DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 109     <-- 109 -->        PDF

AKTUALNO


STANJE I RAZVOJ ŠUMARSTVA SFR JUGOSLAVIJE U FUNKCIJI
PODMIRENJA POTREBA U DRVETU I OSTALIH KORISTI OD ŠUMA


Savezni komitet za poljoprivredu i Opšte udruženje šumarstva i industrije
za preradu drveta, celuloze i papira Jugoslavije, s datumom »Beograd, maja
1978. godine«, objavili su studiju pod gornjim naslovom. Iz te studije objavljujemo
sadržaj te pretežni dio teksta »zaključnih razmatranja«.


STUDIJA SADRŽI:


1. Stanje šumskog fonda (prirodne šume, stanje plantaža i zasada drveća
brzog rasta, stanje i proizvodnja šuma Jugosalvije u odnosu na evropske zemlje)
2. Podizanje i gajenje šuma
3. Iskorišćivanje šuma
4. Sadašnje stanje šumskog fonda kao baza za razvitak industrije za preradu
drveta
5. Pravci razvoja reprodukcije drveta po republikama i pokrajinama
6. Rešenja reprodukcije drveta u zemljama Evrope (mere za izvršenje proste
reprodukcije drveta, mere za izvršenje proširene reprodukcije drveta)
7. Ekonomski položaj šumarstva
8. Ocena izvršenja reprodukcije drveta do 1980. g.
9. Perspektivne potrebe i moguća proizvodnja drveta u SFRJ (prirodne šume,
plantaže topola, kulture i zasadi četinara, bilans reprodukcije drveta)
10. Tehnika, tehnologija i sredstva za izravnanje bilansa proizvodnje i potrošnje
drveta (nove metode gazdovanja i uslovi za njihovu primenu u prirodnim
šumama, podizanje plantaža i zasada sa vrstama brzog rasta, bilans sredstava
za zahvate u prirodnim šumama, podizanje plantaža i zasada i kultura)
11. Opšte korisne funkcije šuma i proširena reprodukcija (značaj šuma u
zaštiti zemljiša od erozije, značaj šuma kao rezervoara vode za gradove, rekreaktivna
vrednost šume, značaj šuma za obezbeđivanje vazduha za gradska i industrijska
naselja)
12. Sprovođenje Zakona o udruženom radu u šumarstvu
13. Zaključna razmatranja.«
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA dana su u 10. točaka:


»1. Proizvodni pokazatelji u šumarstvu u protekle dve godine ostvareni su
iznad planirane stope, dok je produktinost rada izražena preko fizičkih pokazatelja
bila iznad nivoa inustrije. Međutim, ostvareni stepen efikasnosti privre


375
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 110     <-- 110 -->        PDF

đivanja šumarstva ukazuje na zaostajanje ostvarenog dohotka po zaposlenom,
nižu stopu akumulativne i reproduktivne sposobnosti, nisko učešće fondova u
ukupnom dohotku i niske lične dohotke, što je pretežno prouzrokovano nepovoljnim
položajem šumarstva u primarnoj raspodeli. Za isti period nivo cena proizvoda
šumarstva bio je niži od prosečnog nivoa cena u privredi za 18,l°/0 u
1975. godini, odnosno 12,5% u 1976. godini. U periou od 1972 — 1976. godine cene
proizvoda šumarstva rasle su po prosečnoj godišnjoj stopi od 13%, što je znatno
zaostajanje u odnosu na porast cena u industriji za 21,5´%. Da bi se položaj
ove grane u primarnoj raspodeli popravio nužno je promene cena proizvoda šumarstva
vršiti u skladu sa ostalim proizvodima industrije u celini.


