DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 136     <-- 136 -->        PDF

15.
Stanje, problemi i izgledi evropskog šumarstva, »Šumarski list«, br. 7—8/
1967 i »Drvarski glasnik«, br. 22/1967.
16.
Problemi i perspektive svjetskog šumarstva, »Drvarski glasnik«, br. 2/1968.
17.
Neki problemi šumarstva u Sredozemlju, »Drvarski glasnik«, br. 15—16/1968.
18.
Projekcija šumskouzgojnih radova u periodu 1966—1985. godine (Prilog elaboratu
Saveznog zavoda za privredno planiranje), SZPP, Beograd, 1968.
(šapir.)
19.
Četrnaesto zasjedanje Evropske komisije za šumarstvo FAO, »Drvarski
glasnik«, br. 23/1968,
20.
Zaštita šuma od požara (uvodni referat za seminar u Mostaru, decembra
1968), SITSIDJ i Poljoprivredno-šumarski centar, Beograd, 1968.
21.
Razvoj i perspektive bilansa drveta u Evropi, »Drvarski glasnik«, br. 24/1968.
22.
Racionalizacija gazdovanja šumama — jedini izlaz, »Drvarski glasnik«, br.
1/1969.
23.
Mogućnosti rentabilne proizvodnje u šumarstvu u uslovima konkurentnih
cijena proizvoda od drveta na svjetskom tržištu (prema referatu H. Hamiltona
i H. von Sydowa na seminaru u Ženevi, 1968), »Drvarski glasnik« br. 3
i br. 4/1969.
24.
Sve veći značaj rekreativne vrijednosti šuma, »Drvarski glasnik« br. 20/1970,
»Šumarski list«, br. 3—4/1971, »Narodni šumar«, br. 3—4/1971, »Šumarstvo«
br. 3—4/1972.
25.
Beresford-Pleirse: Šume, ishrana i ljudi (Forests, Food and People)-, prijevod
sa francuskog, pripremljeno za štampanje (rukopis otkupio Savez inž. i tehn.
šumarstva i industrije drveta Jugoslavije, Beograd, 1971)
26.
Mnogojezični šumarski rječnik (Srpskohrvatski, Ruski, English, Francais,
Espanol, Deutsch), pripremljeno za štampanje (55 autorskih araka), Beograd,
1971.
27.
Augustin: Upotreba topole u industriji celuloze i papira (Verwendung von
Pappel in der Zellstoff- and Papierindustrie), prijevod s njemačkog, »Topola
«, br. 97/1973.
28.
Van der Meiden: Uticaj razvoja tržišta drveta na uzgajanje topole i na
istraživanja u topolarstvu (Impact and on Poplar Research), prijevod s engleskog,
»Topola«, br. 97/1973.
29.
Frison: Pokusi zakorjenjivanja sa sadnicama Populus deltoides Bartr., var.
deltoides (Prove di radicamento con pioppelle di Populus deltoides Bartr.,
var. deltoides), prijevod s talijanskog, »Topola«, br 97/1973.
30.
Frison: Kriza presađivanja i promjene u sadržaju vode topolovih sadnica
(Crisi di trapianto e varizaioni del contenuto idrico delle pioppelle), prijevod
s talijanskog »Topola«, br. 97/1973.
31.
Nilson, Fries, Bredberg, Myhrman, Sklöd, Abetz i Kantola: Prorede u šumarstvu
budućnosti (Thinnings in Forestry of the Future), prijevod s engleskog,
»Topola«, br. 100/1974.
32.
Prevosto: Upotreba novih mašina za duboku sadnju topola, prijevod s talijanskog,
»Topola«, br. 98—99/1973.
Žarko Vr dol jak


402