DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 88     <-- 88 -->        PDF

području Istre, Slovenskog Primorja i Trsta pošumljeno preko 6 500 ha (Šum.
enciklopedija, II, str. 29). Za Dalmaciju takav zakon nije donesen. Vjerojatno
iz razloga što se, prema Wessly-ju, SI. 1879., str. 180/, »u glavnoj kraškoj zemlji
Dalmacij i okrenula stvar na bolje zakonom od g. 1876.« Za Hrvatsku
pak takav zakon nije donesen, vjerojatno stoga, što su šumari, i preko Hrv.-slav.
šumarskog društva, smatrali, da Zakon o šumama iz 1852. godine treba zamijeniti
novim. *)


Kako je već navedeno pojedini govornici govorili su i o vrstama, koje bi
trebalo koristiti za obnovu šuma na kršu. Preporučivane su listače, a Malin je
crni bor odbacio kao nepodesan, jer »pokazuje slab uspjeh i rastenje«. Ailanthus
je imao i zagovornika i protivnika (F. Dolenča). Vrijeme je pokazalo, da i Malin
i zagovornici Ailanthusa nisu bili u pravu. Crni bor se naime pokazao kao
vrlo dobra vrsta za pošumljavanje i potpunih kamenjara na području šume
hrasta medunca (hrvatske bjelograbove šume te šume crnog graba i jesenje
šašike) ne samo kao pionirska nego i kao ekonomska vrst. Danas se crni bor
ne samo prirodno obnavlja u kulturama (u kolko ponik i podmladak imaju
dovoljno svjetla) nego se širi i izvan kultura kako na kamenjarima i pašnjacima
tako i u sastojine listača. Uspjeh pošumljavanja s listačama, uglavnom sjetvom


— sadnjom sjemena, do sada samo je izuzetno zadovoljio. Ailanthus također
nije opravdao nade onih koji su ga smatrali pogodnom vrstom za pošumljavanje
kraških kamenjara, u koliko se izuzme njegova biološka otnornost. Naime,
pajasen živi i na teškom kamenjaru (npr. u predjelu — brda Vlaška kod Trogira),
ali kao skromni grm, od kojeg je čak i slaba zaštita tla. O vrijednosti crne
topole za Kraško područje, koju je preporučio J. Salzer, pozitivno je ocijenio
u naše vrijeme i J. Š a f a r . r>)
3.
O šumarskoj skupštini odnosno Savjetovanja o problematici obnove šuma
na kršu bila je opširno obavještena i najšira javnost u Hrvatskoj. To nam dokazuju
zagrebačke i sušačke novine. Od zagrebačkih novina to su bili »Agramer
Zeitung«, »Narodne novine« i »Obzor«, a u Sušaku poludnvnik »Sloboda«. Dalmatinske
novine, zadarski »Narodni list« i »Katolički list« te splitski »L´Avenire«,


o Savjetovanju nisu ništa pisali, pa ni obavijestili. Također nije ga registrirao ni
zagrebački »Gospodarski list«, koji je inače donosio i priloge iz šumarstva.
Organizatori Savjetovanja, tj. naprijed navedena tri Šumarska društva, poslali
su novinama zajednički »Potank i program« . Taj Program u cijelosti
(i s potpisom sviju triju Društava) objavile u Narodne novine (u br. od 4- rujna)
i Obzor (u br. od 5. rujna) i to u rubrici »Narodnog gospodarstvo« i Agramer
Zeitung (u broju od 3. rujna također u rubrici »Narodno gospodarstvo«) ali bez
potpisa sazivača. Sušačka Sloboda objavljuje taj program pod naslovom »Šumarska
skupština« s dodatkom, da je ona »naročito urečena za razpravljanje o
zagajivanj u krša« (naglašeno u originalu). Također upozorava na predavanje
dra Seckendorf-a, koje će »biti tim zanimivije, jer će biti razjašnjeno nacrti
i fotografijimi, koje će slike i kroz slideća dva dana biti u istih prostorijah za
običnih uredovnih satovah izložene štov. občinstvu na ogled.« Također je objavljen
i »Proglas Gradskog odbora (u Senju) za doček učesnika velike šumarske
skupštine na hrvatskom Krasu«.


O samom Savjetovanju objavljeni su ovi izvještaji:
AGRAMER ZEITUNG u broju od 12. IX pod naslovom »R e i c h s f o r s t v e-
r e i n« objavljuje iz Rijeke »primljenu vijest«, koja sadrži izvještaj o dolasku
skupštinara u Rijeku, o otvaranju Savjetovanja i sažetaka predavanja Sackendorf-
a te o izlasku 9. na teren u Senju.
NARODNE NOVINE u br. od 12. IX na prvoj stranici i 1—2 stupcu objavljulju
pod naslovom »Šumarski sastanak na Krasu« o tome, da se održava
»šumarski sastanak« uz komentar, da s »ljubopitnošću izčekujemo izvještaj o
razpravah vođenih na tih sastancih, koja će se po programu držati u primorskih
gradovih Senju, Rieci i Trstu« kao i to, da je »porast šumski počeo sam od sebe


4 Vidi i »Povijest šumarstva Hrvatske. . .«, Zagreb, 1976.
5 J. ŠAFAR: Nalazišta i razmnažanja topola na mediteranskom području, Sum. list, 1964, br. 3—4.