DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 9     <-- 9 -->        PDF

UVODNA RIJEČ NA PROSLAVI STOGODIŠNJICE OSNIVANJA
NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJIVANJE KRŠA U SENJU


Prof. Dr Branimir PRPIĆ, dipl. inž. šum.
predsjednik Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske


Mi smo se danas sastali da održimo društveni plenum članstva Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske te da proslavimo
100-godišnjicu osnivanja Inspektorata za pošumljivanje primorskog Krasa.
Mi ćemo ovom prilikom raspraviti i cjelokupnu problematiku našeg kraškog
područja koje u ovoj Republici zauzima preko 2,000.000 ha i to posebno onog
njegova dijela koji predstavlja kraške pustoši. Veći dio kraškog područja
SR Hrvatske zauzimaju različiti degradacijski stadiji šuma hrasta medunca
i hrasta crnike od makija i submediteranske šikare do ljutih kamenjara u
mediteranu i submediteranu. Takvo stanje degradacije prirode posljedica
je narušavanja ekološke ravnoteže što je prouzročio čovjek. Ta čovjekova
rabota nije započela jučer. Ona datira duboko u prošlosti i u različitim povijesnim
razdobljima njen se intenzitet mijenjao. Još i danas kad se nalazimo
na zavidno visokom stupnju tehničke civilizacije mi nesmiljeno nastavljamo
s degradacijom. Zahvaljujući nekim popratnim pojavama tehničkog napretka,
kao što su korišćenje ugljena, plina i električne energije u kućanstvima
i drugdje, iskorišćivanje tih šuma za ogrjev je svedeno na minimum. Ali što
idemo dalje u razvoju turizma to su degradirane šume Jadranskog područja
sve više plijen šumskih požara. To zlo pogađa posebno mučno podignute
kulture četinjača toga područja. Jedan poseban način grube devastacije
jadranske vegetacije predstavlja stalan pratilac čovjeka
toga područja domaća koza (Capra domestica). Dovoljno je spomenuti
da jedna domaća koza obrsti godišnje 1,25 ha asimilacijske površine svoga
ispasišta koje nalazi u oporavljenoj submediteranskoj šikari. Prema službenim
podacima, ispravljenim izjavama poznavalaca te problematike, danas se
u području jadranskih šuma napasuje oko 70.000 koza što predstavlja 87.500
ha obrštenih površina. Ovdje je dovoljno spomenuti da je šumarstvo ovoga
područja predvođeno ovim Inspektoratom čiju stogodišnjicu danas slavimo
uspjelo prije rata i poslije oslobođenja zemlje podignuti, prema gruboj procjeni
okolo 25.000 ha kultura.


Pokušaji zaustavljanja degradiranja šumske vegetacije ovoga područja
datiraju tek nekoliko stotina godina unazad. Mjere za to zaustavljanje bile
su zabrane sječa i puštanje koza. Te mjere nisu, međutim, dale vidnije
rezultate, što je i razumljivo kada se uzme u obzir ondašnji stupanj razvoja
i ekonomski položaj življa u tome području.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 10     <-- 10 -->        PDF

U XIX stoljeću započelo se u Krasu s umjetnim pošumljivanjem. Godine
1878. osnovano je po tadašnjim austrijskim vlastima NADZORNIŠTVO ZA
POŠUMLJAVANJE PRIMORSKOG KRASA U SENJU. Vremensko razdoblje
rada ovog Nadzorništva, a kasnije Inspektorata za pošumljivanje primorskog
Krasa u Senju, predstavlja od njegova osnivanja 1878. god. do njegove likvidacije,
značajan uspjeh primorskog šumarstva, za koji su vezana imena poznatih
stručnjaka — Wesellija, Lorenza, Malbohana, Kaudersa, Plešea, Šepića
i drugih.


