DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 133     <-- 133 -->        PDF

ZAPISNIK


9. sjednice U. O. Saveza, koja je održana 30. 01. 1979. g. u Zagrebu, u 18
s. u društvenim prostorijama Šumarskog doma, Mažuranićev trg 11.
Prisutni:


Ing. N. Antonović, Ing. I. Delajković,
dr. N. Komlenović, ing. T. Krnjak, Mr S.
Matić, ing. I. Milinović, ing. A. Mudrovčić,
ing. O. Piškorić, dr. B. Prpić, ing. S. Vanjković,
ing. V. Živković i ing. R. Antoljak.


Dnevni red sjednice:


1.
Otvorenje sjednice i uvodna riječ predsjednika
2.
Važnija zbivanja u struci (XI-I 1979 g.)
3.
Izvještaji: tajnika, blagajnika i urednika
Šumarskog lista
4.
Problematika Šumarskog doma
5.
Prijedlog plana rada Saveza za 1979. g.
6.
Razno
Ad 1


Sjednicu je otvorio predsjednik prof,
dr. Branimir Prpić, pozdravio prisutne i
upoznao prisutne o radu U. O. i Stručne
službe Saveza, kao i važnijim društvenostručnim
zbivanjima.


U Zagrebu je od 16.-18. XI 1978. g. održana
VIII redovna skupština Saveza IT


— Hrvatske, zatim proslava 100 g. osnivanje
i plodnog rada »Kluba inžinjera i
arhitektah« (današnjeg Saveza ITH), prigodna
izložba i znanstveni skup povodom
100. godine rada na tehničko-tehnološkom
polju SRH.
U ovom radu i manifestaciji sudjelovala
je i delegacija našega Saveza (20 delegata
iz Zagreba i terena).


Skupština je — uz ostalo — proglasila:
dr. B. Prpića, ing. J. Šafara i ing. S. Vanjkovića
svojim počasnim članovima, a ing.


B. Hribljana (Bjelovar), dr. N. Komlenovića,
ing. E. Kalajdžića (Osijek), ing. A.
Kramara (Koprivnica), ing. V. Lackovića
(Bjelovar), ing. Z. Maurina (SI. Požega) i
ing. R. Štrasera za zaslužne članove.
Skupština je proslijedila naš prijedlog
da se: ing. F. Knebl (Zagreb) i ing. Ž. Vrdoljak
(Split) proglase počasnim članovima,
a za zaslužne: ing. D. Brkanović, ing.


S. Horvatinović i ing. F. Kolar (Virovitica)
proglase po Savezu IT — Jugoslavije (polovicom
1979. godine).
U sklopu referata koji su održani na
Znanstvenom skupu o 100. g. na tehničkotehnološkom
napretku sa strane našeg Saveza
referat »SUVREMENA TEH


NIČKA CIVILIZACIJA I PRIRODNO
BOGATSTVO NAŠIH
ŠUMA« podnio je prof. dr. B. Prp i ć.


Društveni plenum i proslava 100. g. osnivanja
i rada Inspektorata za pošumljenje
primorskog krša održani su u Senju 23.
i 24. XI 1978. g. u prisustvu preko 120
uzvanika. Detaljnije o ovom skupu i materijalima
članstvo će biti upoznato preko
Šumarskog lista br. 1-2/1979. g.


Savez je 8. XII 1978. g. bio domaćin
sastanka Kadrovske komisije SITšumarstva
i ind. prerade drva Jugoslavije
na kojem je razmatrana problematika
usmjerenog obrazovanja o kadrovima, o
liku šumara-drvara, stručnoj literaturi, izdavačkoj
djelatnosti te, zanemarenoj, propagandi
i popularizaciji šumarstva i drvne
industrije. U radu komisije sudjelovali su:
ing. T. Čajnko, ing. B. Dereta, ing. D. Krstevski,
dr D Mlinšek, prof, dr LJ. Petrović,
ing. O. Piškorić, ing. F. Urleb, ing.


