DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 33     <-- 33 -->        PDF

STOTA OBLJETNICA OSNIVANJA I RADA NADZORNIŠTVA
ZA POŠUMJENE PRIMORSKOG KRASA


Mr. Vice IVANČEVIĆ, dipl. inž. šum.
Šumsko gospodarstvo Senj


Prošlo je više od jednog stoljeća otkako je u Senju 7. svibnja 1878. god.
osnovano NADZORNIŠTVO ZA POŠUMLJENJE PRIMORSKOG KRASA. Da
bi se obuhvatili svi događaji vezani za početak rada ove ustanove potrebno
je krenuti u prošlost, u vrijeme još mnogo prije osnivanja. Zakonska regulativa
o ograničenom iskorištavanju drva na kršu, kako je poznato, nastala
je u momentu kada se počela osjećati nestašica drva, naročito za potrebe
brodogradnje.


Tako senjski Statut iz 1388. god., a kasnije u doba Vojne krajine i poznati
Franzonijev šumski red iz 1764. god. reguliraju potrošnju drva.
Težak položaj Krajišnika već je uočio i Franzoni, jer je u svom šumskom
redu dao prijedlog za poboljšanje njihovog stanja. On predlaže izgradnju
puteva, grupiranje sela, stajsko timarenje stoke, omogućavanje rada u šumi i
unapređenje voćarstva. U sklopu ovih nastojanja hvale je vrijedan primjer
kapetana Zandonatija iz postaje u Jablancu, čijom je zaslugom od 1769. do
1784. godine na potezu od Senja do dalmatinske granice bilo zasađeno oko
1,500.000 trsova. Jedan dio je propao zbog oštre zime, ali je ipak ostalo


800.000 trsova. Uzgoj badema dao je također dobre rezultate, a sadnice maslina
su malo sađene, jer je Venecija zabranila njihov izvoz.
Drugih napora u pravcu poboljšanja nezavidnog položaja Krajišnika,
a u tom sklopu i radova na pošumljavanju krša, nije bilo sve do 1865. god.
Šumarski je zakon od 3. prosinca 1852. god. uveden u Vojnu krajinu od 1. srpnja
1860. god., pa je tako stavljen izvan snage stari šumski pravilnik za krajiške
pukovnije i titelski bataljun iz 1839. godine. Novim šumskim pravilnikom
objavljenim 1860. god. provedena je nova organizacija šumarske službe
u Vojnoj krajini, čime započinju vedriji dani za šumarstvo. Formirana su
dva šumska ravnateljstva, u Zagrebu za hrvatsku i slavonsku Krajinu, a u
Temišvaru za banatsku Krajinu i titelski bataljun. Ovom organizacijom osnovani
su šumski uredi u glavnim pukovnijskim mjestima, od kojih spominjemo
urede u Ogulinu, Otočcu i Gospiću, jer su se u periodu od daljnjih deset
godina bavili i pošumljavanjem krša. To je bilo omogućeno odredbom u
trećem paragrafu Šumskog zakona (od 3. prosinca 1852. godine), da se sve
starije čistine koje premašuju normalnu kvotu moraju nakon prvih pet godina
po stupanju na snagu navedenog Zakona pošumiti i drvljem zasaditi.
Vojnička je uprava nastojala poboljšati stanje na primorskom kršu, pa su
tadašnji šumski uredi u Ogulinu, Otočcu i Gospiću započeli s radovima na
kršu, ograđivanjem branjevina i stavljanjem devastirane vegetacije na panj.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Šumski ured u Ogulinu 1865. godine izdvojio je slijedeće predjele za branjevine:
Vrški, Mački, Drinak, Petnju, Kalanjev omar, Micinu glavicu i Medveđak.
Šumski ured u Otočcu 1867. godine stavio je pod zabranu: Senjsku dragu I,
Paškvanovac — Osornjak, jedan dio branjevine Borovo, Oštro — Sijaset,
Borovu dragu, Kozicu, Borovi vrh i Graberje I, dok je ured u Gospiću 1868.
godine osnovao branjevinu Grabova strana. Prilikom ovih radova istakao se
šumarnik K a d i ć.


