DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 110     <-- 110 -->        PDF

đivanja šumarstva ukazuje na zaostajanje ostvarenog dohotka po zaposlenom,
nižu stopu akumulativne i reproduktivne sposobnosti, nisko učešće fondova u
ukupnom dohotku i niske lične dohotke, što je pretežno prouzrokovano nepovoljnim
položajem šumarstva u primarnoj raspodeli. Za isti period nivo cena proizvoda
šumarstva bio je niži od prosečnog nivoa cena u privredi za 18,l°/0 u
1975. godini, odnosno 12,5% u 1976. godini. U periou od 1972 — 1976. godine cene
proizvoda šumarstva rasle su po prosečnoj godišnjoj stopi od 13%, što je znatno
zaostajanje u odnosu na porast cena u industriji za 21,5´%. Da bi se položaj
ove grane u primarnoj raspodeli popravio nužno je promene cena proizvoda šumarstva
vršiti u skladu sa ostalim proizvodima industrije u celini.


2. Pitanje proširene reprodukcije u šumarstvu kojom se povećava reproduktivna
sposobnost šuma i njihov sečivi prinos danas se rešava na samoupravnoj
osnovi. Kod nekih republika i pokrajina doneti su Samoupravni sporazumi, društveni
dogovori, zakoni i drugi dokumenti kojima se osiguravaju stabilni i trajniji
izvori sredstava za rešavanje pitanja pošumljavanja goleti i krša, rekonstrukcije
degradiranih i izdanačkih šuma, čime se menja odnos prema šumi ne samo
samoupravnih organizacija koje gazduju šumama, već i društva u celini. Kroz
interesne zajednice, koje su već našle mesta u Zakonu o udruženom radu i
Zakonu o šumama nekih republika i pokrajina, potrebno je obezbediti ulaganje
ostalih zainteresiranih faktora i šire društvene zajednice za razvoj šumaršumarstva
i unapređenje opštc korisnih fukncija šuma. Efekat ovog udruživanja
ispoljio se već u prvim godinama tekućeg srednjoročnog plana razvoja šumarstva
kada je pošumljena površina u 1976. godini od 26.071 ha a u 1977. od 29.782 ha,
dok se u proteklom srednjoročnom periodu pošumljavalo prosječno godišnje
15.500 ha. Ocena je da bez trajnih stabilnih sistematskih rešenja i obezbeđenja
dodatnih izvora sredstava nema uspešnog razvoja i unapređenja šumarstva čiji
je proizvodni proces dugoročan. Međutim, različiti su prilazi i rešenja ovog
pitanja po socijalističkim republikama i pokrajinama, pa bi bilo potrebno
zajedno ovo sagledati, osnovne pravce za rešavanje ovog pitanja, i pronaći određena
rešenja za obezbeđenje sredstava za šumskouzgojne radove.
3. Podizanje plantaža i intenzivnih kultura topola i četinara (program za
podizanje 300.000 ha brzorastućih četinara i 100.000 ha topola) kako u okviru šuma
tako i izvan njih i do sada je nalazilo nresta u šumskoj proizvodnji, ali u nedovoljnom
obimu. Zbog ograničenih sredstava ova akcija koja je vrlo značajna
u osiguranju sirovina, svedena je u posljednje vreme na minimum. Organizacije
udruženog rada iz oblasti šumarstva nisu u mogućnosti da iz redovnog poslovanja
obezbede potrebna sredstva za ovakva ulaganja. Jer, ulaganja u podiznju
novih šuma, ako se ima u vidu dugoročnost procesa proizvodnje, ne mogu
se rešavati isključivo sredstvima vlastite akumulacije OOUR-a u šumarstva već
na bazi samoupravnog sporazumevanja i društveno dogovaranja u cilju udruživanja
rada i sredstava svih zainteresovanih samoupravnih organizacija u zajednice
radi ulaganja u dugoročni razvoj šumarstva. Pored ovoga za ovu vrstu radova
neophodno je potrebno osigurati domaće i inostrane bankarske kredite i resiti
pitanje benificirane kamate za duži rok.
4. Specifičnost šumske proizvodnje ogleda s u njenom dvojakom karakteru:
obezbeđenje potreba za drvnom masom i opšte društvenoj koristi koja
se naročito manifestuje preko zaštite životne sredine (vode, vazduha, hrane i dr.)
i korišćenje šuma za odmor i rekreaciju. Kod gazdovanja šumama moraju se
376