DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 93     <-- 93 -->        PDF

platno izdato drvo (po merematskom
pravu i raznim ustanovama). Autor detaljno
iznosi brojne negativne ali i pozitivne
elemente šumarske politike. Od negativnih
navodimo: vrlo povoljni uslovi
pod kojima su strane firme dugoročno
eksploatisale velike šumske komplekse
(vrlo niske šumske takse, a za najveći
dio eksploatacije za proizvodnju ugljena
bez njene naplate; predmet kupoprodaje
je tzv. korisno drvo iznad određenog
prečnika na tanjem kraju (25
odn. 30 cm) i vrlo kvalitetno, oblo drvo
do 15 cm debljine na tanjem kraju tretirano
je kao ogrevno, a sve ostalo posječeno
drvo (30-40% ukupne mase) ostavljeno
je na sjecištima kao otpadak;
povlastice u pogledu vremena plaćanja i
transporta drveta javnim komunikacijama);
grubom i neracionalnom eksploatacijom,
posavske hrastove šume su upropašćene;
mali obim šumsko-uzgojnih radova;
posve neracionalno iskorišćavanje
šuma na osnovu merematskog prava od
strane ovlaštenika svjesno je tolerisano,
pa su odnosne šume bile u velikoj mjeri
devastirane; vrlo slaba zaštita šuma, naročito
zbog nedovoljnog broja čuvarskog
osoblja (i to stručno neosposobljenog)
koje nije moglo suzbiti razna stalna nasrtanja
stanovništva na šume i šumske
kulture, a i stručno šumarsko osoblje
kod sreskih oblasti bilo je manjih kvalifikacija
ili mlađi stručnjaci bez većeg
iskustva; izrazito favoriziranje stranih
šumarskih kadrova, pa domaće stručno
osoblje, po svom broju, zvanju i položajima,
nije moglo doći do izražaja.


Kod nas uobičajene prigovore nepravilnoj
austrougarskoj šumarskoj politici
zbog otvaranja šumskih područja izgradnjom
šumskih željezničkih pruga (većinom
privremenog karaktera) umjesto
šumskih putova, autor ocjenjuje neopravdanim.
To zato što su u ono vrijeme
šumske željeznice predstavljale najsuvremenija
i jedino moguća ekonomična sredstva
za transport velikih količina drveta
na relativno većim udaljenostima, pošto
je otvaranje šumskih kompleksa izgradnjom
šumskih putova uslijedilo nekoliko
decenija kasnije masovnijom proizvodnjom
i primjenom mehanizovanih sredstava
za transport drveta šumskim putevima.
Kritike da je forsirana primarna
prerada drveta uz eliminisanje finalne,
autor uvažava ali objašnjava da je onda
rezana građa četinjača bila stalno konjukturna
na svjetskom tržištu, a da su kod
finalnih proizvoda bile često oscijacije
ponude i traženja a time i cijena. Uz to
navodi da je u B i H i tada bilo fabrika


za finalnu proizvodnju (po jedna fabrika


drvenjače i papira, destilacije drveta, ši


bica, štapova i celuloze, nekoliko manjih


za građevinsku stolariju i dr).


Prikazujući ulaganja u eksploataciju


šuma i preradu drveta autor konstatuje


da je krajem austrougarske uprave u B


i H bilo računajući režijsko i poslovanje


privatnih firmi, oko 1225 km željezničkih


pruga na lokomotivski i gravitacioni po


gon, 19,9 km žicanih željeznica, 163,4 km


šumskih putova, 89 km riža itd, te da je


od željezničkih pruga na lokomotivski


pogon 545,5 km služilo do najnovijeg vre


mena za potrebe javnog saobraćaja. Na


vodeći da je austrougarska okupacija B


i H zatekla samo nekoliko desetina do


ćih malih pilana potočara, autor ukazuje


da je pred prvi svjetski rat u B i H


bilo 30 modernih parnih pilana sa 140


gatera i 340 pomoćnih mašina i 130 pi


lana na vodeni pogon (od čega 22 moder


ne sa turbinama). Ukupna ulaganja u


šumske komunikacije i pilane iznosila


su preko 47 mil. kruna, najvećim dijelom


stranog kapitala.


Obrađujući radnu snagu u eksploataciji
šuma i drvnoj industriji, autor ističe
da je broj domaćih radnika u početku
bio minimalan (zbog nestručnosti i nego
voljne priučenosti) ali je stalno povećavan,
pa je 1906. od ukupno zaposlenih
radnika (24.000) bilo 71% domaćih, a 1913.
već 78%. Autor opravdano naglašava da
je ta radna snasa uticala na izvlačenje
seoskog stanovništva iz vjekovne zaostalosti,
podizala mu svijest a donekle i
životni standard, da je predstavljala značajnu
komponentu u formiranju radničke
klase i radničkog pokreta u B i H,
te da je ta klasa u borbi za izmjenu
društvenih odnosa i u periodu austrougarske
uprave, i u vrijeme kapitalističke
Jugoslavije, a posebno u toku NOB, u
velikoj mjeri doprinjela formiranju i
učvršćenju naše socijalističke samoupravne
zajednice.


Dajući podatke o šumsko-uzgojnim radovima
autor navodi da je krajem 1902.
bilo 77 malih šumskih rasadnika i da
je do tada podignuto 3.451 ha šumskih
kultura. U 1913. bilo je 194 rasadnika
sa preko 29 mil. sadnica, te godine je
izvršeno novo pošumljavanje na 2.691 ha
i popunjavanje na 1982 ha i podignuto


15.557 m ograde oko kultura. U 1911.
podignuta je i jedna moderna trušnica.
Autor objašnjava da je austrougarska
uprava, zbog nedovoljnog broja stručnog
osoblja ali i zbog političkog taktiziranja
osnovala 1889. šumarski odsjek pri srednjoj
tehničkoj školi u Sarajevu koji je


219