DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 67     <-- 67 -->        PDF

SJEMENSKA PLANTAŽA MALOLISNE LIPE (TILIA CORDATA MilD


NA PODRUČJU ŠUMARIJE OTOK


Mr JOSIP KARAVLA, dipl. inž. šum.


Katedra za šumarsku genetiku i dendrologiju
Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
ZAGREB, Simunska cesta br. 25.


SAŽETAK. Na području Šumarije Otok podignuta je u listopadu
1972. godine klonska sjemenska plantaža malolisne lipe (TILIA
CORDATA Mili.) veličine 0,72 ha, u svrhu proizvodnje kvalitetnog
sjemena lipe za to područje. Plemke za proizvodnju rameta cijepljenjem
potiču s odabranih normalnih i plus stabala posavskih
i spačvanskih šuma, te s područja Drivenika, Čaglina, Virovitice
i Iloka. Ukupno se na plantaži nalaze 263 ramete (123 klonova)
od kojih se 207 koristi za produkciju sjemena, a 56 služi kao
pričuva (Prilog 3). Razmak između rameta u plantaži je 6 x 6 m.
Predviđeno je da plantaža ukupno rada sjemenom 50 godina s
punim urodom svake druge godine i s prosječnim godišnjim urodom
od 100 kg. Već u 6. godini je na plantaži sabrano sa 176
ramenta ukupno 17,70 kg plodova malolisne lipe.


UVOD


U drugoj polovici 1972. godine dogovoreno je sa Šumskim gospodarstvom
»Hrast« i Šumarijom Otok, da se na njezinu području podigne jedna
sjemenska plantaža malolisne lipe (Tilia cordata Mili.) veličine 0,72 ha u
svrhu proizvodnje kvalitetnog sjemena za to područje. Šumsko gospodarstvo
i Šumarija su taj zadatak povjerili Katedri za šumarsku genetiku i dendrologiju
Šumarskog fakultetu u Zagrebu. Plantaža je podignuta u listopadu
1972. godine.


SVRHA PODIZANJA KLONSKE SJEMENSKE PLANTAŽE


Metoda proizvodnje sjemena u plantaži razrađena je u skladu s osnovama
genetike i oplemenjivanja šumskih vrsta drveća. Prema definiciji
VIDAKOVIĆ-a (1966) pod klonskom sjemenskom plantažom razumjevamo
nasad od dva ili više klonova iste ili različitih vrsta, dobivenih cijepljenjem,
koji se uzgajaju na određenoj površini zbog produkcije sjemena.


Za razliku od sjemenskih plantaža, koje su podignute od biljaka uzgojenih
iz sjemena, u klonskoj sjemenskoj plantaži raspolažemo s cjepovima
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 68     <-- 68 -->        PDF

(rametama) koji potječu od odabranih normalnih ili fenotipski superiornih
tzv. plus stabala.


Majčinska stabla (ortete) s kojih su odabrana plemke nalaze se na različitim
lokalitetima, a cijepljenje biljke (ramete) određene za uzgoj, raspoređuju
se na relativno malu površinu, koja če predstavljati izvor za kvalitetno
sjeme, dobiveno mnogo jeftinije nego klasičnom metodom. Na taj
način osigurava se i stalno dobivanje većih količina sjemena s jednog mjesta
pod povoljnijim uvjetima sakupljanja. Takvi uvjeti nastaju, jer se cijepljenje
biljke u sjemenskoj plantaži uzgajanju u visini od 6—8 m sa širokom
krošnjom, koja se formira obrezivanjem, kako bi se po biljci dobilo
što više cvjetnih grana a lime i sjemena. Podizanjem sjemenske plantaže
u povoljnijim ekološkim uvjetima i primjenom različitih agrotehničkih
mjera kao što su obrada tla i gnonjenje postiže se i veći urod nego što
je kod stabala u šumi (VIDAKOVIĆ, 1962, 1966).


Slika 1: Izgled sjemenske plantaže malolisne lipe 1979. g. u proljeće.