Sadnja na čistinama unutar takvih branjevina vrlo se rijetko provađala
i uspjeh je bio slab. Nedostatak biljevišta, radnika i službenika s praksom
na radovima na kršu i napokon velika udaljenost šumskih ureda uvjetovali su
slabe rezultate. Iako su ulagali znatne napore, spomenuti šumski uredi su u
razdoblju od 1865. do 1870. godine izdvojili svega 3707 kj i 1518 čhv branjevina
na području hrvatskog primorskog vojnog krša. Od ove površine više
od jedne trećine nije bilo pošumljeno, pa su pošumljene tek za vrijeme djelovanja
Nadzorništva. U okolnim kraškim predjelima prilike su bile povoljne,
tako da su inicijative na rješavanju problematike krša u tim krajevima pozitivno
utjecale na stvaranje boljeg tretmana primorskog dijela vojnog krša.
Prvi bezuspješni pokušaji na pošumljavanju sjetvom sjemena listača na kršu
obavljeni su u okolici Trsta 1843. godine. Slijedećih godina, 1850, 1857. i
1859. već se u okolici Trsta primjenjuju uspjela pošumljavanja dvogodišnjim
sadnicama crnog bora, a odavde se proširuje na Goricu, Istru i Kranjsku.


U susjednom Provincijalu (riječkoj županijskoj oblasti) ističe se Josi p
Lorenz , profesor prirodnih nauka na riječkoj gimnaziji, koji u svojim
radovima zagovara potrebu pošumljavanja krša. Njegova studija o kršu Provincijala,
nastala u vremenu istraživanja od 1857. do 1859. god. sadrži opis
geoloških, pedoloških, klimatskih i vegetacijskih prilika. Unatoč posjedovanju
ove odlične studije koja je mogla poslužiti za početak izvođenja radova,
prva su pošumljavanja započela tek 1873. godine. I glavna godišnja skupština
austrijskog državnog šumarskog društva, održana u rujnu 1865. godine
u Trstu, nakon terenskog obilaska kranjskog primorskog i tršćanskog krša
u svojoj rezoluciji zalaže se za potrebu sistematskog rada na kršu. Ova je
rezolucija kod austrijske vlade već 1866. godine imala pozitivnog odjeka,
jer je ona pošumljavanje krša uzela pod svoju posebnu zaštitu. Druga kraška
skupština austrijskog šumarskog društva, održana u rujnu 1869. godine s
terenskim obilaskom krša između Otočca i Senja također je prihvatila sličnu
rezoluciju kao i 1865. godine, s kojom je bila upoznata austrijska vlada.


Prvi pozitivni korak od strane hrvatske vlade na pošumljavanju krša
uslijedio je 1871. godine prilikom naredbe o razvojačenju hrvatsko-slavonske
Krajine. Tom prilikom je bila formirana Krajiška investiciona
zaklada , nastala prodajom prestarjelih debala hrvatsko-slavonskih krajiških
državnih šuma. Jedan dio sredstava Zaklade bio je namijenjen za pošumljavanje
krša, odvodnju, povodnjivanje i za izgradnju komunikacija. Prilikom
sastavljanja prvog izvanrednog krajiškog proračuna za 1871. godinu bili
su predviđeni pozamašni radovi na pošumljavanju krša, ali zbog loših poli
tičkih prilika i nerazumijevanja tadanje vlasti nije se mnogo ostvarilo od
prvotne zamisli. U zapovjednom pismu od 8. lipnja 1871. godine Vojnom zapovjedništvu
u Zagrebu stavljeno je u zadatak da se čim prije započne s
predradnjama oko pošumljivanja krša. U isto vrijeme izmjenjeni su neki
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 35     <-- 35 -->        PDF

