DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 136     <-- 136 -->        PDF

ZAPISNIK


10. sjednica Upravnog odbora Saveza
IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
koja je održana 28. ožujka 1979. g.
u 18 sati u »Šumarskom domu« u Zagrebu,
Mažuranićev trg 11/priz.
Prisutni: Ing. N. Antonović, ing. D.
Böhm, ing. Ivan Delajković, dr. N. Komlenović,
ing. Ivan Milinović, tehn. I. Petričević,
ing. O. Piškorić, dr. B. Prpić,
ing. R. Štraser, ing. V. Živković, R. Tkalčec,
Zvjezdana Kos i ing. R. Antoljak


Ispričani: Mr. Đ. Kovačić i ing. A.
Mudro včić.


DNEVNI RED


1.
Otvaranje sjednice i važnija društveno
-stručna zbivanja u II/III mj. o. g.
2.
Izvještaji: tajnika, urednika Š. L. i
blagajnika
3.
Završni račun Saveza za 1978. g., prijedlog
Plana rada i plana prihoda-rashoda
za 1979. g.
4.
Problematika »Šumarskog doma« nakon
odluke Ustavnog suda Hrvatske
od 13. XII 1978. g. (NN br. 8/79. od
24. II 1979. g.)
5.
Razno
ad
1


Sjednicu je otvorio predsjednik Saveza
Prof. dr. B. Prp i ć, pozdravio prisutne,
predložio Dnevni red sjednice te iznio
važnija društveno-stručna zbivanja u 11/
III mj. o. g.:


U NN br. 11/79. od 9. III 1979. g.
objavljen je Zakon o mjerama za
unapređivanje stočarstva. Ovaj
Zakon, koji je odmah stupio na
snagu, donosi u čl. 90. odluku o prestanku
važnosti Zakona o zabrani držanja
koza iz 1954. g. Nadalje prema odredbi
čl. 45. zabranjeno je držanje koza
u slobodnom uzgoju, dok čl. 46. donosi:
Izuzetno od odredbe čl. 45. ovog Zakona,
ako za to postoje ekonomski razlozi,
općinska skupština može, uz predhodnu
suglasnost Izvršnog vijeća Sabora, dozvoliti
držanje koza u slobodnom uzgoju.
Ako općinska skupština dozvoli držanje
koza u slobodnom uzgoju mora odrediti:
područje na kojem se mogu držati koze
u slobodnom uzgoju, način držanja i obaveznog
čuvanja koza, površine na kojima
se mogu napasivati koze, pasminu i broj
koza koje su mogu napasivati na određenoj
površini. Općinska skupština može
odrediti i druge uvjete držanja i napa


sivanja koza u slobodnom uzgoju. Dr


žanje i napasivanje koza u šumama i na


šumskom zemljištu može se dozvoliti u


skladu s propisima o šumama.


U Dubrovniku je 1. i 2. III o. g. održano
razmatranje materijala »Stanj e
i razvoj šumarstva SFRJ u funkciji
podmirenja potreba u drvu
i ostalih koristi od šuma«. Organizatori
ovoga skupa bili su: Savezni
komitet za poljoprivredu, Opće udruženje
šum. i drv. ind. SFRJ i SIT šumarstva
i drvne ind. Jugoslavije. Teze raspravljanja
su bile: reprodukcija u šumarstvu,
zatim sadržaj i odobravanje šumskogospodarskih
osnova gospodarenja, SIZ
u šumarstvu, učešće omladine u pošumljivanju
i dr. Referate su podnijeli: prof,
dr. Ž. Milin, prof. dr. P. Drinić, zatim
ing. D. Nikolić, Dr. S. Domjanović, prof,
dr. B. Kraljić i dr.


14. travnja 1979. g. proglašen je DANOM
INŽENJERA I TEHNIČARA, i on
će se slaviti svake godine. Nadalje će se
svake godine na taj dan proglašavati
najbolji SIT ili DtT kao i najbolja
stručno-društvena publikacija u izdanju
i redakciji stručnih saveza i društava.
U. O. Saveza organizira održavanje
proljetnog Plenuma, koje će se održati
11. svibnja o. g. u Zagrebu i bit će proširen
te će osim predsjednika i tajnika
terenskih društava Saveza sudjelovati i
članovi redakcijskih savjeta časopisa
»Šumarskog lista«.
Savez nastavlja s pripremama oko održavanja
najavljenog SIMPOZIJA: Stanje
i razvoj šuma i šumarstva Hrvatske odnosno
MOGU LI ŠUME HRVATSKE PODMIRITI
POTREBE NA DRVU? Pripremni
odbor održao je 2 sastanka. Simpozij bi
se trebao održati u Zagrebu na prelomu
X/XI mj. o.g. Nakon što se zacrta projektni
zadatak i predvide akcije uz konzultaciju
F. Knebla, B. Čopa, T. Krnjaka,