U prvih 12 godina iza oslobođenja zemlje zabilježeni su u čitavom Jadranskom
području u smislu pošumljavanja kamenjara i melioracije degradiranih
šuma, vidni uspjesi. Pošumljeno je 6.700 ha, a meliorirano 24.000 ha.
Od godine 1956. kada je šumarstvo, pa i ovo u Jadranskom području, prešlo
na samofinanciranje, rad šumara i obnove vegetacije je gotovo zamro. Taj
potez nas kao civiliziranog i industrijskog društva koji imamo pretenzija
da se razvijemo u naprednu turističku zemlju te istovremeno duž obale Jadrana
podižemo velike kapacitete nečiste industrije (Rijeka, otok Krk, Bakar,
Split i dr.) bezuvjetno je pogrešan, jer šumska vegetacija ovoga područja,
pa makar bila i degradirana, predstavlja posljednje čvrsto uporište kopnenog
dijela ekosfere. Šumajeuovome dijelu naše Republikeposebno
značajna u smislu svojih općekorisnih funkcij a.
Ona nam osigurava ravnomjeran dotok pitke vode u sušnim razdobljima,
ublažuje klimatske ekstreme, umanjuje djelovanje erozije i bujica, umanjuje
intenzitet zasipavanja akumulacijskih jezera, povećava poljoprivrednu proizvodnju,
štiti prometnice i naselja od udara vjetra, daje krajoliku naročitu
estetsku vrijednost, prečišćava zrak zagađen tvorničkom prašinom, parama
i plinovima, proizvodi kisik, sudjeluje kao nezamjenjiv element u prostornom
planu, pruža prostor za sport i rekreaciju, ima jednu od najznačajnijih uloga


SI. 1. Pošumljavanje obala rijeke Krke s čempresom i alepskim borom.


S
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 11     <-- 11 -->        PDF

u općenarodnoj obrani, uvjetuje razvoj prirodne zoocenoze. Poseban značaj
imaju šume u priobalnom pojasu Jadrana. U blizini šuma i šumskih kultura
podižu se turistički kapaciteti, a morske obale bogate šumom uvjetuju povećanje
ribljeg fonda.


U ovome području nije beznačajna ni gospodarska vrijednost
šume . U više navrata dokazani su veliki prinosi u šumskim sastojinama
Jadranskog područja, ali postupak sa šumom ima ovdje svoj glavni cilj u
održavanju i povećanju općekorisnih funkcija.


Smatramo da je rad šumara u ovome području presudan za razvoj
gotovo svih privrednih grana od turizma preko vodoprivrede,
elektroprivrede, poljoprivrede, cestovnog prometa do industrije i da
bi trebalo što hitnije pristupiti konačnom formiranju
Samoupravne interesne zajednice za krš kako je to propisano u novom Zakonu
o šumama iz 1977. godine. Uz stvaranje materijalne baze potrebno je
obnoviti šumarske kadrove te stvoriti solidne šumarske centre koji bi prekrili
čitavo područje.


Prema glavnim zasadama suvremenog šumarstva, šumar teži stvaranju
stabilnih prirodnih ekosistema u kojima harmonizira privredne i općekorisne
funkcije šume. Za postizanje toga cilja mora posjedovati bogata biološka,
ekonomska i tehnička znanja. Za veća područja potrebni su specijalisti
glavnih šumskih disciplina jer je znanost otišla isuviše daleko da bi je u
svim svojim specifičnostima mogao kumulirati pojedinac. U rješavanju najtežeg
pitanja razvoja Jadranske regije tj. konfikta pomorskog, prometnog,
energetskog, rudarskog i industrijskog pravca razvoja te ekološkog (zagađenje),
rekreacijskog i turističkog pravca razvitka šumari bi trebali ravnopravno
sudjelovati s ostalim profilima stručnjaka. Šumar bi morao imati
odlučujuću riječ kada s radio sudbini šuma toga područja.


