DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ULOGA METEOROLOŠKE STANICE »ZAVIŽAN« U ISTRAŽIVANJU


I ZAŠTITI PRIRODE VELEBITA


Izv. prof, dr STJEPAN BERTOVIĆ, dipl. inž. šum.


Katedra za uzgajanje šuma
Šumarski fakultet Sveučilišta, Zagreb, Šimunska c. 25


SAŽETAK. Autor opisuje početak i slijed meteoroloških motrenja
u Velebitu. Naglašava ulogu i višestruku važnost glavnemeteorološke stanice Zavižan za obavljena i predviđena različita
istraživanja, koja su neposredno povezana sa šumskogospodarskim
djelatnostima, a osobito sa zaštitom prirode i predviđenomjunkcijom rezervata biosfere u Velebitu.


Među raznolikim djelatnostima čovjeka gotovo nema takve, u kojoj bi
se moglo zanemariti odlučujući utjecaj podneblja. Poznavanje i uvažavanje
klimatskih prilika višestruko je važno za uspješno rješavanje različite znanstvene
i praktične problematike pa tako i one šumarske. Zato nije čudno što
se je usporedno s osnutkom i početkom rada »Nadzorništva za pošumljivanjc
primorskog krasa u Senju« ubrzo pristupilo meteorološkim mjerenjima i
motrenjima u raznim predjelima Velebita. Aktualno je i zanimljivo spomenuti
neke najistaknutije iz slijeda tih zbivanja.


Dana 1. 2. 1894. godine osnovana je prva kišomjerna stanica na Velebitu,
u Baškim Oštarijama (924 m), koja s nekoliko prekida radi i danas. Dne 1. 4.
1897. godine započela je s mjerenjima prva klimatološka stanica u Velebitu


— Sv. Mihovil (595 m) koja, nakon prekida, radi od 1946. godine kao kišomjerna.
Od 1. 1. 1908. do 31. 8. 1942. godine i ponovo od 1. 11. 1945. godine
radi kišomjerna stanica Biljevine (500 m). Dana 1. 10. 1949. godine osnovana
je kišomjerna stanica Krasno (714 m), koja nakon više prekida radi kontinuirano
od 1.7. 1958. godine. Dne 4. 8. 1952. godine podignuti su totalizatori uz
Rossijevo sklonište (1620 m) i uz obnovljenu Krajačevu kuću (1594 m) podno
Vučjaka, postavljanjem kojih su započela prva mjerenja količine oborina u
pretplaninskim predjelima sjevernog Velebita. Istovremeno je uspostavljena
i kišomjerna stanica na Oltarima (860 m).
Meteorološka stanica »ZAVIŽAN« osnovana je 1. 10. 1953. godine uz istoimeni
planinarski dom, na 1594 m nadmorske visine južnog obronka vrha
Vučjak (1645 m).* Započela je radom kao obična meteorološka stanica ali je
s vremenom, nadopunom instrumenata i uvođenjem novih mjerenja, od 1. 9.
1964. godine nastavila radom kao sinoptička stanica, a od 1.2. 1969. godine
kao glavna meteorološka stanica. Ovu visinsku stanicu je postavio, dao joj


* Met. stanica Zavižan označena je u priloženim ilustracijama imenom Vučjak, podno kojega se
vrha stvarno nalazi.
71
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 74     <-- 74 -->        PDF

O yLMrt
u ni
Nnj w.
kl >H
3 « u
« « s C/5
^ E
E C
KT3 81S « l 3.3 3
-L rt 3 C S
" 3 P 6´S E
o.g.
S.S sa S.§ I I
3fiO o
o -´SJ B rt §U3
v*
inifi
o ´BB.an
S ^ ÖD´—´ s
3 I
<
o g lujd´s
ffl ^Sj ? u, ,«
u.ga^S 0
Č^c/3 Si -.oni u -a
s—g g,
H rt 3 .»*=> rt
a.-s
U nj
—>
> -^
J -*ft u L N
ni P> >-i «->
rt;3O
00 JO
IO 00
l.WC´" « «
> 13 E 1* rt u „ö S ft^j u3 ft3 Sli &
o « E~ 2
ni
´ !
o
E cu
rt^B u 3
I M s -´
hri H
03
nj L
H
u:
BBj3
. 3>
ni´
u u w Ö"
O Ü ^o
2 a
u rt
E.o a.L, rt 5
6ß . 0 M ft(U 0) :s> u u u
-Hni
1) (H 0> rrt
I« SS ESS
72
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 75     <-- 75 -->        PDF