S. Galovića, S. Tomaševskog, A. Mudrovčića,
D. Brkanovića, V. Fašića, N. Gogera,
S. Horvatinčića, I. Puškara i dr. — zamoliti
će se i predsjedništvo SSRNH (predsjednik
M. Cvetković) da se i ono
uključi u organiziranje i rad Simpozija.
U Zagrebu je početkom veljače o. g.
umr o šumar-građevinar ing. J e r k o
S k e 1 i n, tehn. dir. Cestogradnje — slava
mu!


ad 2


Tajnik Saveza dr. N. Komlenović
upoznao je U. O. s odvijanjem radova
stručne službe Saveza, kao i pristiglim
dopisima i obavijestima.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 137     <-- 137 -->        PDF

U Plevenu (Bugarska) održat će se 12.
i 13. X 1979. g. Simpozij stalne konferencije
IT jugoistočne Evrope (COD1SEE)
»PARKOVI I NASELJA U PRIGRADSKIM
ZONAMA«. Detaljnije o tome naći
ćete u Šumarskom listu (oglasi).


Tajništvo Saveza dostavilo je SIT šumarstva
i industrije prerade drva Jugoslavije
— po VIII redovnoj skupštini
SIT — Hrvatske — prihvaćen prijedlog,
da se in g. Franjo Knebl i ing.Ž a rko
V r d o 1 j a k proglase počasnim članovima,
a ing. Dmitar Brkanović, ing.
Slavko Horvatinović i ing. Franjo
Kolar proglase za zaslužne članove
SIT-Jugoslavije.


Najavljujemo održavanje stručnih
savjetovanja SIT šumarstva i
drvne industrije Srbije u 1980. g.: Najnovija
dostignuća u šumarstvu kod nas
i u svijetu, zatim aktualne teme iz šumarstva,
drvne industrije, pejzažne arhitekture
i eroziiskih područja, nadalje Osvrt
na skraćeni način izrade glavnih
projekata šumskih puteva, Reprodukcione
celine šumarstva, drv. ind. i prometa
u SRS u duhu ZUR-a, Povezivanje nauke
i prakse, Značaj šumarstva i drv. ind. u
izvozu i o klizištima SRS.


U pomoćna tijela SIT-Hrvatske U. O. je
delegirao: u Odbor za narodnu obranu
ing. Zvonimira Z i v k o v i ć, u odbor za
međunarodnu suradnju dr. A. K r s t i n i ća,
u Odbor za Statut SITH ing. S.
Vanjkovića i u Odbor za registar
IT ing. R. A n t o 1 j a k a.


DITŠDI: Vinkovci održao je 20. I. o. g.
redovnu god. skupštinu i izabrao za predsjednika
ing. A. Gutha , tajnika ing.
Stevu Đurika i blagajnika tehn. B.
Delibašića.


DITŠDI: Senj također je održao godišnju
skupštinu dana 9. veljače o. g. u N.
Vinodolu. Za predsjednika je izabran ing.


V. Skorup . U stručnom dijelu skupštine
prikazani su diapozitivi iz područja
zaštite prirode (prof. M. Kamenjarević)
i društvenog života (ing. V. Hibier). Sa
strane Saveza skupštini je prisustvovao
ing. O. Piškorić, tehn. urednik Š. L.
DITŠDI: Zagreb, koji okuplja cea 400
IT na području Zagreba i okoline, sve
je aktivniji pod vodstvom predsjednika
ing. R. Štrasera. Osim redovnih »šumarskih
četvrtaka«, ing. P. Zian i je pod
kraj veljače o. g. održao predavanje:
Gruzija, Armenija i Uzbekistan popraćeno
diapozitivima. Članstvo je također
nastavilo sa svojim obilascima i posjetilo
novoizgrađenu robnu kuću »UPIN« (Novi
Zagreb). O radu, oko udruživanja i izgradnji
ove zanimljive robne kuće na


mještaja, govorili su Stj. Đure ta i ing.
7,. Višnjevac , DITŠDI-Zagreb zacrtao
je slijedeću ekskurziju za 20. IV o. g. u
Slav. Brod. Detaljnije o svemu ovome
iznijet će suradnici u društvenom dijelu
Šumarskog lista.