Ovaj Savez je problematiku šumarstva Jadranskog područja vrlo često
stavljao u žarište interesa. Tome svjedoče brojni plenumi, Savjetovanje o
Kršu u Splitu 1958. god., gdje su članovi Saveza dali velik udio, Savjetovanje


o ulozi šume i šumske vegetacije u zaštiti čovjekove okoline u odnosu na
Jadransko područje, u Zadru 1976. god., kao i ovaj današnji Plenum. Mi se
nadamo da će naša nastojanja konačno biti okrunjena uspjehom jer za to
postoje sve realne mogućnosti.
Jedan od najvećih uspjeha našeg zakonodavstva u nedavnoj prošlosti
koji je išao u p r il og očuvanju šuma Jadranskog područja
je Zakon o zabrani držanja koza iz 1954. godine. Prema nekim
ocjenama u razdoblju od donošenja toga Zakona do danas obnovila se šumska
vegetacija na površini od okolo 300.000 ha. Do obnove šuma došlo je i usprkos
tome što Zakon nije bio striktno sproveden u život. Dakako da je obnova
uslijedila samo u onim područjima gdje je ispaša koza eliminirana (potez
od Crikvenice do Senja i neka druga područja). Danas se ponovno govori o
tome Zakonu i u prednacrtu Zakona o unapređenju stočarstva koji se nalazi
pred odborima Sabora SR Hrvatske ponovno se predlaže mogućnost uzgoja
koza u slobodnom uzgoju. Na temelju našeg stručnog uvjerenja mi smo u ime
svih vas poduzeli akcije putem novinstva, RTV i rasprava. Smatramo, međutim,
da šumarska struka nije jedina koja bi se trebala zauzimati protiv pustošenja
šumske vegetacije Jadranskog područja, jer šume nisu naše, one su s
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 12     <-- 12 -->        PDF

razlogom proglašene specifičnim prirodnim bogatstvom za k o j e j e z a i n
teresirano čitavo društvo. Mi smo danas isuviše otišli naprijed
u industrijalizaciji, urbanizaciji i standardu da bi kao društvo mogli dozvoliti
pustošenje šuma. Nama danas više nego ikada prije treba pitka voda,
čist zrak, zaštita od erozije, vjetra i buke. Ta potreba će svakim danom biti
sve veća. Mi znamo da naše društvo nije otišlo nazad u odnosu na 1954. godinu.
Ono je suprotno tome otišlo daleko naprijed i vjerujemo da će ispravno
ocjeniti naše argumente.


Ovaj Savez još uvijek nije koordinator stručnih akcija u području naše
Republike, jer nemamo najbolje veze s terenskim društvima i organizacijama
šumarstva, a vrlo su slabe veze s drvnom industrijom. Upornim radom i traženjem
pravih sadržaja to je nužno prevladati.


Mi smo se već davno prestali baviti našim staleškim problemima, a kada
dobro obavljamo naše društvene i stručne dužnosti želimo da budemo i društveno
priznati. Mi smo stvarno kompetentni za određene društvene i stručne
poslove i dužni smo svoje stručno mišljenje iznijeti pred društvenu zajednicu.


Nedavno formiranim Centrom za propagandu šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, unutar ovog Saveza i terenskih društava potrebno je nastaviti
s objašnjavanjem uloge šumarstva i šumarske struke o čuvanju i unapređenju
šumskih ekosistema te o spoznajama o općekorisnim funkcijama
šume čiju vrijednost može podići samo dobro obrazovan šumarski stručnjak.


U načelima Ustava SFRJ i SRH utvrđeno je i naglašeno posebno mjesto
i uloga šume i šumarstva, jer — »šume su naše nacionalno bogatstvo i o
tom blagu treba da svi poznati faktori i čitava društvena zajednica vode
stalnu i najveću brigu«, kako je jednom prilikom rekao i predsjednik SFR
Jugoslavije drug TITO.


SI. 2. Kamenjar na otoku Pagu.