DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 4     <-- 4 -->        PDF

STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA


2.
O s t o j i ć : Raci VIII svjetskog kongresa održanog u Džakarti krajem oktobra 1978.
godine (181)


M. L i p o v š e k : Savezno savjetovanje o šumskom sjemenarstvu (188)


V. Kornjač a : -Kombinat Belišće« kao činilac privrednog razvoja (193)


N. Komlenovie : Propadanje šume zbog prekomjernog onečišćenja zraka (197)


R. Beni ć : Internacionalni simpozij o mehanizaciji iskorišćivanja šuma (201)


N. Komlenović´ "umarstvo i energija (205)


IZ DRUGIH REPUBLIKA


S. N u r k o v i ć : Šumarstvo i njegovo mjesto u privrednoj strukturi Rožaja (208)


DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


D.
Vučković : BRANISLAV BEGOVIĆ: Razvojni put Šumarske privrede u BosniHercegovini. . . (216)


O.
Piškorič : IVO DEKANIĆ: Intenziviranje proizvodnje proredom sastojina u slavonskoj
šumi hrasta lužnjaka (220)


O. Piškorič : BOGDAN DERETA: Motorne pile (221)


0. Piškorič : DRAGUTIN HANZL: Šumarstvo u Zborniku »POŽEGA 1227—1977« (222)


S. Orli ć : Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije (233)


PRIJEVODI


B. Marinković : BAULE — PRIECKER: Bubrenje šumskog drveća (224)


STRANA STRUČNA LITERATURA


1. Mikloš : Boletin do la Estacion central de Ecologia br. 11/1977. (226)


B. H ruska : Präce Vyskumneho ustavu lesniho hospodafsti a myslivosti, br. 49/1976. (227)


DRUŠTVENE VIJESTI


R. A n t o 1 j a k : Plenum Saveza IT SDI Hrvatske (230)


R. Antoljtk : Društveno veće Saveza IT SDI Hrvatske (250)


S. V a n j k o v i ć : Šumarski četvrtak (tekst i note pjesme) (253)


M. Strinek a : Ekskurzija članova Šumarskog društva Zagreb u Varaždin (255)


M. Strineka : »877« Šumarski četvrtak u robnoj kuci UPIN-a (256)
. . . Zapisnik 9. sjednice U. O. SITSDI Hrvatske (259)
. . . Zapisnik 10. sjednice U. O. SITSDI Hrvatske (262)


IN MEMORIAM


A. P r k o v i ć : RENE SUŠANJ (266)


D. Hre n ; PETAR MILlC (267)


U NEKOLIKO REDAKA (138, 150)