članovi šumskog pravilnika o organizaciji šumarske službe u Krajini, reguliranju
financiranja i opsega radova na pošumljavanju krša od 1860. godine.
U to vrijeme upravitelj Vojne krajine je general Antu n Mollinary ,
koji je dobrim dijelom zaslužan za poboljšanje prilika Krajine. Nalog austrijske
vlade da se hrvatski vojni krš ima ... »zagajiti i privesti kulturi« ...
dobro je iskoristio Mollinary. Najprije je reorganizirao krajišku šumsku upravu
i izdao nalog svim šumarskim stručnjacima da prikupe statističke podatke,
predlože radove i troškovnike za kraška područja. Prije nego što se
započelo s radovima, Mollinary je angažirao i druge stručnjake da mu predlože
smjernice za daljnji rad na kršu. U tu svrhu bio je angažiran profesor
vodogradnje na bečkoj politehnici Anto n Beyer , državni geolog dr Emi l
T i e t z e, čuvar mineraloško-geologijskog odjela zagrebačkog muzeja D. P i1
a r i, napokon, poznati šumarski stručnjak iz Beča Josi p Wessely .
Nama su ovom prilikom najvažnija zapažanja Wesselya koji je tijekom 1875.
godine proučio primorski vojni krš i u opširnoj knjizi, tiskanoj na njemačkom
i hrvatskom jeziku 1876. godine pod naslovom »KRAS HRVATSKE KRAJINE
« detaljno opisao prilike na krasu i predložio mjere za poboljšanje situacije.
Nakon tiskanja Wesselyjeve knjige, krajem 1876. godine general Mollinary
napušta mjesto glavara krajiške uprave. Njegovo zalaganje za kompleksna
rješenja egzistencije pučanstva u Vojnoj krajini nailazilo je na potpuno
nerazumijevanje u višim državnim krugovima, pa je Mollinary bio primoran
da se povuče. Na njegovo mjesto je 1877. godine postavljen Franj o
Filipović , koji, prilikom postavljanja, odlučno izjavljuje da če naročito
na poslovima pošumljavanja krša nastaviti putem svoga prethodnika. S radovima
se zaista nastavilo, ali bez pravog rezultata, jer od 1865. godine kada
su započeli radovi od strane Šumskog ureda iz Ogulina, pa do 1878. godine
u sva tri kotara Ogulin, Otočac i Gospić stavljeno je pod zabranu svega 3707
kj kraških pustoši. Ovako slabo napredovanje radova bilo je uvjetovano otporom
naroda, udaljenošću šumskih uprava od terena gdje su se radovi obavljali,
kao i pomanjkanjem dobrog šumarskog osoblja za radove na kršu. Prema
spisu sastavljenom od glavara krajiške šumarske uprave, nadšumarnika
Dur s ta od 28. travnja 1878. godine bilo je zaključeno da se na kršu priđe
izradi katastra krša, uređenju jednog biljevišta, izlučivanju površina izgradnjom
suhozida i spremanju za kulture i, napokon, da se riješi pitanje stručnog
osoblja. I tako je 7. svibnja 1878. godine prema naredbi krajiškog glavara
Filipovića privremeno osnovano u Senju »NADZORNIŠTVO ZA POŠUMLJENJE
PRIMORSKOG KRASA«, s njemačkim naslovom u službenoj upotrebi
koji glasi: »Karstaufforstung = Inspektorat für das Grenz = Landesgebiet«,
za privremenog upravitelja postavljen je otočki nadšumar Eduar d M a 1boha
n (1844. godine Goldenstem — 27. I 1931. godine Karlovac), a geometar
Nikol a Jasikaz a pomoćnika upravitelja u poslovima kartiranja, mjerništva
i u kancelarijskim poslovima. Filipović je također zahtijevao, da se
naredba od 8. VI 1871. godine o pošumljavanju krša u krajiškom području
provede u život. Nadzorništvo je zauzimalo ukupnu površinu od 79322 kj od
koje je 70000 kj pustoši ili krša, a prostiralo se uz obalu od Povila — Ledenica
kod Novog do Lisarice kod sadašnje Tribanj Mandaline, gdje je područje
Vojne krajine graničilo s Dalmacijom. Na padinama Velebita ovo područje
se prostiralo u širinu od 3 do 8 km zračne linije, u dužini od cea 140 km i
na nadmorskim visinama od mora do 1850 metara. Na ovom velikom pro
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 36     <-- 36 -->        PDF

stranstvu nalazilo se jedanaest poreznih općina s gradovima Senjom i Karlobagom.
Nakon likvidiranja Vojne Krajine područje Nadzorništva je obuhvaćalo
dvije županije, od Ledenica do Cupine — županiju riječko-modrušku i
od Cupine do dalmatinske međe ličko-krbavsku, s ukupno tri upravna kotara:
Crikvenica, Senj i Gospić. Uprava Nadzorništva je bila smještena na Staroj
cesti na izlazu iz grada u pravcu Senjske drage. S velikom vjerovatnošću
može se utvrditi da je u toj zgradi Nadzorništvo započelo s radom, jer je
temeljem ugovora od 26. III 1883. godine zgrada, inače privatna vila »Nina«,
vlasništvo braće barona Vranyczanya, prenesena na Kraljevsku investicionalnu
zakladu uz naknadu za 6000 forinti. Danas se u zgradi nalaze privatni
stanovi iako je pravo vlasništva knjiženo na Šumarsko gospodarstvo »Senj«.
Bilo bi potrebno poduzeti napore da se u zgradi smjeste šumarske organizacije.