Navedene karakteristike klonske sjemenske plantaže jasno ukazuju na
njezine prednosti prema klasičnom načinu sakupljanja sjemena, koji iziskuje
obilazak prostranih areala, iskusne penjače i specijaliziranu opremu,
a time i povećanje troškova kod sakupljanja sjemena.


Spomenuta plantaža podignuta je sa svrhom, da bi šumsko gospodarstvo
i Šumarija Otok imali na svom području osiguranu količinu kvalitetnog sjemena
malolisne lipe.


IZLUČIVANJE NORMALNIH I PLUS STABALA


Odabiranje plus stabala malolisne lipe objavljeno je u prirodnim sastojinama
hrasta lužnjaka i običnog graba u posavskim šumama na području
Šumarije Lipovljani, gdje je odrabrano nekoliko normalnih majčinskih stabala,
od kojih je jedno izdvojeno kao plus stablo (Mb 221).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Na području slavonskih šuma u Spačvi pronađeno je više stabala kandidata,
a kao normalno majčinsko stablo odabrano je jedno od njih (Mb
231) Na drugim područjima (Drivenik, Čaglin, Virovitica, Vukovar) odabirana
su stabla, koja su rađala sjemenom, a po svojim fenotipskim karakteristikama
su bila superiorna od ostalih stabala u sastojini.


Kod odabiranja plus stabala i normalnih majčinskih stabala rukovodili
smo se slijedećim kriterijima:


1. Odabrana stabla su po svom izgledu bila potpuno zdrava. Ocjenjivanje
zdravstvenoga stanja svakog stabla obavljeno je u nekoliko navrata
tijekom nekoliko godina u razdoblju od 1962 — 1968. godine prigodom obilaska
terena, u cilju da se izluče normalna i plus stabla;
2. debla odabranih stabala su bila prava s malim padom prsnog promjera
i bez usukanosti, male i uske krošnje s tankim grančicama;
TILIA CORDATA Mili .


BROJ STABLA: 231 MJERENO DNE: 19. 7. 1963.
ŠUMARIJA: Spačva ODJEL,ODSJEK:Šumski predje l Boljkovo,l 8
NADMORSKA VISINA: 90 m EKSPOZIČIJA:Teren ravar . INKLINACIJA : 0°


_.0 Geološki: Močvarni les
Pedološki: Pseudoglej
FITOCENOZA: Hrasta lužnjaka i ob ičnog graba s oštrikom


UZGOJNI OBLIK: Visoka regularna . sastojina


OMJER SMJESE: Obični grab:hrast lužnjak:obični jasen:0,4: 0, 25:0,2:0,05
SKLOP: 0,9
PRSNI PROMJER: cm SMJER d; NS OPSEG: 13 9,0 cm


TOTALNA VISINA: 30, , 0 cm DUŽINA DEBLA: 10,0 m
PROJEKCIJA KROŠNJE : 5 x 6 m DUŽINA KROŠNJE: 20,0 m


FERTILNO STABLO: da, 1963.god. STERILNO STABLO: ne
STAROST STABLA: 6 0 god.
OPASKA


Prilog 1: Prikaz formulara s upisanim podacima za matično stablo malolisne
lipe Mb 231.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 70     <-- 70 -->        PDF

3. kora debla je normalno ispucala, a boja i debljina kore bile su normalne.
4. odabrana stabla bila su u dobi od 40 — 60 godina i redoviLo su donosila
bolji urod sjemenom od okolnih stabala;
5. za svako odabrano stablo registrirani su slijedeći podaci: šumarija,
šumski predjel, odjel, odsjek, nadmorska visina, ekspozicija, inklinacija, tip
tla, geološki i pedološki sastav tla, pripadna fitocenoza, uzgojni oblik, omjer
smjese, sklop, prsni promjer, opseg, totalna visina, dužina debla, projekcija
krošnje, fertilnost odnosno sterilnost te starost stabla. Podaci za svako odabrano
majčinsko stablo koje je razmnoženo vegetativno i posađeno u plantaži,
upisani su u formulare. Uprilogu 1 donosima prikaz formulara s podacima
za stablo Mb 231.
VEGETATIVNO RAZMNAŽANJE


Za podizanje klonske sjemenske plantaže malolisne lipe poslužila su
odabrana majčinska stabla, razmnožena cijepljenjem. Cijepljenje smo obavljali
transplantacijom plemke tj. pupa ili dijela izbojka na podlogu malolisne
lipe. Poznato je, da tako cijepljena biljka ima fiziološku starost matičnog
stabla s kojeg plemka potječe, te da je zbog toga u stanju fruktificirati
neposredno nakon cijepljenja.