S.
Vanjković i ing- R. Antoljak.
Savez i DIT-Zagreb organizirali su 28.
XII 78. veoma uspjelo Društveno več
e. Prema ustaljenoj i dugogodišnjoj tradiciji
na ovaj su zajednički sastanak došli
dugogodišnji društveni suradnici, odani
šumarski »četvrtkaši« i vodeći stručni
radnici.


Ističemo Odluku Ustavnog suda SR Hrvatske,
koju je na javnoj raspravi 13. XII
1978. g. odbacio prijedlog Instituta za zemlje
u razvoju u Zagrebu, za pokretanje
ocjene ustavnosti 1977. g. objavljenog Zakona
o vraćanju Šumarskog doma Savezu
ITŠDI-Hrvatske. Detalji iz ove odluke Ustavnog
suda bit će objavljeni u Narodnim
novinama SRH!


Umrli š u m ar i-d r va r i: ing. Krešimir
Pliverić, ing. Branko Matić i ing. Vladimir
Ferencli — Neka mu je hvala i slava!


Ad 2


U želji da se članstvo Saveza i terenskih
DIT-ova što spremnije, snažnije i
složnije uključi u kreiranje i »provođenje
što jedinstvenije šumarske politike, u dnevni
red sjednica U. O. kao redovna i stalna
točka uvrštena je »Važnija zbivanja u
struci«, u kojoj će vodeći stručni radnici
iznositi tekuća zbivanja i događaje u šumarstvu
i drvnoj industriji Hrvatske.


259
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 134     <-- 134 -->        PDF

Ing. T. K r n j a k, republički podsekretar
za šumarstvo, napomenuo je potrebu,
da radne organizacije što ozbiljnije prihvate
upozorenje oko usaglašavanza planiranja
i programiranja temeljnih stručnih
postavki, jer planski dokumenti za
1979. g. neće prihvaćati neslaganje, heterogena
stanovišta, nepoštivanje utvrđenih
rokova, vremenska odugovlačenja i zaobilaženja
postavki ZUR-a.


Prijedlog zakona o unapređenju stočarstva
(koze!) dolazi pred Vijeća Sabora na
konačno prihvatanje. Problematiku ovakove
vrste s dokumentacijom, rekao je ing.
Krnjak, uvijek je potrebno premjestiti
tamo gdje se donose odluke, konkretno
pred društveno-politička vijeća Sabora,
uz prethodno pismenu i pravnu formulaciju.


Ing. A. Mudr.ovč´ić (tajnik grupacije
šumarstva) iznio je da je izvršena
transformacija Zajednice šumarstva u poslovnu
zajednicu šumarstva, prerade drva
i prometa, uz suglasnost od oko 80°/o R. O.
šumarstva i drvne industrije. Nadalje
konstituirane su grupacije, savjesti, komisije.
Izneseno je niz informacija i zanimljivih
osvrta: problematika rasadničke
službe, s inozemstvom, pitanje cijena,
privatnih šuma i pilana.


Ing. I. D e 1 a j k o v i ć, sa strane grupacije
drvne industrije u Poslovnoj zajednici,
iznio je niz zabrinjavajućih informacija
i podataka: privatno pilanarstvo
i prerada drva, o šumama u građanskom
vlasništvu, o alimentaciji pilana, proizvodnji
iverica, ploča, parketa, furnira,
zatvaranje pogona i tvornica i si. Smatra
velikim propustom nepriznavanje prave
vrijednosti drva!


Savez će redovno pozitivati i predstavnike
Šumarskog fakulteta, Zavoda za zaštitu
prirode i dr. da također sudjeluju
u radu Upravnog odbora.


Ad 3
U izdanju Saveza IT šumarstva i industriji
prerade drva Jugoslavije izišla je
publikacija »Razvoj i rad saveza inženjera
i tehničara šumarstva i industrije prerade
Jugoslavije u vremenu od 1946 — 1976 g.«


U izvršni odbor potpisnika Društvenog
dogovora o osnovama zajedničkog djelovanja
na očuvanju i organiziranom korištenju
MEDVEDNICE izabrani su šumari:
prof. dr. I. Dekanić, ing. A. Š o-
J a t i ing. T. Š pal j.