U daljnjem opisu rada Nadzorništva potrebno je u nastavku krenuti kronološkim
redom od vremena njegovog osnivanja. Naredbom krajiškog glavara
Filipovića od 7. svibnja 1878. godine također se zahtijevalo od upravitelja
Nadzorništva da, po uputstvima glavnog zapovjedništva koja su sadržana
u knjizi J. Wesselyja: »Kras hravtske Krajine i kako da se spase«, obiđe
teren i predloži detaljne mjere za poboljšanje stanja na kršu. Već je 13.
svibnja 1878. godine u Zagrebu zakazana posebna sjednica kod Glavnog zapovjedništva
pod predsjedavanjem podmaršala Pürckera , uz prisustvo
vijećnika stola sedmorice Beyera, nadšumarnika Dursta i nadšumara Malbohana.
Tom prilikom je detaljnim dogovorom zaključeno da se uvede dva
biljevišta u predjelu Senjske drage, a sa suhozidom treba u 1878. godini
ograditi neosporno državne površine između Vratnika i Senja. O svim zaključcima
Malbohan je trebao da pošalje izvještaj iz Senja, pa su 2. lipnja
1878. godine dostavljeni šumarskom odjeljenju krajiške uprave prijedlozi
radova na pošumljavanju krasa za 1879. godinu. U svom prijedlogu Malbohan
obrazlaže svoja zapažanja o neuspjelim radovima na kršu u pet točaka, potrebu
stručnog i lugarskog osoblja, njihove dužnosti i novu podjelu na kraške
kotare radi boljeg upravljanja, što se može ostvariti s ukupnim troškovima
od 56.545 forinti.


Nije poznato da li su prijedlozi i prihvaćeni, a naročito stavka o troškovima,
ali se iz izvještaja o poslovanju od 1879. do 1890. godine može zaključiti
da se godišnje odobravalo manje sredstava nego što je bilo planirano.
To je, očito imalo reperkusija na smanjenju obujma poslova i broja čuvarskog
osoblja.


Slijedeće se 1879. godine, početkom rujna održavala treća kraška
skupština u bivšem austrijskom primorju i na primorskom
krajiško m krasu , u organizaciji bečkog, hrvatsko-slavonskog i kranjsko-
primorskog šumarskog društva. Skupština je imala zadaću da prouči
rad na pošumljavanju krša na lokalitetima oko Divače, Rijeke i Senja. I tako
su članovi kraške skupštine posjetili 8. i 9. rujna Senj, gdje su se na terenu
upoznali s prilikama na kršu, kao i s poduzetim radovima. Učesnike ekskurzije
u Senjsku dragu prema Francikovcu vodio je Malbohan. U rezoluciji
treće kraške skupštine konstatira se daljnje povećanje kraških površina, pa
se traži donošenje potrebnih zakona. Ovaj je apel imao naročito dobar odaziv
u bivšim austrijskim zemljama, dok je u Hrvatskoj prošao gotovo nezapa


34
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 37     <-- 37 -->        PDF

wfiu. iv -podvucju hx,. naSaotniitva «a


poS-Htnfjcwje piimöwnog htaza u Ssnju
i&vcSznib ttartieiHua


UtttaLettit ziuxkova.


™----=™*—-----=™-" " — — —


y
y
E^üiSiS=3 flSiaiijiuin* Stiatjn«.


IlIIH s„„j„™ «t.;;„,«..


. .Stijic«..


9>ILj

^r^


^L \


0 -.


