DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 98     <-- 98 -->        PDF

PRIJEVODI
Dr. H. BAULE i CL. FRIECKER: BUBRENJE ŠUMSKOG DRVEĆA u pre


vodu I. Vukorepa i I. Povšera.


marski centar, Beograd, 1978.


Jugoslavenski poljoprivredno šumarski
centar — Služba šumske proizvodnje
kroz svoje programe putem akcija radi
već duži niz godina na unapređenju
šumske proizvodnje. U tu svrhu održana
su mnogobrojna savjetovanja i simpozijumi
iz oblasti šumskog sjemenarstva,
rasadničke proizvodnje podizanja i obnove
šuma, iskorišćivanja i zaštite šuma,
izgradnje šumskih puteva i uvođenja mehanizacije
u sve faze šumskih radova.


Pored toga u okviru svoje izdavačke
delatnosti kroz publikaciju »Dokumentacija
za tehniku i tehnologiju u šumarstvu
« izdato je do 1978. godine 77 knjiga
iz raznih oblasti šumarstva, a sve sa
ciljem da se naše šumarstvo unapredi.
Sve ove knjige veoma su tražene od
šumarskih organizacija i šumarskih stručnjaka
pa se oseća potreba da se nastavi
sa štampanjem publikacija.


Proizvodnja drveta u postojećim šumama
ne može zadovoljiti potrebe u drvu,
na prvom mestu zbog nepovoljne
strukture naših šuma, ali iskustva nauke
i prakse pokazuju da se proizvodnja drveta
u šumama može povećati. Za to
postoji više načina i metoda a jedan
od tih je upotrebe đubriva u šumarstvu.
Na primeni đubriva u šumarstvu
dosta se radi u više zemalja.
Danas vrše đubrenja na hiljade hektara
u Finskoj, Švedskoj.Nemačkoj, Norveškoj,
Japanu i drugim zemljama kako u
prirodnim tako i veštački podignutim
šumama.


Zadnjih 10 godina i kod nas se đubrivo
primjenjuje ne samo u rasadnicima i veštačkim
kulturama, već i u prirodnim
šumama, iako na manjim površinama.


Međutim, konstatuje se da postoji potreba
da se upotreba đubriva u šumarstvu
proširi kako u šumskim rasadnicima
i veštačkim kulturama lišćara i četinara,
tako i u prirodnim šumama.


U svrhu iznošenja dosadašnjih iskustava
upotrebe đubriva u šumarstvu održan
je Simpozijum o primeni
đubriva u šumarstvu 197 8. godine,
na području SR Hrvatske gde su
izneti dosadašnji rezultati i iskustva u
primeni đubriva u više Republika i Pokrajina.
Učesnici su tom prilikom obišliIzdao Jugoslavenski poljoprivredno-šušume
Šumskog gospodarstva Nova Gradiška
— Šumarije Lipovljani, gde se više
od 10 godina primjenjuje đubrivo, uz
kontrolu i uputstva profesora Šumarskog
fakulteta Zagreb, o čemu postoje pismeni
referati koji se mogu dobiti kod Jugoslavenskog
poljoprivrednog šumarskog
centra Beograd.


U vreme održavanja Simpozijuma o
primeni đubriva u šumarstvu, štampali
smo kao 78 knjigu »Bubrenje šumskog
drveća« od Dr Huberta Baule i Claude
Frickera — poznatih stručnjaka iz Zapadne
Nemačke i Francuske, koju su preveli
sa nemačkog Dr Ivan Vukorep i Ing.
Ivan Povšer. Ova knjiga do sada je štampana
na više jezika, a sadrži:


Uvod


A) Potreba đubrenja u šumarstvu


I U kakvom su odnosu proizvodnjapotrošnja drveta
II Kako je moguće povećati proizvodnju
drveta


B) Razvoj đubrenja u šumama


I Od kada i kakvi su rezultati postignuti
đubrenjem šuma
II Zašto đubrenje u šumama dobiva tek
danas svoj značaj.


Prvi deo: Osnove đubrenja u šumama


A) Pedagoške i fiziološke osnove ishrane
šumskog drveća
I Kako procjenjujemo tipove zemljišta


1.
Karbonatna zemljišta, 2. humusno-
silikatna, 3. smeđa i podzolasto
smeđa zemljišta, 4.
podzoli, 5. gleji i psudoglej,
6. tresetna zemljišta.
II Kakav
značaj ima humus u ishrani
šumskog drveća


1.
Postanak humusa, 2. Sirovi humus
3. korišćenje listinca, melioracija.
III Koje
su fiziološke zakonitosti odlučujuće
za ishranu šumskog drveća