DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 113     <-- 113 -->        PDF

tačnosti. Nužan stepen tačnosti je potreban i zbog dugoročnosti proizvodnje u
šumarstvu, jer rezultati se ostvaruju tek posle relativno dugo vremenskog perioda
što obavezuje na dugoročnije planiranje i striktno pridržavanje osnovnih
planskih zadataka. Zavođenjem nacionalne inventure šuma treba resiti društveim
dogovorom između republika i pokrajina, ili samoupravnim sporazumevanjem
OOUR-a šumarstva.


10. Imajući u vidu da postoje određene materijalne pretpostavke, da je šumarstvo
proizvođač sirovina za industriju za preradu drveta, zatim ova proizvodnja
preko polufinalne i finalne prerade drveta doprinosi trajnijem povećanju
deviznih sredstava, pored toga, ovom proizvodnjom se povećava zaposlenost
aktivnog stanovišta na područjima sa niskim stepenom zaposlenosti, a dovoljno
su poznate mnogostruke opšte korisne funkcije šuma, to bi bilo nužno
da se u sledećem srednjoročnom planskom periodu šumarstvo uvrsti u delatnost
od posebnog interesa za razvoj zemlje, pogotovo što je odredbama članova
85 — 86 Ustava SFR Jugoslavije šuma proglašena za dobro od opšteg interesa
i to sa stanovišta privređivanja, zaštite čovekove okoline, narodne odbrane, zdravlja,
rekreacije, turizma i drugih opštekorisnih funkcija šuma.
O. Piškorić
IZ DRUGIH REPUBLIKA


PROBLEMATIKA PILANARSTVA U SR SLOVENIJI — TEMA
SAVJETOVANJA NA SKUPŠTINI ZITGL SR SLOVENIJE


1.
»Zveza inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva SR Slovenije« održala
je 20. travnja, og. godišnju skupštinu, u okviru koje je održano i savjetovanje


o »Pravcima razvoja pilanarstva u Sloveniji« (Smeri razvoja žagarstva na Slovenskem).
Na skupštini su bili delegati svih društava, koja su bilo samo šumarska,
bilo samo drvara bilo zajednička — šumara i drvaraca, a ukupni broj učesnika
iznosio je oko 120. Skupštini i savjetovanju prisustovao je i delegat
SITŠD Hrvatske ing. Oskar Piškorić. U raspravama, bilo u društvenom dijelu,
bilo u okviru tema savjetovanja aktivno je sudjelovalo preko 20 učesnika.
Za savjetovanje bilo je priređeno 8 referata, koji su prethodno objavljeni
i u posebnoj publikaciji pod naslovom »Smeri razvoja žagarstva na
Slovenskom«* , što je s jedne strane omogućilo autorima referata kraće
izlaganje materije, a s druge strane sudionicima u raspravi, da smišljenije
i potpunije u njoj učestvuju.


1) Nalazi se i u knjižnici Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske.


379
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 114     <-- 114 -->        PDF

U referatima su obrađene ove t em e :
Dr Jože Kovač: Uvodna beseda,
Mirko Tratnik: Problem slovenskega žagarstva,
Branko Štampar: Mehanizirana skladišča oblovine iglacev,
Jože Maljevee: Mehanizirano skladišče za drobno oblovino listavcev,
mag. Zdenko Petrić: Razvoj zmogljivosti slovenske žagarske industrije,
mag. Marijan Cuderman: Ekonomski aspekti žagarstva v Sloveniji,
Franc Mrzelj: Sedanje stanje tehničke opremljenosti žagarske proizvodnje,
Jože Pogorelc: Avtomatizacija in njen vpliv na iskoščavanje oblovine.


2.
Polazimo od pilanarskih kapaciteta Slovenije, a ti su dijelom u društvenom
sektoru, industrijske pilane, a dijelom u privatnom.


Pozivajući se na L. Zumera- Z. Petrič konstatira, da kapaciteti industrijskih
pilana mogu godišnje preraditi oko 1,5 milijuna oblovine. koje je međutim
u Sloveniji znatno manje, pa kapaciteti nisu u potpunosti iskorišćeni.
Dio manjka nadoknađuje se uvozom iz drugih Republika (Hrvatske, Bosne
i Hercegovine), pa i tropskih vrsta (1977. god. 4,3% ukupno prerađene oblovine).
Kapacitetima industrijskih pilana treba dodati i kapacitete pilana u vlasništvu
(venecijanki, ali i jarmača, a u najnovije vrijeme i pokretne kružne pile),
koje godišnje prerade i do pola milijuna m3, kako je konstatirano u raspravi.
Takvih pilana registrirano je oko 400, ali ih je, kako je naglašeno, tri do četiri
puta više. Te pilane prerađuju ne samo drvo za neposredne potrebe pojedinaca,
nego i za prodaju, koristeći najkvalitetniju oblovinu (u Sloveniji) udio šuma u
posjedu — privatnih iznosi 63%!). Nesrazmjer između kapaciteta pilana i raspoložive
sirovine uzrokom je »permanentne krize« pilanarske industrije. (Petrič,
str. 41). Iz toga proizlazi, da »u pilanarstvu nije sve rentabilno, što je moderno
i racionalno«, jer se rekonstrukcijom uvode novi strojevi, a ti imaju veći kapacitet
od starih tipova (koji se danas više i ne proizvode, pa se prema tome
stari ne mogu ni zamijeniti s istovrsnim) Kod ocjene rentabilnosti u pilanarstvu
treba voditi računa i o tome, da to »nije proizvodna već samo uslužna djelatnost
«.


Za ekonomičnost poslovanja pilanarstva značajna je i činjenica, da je udio
uloženog rada vrlo mali, jer iznosi jedva 4% sveukupnih troškova. Udio ostalih
troškova je sljedeći: sirovine oko 59%, amortizacije i troškova uzdržavanja 11%,
ugovornih i zakonskih obaveza ll°/o, energije (koja iznosi 10 — 25 kwh po 1 m-i
ispiljene oblovine) 1,5% te raznih (pomoćni materijal, režijski materijalni troškovi
zajedničkih službi itd.) 13,5«/0.


Na osnovu takove situacije M. Cuderman (str. 56.) vidi izlaz u udruživanju
sredstava za modernizaciju pilana sa šumarstvom te preradom ispiljenog drva
i izvoznicima »na dohodovnom principu, koji je jedina perspektiva i realan put«.


Kako se iz popisa referata vidi, posebno su bila obrađena »mehanizirana skladišta
oblovine« kako za četinjače tako i za tanku oblovinu listača. Prvo takvo


2) L. Zumer: Lesno gospodarstvo, ZIT Gozdarstva in industrije za predelavo lesa SRS,
Ljubljana 1968.