DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 75     <-- 75 -->        PDF

INTERNACIONALNI SIMPOZIJ O MEHANIZACIJI ISKORIŠĆIVANJA ŠUMA


1. U vremenu od 4. do 9. rujna 1978. održan je na Sekciji za šumarstvo
Tharandt — Tehničkog univerziteta u Dresdenu (NjDR) simpozij o mehanizaciji
u iskorišćivanju šuma.
Na simpoziju su prisustvovali nastavnici iskorišćivanja šume iz Švedske
(prof. A. Staaf), Poljske (prof. Dr. E. Kaminsky), DDR (prof. Dr. W. Pampel, prof.
Dr. H. Mette, Dr. 0. Blossfeld iz Tharandta), SR Njemačke (prof. Dr. G. Eisenhauer),
ČSSR (prof. Dr. E. Ronay), Mađarske (prof. Dr. J. Kaldy), Bugarske (prof.
Dr. S. Christov), doc. A. Dreska (Riga — SSSR), te čitav niz drugih stručnjaka
iz NjDR, a iz Jugoslavije prof. Dr. R. Benić (Zagreb) i prof. Dr. A. Krivec
(Ljubljana).


SI. 1. Učesnici Simpozija


Osnovna tema savjetovanja bili su problemi kako primjene strojeva u
iskorišćivanju šuma tako i njihova ekonomičnost, uz izmjenu iskustava među
predstavnicima iz raznih zemalja.


Nakon dva dana iznošenja referata i diskusija, održane su stručne ekskurzije
na područje Državnog šumskog nastavnog pogona Tharandt i Državnog šumskog
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 76     <-- 76 -->        PDF

pogona Künigstein. Cilj im je bio upoznavanja s dostignućima mehanizacije iskorištavanja
šuma u NjDR.


2. Na području Državnog šumskog nastavnog pogona Tharandt, koje zaprema
površinu od 24.190 ha šuma, otpada na smreku 70,2%, bor/ariš 13,lin/n i listače
61,7"´(,. Pogon je podijeljen na 4 nadšumarije i 19 revira,
SI. 2. Uređaj za kresanje grana.


Prvi objekt kojeg je posjetila ekskurzija bio je revir Hartmannsdorf (nadšumarije
Karsdorl), gdje se u odjelu 335 a- siječe 1.200 ms smreke stare 93
godina. Visina stabala iznosila je 29 m, a prosječni sadržaj stabla 1,48 ni3.
Nagib terena iznosi 10 do 15 stupnjeva.


Mehanizmi koji se koriste su slijedeći:
2 motorne pile;
1 traktor LKT 80 sa vitalom;
I traktor LKT 80 sa grajferom ZR-1 (proizvod DDR);
1 standardni traktor sa agregatom za odstranjivanje grana EA — 60 sa
daljinskim upravljanjem.
Na cijeloj liniji su zaposlena 4 radnika.
Dnevni učinak iznosi 60 — 80 m3.
Vrijednost osnovnih sredstava 300.000 maraka.
Učešće strojnog rada 50 lu/o.
Troškovi po ms 12 do 14 maraka.


U sječinama s velikim učešćem drva koje se cijepa dolazi u kompleksu
si loj za cijepanje »Masienberg« koji radi na šumskom preradnom skladištu. Za
poslugu stroja za cijepanje potrebna su 1 do 2 radnika. Dnevni učinak hidra


202
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 77     <-- 77 -->        PDF

uličnog klina za cijepanje iznosi — ovisno o prilikama — između 20 i 35 mA
Za pogon hidrauličnog klina služi diesel motor. Maksimalni promjer komada
koji se cijepaju iznosi 1000 mm, a po 1 pm cijepanog drva troši 0,30 do 0,40
lit. diesel goriva.


Za odvoz duge oblovine (cea 12 m) služi W50 — vučni kamion sa prikolicom,
s uređajem za utovar pomoću vitla i užeta. Nosivost iznosi 12,5 ms četinjača
(odnosno 10 m´ listača). Dnevni učinak transporta, ovisno od udaljenosti,
varira između 25 i 40 m´. Utovar sistema traje 45-60 minuta, a prosječna brzina
u brdskim predjelima oko 30 km/sat, dok u nizinskim 35 do 40 km/sat. Maksimalna
brzina sa teretom je 60 km/sat, a bez tereta 75 km/sat.


Za usitnjavanje ovršina i građevine koriste stroj za sjeckanje (čiper) DVCA-
100 (poljske proizvodnje). Za pogon služi traktor, a s dva radnika posluge dnevni
učinak usitnjivača iznosi od 25 do 40 m:i


Za privlačenje stabala iz proreda služi uski traktor (ukupna širina 1340 mm)
DFU-45 sa jednobubanjskim vitlom HW 20.
Mehanizacija obnove šuma u brdovitom terenu služi se uglavnom traktorom
LKT 75 ili LKT 80 (ČSSR).


3. Druga ekskurzija obavljena je na području Državnog šumskog pogona
Königstein s ciljem da se prikaže izrada drva u teškim terenskim uvjetima
područja pješčenjaka Elbe.
Površina pogona Königsten zaprema 33.600 ha, a podijeljena je na 5 nadšumarija
i 25 revira. Smreka zauzima 57 "<>, bor 31 %» a listače 12 % površine.


SI. 3. Traktor LKT 80 (proizvodnje ČSR) s kliještima za izvlačenje
cijelih stabala.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Na području nadšumarije Bad Schandau (revir Ostrau, šumski predjel Schwarzes
Loch) prikazani su sječa, izrada i privlačenje smreke starosti 98 god. (vis.
28 m, prsni promjer 33 cm, drvna masa stabla 0*97 m´´), na nagibu 30" sa
blokovima stijena gdje je moguća upotreba traktora.


Sječa i kresanje grana obavlja se motornom pilom »Partner«, izvlačenje
specijalnim traktorom LKT 80 (ČSSR) sa prilagođenim vitlom RHW 76 (vlastiti
proizvod. Za prijevoz služi kamion za prijevoz duge oblovine W50/FA i prikolica
FN (proizvod Nj DR).


U istoj nadšumariji na Steinbruchweg prikazana je upotreba žičare SKR-1
za izvlačenje debala uzbrdo. Dužina nosivog užeta je 300 m (0 16 mm), vučnog
užeta 350 m (0 10 mm), a povratnog 600 m (0 8 mm).


Dnevni učinak izvlačenja uz sudjelovanje 4 radnika je 20-30 ma. Postavljanje
žičare sa 4 radnika traje 8-12 sati. Za odvoz se koristi kamion W50/FA sa
prikolicom FW-1.


Uvidom na terenu te u razgovoru sa stručnjacima na terenu stekao se utisak
da se naročita pažnja posvećuje mehanizaciji radova, te da postoji nastojanje
da se postojeći strojevi proizvodnje iz zemalja prilagode upotrebi u specijalnim
uvjetima NjDR.


KNJIGU


B. Dereta: MOTORNE PILE, koju je ove godine izdao SIZ odgoja i obrazovanja
šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske može se nabaviti kod istog SlZ-a uz
cijenu 150.— din. komad.
Adresa: Zagreb, Palmotićeva ul. 17a