1 -?<


xw\ ^\


L D s


-iv\ "^ \
V^ \. v


,f


0\i . \ r, \


V^ v\ N


v\


> -0


f"\ ´"´-x StDKoflSaft


1


V-, ^L_


r rV^M, v


x


n


~V


SI. 1. Područje i branjevine Nadzorništva za pošumljenje primorskog krasa u


Senju do 1919. godine.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 38     <-- 38 -->        PDF

ženo. Tako je već 1881. godine donesen zakon za pošumljavanjc krša u Trstu,
ubrzo zatim za Goricu 1883. godine, za Kranjsku 1885. godine i, napokon,
za Istru 1886. godine. Ovim zakonima definirana je organizacija šumarske
službe, njezino financiranje, izbor površina koje će se pošumljivati, karakter
površina, kao i uređivanje vlasništva izdvojenih površina. Ovako dobar pristup
u rješavanju kraškog problema i kod naroda je primljen sa simpatijama,
jer je u tim nastojanjima pučansvo vidjelo i svoju korist.


U Hrvatskoj su osamdesetih godina prošlog stoljeća, naročito nakon
pripajanja Vojne krajine Hrvatskoj 1881. godine nastale nemirne političke
prilike, pa se u tom sklopu ni rad Nadzorništva nije mogao obavljati bez
poteškoća. Umjesto da Nadzorništvo bude pod ingerencijom hrvatske autonomne
vlade, izigravanjem od strane Mađara pripalo je pod ugarsko ministarstvo
za poljodjelstvo, koje je u Zagrebu osnovalo posebno Šumarsko ravnateljstvo
za državne šume. Tako je Nadzorništvo bilo pod Šumarskim ravnateljstvom,
a da apsurd bude veći, i nadalje su se sredstva za njegov rad osiguravala
iz Krajiške investicione zaklade, s kojom je upravljala Hrvatska.
Kakva je bila dinamika radova na području Nadzorništva po godinama nije
poznato, jer je tek u »Šumarskom listu« od 1892. godine objavljen izvještaj
upravitelja Malbohana o radu Nadzorništva za period od ukupno 12 godina
od 1878. do 1890. godine. Ovaj njegov izvještaj pod nazivom »Hrvatsko-
primorski kras i pošumljenje istoga u području bivše Vojne krajine« bio
je napisan povodom održavanja jubilarne šumarske izložbe Hrvatsko-slavonskog
gospodarskog društva u Zagrebu 1891. godine. Društvo je namjeravalo
u spomen-knjizi obraditi povijest i prilike šumarstva u Hrvatskoj, ali, na
žalost, zbog odustajanja većine šumarskih stručnjaka zaduženih za suradnju,
knjiga nije tiskana. Tako smo, eto, iz pera Malbohana, koji je prihvatio suradnju
na pisanju spomen-knjige doznali kakve su bile prilike na kršu i koje
radove je Nadzorništvo izvađalo.


Zbog vrlo interesantnih podataka, zapažanja i prijedloga za poboljšanje
rada na pošumljavanju krša, vrijedno je da se duže zadržimo na ovom Malbohanovom
radu.


Podatak o pošumljenim površinama u periodu od 12 godina iskazan je
s ukupno 14.234 kj, a ukoliko od ove površine odbijemo 3707 kj pošumljenih
još prije osnivan ja Nadzorništva od strane šumskih ureda iz Ogulina, Otočca
i Gospića, preostaje impozantna brojka od 10.527 kj.


Ukupno je potrošeno 168.213 forinti, ali u ovu svotu nisu obračunata osobna
primanja Nadzorništva. Specifikacija pojedinih radova je slijedeća:


a) gradnja suhozida oko pustoši 67.563 for.,


b) popravak suhozida oko branjevina 2.993 for.,


c) sjetva u branjevinama 1.687 for.,


d) obrezivanje obgriženog grmlja u branjevinama 7.934 for.,


e) nasadi u branjevinama 51.186 for.,


f) gorsko sjemenje 10.726 for.,


g) rasadnički radovi 13.312 for.,


h) radovi u biljevištima (uređenje) 7.441 for.,


i) popravak zgrada i lugarnice 1.909 for.,


j) različite stvari (oruđe, paušali i drugo) 3.462 forinte.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 39     <-- 39 -->        PDF

1881. i 1882. godini pod zabranu je izdvojeno 6182 kj što je najveće ostvarenje
u opisanom izvještaju. U proteklom razdoblju od 12 godina od 1878.
do 1890. godine zabilježen je najveći obim poslova. Usporedbe radi, od 1890.
do 1919. godine, dakle, u periodu od 29 godina, izdvojeno je samo 1034 kj
branjevina, jer se za 1919. godinu iskazuje sveukupna površina branjevina
od 15.268 kj (15268 — 14234 = 1034 kj).