Ing. R. Š t r a s e r, predsjednik DIT-šumarstva
i drvne industrije - Zagreb, i nje


govi suradnici su veoma aktivni. Prošle


su godine organizirali dvije uspjele struč


ne ekskurzije u tvornicu namještaja »M.


ŠAVRIĆ« — Zagreb i »F. BOBIĆ-MUN


DUS« — Varaždin. Također su bili zastu


pani i na Društvenom Plenumu Saveza,


koji je održan u Senju 23. i 24. XI 1978. g.


te na proslavi 100 g. osnivanja i rada Ins


pektorata za pošumljivanje primorskog


krša. Šumari-umirovljenici iz generacija


apsolvenata Šumarskog fakulteta 1929-1935


g.: V. Babić, Vj. Cvitovac, B. Cop, M. Drn


delić, V. Fašaić, N. Goger, Z. Grohovac,


Ž. Hajdin, B. Hruška, P. Jurić, M. Juzba


šić, D. Maj er, J. Peternel, F. Petrović, I.


Podhorski, Z. Potočić, M. Strineka, V. i Z.


Špoljarić, R. Štraser, S. Vanjković, E. Vil


ček, P. Ziani i R. Antoljak sve su marlji


viji u dolaženju na »Šumarske četvrtke«,


koji se održavaju već 16 godina u Šumar


skom domu! Na redu je »871« četvrtak!


Savez je čestitao 30. godišnjicu rada


R. O. »SEMESADIKE« — Mengeš, kao i
»EXPORTDRVU« — Zagreb na proslavi
30 g. rada!
Savez potvrđuje primitak stručnih
publikacija i zahvaljuje se na
poklonima: 1. Ekonomski fakultet-Zagreb:
Koncepcija dugoročnog razvoja Like, 2.
Akademija nauka i umjetnosti B i H:
Razvojni put šumske privrede u B i H u
periodu Austrougarske uprave (1878-1918)


— Sarajevo 1978 (poklon autora ing. B.
Begovića), — 3. Šum. fakultet—Zagreb:
Sistem određivanja rad. vremena sječe i
izrade drva-Zgb 1978 (poklon autora: S.
Tomanić-V. Hitrec-V Vondra), — 4. Savez
ITSID-Jugoslavije: Razvoj i rad saveza
ITŠID u vremenu od 1946—1976 g. (poklon
Saveza ITŠDI-Jugoslavije), — 5. Šumarski
institut — Jastrebarsko: Ekološkoeospodarski
tipovi šuma okoliša Zavižana-
Zagreb 1978 (poklon Š. I.) — Poslovzajednica
šumarstva Dalmacije: Informativni
bilter br. 1 (poklon Poslov. zajednice
— Split) — S. O. Šibenik-Knin-Drniš:
Nacionalni park Krka; razvojni prostorni
plan (2 kom.) Zagreb, 1976. — poklon
ing. D. Prgina.
Stanje žiro rn Saveza na dan 31. XII 78.
je 1,505.808 D.
Stručna služba Saveza dovršava Završni
rn za 1978. g., obavlja inventuru, dok N.


O. vrši pregled financijskog i materijalnog
poslovanja Saveza.
U. O. donosi odluku da pretplata na
Šumarski list u 1979. g. iznosi za radne
organizacije 800.— din, za pojedince
150.— din, za studente, đake i umirovlje


ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 135     <-- 135 -->        PDF

nikc 50.— din. a za inozemstvo 1000.—
din., a zakupnina poslovnog prostora n
Š. domu ostaje nepromijenjena.


Prema zaključku Društvenog plenuma
Saveza održanog 20. IV 1978. g. u Zagrebu
članarina terenskih DIT-ova šumarstva i
drvne industrije iznosi lO.-din./član. Ovih
će dana U. O. Saveza razaslati DIT-ovima
poziv na uplatu ovoga doprinosa.


