DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1979 str. 125     <-- 125 -->        PDF

SLUŽBENI LIST SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE


Poštarina plaćena u Posti


Bro| S - God. XXXV (CXLI1 Zagreb, subota 24. veljače 1970. 41000 Zagre b


Ustavni sud Hrvatske, ocjenjujući na prijedlog Instituta za zemlje u razvoju,
Zagreb, Ulica 8. maja 82, ustavnost Zakona o vraćanju dijela zgrade »Šumarski
dom« Savezu inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 25/77), nakon javne rasprave, održane 13. prosinca
1978. donio je


ODLUKU
Odbija se prijedlog Instituta za zemlje u razvoju, Zagreb, Ulica 8. maja 82,
da se utvrdi da Zakon o vraćanju dijela zgrade »Šumarski dom« Savezu inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske (»Narodne novine«,
broj 25/77) nije u skladu s Ustavom SR Hrvatske.
Ova će se odluka objaviti u »Narodnim novinama«.


Obrazloženje
Osporenim zakonom vraćen je Savezu inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske određeni dio zgrade »Šumarski dom« na korištenje
i raspolaganje kao društvenim sredstvom. Riječ je o dijelu zgrade koji je
ranije bio u vlasništvu Šumarskog društva NR Hrvatske, a nacionaliziran je
rješenjem komisije za nacionalizaciju Narodnog odbora općine Donji Grad —
Zagreb broj 04/KN-609/1959. od 17. 4 1961. U SI. 1 Zakona utvrđuje se da se taj
dio zgrade »Šumarski dom« vraća Savezu radi ostvarivanja njegovih ciljeva.
U prijedlogu za ocjenu ustavnosti Zakona Institut za zemlje u razvoju ističe
da se Savez neće spornim prostorijama koristiti za ostvarivanje svojih ciljeva,
već za davanje u zakup radi stjecanja rente, te da Zakon nije donijet u
predviđenom roku, tj. do kraja 1976. godine.
Na temelju rezultata postupka, Ustavni sud je nakon održane javne rasprave
odlučio da prijedlog Instituta za zemlje u razvoju odbije.
Sud je utvrdio da je pravni osnov za donošenje osporenog zakona SI. 28.
Ustavnog zakona za provođenje Ustava SR Hrvatske(»Narodne novine«, br.
8/74, 55/74, 6/75, 28/75 i 56/76) prema kojem se društvenim organizacijama, čije su
zgrade i druge nekretnine prenesene u sredstva drugih društvenih pravnih
osoba prije stupanja Ustavnog zakona na snagu, mogu zakonom vratiti prava
u pogledu korištenja tih nekretnina i raspolaganja njima kao društvenim
sredstvima radi ostvarivanja ciljeva tih organizacija. Rok za donošenje takvih
zakona produžen je od kraja 1976. do 30. lipnja 1977. (Ustavni zakon o
izmjeni Ustavnog Zakona za provođenje Ustava Socijalističke Republike Hrvatske,
Narodne novine, br. 56/76).


U postupku je dalje utvrđeno da Savez inženjera i tehničara spada u
društvene organizacije o kojima je riječ u SI. 28. Ustavnog zakona, da je
sporni dio zgrade »Šumarski dom« bio je u ranijem vlasništvu te drušvene
organizacije, da je Zakon donijet u roku i da njime nije izvršena denacionalizacija
nego je dio zgrade ostao društveno sredstvo nad kojim Savez ima
pravo korištenja i raspolaganja, u pogledu tog korištenja i raspolaganja
Savez podliježe režimu prava, obveze i odgovornosti u upravljanju društvenim
sredstvima kako su utvrđeni Ustavom i zakonom. O izvršavanju pak osporenog
zakona brine se Izvršno vijeće Sabora (El. 396. toč. 1 Ustava SRH).


Na osnovi iznijetog odlučeno je kao u izreci.


Objavljivanje ove odluke temelji se na SI. 432 Ustava SR Hrvatske.


USTAVNI SUD HRVATSKE


PREDSJEDNIK:


Čedo Grbić


Broj: U/I-335/1977


Zagreb, 13. prosinca 1978.