Osim spomenutih podataka Malbohan opisuje svoja zapažanja o načinu
i tehnici rada na pošumljavanju krša. Tako opisuje redoslijed radova na
površini od stavljanja pod zabranu pa do konačnog uređivanja. Prezentira i
podatke o biljevištima (rasadnicima) u Senjskoj dragi. Ova biijevišta nalaze
se na mjestima gdje cijele godine ima dovoljno vode iz obližnjih prirodnih
izvora. Biljevište u Sv. Mihovilu je osnovano 1879. godine na 1879. stopa nad
morem s površinom od 2 kj i 1320 čhv a »Kesten« je osnovan 1886. godine
na nadmorskoj visini od 1260 stopa s površinom od 1 kj i 940 čhv. Godišnje
se proizvodilo 1,8 do 2,0 miliona sadnica crnogorice, u najvećem broju sadnica
crnog bora i 400.000 do 500.000 listopadnih vrsta sadnica. U 1890. godini
proširuje se biljevište »Kesten« kako bi se ubuduće moglo proizvesti od


800.000 do 1,000.000 sadnica crnog bora.
Kao kuriozitet spominje se proizvodnja 100.000 sadnica bijelih dudova
za potrebe Ugarskog nadzorništva za svilarstvo u Szegszardu. U biljevištima
je bio zaposlen jedan kraljevski nadlugar, a za čuvanje branjevina bilo je
zaposleno 16 lugara. Čuvarski rejon jednog lugara zauzimao je površinu od
700 do 1200 kj, što obično čini dvije do tri branjevine (si. 2).
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Vrijedno je istaknuti mišljenje Malbohana o daljnjim radovima na kršu.
Žiteljstvo živi vrlo skromno na oskudnoj zemlji i većinom se bavi stočarstvom,
pa Malbohan predlaže da se ne pošumljavaju sve površine, već bi
od ukupno 35000 kj sposobnih za pošumljavanje trebalo zagajiti samo polovicu.
Za provedbu radova bilo bi potrebno donijeti kraški zakon i osigurati
nesmetane radove na kršu pomoću mjera koje su već bile provedene u ostalim
kraškim zemljama na Jadranu.


Malbohanova opažanja, kao plod petnaestgodišnjeg rada na kršu bila su
neobično dragocjena. U 1893. godini Malbohan je bio premješten na novu
dužnost, ali možemo ustvrditi da je njegov rad u Senju bio vrlo uspješan.


Od 1893. do 1898. godine upraviteljem Nadzorništva bio je nadšumar
Alber t Rosaminth . Nakon što je Rosaminth postao upraviteljem,
za 1891, 1892. i 1893. godinu nema o radu Nadzorništva nikakvih bilješki.
Prvi njegov izvještaj datira iz 1895. godine, tiskan u Šumarskom listu od 1896.
godine, a odnosi se na rad Nadzorništva za 1894. godinu. Autor navodi da
se u protekle četiri godine nije povećao broj, kao ni površina branjevina.
Štoviše zbog obavljene rektifikacije površina, ukupna površina od 14234 kj
umanjena je na 14122 kj i 1261 čhv. Ovaj izvještaj također sadržava sve stavke
s opisom poslova i rashoda kao i prethodni rad Malbohana.


U dijelu izvještaja o škodljivim gusjenicama navodi se, između ostalih
štetnika, i nama dobro poznati borov četnjak, koji se uništavao sabiranjem.
Za radove tamanjenja škodljivih gusjenica utrošeno je 159 forinti. Napomenuo
sam ovaj detalj samo usputno da se podsjetimo kako je tada, kao i danas
bilo teškoća u suzbijanju četnjaka.