U vremenu od 1. — 8. III o. g. naš
kolega ing. Karlo P o s a v e c, uz suradnju
i pomoć Saveza, priredio je svoju
XIV samostalnu izložbu slika u
ulju. Ovu veoma uspjelu izložbu otvorio
je predsjednik Saveza prof. dr. B. Prpić.
Za uzvanike izložbe priređen je prigodni
program s recitacijama iz života šume
i prirode (J. Ćosić, K. Vran). Program
je izveden uz pratnju gitare (E. Barboci).
Ovo je već druga izložba koju je priredio
ing. K. Posavec u Šumarskom domu
(1974. i 1979. g.), izložba puna uspjelih
pejzaža, kolorita i prikaza života šume
i planinskih visova Like. Čestitamo!


Tehn. urednik Š. L. ing. O. Piškorić
obavijestio je o izlasku 11-12/78 broja
časopisa, kao i o sadržaju br. 1-3/79 Š. L.,
koji je gotovo u cijelosti posvećen proslavi
100. godišnjice osnivanja i rada
Nadzorništva za pošumljavanje krša u
Senju 1878. — 1978. g. (održane 23. i 24.
XI 1978. g.)


ad 3


a) ZAVRŠNI RAČUN ZA 1978 G. u saže


tom obliku glasi:
A) Prihod i
1. Vlastiti prihodi
2. Dotacije
Ukupno din.
1.110.451,90.—
177.315,00.—
1.287.766,90.—
B) Rashod i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Materijalni rashodi
Amortizacija
Funkcionalni rashodi
Porezi i doprinosi iz
dohotka
Osobni dohoci
Ostatak prihoda
266.012,60.—
19.951,00.—
716.627,20.—
37.859,25.—
888.316,85.—
27.000,00.—
Ukupno din. 1.287.766,90.—


U ime knjigovodstva i financijske službe
Saveza R. Tkalčec dao je dopunska
objašnjenja o rashodima po mjestima
troškova (Savez i stručna služba, Šumarski
list i stručne knjige i tiskanice), a u
vezi podnesenog Izvještaja uz Završni
račun za 1978. g.


Ing. S. V a n j k o v i ć, kao predsjednik


N. O. podnio je opširni pismeni izvještaj
o izvršenom pregledu cjelokupnog


ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 138     <-- 138 -->        PDF

materijalnog i financijskog poslovanja i
predložio da se Završni račun Saveza za
1978. g. primi na znanje, prihvati i odobri!
Nakon ovoga U. 0. Saveza prihvatio
je i odobrio ZR/1978. g. Saveza.


b) PLAN RADA SAVEZA ZA 1979. G.


I Akti vi z a c i ja rada Saveza i
terenskih DIT-ova


1. Organizirati zajednički sastanak
Saveza i uže uprave terenskih DIT-ova
(biv. Šumarskih društava) početkom V/79,
g., kao i Redakcijskih savjeta Šumarskog
lista u vezi oživljavanja rada i akcija
terenskih društava, razmatranja rada
Saveza, sadržaja i profila Šumarskog
lista i si. U radu ovog proljetnog Plenuma
Saveza sudjelovali bi svi predsjednici
i tajnici terenskih DIT-ova (38 čl.), zatim
28 članova Redakcijskih savjeta Šumarskog
lista, kao i U. O. Saveza.
2. Savez će nastaviti s radom oko
daljnjeg formiranja CENTRA ZA PROPAGANDU
I POPULARIZACIJU ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE: prikupljanjem
povijesne građe i dokumentacije,
muzejskih eksponata, starih gospodarskih
osnova, karata, nacrta i si. fotografija,
filmova.
3. U svrhu ojačanja materijalne i financijske
baze Saveza i ostvarivanja —
Statutom — predviđenih ciljeva, Savez
će pozvati 163 OOUR-a šumarstva, 148
OOUR-a drvne industrije, 1100UR-a celuloze
i 5 OOUR-a prometa drvnim proizvodima
da se — kao kolektivni članovi
— učlane u Savez (čl. 16/2 Statuta). Novčani
doprinos — članarine ovih kolektivnih
članova poslužit će Savezu da ostvari
zadatke postavljene ovim Planom rada
za 1979. g. te za određene zajedničke
ciljeve iz godišnjih planova rada kao:
izdavanje stručne literature, praktičnih
priručnika, tablica za kubiciranje drvne
građe, trupaca, formiranje Centra za
propagandu i popularizaciju šumarstva
i drvne industrije Hrvatske (stalne, povremene
i prigodne izložbe i si.), organiziranje
stručnih skupova, održavanje Šumarskog
doma i t. d.
4. Izvršiti započeti rad na Opće m
popis u svih članova IT šumarstva i
drvne industrije SRH, kao i započeti s
pripremama oko saziva 88. redovne skupštine
Saveza, koja bi se održala odmah
početkom 1980. godine!
II Stručna savjetovanja i manifestacije