program, proširivao ga postupno i stručno rukovodio njenim radom, sve do
svoje prerane smrti, prof. Božidar Kirigin rukovodilac meteorološko-klimatološkog
odjela Republičkoga hidrometeorološkoga zavoda SR Hrvatske u Zagrebu
(v. Šumarski list, 11—12, 1978., str. 569.). Za uzorni rad ove stanice
prvenstveno su zaslužni Nikola Miškulin, koji je bio met. motritelj od osnutka
do srpnja 1966. godine i njegov nasljednik sadašnji voditelj glavne met. stanice
Drago Vukušić.


Program rada tijekom 26 godina postojanja stanice nije se ograničio samo
na sinoptička, klimatološka i fenološka mjerenja, motrenja i obradu podataka,
nego je bio proširen na specijalna istraživanja snijega i snježnog pokrivača,
fizikalna svojstva oblaka, mjerenja količina oborina pomoću različitih
tipova kišomjera i si. S obzirom na položaj i rad, met. stanica Zavižan vrlo
je važna za poznavanje klime Velebita i prognozu vremena, a osobito u proučavanju
promjena meteoroloških elemenata s visinom, jer se u Hrvatskoj
kompletna visinska mjerenja u slobodnoj atmosferi izvode samo u Zagrebu.
Ona ujedno služi kao središnja za sve ostale kišomjerne stanice i totalizatore
u Velebitu.


Meteorološka stanica Zavižan nalazi se nedaleko granice dviju markantnih
biljnogeografskih regija sjevernoga umjerenog pojasa: eurosibirsko-sjevernoameričke
i mediteranske. Zato se tamo pojavljuju srednjeevropski i mediteranski
florni elementi i biljne zajednice u razmjerno malenom prostoru. Zavižanski
se okoliš odlikuje osobitim biotopima i pojavljivanjem mnogih biljnih
i životinjskih endema.


Kao osobitost valja naglasiti, da je met. st. Zavižan jedina, podaci koje
prezentiraju klimatske prilike nižega pretplaninskog (subalpinskog) područja,
a kojeg karakterizira klimatskozonska zajednica pretplaninske šume bukve
(Aceri-Fagetum illyricum Horv., syn. Fagetum croaticum subalpinum Horv.).
Preostale malobrojne meteorološke stanice u našim visokim alpsko-dinarskim
predjelima se nalaze u drugim vegetacijskim područjima: Bjelašnica (2067 m)
i Lička Plješivica (1560 m) u višem pretplaninskom području s klimatogenom
zajednicom klekovine bora krivulja (Pinetum mughi illyricum Horv., syn. Pinetum
mughi croaticum Horv.), a Kredarica (2515 m) u pravom planinskom (alpinskom)
području, koje karakterizira nekoliko fitocenoza razvijenih iznad
gornje prirodne granice šume (Potentilletum nitidae Wikus, Gentiano terglouensis-
Caricetum jirmae T. Wrab., Papaveri julici-Thlaspeetum rotundifolii


T. Wrab.). Ne možemo a da i ovdje ne zaželimo obnovu i rad naše najjužnije
i najviše planinske meteorološke stanice na Titovom vrhu (2714 m) u Šari,
koju smo pred 20 godina zatekli napuštenu.
Dugogodišnji nizovi podataka met. stanice Zavižan posebice su važni jer
su omogućili prve poredbene studije — sa zemljopisnoga, specijalnog ili primijenjenog
meteorološko-klimatološkog pa fitocenološkog, pedološkog, šumarskog
i nekih drugih prirodoznanstvenih i gospodarskih gledišta — koje su bile
temeljene na konkretnim meteorološkim podacima i klimatološkim spoznajama
iz pretplaninskog dijela sjevernog Velebita.


