DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 67     <-- 67 -->        PDF

VELEBITSKI BOTANIČKI VRT I REZERVAT


Izv. prof, dr STJEPAN BERTOVIĆ, dipl. inž. šum.
Katedra za uzgajanje šuma
Šumarski fakultet Sveučilišta, Zagreb, Šimunska c. 25


SAŽETAK: Autor opisuje osnutak, prirodoznanstvene osobitosti
i funkciju Velebitskoga botaničkog vrta i rezervata. Spominje
i neke druge zaštićene objekte prirode u Velebitu i njihovu ulogu
unutar proglašenog rezervata biosfere.


Velebitski botanički vrt jedini je planinski botanički vrt u Hrvatskoj.
Na prijedlog poznatog botaničara prof, dr Fran a Kušana , vrt su osnovali
1967. godine Republički zavod za zaštitu prirode SR Hrvatske u Zagrebu
i Šumsko gospodarstvo Senj. Vrt se nalazi u Modrić docu, okolica kojeg
je zaštićena god. 1971. kao botanički rezervat. Taj zaštićeni objekt prirode,
na nadmorskoj visini od oko 1500 m i s površinom cea 50 ha, nalazi se podno
vrha Veliki Zavižan (1677 m) i udaljen je oko 42 km cestom jugoistočno od
Senja. Osnovna namjena vrta s rezervatom su upoznavanje, popularizacija
i znanstvena istraživanja flore i vegetacije pretplaninskih predjela Velebita.
Oko 1 km sjeverno od vrta, ispod vrha Vučjak (1645 m), nalazi se (na mjestu
nekadašnje Krajačeve Kuće) stalno otvoren i opskrbljen planinarski dom
»Zavižan« (1594 m) i istoimena meteorološka stanica.


Područje botaničkog vrta i rezervata dobro je istraženo i odlikuje se
mnogim poznatim litološkim, geomorfološkim, klimatskim, pedološkim, vegetacijskim,
estetskim i drugim osobitostima iskonske prirode, koje su tipične
za velika subalpska prostranstva Velebita.


Vapnenci i dolomiti, različite geološke starosti, uvjetuju specifične oblike
reljefa i fenomene Krša. Za tamošnje, izrazito pretplaninsko podneblje,
osobito su značajni: niske temperature zraka i temperaturne inverzije, velika
relativna vlaga zraka i naoblaka, jaki i česti vjetrovi, velika količina i visina
snijega i dugo trajanje sniježnog pokrivača. Ü području vrta s rezervatom
opisano je oko 6 različitih tipova tala, neutralne do izrazito kisele reakcije.


Vegetacija u botaničkom vrtu i rezervatu pripada pretplaninskom pojasu,
koji karakteriziraju dvije klimatskozonske fitocenoze: klekovina bora
krivulja (Pinetum mugi illyricum Horv.) i pretplaninska šuma bukve (Aceri-
Fagetum illyricum Horv.). Između 13 utvrđenih i opisanih šumskih, travnjačkih
i drugih paraklimaksnih zajednica, najraširenije su: različiti tipovi šuma
smreke (Piceetum illyricum subalpinum Horv., Calamagrostio-Piceetum dinaricum
Bert.), rudina oštre vlasulje (Festucetum pungentis Horv.), pretplaninska
livada tvrdače (Nardetum subalpinum Horv.), pretplaninska livada busike
(Oeschampsietum subalpinum Horv.) i fragmenti vegetacije stijena i točila.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Isječak vegetacijske karte okoliša Zavižana (prema S. Bertoviću)


1. Klekovina bora krivulja (Pinetum mugl illyricum Horv.), 2. Pretplaninska
šuma bukve, facijes klekovine (Aceri-Fagetum illyricum Horv.
fac. suffruticosum), 3. Pretplaninska šuma bukve (Aceri-Fagetum illyricum
Horv.), tipičan i ostali facijesi, 4. Različite šumske zajednice
smreke (Piceetum illyricum subalpinum Horv., Calamagrostio-Piceetum
dinaricum Bert, i dr.), 5. Različite zajednice rudina, livada i kamenjara
u pretplaninskim predjelima, 6. Neobrasli blokovi stijena.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Samonikli biljni svijet u ovim i ostalim fitocenozama predstavlja osnovu
biljnog (onda u vrtu. Velebitske biljke, kojih tu sad nema, sabiru se, prenašaju
i sade u odgovarajuće prirodne ambijente vrta. Sve biline se označuju (na
metalnim pločicama) hrvatskim i latinskim botaničkim imenima. Između
cea 900 biljaka, koje dolaze u obzir za planirani biljni inventar, dosad je u
botaničkom vrtu i rezervatu označeno preko polovice. Među njima se osobito
ističu neke endemičke i rijetke velebitske biljke, primjerice: Degenia velebitica,
Sibiraea croatica, Saxifraga prerija, Saxifraga velebitica, Leontopodium
alpinum var. krassense, Dianthus bebius, Seseli malyi, Aubrielia croatica,
Edraianthus croaticus, Campanula wählsteiniana, Campanula fenestrellata


druge.