2. Pitanje proširene reprodukcije u šumarstvu kojom se povećava reproduktivna
sposobnost šuma i njihov sečivi prinos danas se rešava na samoupravnoj
osnovi. Kod nekih republika i pokrajina doneti su Samoupravni sporazumi, društveni
dogovori, zakoni i drugi dokumenti kojima se osiguravaju stabilni i trajniji
izvori sredstava za rešavanje pitanja pošumljavanja goleti i krša, rekonstrukcije
degradiranih i izdanačkih šuma, čime se menja odnos prema šumi ne samo
samoupravnih organizacija koje gazduju šumama, već i društva u celini. Kroz
interesne zajednice, koje su već našle mesta u Zakonu o udruženom radu i
Zakonu o šumama nekih republika i pokrajina, potrebno je obezbediti ulaganje
ostalih zainteresiranih faktora i šire društvene zajednice za razvoj šumaršumarstva
i unapređenje opštc korisnih fukncija šuma. Efekat ovog udruživanja
ispoljio se već u prvim godinama tekućeg srednjoročnog plana razvoja šumarstva
kada je pošumljena površina u 1976. godini od 26.071 ha a u 1977. od 29.782 ha,
dok se u proteklom srednjoročnom periodu pošumljavalo prosječno godišnje
15.500 ha. Ocena je da bez trajnih stabilnih sistematskih rešenja i obezbeđenja
dodatnih izvora sredstava nema uspešnog razvoja i unapređenja šumarstva čiji
je proizvodni proces dugoročan. Međutim, različiti su prilazi i rešenja ovog
pitanja po socijalističkim republikama i pokrajinama, pa bi bilo potrebno
zajedno ovo sagledati, osnovne pravce za rešavanje ovog pitanja, i pronaći određena
rešenja za obezbeđenje sredstava za šumskouzgojne radove.
3. Podizanje plantaža i intenzivnih kultura topola i četinara (program za
podizanje 300.000 ha brzorastućih četinara i 100.000 ha topola) kako u okviru šuma
tako i izvan njih i do sada je nalazilo nresta u šumskoj proizvodnji, ali u nedovoljnom
obimu. Zbog ograničenih sredstava ova akcija koja je vrlo značajna
u osiguranju sirovina, svedena je u posljednje vreme na minimum. Organizacije
udruženog rada iz oblasti šumarstva nisu u mogućnosti da iz redovnog poslovanja
obezbede potrebna sredstva za ovakva ulaganja. Jer, ulaganja u podiznju
novih šuma, ako se ima u vidu dugoročnost procesa proizvodnje, ne mogu
se rešavati isključivo sredstvima vlastite akumulacije OOUR-a u šumarstva već
na bazi samoupravnog sporazumevanja i društveno dogovaranja u cilju udruživanja
rada i sredstava svih zainteresovanih samoupravnih organizacija u zajednice
radi ulaganja u dugoročni razvoj šumarstva. Pored ovoga za ovu vrstu radova
neophodno je potrebno osigurati domaće i inostrane bankarske kredite i resiti
pitanje benificirane kamate za duži rok.
4. Specifičnost šumske proizvodnje ogleda s u njenom dvojakom karakteru:
obezbeđenje potreba za drvnom masom i opšte društvenoj koristi koja
se naročito manifestuje preko zaštite životne sredine (vode, vazduha, hrane i dr.)
i korišćenje šuma za odmor i rekreaciju. Kod gazdovanja šumama moraju se
376
ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 111     <-- 111 -->        PDF

uvažavati i istaknuti potrebe korišćenja i razvijanja i- ovih opštedruštvenih funkcija
šuma. Težak i odgovoran zadatak je organizacije šumarstva, da se u praksi
ostvari jedinstven sistem mera koje će obezbcditi skladan razvoj uzgoja, zaštite,
korišćenja i obezbeđenja opštekorisnih funkcija šuma. Materijalni izdaci koji
proizlaze i obaveze oko očuvanja i unapređenja (troškovi) opštekorisnih, rekreacionih
i drugih funkcija šuma treba da se naknade iz sredstava koja se formiraju
samoupravnim sporazume van j em i društvenim dogovaranjem radnih ljudi,
građana, društvenih, turističkih i drugih organizacija.