Postojanje meteorološke stanice Zavižan bio je, uz ostale prirodne odlike,
jedan između glavnih razloga što sam zavižanski okoliš izabrao za ključni
objekt (reprezentant) i godine 1961. započeo s ekipnom provedbom suvre
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 76     <-- 76 -->        PDF

meno shvaćenih istraživanja tipova šuma i šumskih staništa naših pretplanin


skih predjela. Naime podaci te stanice poslužili su mi za iscrpan opis tamošnje
regionalne klime, na koji su se — posredno preko fitocenoloških istraživanja
— nužno nadovezivala sva ostala specijalna proučavanja (pedološka,
mikrokhmatska, fenološka, šumsko-uzgajivačka, prirasno-prihodna i ekonomska)
iz grupe ekološko-bioloških i šumsko-gospodarskih komponenata tipološkog
istraživanja šuma. Usporedno su izrađene i detaljne vegetacijskepedološke karte okoliša Zavižana (s površinom oko 25 km-1, u mjerilu 1:12500)
kako bi se dobio uvid u površinsku rasprostranjenost tamo definiranih ekološko-
gospodarskih tipova šuma.


S obzirom na izrazite prirodne značajke i raznolikosti (zemljopisni položaj,
reljef, petrografska građa, tlo, makro- i mikroklima, biljne zajednice i dr.)
u zavižanskom okolišu smo proučavali i mogućnosti fotointerpretacije aerosnimaka
prilikom vegetacijskog kartiranja za potrebe šumarstva i prostornog
planiranja u pretplaninskim predjelima.


Dobro poznavanje klimatskih prilika našega subalpinskog područja, pomoću
podataka met. stanice Zavižan, važni su i korišteni za proučavanja iz
oblasti hranidbe bilja te za predstojeća floristička, genetička i zoocenološka
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 77     <-- 77 -->        PDF

(mikrobiološka, ornitofaunistička, entomološka i dr.) istraživanja u pojedinim
fitocenozama zavižanskog okoliša i susjednih predjela. Isto tako mogu
korisno poslužiti pri rješavanju problema zaštite šuma, sjemenarske rajonizacije,
proučavanja araela četinjača i njihovog proširenja, lovstva i drugih
stručnih i gospodarskih zadataka iz različitih bioloških disciplina. U narednom
periodu je predviđeno da se na stanici Zavižan automatski uzimaju uzorci
oborina koji bi služili za detekciju onečišćavanja atmosfere na regionalnoj
skali.


Povezano s objavljenim tipološkim i ostalim istraživanjima u različitim
šumskim fitocenozama zavižanskog okoliša osnovano je nekoliko trajnih pokusnih
ploha, na kojima će se pratiti različite promjene i proučavati znanstveni
i praktični problemi s bioekoloških, fitocenoloških, šumskouzgajivačkih
i drugih gledišta. Rezultati provedenih klimatološko-vegetacijskih i pedoloških
istraživanja već se koriste u redovnoj i postdiplomskoj nastavi unutar
Katedre za uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta. Podacima meteorološke stanice
Zavižan i rezultatima opisanih istraživanja već se služe i područne šumarske
ustanove. Oni se mogu također realno primijeniti i u identičnim pretplaninskim
krajevima Hrvatske pa i susjednih republika.


Prirodoznanstvene i estetske osobitosti krajolika, postojanje met. stanice
Zavižan te provedena tipološka istraživanja i kartiranja vegetacije pridonijele
su, da je dio zavižanskog okoliša zakonom zaštićen u obliku botaničkog
rezervata, unutar kojeg je u Modrić docu, na prijedlog prof, dr Frana Kušana,
osnovan »Velebitski botanički vrt«.


Opisane prirodne značajke i istraživalačke aktivnosti dovele su do tog,
da je slikoviti planinski krški okoliš Zavižana s istoimenom meteorološkom
stanicom i planinarskim domom te botaničkim vrtom i rezervatom postao
poznat i vrlo omiljeni objekt za rekreaciju i cilj mnogobrojnih i sve češćih
posjeta planinara, izletnika i organiziranih domaćih i stranih ekskurzija
stručnjaka i ljubitelja prirode.