Razmnažene lipe je obavljeno u rasadniku Lukavec kod Velike Gorice.
Vegetativno je razmnoženo 47 primjeraka odabranih lipinih stabala s područja
Hrvatske.


ODREĐIVANJE LOKACIJE


Jedan od veoma važnih zadataka kod podizanja sjemenske plantaže
je izbor zemljišta, tj. određivanje lokacije. Kod toga je potrebno udovoljiti
slijedećim uvjetima:


1. Mjesto na kojem podižemo sjemensku plantažu mora biti takvo,
da u okolišu od 1 km nema pojedinačnih stabala ili sastojina vrste, od
kojih se podiže plantaža. Tom zahtjevu je potrebno udovoljiti s razloga
očuvanja kvalitete sjemena, jer ukoliko se u blizini nalaze stabla iste vrste
postoji mogućnost da i ta stabla sudjeluju kao jedan od roditelja u produkciji
sjemena na plantaži. Time bi se umanjila osnovna namjena plantaže,
a ta je da se proizvede sjeme od poznatih- odabranih i superiornih roditeljskih
parova.
Iz literature je poznato (VIDAKOVIĆ 1962, 1966) da se udaljenost od
1 km može smatrati dovoljnim jamstvom, da će do oprašivanja doći samo
između biljaka prisutnih na plantaži. U nekim slučajevima preporučuje se
zbog bolje izolacije sjemenske plantaže i podizanje zaštitnog pojasa u vidu
drvoreda, po mogućnosti od četinjastih vrsta drveća. S obzirom na to da
se lipe oprašuju pomoć kukaca, nema potrebe za podizanjem zaštitnog pojasa.


2. Poznato je, da su suha, laka i nešto pjeskovita zemljišta pogodna
za produkciju šumskog sjemena. Veći urod sjemena utvrđen je na dubljim


ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 71     <-- 71 -->        PDF

KLIMADIJAGRAM U SMISLU H. WALTER-a
e
I
SPACI7A (82) 10,1 777
c
mm
ioo
°C
50
i h-
J
80
--37,5
60
- 27,2
~22< 40
40
30
20
mm
90
60
f
9
-6,4
-31,2
20 10 JO
abcdefghijklmnopr
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
P r
TUMAČ KLIMADIJAGRAMA
stanica
nadmorska visina (m)
broj godina opažanja (razdoblje)
god. temperatura zraka u "C (višegod. prosjek)
god. količina oborina u mm (višegod. prosjek)
srednji minimum temperature zraka najhladnijeg mjeseca
apsolutni minimum temp, zraka u periodu motrenja
srednji maksimum temperature najtoplijeg mjeseca
apsolutni maksimum temp, zraka u razdoblju motrenja
srednje kolebanje temperature zraka
srednji višegodišnji prosjek temp, zraka po mjesecima
srednji višegodišnji prosjek oborina po mjesecima
sušno (aridno) razdoblje
razdoblje suhoće
vlažno (humidno) razdoblje
mjeseci sa srednjim minimumom temp, zraka ispod 0°C
mjeseci s apsolutnim minimumom temp, zraka ispod 0°C


Prilog 2: Klimadijagram u smislu H. Walter-a, za područje Spačve u periodu
od 1954—1967. (Prema RAUŠ-u, 1975.). 33 7
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 72     <-- 72 -->        PDF

ilovastim — pjeskovitim tlima. Tla, koja su bez dušika, kalija i fosfora nisu
podesna za uzgoj drvenastih biljaka u svrhu produkcije sjemena.


