445
zaključnih obavijesti izrađenih u ovom
periodu. Prema glavnim disciplinama su
od cjelokupnog broja zastupljen ja u prvom
redu zadaci iz šumarske tehnike
(17,4), biologije šumskih vrsta drveća
(16,0 i šumarske ekonomike (15,8). Prema
karakteru razriješenih zadataka razne
analize i studije zastupane su s 54%,
nove ili usavršavane metode biološkog
karaktera 23°/». Ukupno 47% razriješenih
zadataka bilo je korišteno u praksi, 48%
u daljnem istraživanju a 5% je ostalo
neiskorišteno. Analiza je dopunjena pregledom
o razvoju radnika Instituta i
pregledom njegovih glavnih područja ostalih
djelatnosti.


Broj 51 — 1977


Bouchner, M., Temmlovä, B.:
Stupen slovitelnosti umele odchovanych
koroptvi (Stupanj ulovljivosti umjetno
othranjenih jarebica), str. 7 — 18.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1979 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Otprilike za jedan mjesec nakon ispuštanja
bio je procenat ulovljivosti
kod 7 do 10 tjedana starih jarebica bez
obzira na način ispuštanja ustanovljen
na 3,7% (u granicama 2,5% — 4,9%).
Kod ispuštanja iz košara dostigao je
2,9% (u granicama od 0,7% — 4,1%),
kod ispuštanja iz volijera podigao se na
4,5% (u granicama 2,5% do 6,5%). Kod
15 tjedana starih jarebica ispuštenih iz
košara podigao se procenat ulovljivosti
na 27,6% (u granicama 18,1 — 37,1%) a
njihova tjelesna težina za 14 do 19 dana
od ispuštanja do ulova porasla je u
prosjeku za 33 grama (+5gdo80g). Prosječna
udaljenost mjesta ulova od mjesta
ispuštanja iznosila je 540 ± 126 m. Ponovljeni
odstrel imao je utjecaj na povećanje
raspršenosti sve do udaljenosti
856 m od mjesta ispuštanja.


C h a 1 u p a. V.: Vliv presazovanf sazenic
smrku (Picea abies L. (Karts.) a
borovice (Pinus silvestris L.) na jejich
vodni provoz a vyskovy prirust. (Utjecaj
presađivanja sadnica smreke i bijelog
bora na njihov vodni režim i visinski
prirast), str. 19 — 40.


Istraživani su poremećaji u vodnom
režimu sadnica kod njihovog presađivanja
i utvrđivanji načini, kako spriječiti
pogoršavanje fiziološkog stanja sadnica
kod presadnje i postići njihovo najviše
primanje. Brzina gubitka vode ovisila
je o fenološkom stanju sadnica, o
temperaturi zraka i bila je bitno različita
kod nadzemnih i podzemnih dijelova.
Visinski prirast sadnica duže vrijeme
izloženih na zraku bio je u prvoj
i drugoj godini nakon sadnje znatno re
duciran. Znatno povećanje primanja i
veći visinski prirast imale su sadnice,
čije je korijenje bilo tretirano Agricolom
te sadnice s korijenjem stavljenim
u vlažan treset ili u vlažnu poliuretansku
pjenu. Primanje sadnica, čije je korijenje
bilo zaštićeno od isušivanja bilo
je visoko kako onih sadnica posađenih
na početku vegetacionog perioda, tako
i onih posađenih tokom ljetnih mjeseci.


P o 1 e n o, Z.: Prognoza dalšiho ustupu
jedle (Prognoza daljnjeg uzmaka jele),
str. 41 — 52.


Za ocjenu buduće mogućnosti zastupljenosti
u šumskim sastojinama, bila je
provedena analiza relativne zastupljenosti
(u %) jele u pojedinim dobnim razredima.
Utvrđene vrijednosti bile su izravnane
i ekstrapolirane Gomperztovom


funkcijom. Za rubno područje njezine
proširenosti, gdje se pred 30 do 60 godina
jela počela vrlo intenzivno pomlađivati,
bila je upotrebljena prva derivacija
Gompertzove funkcije. Uz pretpostavku
nepromijenjenih uslova za daljnji
razvoj iz analize proizlazi da jela
iz naših sastojina nezadrživo nestaje i
da je zato nesvrsishodno gurati ju u
obnovne ciljeve u većoj zastupljenosti.


Chroust , L.: Vuznam ekologickeho
principu vychownych seči na prikladu
borovych porostu (Značaj ekološkog
principa uzgojnih sječa na primjeru bodovih
sastojina), str. 53— 66.


Uzgojne sječe osnovane su na principu
selekcije i na ekološkom principu.
Primjenjivanje principa selekcije za postignuće
produkcionih ciljeva je općeni
to je jednoznačno. Manje je jednoznačno
primjenjivanje ekološkog principa,
čiji je učinak zavisan o uslovima staništa,
o strukturi sastojine i sastavu
vrsta drveća. U uslovima suhih pijesaka,
gdje su atmosferske padavine odlučujući
faktor rasta, reagiraju borove sastojine
i sastavu vrsta drveća. U uslovivima
suhih pijesaka, gdje su atmosferske
padavine odlučujući faktor rasta, reagiraju
borovih sastojina na uzgojne
sječe neznatno je a debljinski prirast se
nakon prekidanja sklopa povećava tek
nakon više godina.


P r u d i č, Z.: Vpliv lipy na rust jasanu
v lužnfch lesfch jižni Moravy (Utjecaj
lipe na rast jasena u nizinskim šumama
južne Moravske), str 67— 80.


U 30-, 35- i 65-godišnjoj sastojini brijestove
šume bio je izučavan utjecaj lipe
na rast jasena (većinom Fraxinus angu
stifolia Vahl.). Pokazalo se, da utjecaj
lipe na debljinski i visinski prirast te
prirast mase jasena mije bio nikako izrazit.
Iz analiza sastojinskih zaliha se
ustanovilo, da je kod osnivanja sastojina
jasena s lipom, lipa bila unošena
u previše velikoj mjeri na štetu produkcije
jasena. Obzirom na biološko djelovanje
lipe preporuča se njezina zastuplejnost
kod obnove u broju od 400 do
500 sadica na 1 ha.


Ledinsky. J.: Hnojenf borovice a
smrku ve školkach (Gnojenje bora i
smreke u rasadnicima), str. 81 —106.


Svrha je bila dobivanje podataka o
odnosima između prehrane i rasta bora
i smreke kod uzgajanja u rasadnicima


513