Republičkom hidrometeorološkom zavodu SRH valja odati zasluženo priznanje
za prošli i predstojeći kontinuirani rad glavne meteorološke stanice
Zavižan i ostalih stanica u Velebitu. Prilikom proslave 100-godišnjice također
treba naglasiti i priznati kolektivu Šumskog gospodarstva Senj i Šumarije
Krasno zahvalnost za razumijevanje te za stalnu moralnu podršku i materijalnu
pomoć prilikom opisanih istraživanja i zaštite prirode u Velebitu.


Kako je poznato, Predsjedništvo Međunarodnoga koordinacijskoga savjeta
programa MAB (Čovjek i životna okolica) pri UNESCO-u odlučilo je 1978.
godine, da se izda povelja, kojom se planina Velebit proglašuje 129. svjetskim
rezervatom biosfere i uvrštava u međunarodnu mrežu takvih rezervata. S
obzirom na sve opisano opravdano je i potrebno da meteorološka stanica Zavižan
s okolnim predjelima iskonske prirode ostane i ubuduće jezgra za nastavak
zapažene i plodne suradnje različitih ustanova i stručnjaka prilikom
istraživanja i zaštite prirode u ovom prekrasnom dijelu sjevernog Velebita.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 78     <-- 78 -->        PDF

LITERATURA


BERTOVIĆ S.: O važnosti i nekim mogućnostima korišćenja podataka meteorološke
stanice Zavižan. Glavna meteorološka stanica Zavižan (1594 m) 1953—1973.
izd. RHMZ-a SRH, Zagreb 1973.


BERTOVIĆ S.: Ekološko-vegetacijske značajke okoliša Zavižana u sjevernom Velebitu.
Glasnik za šumske pokuse, XVIII, Zagreb 1975.


KATUŠIN Z.: 25 godina glavne meteorološke stanice Zavižan. Vijesti RHMZ-a SRH,
5, Zagreb 1978.


KIRIGIN B.: Pregled razvoja meteoroloških stanica na Velebitu s osobitim osvrtom
na rad i opremu glavne meteorološke stanice Zavižan Glavna meteorološka
stanica Zavižan (1594 m) 1953—1973., izd. RHMZ-a SRH Zagreb 1973.


KIRIGIN B., ŠINIK N., BERTOVIĆ S.: Klimatski podaci SR Hrvatske (razdoblje
1948—1960. godine). Građa za klimu Hrvatske, II, 5, Zagreb 1971.


OBAVIJESTI


JUGOSLAVENSKO DRUŠTVO ZA PROUČAVANJE I SUZBIJANJE KOROVA
I
»SIPAD-IRC« OOUR »SILVA« INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE I PROJEKTIRANJE


ORGANIZIRA


I JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE O SUZBIJANJU KOROVA U ŠUMARSTVU


Savjetovanje će obuhvatiti materiju iz slijedećih oblasti:


1.
Korovi u šumarstvu (biologija, ekologija, fitocenologija, i ostalo);
2.
Suzbijanje korova u šumskim, voćnim i loznim rasadnicima;
3.
Suzbijanje korova u šumskim kulturama i plantažama;
4.
Suzbijanje korova na sječinama i površinama koje se prirodno i vještački obnavljaju;
5.
Totalno suzbijanje korova u šumarstvu (stovarišta, putevi i protivpožarne
pruge);
6.
Ekološki aspekti primjene herbicida u šumarstvu.
Savjetovanje će se održati 14. i 15. juna 1979. godine u Sarajevu. Učesnici s referatom
treba da dostave referat najkasnije do 1. 4. 1979. godine.
Kotizacija za učešće iznosi 500.— dinara.
Prijave i informacije slati na adresu:


ŠIPAD IRC OOUR »SILVA«
INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE I PROJEKTIRANJE
U ŠUMARSTVU — SARAJEVO
71000 Sarajevo, M. Tita 5/1