3. Šumsko drveće ima veći urod na lokalitetima gdje dolazi više svjetla
i topline a manje vlage, nego na lokalitetima s manje svijetla i topline a
više vlage.
4. Blage i zaštićene padine na brežuljkastim terenima tj. mjesta zaklonjena
od jakog vjetra poželjna su za sjemensku plantažu.
5. Za uzgoj plantaže nisu podesni tereni na kojima se za vrijeme cvatnje
i oplodnje pojavljuju jaki mrazevi.
6. Da bi se sjemenske plantaže zaštitile od divljači potrebno je plantažu
ograditi i tako onemogućiti pristup glodavcima i visokoj divljači. Radi
mogućnosti poduzimanja pravodobnih mjera zaštite protiv različitih bolesti
i insekata, potrebno je da se plantaža nalazi na pristupačnom mjestu i pod
stalnim nadzorom lugara i tehničkog osoblja Šumarije.
Mi smo uzevši u obzir sve naprijed navedene razloge, a i slobodne
površine, kojima raspolaže Šumarija Otok, odabrali slobodnu površinu u
šumskom predjelu Ripača. To je zemljište bivša oranica, gdje se nekada
sijala pšenica. Udaljeno je oko 6 km od mjesta Otok, a zaprema površinu
od 0,75 ha. Po svojim karakteristikama, a prema navedenim kriterijima
spomenuta lokacija zadovoljava u sljedećem:


ad 1) U bližoj okolici do 1 km pa i više ne nalaze se grupe, a niti poje
dinačna stabla lipa.


ad 2) Tlo je parapodzol, duboko i pjeskovite strukture. Detaljna analiza
udjela pojedinih elemenata (N, P, K) nije učinjena, ali prema dobivenim
podacima na spomenutom se lokalitetu uzgajala pšenica, što ukazuje
da je tlo dobro i hranjivo.


ad 3) Od vjetrova zapadni vjetar puše često, ali je plantaža od njega
zaštićena postojećom šumom, koja se nalazi na udaljenosti od oko 30 m.
ad 4) Ploha na kojoj leži plantaža pada blago prema sjeveru, a udaljena
je od rijeke Bosut oko 100 m, tako da postoji mogućnost zalijevanja.


ad 5) Jači mrazevi se ne javljaju. Da bismo prikazali klimatske prilike
koje vladaju na lokalitetu gdje je osnovama plantaža, donosimo klimadijagram
u smislu Waltera za to područje Spačve (Prilog 2).


ad 6) Prilaz plantaži je moguć postojećim šumskim putem, pa je zbog
toga nadzor olakšan. Oko plantaže je podignuta mrežasta žičana ograda,
koja onemogućuje ulazak divljači.


BROJ KLONOVA


Vegetativno razmnoženi biljni materijal, koji potječe od odabranih
l´enotipskih superiornih majčinskih stabala, pripada skupini od 13 klonova. Na
plantaži su zasađene ukupno 263 biljke (ramete) od čega se 207 koristi za
produkciju sjemena, a 56 biljaka služi kao pričuva. Sve biljke na plantaži
su označene, te imaju svoj broj prema broju majčinskog stabla i uvedene
su u nacrt plantaže (Prilog 3).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 73     <-- 73 -->        PDF

SHEMA RASPOREDA BILJAKA U SJEMENSKOJ PLANTAŽI MALOLISNE
LIPE U ŠUMSKOM PREDJELU „RIPAČA" ŠUMARIJA OTOK


Prilog 3: Shema rasporeda biljaka u sjemenskoj plantaži.


RASPORED I UDALJENOST BILJAKA


Raspored biljaka pripadnika istog a klona treba biti takav, da smanji
njihovo međusobno oprašivanje, a da s druge strane olakša oprašivanje između
biljaka pripadnika različiti h klonova. Stoga smo se kod određivanja
rasporeda biljaka služili principom, da svaka biljka bude okružena
pripadnicima drugih klonova.