1. U jesen X/XI mj. 1979. a. organizirati
široki SIMPOZIJ: Mogu li šume
Hrvatske pokriti potrebe na drvu?, koji
bi trajao 2 dana i održao se u Zagrebu.


2. Temeljito organizirati sprovedbu
redovne svakogodišnje stručne manifestacije
»DANI ŠUME I ŠUMARSTVA« s
akcijama pošumljivanja, izdavanja namjenskog
broja Šumarskog lista, ekoloških
brošura, podjelom priznanja školskoj
omladini, izdavanjem prigodnih plakata,
značaka i dr.
3. Organizirati stalne, povremene i
prigodne stručne izložbe u »Šumarskom
domu« u Zagrebu i na terenu.
III Izdavačka djelatnost Save-
z a


1. Izvršiti prikupljanje rukopisa za
MALI ŠUMARSKO-TEHNICKI I DRVNO
INDUSTRIJSKI PRIRUČNIK, kao i pripremiti
rukopis, fotografije, crteže i grafikone
u cilju izdavanja monografije u
bojama »ŠUME I ŠUMARSTVO HRVATSKE
«.
2. Nastaviti s izdavanjem obrazaca-
tiskanica za redovno poslovanje šumarija
i šumskih gospodarstava, zatim obrazaca
za sastav gospodarskih osnova, kao
i kompjutorsku obradu podataka.
3. U formi brošura i separatskih edicija
izdavati objavljene zakonske propise
i normative iz područja šumarstva i drvne
industrije.
IV Uređenje Šumarskog doma


1. Izvršiti pripremne radove oko obnove
fasade doma, krovišta, sanitarnih,
vodovodnih i elektro-instalacija, uvođenje
centralnog grijanja, adaptacija poslovnog
prostora i si.
2. Nabava uredskog i sobnog namještaja,
aparata za ozvučenje velikih dvorana
zgrade, dia- i stereo-magnetofona i
t. d.
c) PLAN PRIHODA I RASHODA ZA
. 1979. G.


A) Prihodi


1. Vlastiti prihodi 1,624.540.— din.
2.
Dotacije 410.000.— din.
Svega prihodi: 2,034.540.E din.
B) Rashodi


1. Materijalni rashodi 414.300.— din.
2. Amortizacija 60.000.— din.
3. Funkcionalni rashodi 1,126.000.— din.
4. Porezi
i dr. 50.000.— din.
5. Osobni dohoci 384.240.— din.
Sveukupno rashodi: 2,034.540.— din.
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 139     <-- 139 -->        PDF

— U opsežnom razmatranju prihvaćen
je Plan prihoda i rashoda Saveza za 1979.
g. te je zaključeno da se putem terenskih
UlT-ova aktivira rad na pretplaćivanju
Šumarskog lista. Napominje se da je
punopravnim i redovnim članom terenskih
DIT-ova odnosno Saveza postaje —
prema čl. 21 Statuta Saveza — a) plaćanjem
društvene članarine pretplatom na
Šumarski list odnosno Drvnu industriju!
ad 4