5. Povećanom i bržom izgradnjom šumskih komunikacija moći će se otvorenost
šuma dovesti na nivo koji osigurava racionalnu proizvodnju ne samo najakumulativnijih
sortimena, nego i prostornog drveta. Otvorenost šuma u Jugoslaviji
koncem 1975. godine iznosila je 5 km na 1000 ha, što je vrlo nisko i čini
50´11 u od potrebnog minimuma za optimalno gospodarenje. U proteklom petogodištu
gradilo se prosečno godišnje 0,3 km na 1000 ha šuma, što je daleko ispod
potreba šumarstva. Ako se ovakova gradnja šumskih saobraćajnica nastavi i
dalje, da bi postigli otvorenost od 10 km na 1000 ha, biće potrebno još 16 godina,
a smatralo se ipak da će cilj (10 km/000 ha) biti ostvaren u 1980. godini.
Nedostatak mreže puteva dovodi pre svega do većeg pritiska na pristupačne
šume, ostavljajući delove manje vrednih šuma po strani od eksploatacije. U
narednom periodu radi povećanja proizvodnje u neotvorenim i manje vrednim
šumama — dobijanja globala većih količina prostornog drveta, koje se nalazi
u nepristupačnim predelima, smanjenja transportne distance i troškova transporta
po jedinici proizvoda, potrebno je osigurati odgovarajuća financijska sredstva,
ali tako da vlastito učešće samoupravnih organizacija šumarstva može
iznositi maksimalno do 50% od cene gradnje, a ostatak sredstava da se obezbedi
iz kredita, pod uslovima da otplatni period iznosi 10 — 15 godina i najviše uz
kamatnu stopu od 2% što bi bilo prihvatljivo za šumarstvo. Neke republike
već su dale konkretna rešenja za ovu vrstu radova.*


6. Olakšice za uvoz opreme za šumarstvo koje su primenjivane u proteklom
planskom periodu, dale su pozitivne efekte. U tekućem planskom periodu ove
olakšice nisu zadržane, iako se ova delatnost nalazi na niskom nivou opremljenosti.
Faza privlačenja drveta koja angažuje preko 40°/o troškova proizvodnje
u korišćenju drveta, još uvek se dobrim delom obavlja animalnom vučom (mehanizovano
je ispod 50%>), dok se radovi na pošumljavanju pretežno obavljaju
ručno i mehanizovani su oko 5%, iako se godišnje sadi oko 100 miliona sadnica.
Za uvoz specifične opreme koja se ne proizvodi u zemlji nema osnova da se
uvoz mašina za potrebe šumarstva uslovljava izvozom proizvoda šumarstva. Jer,
šumarstvo proizvodi sirovinu koja se kao poluproizvod ili gotov proizvod javlja
u izvozu drvne i papirne industrije. Napominjemo, da se najveći deo proizvoda
šumarstvo — preko 90%, od 1. januara 1978. godine, nalazi na režimu dozvole
u izvozu. U cilju opremljenosti šumarstva, potrebno je ovoj delatnosti omogućiti
posebne carinske olakšice — sniženu carinsku stopu za uvoz specifične opreme
koja se ne proizvodi u zemlji, i ako šumarstvo nije svrstano u delatnost od
posebnog značaja za ostvarenje dogovorene politike ukupnog razvoja zemlje.
* O toj problematici opširnije u radu I. Knežević — D. Pejović: Stanje saobraćajnica
u društvenim šumama SFRJ, objavljenom u Šumarskom listu br.
1 — 3/1978. (Nap. Ur.)