Pozivaju se terenski DIT-ovi da za svoje
članstvo poruče što veći broj primjeraka
jubilarne edicije: POVIJEST ŠUMARSTVA
HRVATSKE 1846-1976, Zagreb 1976.
Ova kapitalna stručna publikacija historiografski
vodi kroz burnu i bogatu prošlost
naših šuma i šumarstva ne samo SR
Hrvatske nego i Jugoslavije. Knjiga sadrži
426 stranica B-5 formata (17,6x25,0 cm)


— tvrdo ukoričena.
Šumarski list br. 11-12/78. izlazi ovih
dana iz tiska. Kompletno godište 1978. g.
obuhvaća 574 stranice, 94 naslova napisana
od 72 autora.


Priprema se rukopis za br. 1-2/79. koji
će obuhvatiti rad Društvenog plenuma i
Proslave 100 g. osnivanja Inspektora+a za
pošumljivanje primorsKog krša, koji je
održan u Senju pod konac 1978. g.


Odlučeno je da se sazove sastanak Redakcijskih
odbora I-II Šumarskog lista
početkom proljeća o. g. u Zagrebu u vezi
kritičnog osvrta na sadrža i profil lista,
kao i pojačanu suradnju terenske operative.


Odlučeno je da se ponovo osnaži zaključak,
da urednici lista, kao i počasni članovi
Saveza dobivaju i nadalje list besplatno!


Ing. Ivanu Bastjančiću, višem
znanstvenom savjetniku Šumarskog fakulteta-
Zagreb koji je otišao u mirovinu,
prevodioca resumea, naslova članaka i
sadržaja na stranim jezicima u Šumarskom
listu, izrekne sa strane UO. Saveza
javno priznanje i zahvalnost za dugogodišnju
suradnju!


Kao vidan znak priznanja, odobrava se
besplatno primanje Šumarskog lista.


Ad 4


Ustavni sud Hrvatske, na Javnoj raspravi
održanoj 13. XII 1978. g. odbio je


prijedlog Instituta za z em 1 j e
u razvoj u za pokretanje postupka ocjene
ustavnosti Zakona o vraćanju dijela
zgrade »Šumarski dom« Savezu, jer na
temelju čl. 86 Ustava SRH društvene organizacije
mogu stjecati sredstva, odnosno
određena prava na sredstva i tim sredstvima
kao društvenim koristiti se za
ostvarivanje ciljeva, te njima raspolagati
u skladu sa Statutom tih organizacija i
zakonom. Te organizacije mogu pod uvjetima
utvrđenim zakonom organizirati privrednu
i drugu djelatnost u skladu sa
svojim ciljevima i sudjelovati u dohotku
radi ostvarivanja tih ciljeva.


Institut za drvo-Zagreb, svojim dopisom
br. I-3100/78-Mr MG´MA od 15. XI 1978. g„
obavijestio je Savez da odustaje od prijedloga
za pokretanje postupka za ocjenu
ustavnosti spomenutog zakona o vraćanju
zgrade Šum. dom, koji je podnio Ustavnom
sudu SRH 28. 3. 1978. g.


Odluka Ustavnog suda SRH bit će ovih
dana objavljena i u Narodnim novinama
SRH.


Ad 5


O podnesenom Planu rada Saveza za
1979. g. nije — radi poodmaklog vremena


— raspravljano, pa će se to obaviti na
slijedećoj sjednici U. O.
Povodom organiziranja predloženog
simpozija pod nazivom: »Stanie i razvoj
šumarstva i drvne industrije Hrvatske —
Mogu li šume Hrvatske pokriti potrebe
na drvu?«, koji bi se trebao održati XXI
mj. o. g. odlučeno je, da komisija u
sastavu: Brkanović. Ćop, Fašaić, Goger,
Mudroveić, Piškorić, Prpić i Vanjković
detaljno razradi plan sprovedbe i organiziranja
ovog — neobično važnog — stručnog
savjetovanja, do slijedeće sjednice


U.O.
Ad 6


Predsjednik Saveza — nakon što se u
točki »Razno« niko nije javio za riječ —
zaključio je sjednicu u 21 sat.


Predsjednik: Dr. B. Prpić v. r.
Tajnik: dr. N. Komlenović v. r.
Zapisničar: Ing. R. Antoljak v. r.


261