Pogled na botaničku stanicu i vrt u Modrić docu, livade, klekovinu bora
krivulja, šume u rezervatu i vrh Veliki Zavižan (1677 m) sasvim u pozadini.


Snimak S. Beriović
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Sadnja i označivanje biljaka u vrtu i rezervatu obavlja se prema utvrđenom
planu, popisu i kartoteci sveukupnoga biljnog inventara. Permanentno se
sabire i determinira bilje i sastavlja herbar, a povremeno i zbirka sjemenja
velebitskih bilina. Osnovana je priručna knjižnica najvažnijih publikacijakolekcija fotografija i dijapozitiva o botaničkom vrtu i rezervatu. Za obavljanje
svih poslova u vrtu i rezervatu ne postoji i ne predviđa se stalno osoblje,
već sve terenske i laboratorijske radove kontinuirano obavljaju odgovarajuće
ekipe istraživača i stručnjaka uz pomoć radnika Šumarije Krasno.


VELEBITSKI
BOTANIČKI
VRT
1480 m


Degenija (Degenia velebitica),
simbol Velebitskoga botaničkog vrta.


Za boravak ekipa, radove i realizaciju funkcija i namjene botaničkog vrta
s rezervatom, podignuta je u Modrić docu drvena kuća s malom botaničkom
stanicom, izgrađena je mreža puteva i staza, postavljeni su drveni propagandni
panoi, natpisi, putokazi i klupe te nabavljeno oruđe i alat.


Glavninu troškova oko održavanja botaničkog vrta snosi Republička samoupravna
interesna zajednica u oblasti kulture SR Hrvatske. Područne šumarske
ustanove, tj. šumsko gospodarstvo Senj i Šumarija Krasno sufinanci
raju radove u vrtu, dijelom novčano a češće angažiranjem svojih stručnjaka,
radnika i različitog materijala. O cjelokupnom programu i provedbi radova
i funkcije botaničkog vrta brine se posebno izabrana komisija znanstvenika
i stručnjaka, u kojoj su predstavnici Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Šumskog gospodarstva Senj, Šumarije Krasno, Republičkoga zavoda za
zaštitu prirode SRH i dr.


U skladu s osnovnom namjenom botaničkog vrta i rezervata, osim istraživanja,
osobita je pozornost posvećena popularizaciji i propagandi tog
objekta prirode. Osim stručnog vodstva ljeti, posjetiteljima vrta su dostupni
prospekti, razglednice (s motivima biljaka i vrsta) i izlošci na dva propagandna
panoa. Tiskan je iscrpan stručni vodič kroz vrt i rezervat, kojeg je napisao
osnivač vrta prof, dr F. Kušan (v. Šumarski list 9-10, 1973. i 8-9, 1977. g.).
Izrađen je propagandni žig i dopadljiva kolekcija od 3 značke s motivom endemične
biljke degenije, koja je izabrana za simbol vrta.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 71     <-- 71 -->        PDF

U Velebitu postoje već otprije strogi prirodni rezervat »HAJDUČKI i R0ŽANSKI
KUKOVI«, nacionalni park »PAKLENICA«, rezervat šumske vegetacije
»ŠTIROVAČA« i geomorfološki rezervat »TULOVE GREDE«, ali su zaštićeni
ili u postupku za zaštitu i drugi rezervati i spomenici prirode. Jedan
između njih je i Velebitski botanički vrt, koji je osnovan 1967. godine a posebno
zaštićen i na osnovi Zakona o zaštiti prirode 1969. godine.


UNESCO je 1978. godine proglasio područje VELEBITA svjetski m
rezervatom biosfere, tj. jednim od uzoraka glavnih svjelskih tipova
ekosistema, osnovanih s ciljem zaštite prirode i znanstvenih istraživanja, koja
su usmjerena na proučavanje učinka različitih djelatnosti i utjecaja čovjeka
na prirodnu okolicu. S obzirom na taj cilj i završena ekološko-biološka, gospodarska
i ostala istraživanja — Velebitski botanički vrt s rezervatom, ostali
zaštićeni velebitski objekti prirode i širi okoliš Zavižana mogu poslužiti kao
vrlo reprezentativna polazišta za predviđeni nastavak suvremenih proučavanja
te najveće i najljepše hrvatske planine.


LITERATURA


BERTOVIĆ, S.: Ekološko-vegetacijske značajke okoliša Zavižana u sjevernom Velebitu.
Glasnik za šumske pokuse, XVIII, Zagreb 1975.


BERTOVIĆ, S., DEKANIĆ, L, KAMENAROVIĆ, M., KLAPKA, B., KRMPOTIĆ, M.,


SKORUP, V.: Velebitski botanički vrt i rezervat (povodom 10-godišnjice osnut


ka). Naše planine, 9—10, Zagreb 1977.
KUŠAN, F.: Velebitski botanički vrt (1480 m), Stručni vodič. Senjski zbornik, IV,
Senj 1971.
POLJAK, Ž. i dr.: Velebit, Zagreb 1969.


^^
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Panoramski snimak dijela sjevernih strana srednjeg Velebita