ŠUMARSKI LIST 7-8/1979 str. 112     <-- 112 -->        PDF

7. Šumsko-privredna osnova je instrument za regulisanje gazdovanja šumama
šumsko-pnvrednog područja na principu kontinuiteta gazdovanja šumama.
Osnovom se preciziraju pravci kretanja u izgradnji šumsko-privrednog područja
kao privrednog objekta i zadaci u tom pogledu za naredni uređajni period
te se time pruža pomoć njenim izvođačima u pogledu unapređenja radova.
Šumsko-privredna osnova je polazni dokumenat za regulisanje odnosa između
organizacija koje gazduju šumama šumskoprivrenog područja i samoupravnih
organizacija i zajednica i društveno-političkih zajednica koje su zainteresovane
za proširenu reprodukciju šuma i za opšte korisne funkcije šuma pri izradi
šumsko-privredne osnove kao dugoročnog plana gazdovanja šumama. Potrebno
je postići minimum jedinstvenih kriterija za izradu istih i putem dogovora S.
Republike i S. A. Pokrajina usaglasiti stavove, posebno kada je u pitanju proširena
reprodukcija u šumarstvu i opštekorisne funkcije šuma, za koje su zainteresovana
šira područja društvene zajednice.
8. Razvoj šumarstva kao bazne grane u razvojnom kompleksu drveta nije
praćen odgovarajućom politikom investicija. U proteklom periodu sredstva su
bila nedovoljna u poređenju sa potrebama, pri čemu je intervencija društva bila
vrlo skromna, a otplate bankarskih kredita vršene su pod vrlo nepovoljnim uslovima.
Od ostvarenog obima investicionog ulaganja u 1976. godini, 70% čine sopslvena
sredstva Samoupravnih organizacija šumarstva. Šumarstvo je u 1976.
godini imalo najveći relativni porast (153) zaduženosti za investicije, dok je
stopa zaduženosti posmatrana kroz raspoloživa sredstva za reprodukciju bila
najniža od svih oblasti, što upućuje na činjenicu da je šumarstvo koristilo neznatna
sredstva iz kredita za razvoj. Usled nedostatka vlastitih sredstava za
učešće ovog naglog rasta šuma OOUR-a nisu često bile u mogućnosti da koriste
ni odobrena kreditna sredstva.
U 1976. i 1977. godini preduzete su mere da se na području investicija u
šumarstvu učini zaokret, kako od strane organizacija šumarstva, tako banaka,
i sredstva fonda za razvoj nedovoljno razvijenih republika i pokrajina. Za ovaj
period zabeležen je porast investicionih ulaganja sa 20% u odnosu na predviđanja,
što se pozitivno odrazilo na podizanje novih šuma u 1976. i 1977. godini
kada je podignuto prosečno godišnje dva puta više novih zasada u odnosu na
1971 — 1975. godinu.


Udruživanjem sredstava zainteresovane drvne industrije i industrije celuloze
i papira radi ulaganja u šumarstvo, teče sporo, zbog njihove slabe akumulativnosti
i nezainteresovanosti za takva ulaganja. Potrebno bi bilo pronaći takve
forme udruživanja sredstava zainteresovane industrije za preradu drveta u biološku
reprodukciju, kao dugoročnog procesa proizvodnje, radi nesmetanog i kontinuiranog
snabdevanja kapaciteta za preradu drveta.


9. Zavođenjem suvremene inventure šuma potrebno je prikupiti podatke za
zasnivanje dugoročne šumarske politike i izradi odgovorajućih planova za razvoj
šumarstva, kako socijalističkih republika i pokrajina, tako i zemlje u celini.
Podaci moraju da odražavaju stanje šumskog fonda u doba koje neposredno
prethodi zasnivaju politike, odnosno izradi planova. Do ovih podataka za republike,
pokrajine i ćelu zemlju, može se doći jedino reprezentativnim metodama,
zasnovanim na matematičko-statističkim metodama i primeni savremenih računara
za obradu podataka. Inventurom šuma utvrdio bi se veliki broj podataka
koji bi imali, kao konkretne ocene stanja drvnog fonda i neophodan stepen
378