— Problematika šumarskog doma
1. Ing. S. Vanjković, kao predsjednik
Komisije za problematiku Šum.
doma, pročitao je prisutnima opsežni pismeni
materijal i izvještaj što je do danas
sve poduzeto, u kojem je stadiju,
daljnje razbistrivanje situacija u vezi
zgrade »Šumarski dom«, a pogotovo nakon
objavljivanja pozitivne za Savez odi.:
ke Ustavnog suda SRH.
2. Upravni odbor Saveza do u tančine
upoznat je sa sadanjim činjeničnim stanjem
ove veoma važne i presudne problematike
i podnesenih sudskih otkaza,
rasprava i zahtjeva Saveza za iseljenje
dosadašnjih korisnika jugozapadnog dijela
zgrade (biv. nacionalizirani dio),
kao i iseljenju odnosno pregrupaciji određenih
korisnika istočnog dijela zgrade
(u vi. Saveza).
3. Prihvaćena je i usvojena daljnja —
utvrđena — površina poslovnog
prostora od 670,28 m^, koja je još
potrebna — u ovom času — Savezu,
u vezi ostvarivanja njegovih ciljeva zbog
kojih mu je Sabor SRH dao pravo raspolaganja
i korištenja (za Šumarski muzej,
nrigodne i povremene izložbe, održavanje
stručnih skupova i sastajalište
mladih prijatelja prirode i šumarstva
i dr.).
4. Iznesen je i prijedlog Komisije o
daljnjim površinama koje su potrebne
KOLEKTIVNOM ČLANSTVU SAVEZA, u
vezi pregrupacije određenih korisnika
poslov. prostora i drugih kolektivnih članova
Saveza, u površini od 683,37 m2
5. Na temelju čl. 2 Zakona o vraćanju
dijela zgrade »Šumarski dom« Savez će
— odmah po iseljenju — isplatiti ugrađene
nekretnine stanarima zapadnog dijela
zgrade (nacionaliziranog) i to samo
ako imaju potrebnu dokumentaciju i dozvolu
o izvedenoj izgradnji i adaptaciji
u smislu zakonskih propisa te ako udovolje
ostalim zakonskim potraživanjima
Saveza (plaćanje dužne zakupnine od 1.
VII 1974. g. do časa objavljivanja spomenutog
Zakona o vraćanju zgrade t. j .
do 30. VI 1977. g., uplata zakupnine od


1. VII 1977. g. do časa iseljenja, zatim
plaćanje naslalih šteta adaptacijom, rušenjem
kaljevih peći, uplatu za obnovu
fasade zgrade, koju su besplatno koristili
kroz više od 15 godina, advokatske troškove
i si.).
6. Upravni odbor Saveza smatra da
laboratorij Instituta za drvo, smješten
u podrumskom dijelu zgrade, nema neke
veće perspektive za rad zbog neprikladnog
ulaza u zgradu, pomanjkanja kolnog ulaza,
preuskih hodnika, potresanja zgrade
radom strojeva i dr.
7. Uslijed ovdje iznesenog stanja Savez
je zapao u znatne stručne i financijske
gubitke kao i u opadanje realizacije
svojih ciljeva predviđenih Statutom.
8. Uslijed osakaćenog fonda zgrade za
održavanje Šumarskog doma, kao i neplaćanja
zakupnina, Savez će zapasti u
velike troškove oko obnove sanitarnih
uređaja, kanalizacije, vodovodnih cijevi i
protoka vode, žljebova, građevne stolarije,
elektro-instalacije, fasade zgrade i si.
7. Pozvat će se uprava Instituta
za zemlje u razvoju, da u pismenoj
formi iznese svoj prijedlog o iseljenju
iz dosadašnjih prostorija u II
katu zgrade odnosno zadržavanje na tavanu
nedavno izgrađenog prostora, kako
ga je iznio direktor spomenutog instituta
za zemlje u razvoju predsjedniku
našega Saveza prof. dr. B. Prpiću.
8. Upravni je odbor zaključio da uža
uprava Saveza i članovi Komisije za
problematiku Šumarskog doma održe s astanak
s predstavnicima Instituta
za drvo is njima rasprave nastalu
problematiku u vezi poslovnog prostora
i dopisa Instituta za drvo br. I-
908/79. od 26. III 1979. g.
9. Ponovno će se upozoriti korisnici
poslovnog prostora, da se strogo pridržavaju
propisa o čistoći dvorišta zgrade
»Šumarski dom«, ne zakrčuju ulazna vrata,
hodnike i prolaze, kao i da ne ostavljaju
gotovo svakodnevno u dvorištu
lakozapaljive kartonske kutije, ambalažu
i papir!
ađ 5


— U toč. 5 Dnevnog reda sjednice nitko
se nije javio za riječ, pa je 10. sjednica
U. O. završila radom u 21 s. 30 min.
Predsjednik: prof. dr. B. Prpić v. r.
Tajnik: Dr. N. Komlenović v. r.
Zapisničar: Ing. R. Antoljak v. r.


265