Razmaci sadnje u sjemenskim plantažama podešavaju se zavisno o vrsti
na 5 x 5 m ili 7 x 7 m (VIDAKOVIĆ 1960). U našem slučaju smatrali smo,
da je najpogodniji razmak 6x6m, jer će biljke imati mogućnost da formiraju
široku krošnju, što je jedan od prvih uvjeta za obilnu fruktifikaciju.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Svaki klon odnosno svaka biljka treba imati svoj broj. U tom smislu
vođena je evidencija i obilježavanje prilikom izbora majčinskih stabala,
vegetativnog razmnožavanja i sadnje biljaka u plantaži.


Takva evidencija, koja u svakom času omogućuje identifikaciju svake
biljke neophodna je, budući da podizanjem plantaže još uvijek nije završena
selekcija klonova. Praćenjem količina uroda po pojedinom klonu mogu
se pojedini klonovi slabijeg uroda sjemenom ukloniti iz plantaže i zamjeniti
ih biljkama nekog drugog klona, koji pokazuje bolja svojstva u
tom pogledu.


Osim toga obilježavanje biljaka pokazuje svoju svrsishodnost zbog lakšeg
praćenja individualne i klonske fruktifikacije kao i zbog potreba zamjene
uginulih biljaka zbog bolesti, napada insekata ili uslijed oštećenja.
Položaj svake biljke — ramete na plantaži i mogućnost njezine identifikacije
olakšan je i određen nacrtom, koji donosimo u prilogu 3.


UZGOJ I NJEGA


Prigodom obrađivanja tla između lipinih biljaka u prvoj (1973) i drugoj
(1974) godini obavljeno je i okapanje oko biljaka. To je očinjeno sa
svrhom, da se odstrani korov te da se tlo razrahli u gornjim slojevima
zemljišta.


Na lišću lipe mogu se razviti parazitske gljive iz porodice Sphaeriaceae
(Gnomonia tilia Kleb, s konidijskim stadijem Gloesporium tiliae Oud.).
Bolest se očituje u pjegavosti lišća, koja je u početku smeđa a kasnije
ljubičasta ili mrka. Da bi se spriječila defolijacija, obavljeno je prskanje
zinabom 0,25% ili ditanom 2°/o. Isto tako u slučaju pojave drugih oboljenja
ili napada štetnika treba poduzeti hitne i djelotvorne zaštitne mjere.


OBLIKOVANJE KROŠNJE


Oblikovanjem krošnje započeli smo u proljeće 1973. godine To se oblikovanje
(obrezivanje) obavljalo svakog proljeća (do 1979. g.) u prvoj polovici
mjeseca ožujka, odmah nakon kopnjenja snijega, prije nego što su
pupovi na stablima lipa počeli tjerati tj. prije nego što počinju kolati sokovi.
Kod toga smo naročitu pažnju obraćali na vađenje dugih izboja, tzv.
vodenjaka — mlažnjaka koji se lako prepoznaju po tome što rastu okomito
u visinu. Također smo izvršili skraćivanje izbojaka gdje su bili zastupljeni
većinom lisni pupovi. Na slici 1 prikazana je klonska sjemenska
plantaža lipe na području Šumarije Otok. Nakon obrezivanja tijekom šest
godina, krošnje su već lijepo razvijene, a konačni će se rezultat pokazati
nakon 8 — 10 godina, kada ćemo dobiti biljku visine 6 — 8 m, s velikom,
širokom, no ne prugastom (VIDAKOVIĆ 1960, 1962, 1966), već okruglastom
krošnjom.


PROIZVODNJA SJEMENA


Poznata je činjenica da većina šumskog drveća koja se uzgaja u sastojinama
ne fruktificira svake godine, pa je takav slučaj i s malolisnom li


340
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Popis sabranog sjemena malotisne lipe ( Tilia cordata Mili.)


u području šumarije Otok - šumski predjel Ripača


Mat. Područje u 1974 u 1975. u 1976 Plodov a 1975. Plodov i 1976 zgriženo u 1977. u 1978 Plodova 1977


broj -lokalitet grama grama grama s 1 sjem s 2 sjem. 5 1 sj e m s 2 sjem 1976-kon grama grama s 1 sjem s 2 sjem.


