DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 81     <-- 81 -->        PDF

je od strane UNESCO-a usvojen te je V e 1 e b i t u proljeće 1978. p o v e-
I j o m p r o g 1 aš e n r ezervatom b i o s f e r e. Kako je poznato, diplomu
MAB-a je prije toga primio Nacionalni park »Tara« u SR Crnoj Gori.


Velebit je iz više razloga predložen da ga se uključi u projekt »MaB«.
To je po svojoj konfiguraciji, divljoj ljepoti, endemskim vrstama, špiljama
(Cerovečke i mnoge druge, manje poznate) jedistvena planina u Evropi. U
njegovom sastavu nalazi se Na cionani park Paklenica. Ima sve
uvjete koji su navedeni na početku ovoga napisa. Osim toga tipični je predstavnik
cijelog našeg krasa, jer ima ostataka šuma prašumskog tipa, šuma
u kojima se normalno gospodari, degradiranih šuma i šikara, svih stupnjeva
degradiranih tala nastalih antrološkim utjecajem. Rezultate koje će dobiti
na pokusnim plohama koje djelomično već postoje, a čiji će broj i površina
u narednom periodu biti znatno povećan, moći će se, sa izvjesnim modifikacijama
zbog utjecaja lokalnih faktora koristiti na cijelome kraškom
području.


Odlučeno je nadalje, da se Velebit proglasi parkom prirode, a neki
dijelovi i nacionalnim parkom.


Općinske skupštine i šumska gospodarstva na tome području dala su
načelnu suglasnost te Rep. Zavod za zaštitu prirode radi na dokumentima
potrebnim za proglašenje Velebita parkom prirode.


Osim Velebita u našoj Republici ima još nekoliko lokaliteta koji imaju
sve preduvjete da se uključe u projekt MaB. To su na pr. Nacionalni park
Risnjak zbog jedinstveni biocenoza na prelazu Alpa i Dinarida, prašuma
Corkova uvala u okviru Nacionalnog parka »Plitvička jezera«; neki lokaliteti
alepskog bora i Quercus ilex-a u okviru Nac. parka »Mljet«, i dr.
Nećemo žuriti, da te lokalitete predložimo za rezervate biosfere, jer za sada
nemamo ni kadrova ni sredstava da to ostvarimo.


REZERVATI BIOSFERE I ŠUMARSTVA


S obzirom da je veliki dio rezervata biosfere »Velebit« obrastao šumom,
postavlja se pitanje, kakav će odnos vladati između
šumarstva i rezervata. Naprijed smo iznijeli da „«J u rezervatima
biosfere izdvajaju strogo zaštićene »jezgre« u kojima se prati razvoj flore
i faune bez utjecaja čovjeka. Površine tih »jezgara« nisu velike i mnoga za
eksploataciju nisu ni interesantna. Ukoliko će se nekom jezgrom obuhvatiti
ostatke autohtonih biocenoza u kojima postoje drvne mase interesantne za
eksploataciju vodit će se — u dogovoru sa šumskim gospodarstvima — računa
o tome da se šumarstvo što manje ošteti. U ostalom dijelu šuma nastavit
će se sa normalnim gospodarenjem po gospodarskim osnovama.
Obzirom na to da su to mahom šume s prebornim gospodarenjem ne postoji
opasnost od devastacije.


U SAD se u nekim rezervatima biosfere vrše pokusi s raznim vidovima
eksploatacije i pošumljavanja. Stečena iskustva se onda primjenjuju u šumama
izvan rezervata. Nema razloga da se takvim i si. pokusima ne bavimo
i mi. To može samo pridonijeti razvoju šumarstva i u brdsko-planinskim