Proizvodnja sadnica u biljevištima je osjetno porasla, jer je, između ostalog,
osnovano još jedno biljevište u Sv. Vidu u Senju. Posijano je ukupno
228 kg raznog sjemena, a svi radovi u biljevištima obavljeni su s troškom
od 1279 forinti. Krajem izvještajne 1894. godine u biljevištima je bilo više
od 5 miliona sadnica raznih vrsta od čega oko 4,9 miliona crnog bora, dok je
privatnicima i raznim oblastima besplatno otpremljeno oko 0,5 miliona raznih
vrsta sadnica. Ukupni izdatak Nadzorništva bio je 8166 forinti, bez osobnih
primanja stalnih službenika, koja u izvještaju nisu navedena. Broj osoblja
Nadzorništva ostao je uglavnom kao i u prethodnom izvještaju do 1890.
godine. Posebna napoihena u Rosaminthovom izvještaju odnosi se na poteškoće
oko radova na kršu. Zbog malih nadnica domaće žiteljstvo neće da
radi na kršu, nego na drugim, bolje plaćenim poslovima.


Izvještaj Rosamintha za 1895. godinu sadrži gotovo jednake stavke s opisom
poslova i utrošenih sredstava kao i prethodni. Iz opisanog dijela doznajemo
kakve su bile društveno-ekonomske prilike na kršu, koje su, bez sumnje,
ozbiljno onemogućavale normalan rad na pošumljavanju krša. U 1895. godini
Nadzorništvu je priključena branjevina »Jasinje«, pa je površina svih branjevina
iznosila 14554 kj i 741 čhv, od čega je državi pripadalo 8102 kj i 1556
čhv, a općinama 6451 kj i 785 čhv. Izdaci za biljevišta iznosili su 1524 forinta,
posijano je 287 kg sjemena, a izdato oko 1,5 miliona sadnica. Ukupni izdaci
Nadzorništva za 1895. godinu iznosili su 7612 forinti.


Odustalo se od izgradnje suhozida oko branjevina zbog velikih troškova
podizanja, jer se smatralo da se one mogu čuvati postavljanjem znakova i
dobro organiziranom lugarskom službom.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Osnivanju novih branjevina i pošumljavanju općinskih pašnjaka, prema
navodima iz izvještaja od 1895. godine ne protivi se većina naroda, pogotovo
kada je Nadzorništvo potvrdilo da pošumljene površine neće biti prepisane
na državni erar, nego da i dalje ostaju općinsko vlasništvo. Najveći protivnici
su bolje stojeći ljudi, obično općinski odbornici, jer strahuju da će se pašnjačke
površine smanjiti, a posjeduju od 20 do 30 komada stoke, dok velika
većina siromašnog žiteljstva nije u mogućnosti da uzgaja više od 3 do 4 ovce.
Poseban problem je stanovništvo u poreznim općinama Cesarica i Lukovo
Šugarje, koje živi isključivo od krađe drva i timarenja stoke. Krade se sve
što se može prodati kao drvo, korijenje, zaostalo grmlje i ostali drvni materijal.
Za ono što nije u stanju uništiti čovjek pobrine se koza. Bez zadovoljavajućeg
rješenja ekonomskih problema poboljšanjem životnih uvjeta stanovništva,
nije se mogao očekivati bolji odnos pučanstva prema pošumljavanju
krša.


S obzirom na opisano stanje stočarstva, ne čudi nas bilješka da su općine
odbile svako daljnje pošumljavanje i molile su kotarsku oblast da ih
podrži u tim nastojanjima dok se ostale državne branjevine ponovno ne otvore.


U 1898. godini, nakon pet godina službovanja, Albert Rosaminth svoje
mjesto prepušta nadžumaru Ot u Nyitrayu , koji će ostati u Senju sve do
završetka prvog svjetskog rata do 1918/1919. godine. Ne uvažavajući Malbohanovo
iskustvo o djelomičnom pošumljavanju krša, Nyitrayi ne želi shvatiti
prilike stanovništva, nego tvrdoglavo nastoji što više površina staviti pod
zabranu. Upravitelj Nyitrayi je svake godine u prvom kvartalu redovito izvještavao
Šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu o radovima u prethodnoj godini,
na način kako je to radio Rosaminth. U tim izvještajima revno iskaljuje srdžbu
na domaćem žiteljstvu, koje ga priječi u »korektnom obavljanju dužnosti«.
U tako dugom periodu pošumljeno je vrlo malo. Dolaskom Nyitraya 1898.
godine površina branjevina je iznosila 15048 kj i 1535 čhv, a 1918/1919.
godine prilikom njegova odlaska 15268 kj i 440 čhv. U vremenu od punih 20
godina stavljeno je, dakle pod zabranu svega 200 kj i 1095 čhv, ali to nisu bile
nove površine, već se radilo o gruntovnim rektifikacijama.