306 Drivenik 25 41,13 19,00 826 58 350 21 525 0,80 650,0 14 3


302 Drivenik 78 338,39 95,50 7010 251 1200 60 --1750,0 -


178 Čaglin 62 51,86 6,95 1095 40 177 1 --1380,0 -


226 Lipovljani 31 134,65 74,50 3365 35 2010 15 800 -1600,0 -


231 Spaćva 7 111,56 7,50 2053 256 167 11 --1700,0 -


118 Rijeka 9 68,64 7,00 1502 132 120 5 340 -650,0 -


307 Drivenik 13 119,57 8,00 2138 326 227 5 --650,0 -


221 Lipovljani 23 224,63 9,00 5330 116 142 8 255 2,00 2600,0 45


300 Drivenik 10 51,55 17,00 970 173 345 18 505 -970,0 -


5 Virovitica 137 126,26 88,00 2400 296 1180 96 3120 0,10 4100,0 3 1


Krk Krk 38 -14,00 --137 26 700 22,00 1300,0 315 42


239 Ilok -61,88 86,50 1234 98 1450 126 235 1,60 300,0 28 2


242 Perušić ---------50,0 -


UKUPNO 433 1346,12 412,95 27923 1581 9435 372 6480 26,50 17700,0 405 48


opaska . svi plodovi koji su sabrani odmah su i posijani


Tabela 1: Urod plodova malolisne lipe na sjemenskoj plantaži, u periodu
od 1974—1978. godine.


pom. Kod domaćih vrsta lipa obično je urod sjemenom jedne godine dobar,
a sljedeće slabiji.


Količina uroda u mnogome zavisi o vremenskim prilikama. Kako oprašivanje
obavljaju kukci, a to su uglavnom pčele, obilnost uroda zavisi i o
njihovoj pojavi i brojnosti. Suvremena upotreba različitih insekticida znatno
je djelovala na smanjenje pojave i brojnost pčela.


U sjemenskoj plantaži očekujemo veći i češći urod sjemena nego u
prirodnoj šumi. U plantaži biljke imaju na raspolaganju veću količinu
svjetlosti i uzgajaju se na boljem tlu, koje se obrađuje i gnoji. Osim toga
biljke se obrezuju, što stimulira fruktifikaciju.


Na osnovi podataka iz literature, vlastitih zapažanja i proračuna o
urodu sjemena malolisne lipe u plantaži, predvidjeli smo da će brojčane
vrijednosti biti:


M Ukupno Udaljenost ßr o Prosječni


u(U -1 —-1 rađa a-g stabala
:-! 1^ 3 u


.


r.
sjemenom


kg


rameta


~
-


3 s


3 OH 3


3


fc 3


PH


u


On 3


interval po na po na


broj godina


godina ha plantaži ha plantaži
25 15 50 277 207 130 100
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Promatrajući fruktifikaciju sjemenske plantaže od 1974. do 1978. godine
(Tabela br. 1), može se zaključiti da je naš rad i postupak bio ispravan,
jer smo u jesen 1978. godine sabrali sa 176 rameta malolisne lipe oko 17,70
kg plodova. Sjeme smo odmah nakon sabiranja i posijali, jer se time postiže
da veći dio sjemena proklinje narednog proljeća.


> 0 * m <*.< #-4


* WF -W1 ™ W t % -I
> # # #, ,

Slika 2: Rendgenski snimak plodova malolisne lipe s jednom sjemenkom.


Slika 3: Rendgenski snimak plodova malolisne lipe s dvije sjemenke i jednog
ploda s tri sjemenke.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Rendgenografska analiza plodova (koju je obavio dipl. ing. šumarstva
Želimir B o r z a n, stručni suradnik Katedre za šumarsku genetiku i denclrologiju
Šumarskog fakulteta u Zagrebu), pokazala je da je zdravstveno stanje
plodova odlično, te da većina plodova ima jednu sjemenku. U tabeli 1.
navedeni su podaci o broju sabranih plodova po klonovima. Vidimo da je
dio plodova imao 2 sjemenke. Slika 2. prikazuje rendgenski snimak plodova
malolisne lipe s jednom sjemenkom, a na slici 3. prikazani su plodovi s dvije
sjemenke i jedan plod s tri sjemenke. Plodovi s dvije i više sjemenki su
redovito veći od plodova s jednom sjemenkom.


