DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 95     <-- 95 -->        PDF

stojina u slavonskoj šumi hrasta lužnjaka
«, koji je 1975. godine izdalo Šumsko
privredno poduzeće »Slavonska šuma«.


Ova istraživanja provode se, kako navodi
autor u Predgovoru, po inicijativi
Službe za unapređivanje proizvodnje ŠPP
»Slavonska šuma« Vinkovci i Šumskog
gospodarstva SI. Brod. Istraživanja trebaju
dati odgovor na »problem da li
se i na koji način proredom takvih
mješovitih sastojina« tj. hrasta lužnjaka,
poljskog jasena i nizinskog brijesta, »(reguliranjem
omjera smjese i većeg priliva
svjetla) može povećati proizvodnja drvne
mase po jedinici površine, do kojih intenziteta
prorede mogu ići, a da se ne
umanji proizvodnja drvne mase, kako
provesti intenzivnu proredu da se ne
umanji kakvoća deblovine, kako omogućiti
rentabilnost respektirajući kod toga
biološka svojstva šumskog drveća« (str.
5) Prorede na pokusnim plohama provode
se prema Dekanićevoj biološko-gospodarskoj
klasifikaciji stabala u sastoiini
a intenziteta po principu numeričke
metode proređivanja.


»Objekti istraživanja izabrani su tako,
da budu reprezentat mlade, srednjedobne
i starije sastojine u slavonskoj šumi hrasta
lužnjaka« (str. 8). Mlade, 25-godišnje,


Bogdan Dereta: MOTORNE PILE,


Zagreb, 1979.


Samoupravna interesna zajednica odgoja
i usmjerenog obrazovanja šumarstva
i drvne industrije SR Hrvatske izdala
je ove, 1979., godine knjigu »MOTORNE
PILE« Bogdana Derete , dipl inž. šumarstva.
Opseg knjige iznosi 176 stranica
a uz tekst je i 230 crteža i slika što
crno-bijelih što u boji.


Zadaća je knjige da, kako stoji u podnaslovu,
prikaže »konstrukciju, tehniku
rada i sigurnost na radu« s motornom
pilom. Sadržaj knjige glasi:
Uvod;


1. Razvoj oruđa i strojeva za sječu
stabala i izradu šumskih sortimenata;
2. Motorne pile (način rada motora,
konstrukcija motorne pile, gorivo i mazivo,
održavanje motorne pile, uzroci
smetnji u radu pile te pripreme motorne
pile za rad);
3. Tehnika rada motornom pilom (općenito,
način rezanja);
4. Opis poslova kod obaranja stabala
i izrade šumskih sortimenata (pronalaženje
doznačenog stabla, izbor smjera i
sastojine nalaze se u gospodarskoj jedinici
»Trstenik«, šumski predjel »Guševac
«; srednjedobne, 46-godišnje, u g. j .
»Merolino«, šumski predjel »Gajni vir«;
starije, 73-godišnje, sastojine nalaze se u


g. j . »Trsteni«, šumarski predjel »Blata«.
Zatečena drvna masa tj. prije proreda
iznosila je u mladim 127,58 m3 (112,76
u proizvonom a 14,82 m3 u pomoćnom
dijelu sastojine), u srednjedobnoj 247,52
ms (217,08 u proizvodnom, a 30,.44 ms u
pomoćnom dijelu sastojine) te u starijoj
553,36 ms (518,26 u proizvodnom a 35.10
ms u pomoćnom dijelu sastojine).
Intenzitet provedenih proreda iznosio
je u proizvodnom dijelu sastojine: u mladim
(zaokruženo) 35%, u srednjedobnim
31% a u starijim 19%. U pomoćnom dijelu
intenzitetu bili su 24%, 45% i 22%.
Struktura sastojina nakon prorede samo
se neznatno promijenila prema odnosu
prije proređivanja što reći će da je i za u
buduće osigurana funkcija pomoćnog dijela
sastojina.


Na kraju valja izreći priznanje izdavaču,
ŠPP »Slavonskoj šumi«, na financiranju
ove publikacije u cilju obavještavanja
i šire tj. ne samo stručne javnosti.


Oskar Piškorić


načina obaranja, izbor smjera odstupanja,
čišćenje prostora oko stabla, obaranje
stabala, odrezivanje rebara i kresanje
grana, izrađivanje sortimenata);


5. Zaštita na radu (šuma i čovjek, zaštita
na radu, sigurnost na radu pri
obaranju stabala i izradi šumskih sortimenata,
buka i vibracija motorne pile);
6. Pružanje prve pomoći (općenito o
pružanju prve pomoći, disanje, krvarenje,
prelom kostiju, trun u oku, otrovanje
kiselinom ili lužinom, otrovanje
ugljičnim monoksidom, toplinski udar i
sunčanica, opekline, smrznuće i načini
stavljanja zavoja);
7. Poznavanje korištenja šuma (šuma i
njeni glavni oblici, vrste šuma i sastojina,
gospodarenje sa šumama, iskorišćivanje
šuma, glavne vrste drveća);
8. Tehnički podaci za motorne pile
(13 tipova);
Literatura
Kako već iz samog nabrajanja poglavlja
ove knjige proizlazi, autor Ing. B.
Dereta dao je, kako operativi tako i
nastavi, kompletni priručnik i udžbenik


o motornim pilama i tehnici rada s
221