DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 29     <-- 29 -->        PDF

pokazuju pravilnu orijentaciju za obnovu naših šuma i goleti i upozoravaju,
da stoje pred nama vrlo zamašni zadaci, kako za produkciju šumskog sjemena
tako i za proizvodnju sadnica za pošumljavanje. Ako će biti zaista osigurana
financijska sredstva, moći ćemo se snažno stručno i fizički prihvatiti tog
posla. Najvažnije je prije svega, da se zadatka latimo planski kako u produkciji
šumskog sjemena tako i u proizvodnji sadnog materiala. Uz pravilno
planiranje i odgovarajuće stručne pripreme postići ćemo, da se kapaciteti u
sjemenarstvu i rasadničarstvu neće bez potrebe povećati i sretstva neopravdano
trošiti.


Pomoću raznovrstnih stručno ekonomskih dogovaranja među republika
i pokrajinama moći će se sva pitanja regulirati tako, da će biti osigurana
stručna i racionalna djelatnost i suradnja radi što bržeg i što boljeg i jeftinijeg
postizavanja postavljenih ciljeva.


Iz tabele vidi se naime, da će maksimalna potrošnja sadnica za pošumljavanje
iznositi cea 155,6 milijuna kom. Kod toga su moguća odstupanja, no najviše
10 do 20 %,. Statistički podaci naime pokazuju, da je u čitavoj Jugoslaviji
god. 1976. bilo pošumljeno 75.008.000 sadnica na površini od 29.798 ha.
To znači povećanje za više od 100%, koje ali ne ćemo moći tako naglo postići,
ako ćemo upotrebljavati kvalitetan sadni materijal presađivane sadnice. U tu
svrhu bit će nam potrebno barem 4-6 godina. Ovo podvlačim naročito zato,
pošto je produkcija našeg šumskog sjemena prilično nesređena.


Tabela V pokazuje, da ćemo za optimalnu produkciju sadnica trebati cea


nije velike. Uz pretpostavku, da će se tehnologija u rasadničkoj produkciji ne


221 do 240 tona češera i to
smrekecrnog borabijelog boraostalih četinjača
59 do 70 tona
69,5 do 80 tona
83 do 90 tona
10,2 do 12 tona
Količina češera, koja je potrebna za jednogodišnju produkciju sadnica


prekidno poboljšavati i time pridonositi neprekinutom povećavanju randmana
sadnica iz 1 kg semena, koji u drugim zemljama za 60 do 100 % premašuje
našega, to će gore pomenuta količina šišarica biti sasvim dovoljna za optimalnu
potrebu.


Budući da šumsko sjeme fruktificira periodički, to je razumljivo da količina
sjemena u pojedinim godinama jako varira. Prema dosadanjem iskustvu
rodi npr. smreka svakih 6 do 7 godina. Poznato je međutim, da urod u svim
šumama Jugoslavije nije u istoj godini, već prema dosadanjim iskustvima
iznosi razlika među republikama Slovenijom i Hrvatskom i između BiH i
Srbijom 2 do 3 godine. Prema tome kod nas smrekovih češera sakupljamo
zapravo dva puta u toku jednog fruktifikacijskog perioda, i to jedanput u SR
Sloveniji i Hrvatskoj, a drugi put posle 2 do 3 godine u jugoistočnim republikama:
u BiH, Srbiji i Crnoj gori.


Ako računamo s time, da je potrebno smreku sakupljati u dva razdoblja
(3 do 4 godine), trebali bi u jednom razdoblju sakupiti cea 200 tona češera.
Ako bi slučajno u istu godinu pao i urod bijelog i crnog bora (i ove dvije