Na plantaži predviđamo sveukupno 50 godina urocla sjemenom. Od
toga s malim urodom 10 godina, s punim urodom 25 godina i s padom
uroda još 15 godina. Godišnje se može očekivati prosječni urod od oko 130
kg sjemena po ha, odnosno na podignutoj plantaži oko 100 kg sjemena
malolisne lipe.


LITERATURA


1.
B a 1 e n, J. (1938): Šumski rasadnici, 99 pp., Zemun.
2.
Borzan , Ž. (1973): O snimanju i analizi šumskog sjemena pomoću rendgenskog
zračenja. Šumarski list 5—6, 166—189.
3.
J o v k o v i ć, J. B. (1952): Šumsko semenarstvo i rasadnici. I deo. 86 pp.,
Sarajevo.
4.
P e t r o v i ć, D. S. (1948): Rad u šumskim rasadnicima. 163 pp., Beograd.
5.
R a u š, Dj. (1975): Vegetacijski i sinekološki odnosi šuma u bazenu Spačva.
Glasnik za šumske pokuse XVIII, 225—346, Zagreb.
6.
Svoboda , P. (1955): Lesni dreviny a jejich porosti, čast II. p. 321—339,
Praha.
7.
V i d a k o v ić, M. (1956): Genetika u šumarstvu. Šumarski list 3—4.
8.
Vid ako vi ć, M. (1960): Semenskc plantaže šumskog drveća. Jugoslavenski
savetodavni centar za poljoprivredu i šumarstvo, Beograd.
9.
V i d a k o v i ć, M. (1961): Podizanje semenskih plantaža šumskog drveća. Topola,
br 19., Beograd.
10.
Vi da kov i ć, M. (1962): Podizanje semenskih plantaža izvan prirodnog područja
raspostranjenja. Topola 25—26, Beograd.
11.
V i d a k o v i ć, M. (1962): Sjemenska plantaža poljskog jasena (Fraxinus angustitolia
Vahl.). Elaborat, Zagreb.
12.
V i d a k o v i ć, M. (1966): Genetika i oplemenjivanje šumskog drveća. Skripta,
Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 78     <-- 78 -->        PDF

CLONAL SEED ORCHARD OF SMALL-LEAVEM LIME
(TILIA CORDATA MILL.) IN THE OTOK FOREST
OFFICE DISTRICT


SUMMARY


A 0.72 ha single-purpose seed orchard of small-leaved lime (Tilia cordata Mill.)
was established in October 1972 near the Otok Forest office. Scions for the production
of raments by grafting were collected from selected normal and plus
trees from forests of the Posavina and Spačva basins, and the areas o Drivenik,
Caglin, Virovitica and Ilok. From the total of 263 raments (13 clones) 207 are
used for seed production and 56 for replacement (Fig. 3). The seed-production
raments are planted at 6 x 6m spacing. It is planned to have a full crop every
second year for 50 years, with a predicted average annual yield of 100 kg. A total
of 17.70 kg lime fruits has already been collected from 176 ramets in the 6th
year.


Koristeći se prije svega vlastitim iskustvom, te nadopunjujući ga dostignćima
stranih istraživača, naš, u to vrijeme jedini znanstveni i nastavni
centar, Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište u Križevcima, prilazi
sa znanstvenim metodama rješavanju problematike šumarskog i ostalog sje


mena. U vezi s tim, u Šumarskom listu godine 1893. obavještavaju šumarsku
javnost da je u učilištu otvorena Postaja za istraživanje sjemena.. .
(POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE
1846 — 1976 kroz stranice
Šumarskog lista — str. 61)