DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 112     <-- 112 -->        PDF

7. Šumsko-privredna osnova je instrument za regulisanje gazdovanja šumama
šumsko-pnvrednog područja na principu kontinuiteta gazdovanja šumama.
Osnovom se preciziraju pravci kretanja u izgradnji šumsko-privrednog područja
kao privrednog objekta i zadaci u tom pogledu za naredni uređajni period
te se time pruža pomoć njenim izvođačima u pogledu unapređenja radova.
Šumsko-privredna osnova je polazni dokumenat za regulisanje odnosa između
organizacija koje gazduju šumama šumskoprivrenog područja i samoupravnih
organizacija i zajednica i društveno-političkih zajednica koje su zainteresovane
za proširenu reprodukciju šuma i za opšte korisne funkcije šuma pri izradi
šumsko-privredne osnove kao dugoročnog plana gazdovanja šumama. Potrebno
je postići minimum jedinstvenih kriterija za izradu istih i putem dogovora S.
Republike i S. A. Pokrajina usaglasiti stavove, posebno kada je u pitanju proširena
reprodukcija u šumarstvu i opštekorisne funkcije šuma, za koje su zainteresovana
šira područja društvene zajednice.
8. Razvoj šumarstva kao bazne grane u razvojnom kompleksu drveta nije
praćen odgovarajućom politikom investicija. U proteklom periodu sredstva su
bila nedovoljna u poređenju sa potrebama, pri čemu je intervencija društva bila
vrlo skromna, a otplate bankarskih kredita vršene su pod vrlo nepovoljnim uslovima.
Od ostvarenog obima investicionog ulaganja u 1976. godini, 70% čine sopslvena
sredstva Samoupravnih organizacija šumarstva. Šumarstvo je u 1976.
godini imalo najveći relativni porast (153) zaduženosti za investicije, dok je
stopa zaduženosti posmatrana kroz raspoloživa sredstva za reprodukciju bila
najniža od svih oblasti, što upućuje na činjenicu da je šumarstvo koristilo neznatna
sredstva iz kredita za razvoj. Usled nedostatka vlastitih sredstava za
učešće ovog naglog rasta šuma OOUR-a nisu često bile u mogućnosti da koriste
ni odobrena kreditna sredstva.
U 1976. i 1977. godini preduzete su mere da se na području investicija u
šumarstvu učini zaokret, kako od strane organizacija šumarstva, tako banaka,
i sredstva fonda za razvoj nedovoljno razvijenih republika i pokrajina. Za ovaj
period zabeležen je porast investicionih ulaganja sa 20% u odnosu na predviđanja,
što se pozitivno odrazilo na podizanje novih šuma u 1976. i 1977. godini
kada je podignuto prosečno godišnje dva puta više novih zasada u odnosu na
1971 — 1975. godinu.


Udruživanjem sredstava zainteresovane drvne industrije i industrije celuloze
i papira radi ulaganja u šumarstvo, teče sporo, zbog njihove slabe akumulativnosti
i nezainteresovanosti za takva ulaganja. Potrebno bi bilo pronaći takve
forme udruživanja sredstava zainteresovane industrije za preradu drveta u biološku
reprodukciju, kao dugoročnog procesa proizvodnje, radi nesmetanog i kontinuiranog
snabdevanja kapaciteta za preradu drveta.


9. Zavođenjem suvremene inventure šuma potrebno je prikupiti podatke za
zasnivanje dugoročne šumarske politike i izradi odgovorajućih planova za razvoj
šumarstva, kako socijalističkih republika i pokrajina, tako i zemlje u celini.
Podaci moraju da odražavaju stanje šumskog fonda u doba koje neposredno
prethodi zasnivaju politike, odnosno izradi planova. Do ovih podataka za republike,
pokrajine i ćelu zemlju, može se doći jedino reprezentativnim metodama,
zasnovanim na matematičko-statističkim metodama i primeni savremenih računara
za obradu podataka. Inventurom šuma utvrdio bi se veliki broj podataka
koji bi imali, kao konkretne ocene stanja drvnog fonda i neophodan stepen
378