U izvještaju koji je sastavljen 1902. godine sadržan je opis radova za
period od 6 godina od 1896. do 1901. godine. Tako doznajemo da se popuzine
više ne učvršćuju pleterom koji brzo trune, pa se prišlo izgradnji suhozida.
Podignuto je 5096 m3 suhozida i potrošeno 4715 kruna. U biljevištima je proizvedeno
8,9 miliona sadnica, a od toga najviše crnog bora. Od raspoloživih
sadnica najveći dio razaslan je raznim strankama, 7,2 miliona, a 1,7 miliona
je posađeno u branjevinama Nadzorništva. Ukupan trošak u biljevištima iznosio
je 19785 kruna. Gusjenice također nemilice haraju i može se pretpostaviti
da borovom četnjaku zasigurno pripada istaknuto mjesto. Izvještaj ne
registrira ukupne godišnje troškove, a ukoliko su i naznačeni ,ne slažu se s
kasnijim sveukupnim iskazima. Ovaj izvještaj također sadrži odluku Nadzorništva
o odustajanju od pošumljavanja na općinskom terenu, jer se time
protive općinska zastupstva.


Od 1897. do 1906. godine, osim nekih senjskih gradskih nasada, ništa se
nije stavilo pod zabranu već su 1906. godine stavljene posljednje površine
pod zabranu (pašnjaci »Pijavica« i »Francikovac«). Tako je krajem 1906. go
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 42     <-- 42 -->        PDF

dine ukupna površina branjevina iznosila 15272 kj i 280 čhv, a u posljednjem
izvješću od 1918/1919. godine, površina je manja za četiri jutra (15268 kj i 440
čhv). Odbijemo li od toga 3707 kj i 1518 čhv površine koje su stavljene pod
zabranu prije osnivanja Nadzorništva, dobit ćemo podatak da je Nadzorništvo
do 1919. godine osnovalo ukupno 11564 kj i 362 čhv branjevina. Od ukupne
površine branjevina 8393 kj vlasništvo su šumskog erara, a 6879 kj i 280 čhv
pojedinih mjesnih zajednica. U izvješću od 1902. godine opravdavajući neuspjeh,
Nadzorništvo okrivljuje: općinska zastupstva, općinske poglavare,
lugare, neuređenost zemljišnih zajednica i nepostojanje posebnog zakona o
pošumljenju krasa. Glavni razlog neuspjeha je u tome što Nadzorništvo nije
pokazalo razumijevanja za težak život naroda, što je narod i te kako dobro
osjetio. Javno mnjenje je također prigovaralo ovakvom radu Nadzorništva,
pa se pretpostavljeno Šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu osjetilo dužnim da
opravda rad Nadzorništva. Tako je ravnatelj iz Zagreba 1906. godine doputovao
u Senj da se o situaciji osobno uvjeri na terenu, pa je koncem 1907.
godine u svom izvještaju nastojao prikriti i opravdati neuspješan rad Nadzorništva.
Iz tog izvještaja doznajemo da ukupni troškovi Nadzorništva do 1905.
godine iznose 1,308.608 kruna, a kao interesantan podatak navodi se da ova
ustanova u Senju i Sv. Mihovilu obavlja meteorološka opažanja, jer šestorica
lugara i nadlugar bilježe podatke kišomjera. Ovim se izvještajem namjeravala
umanjiti akcija hrvatske autonomne vlade u pitanju poslovanja Krajiške
investicionalne zaklade, a time i pošumljenja primorskog krajiškog krasa.
Nepovoljna situacija na kršu ponukala je hrvatsku vladu da pošalje dvojicu
vrsnih šumarskih stručnjaka, Bogoslava Kosovića i Stevana Petrovića, u susjedne
bivše austrijske zemlje (Trst, Istru i Kranjsku) kako bi se izravno
upoznali s načinom rada na pošumljavanju i zakonskim regulativama problematike
krša i kako bi se u Hrvatskoj čim prije donio zakon o pošumljenju
krasa. Nakon obilaska oni su opširno izvjestili vladu o rezultatima putovanja,
kao i o prijedlozima mjera (stručnih i zakonskih) za poboljšavanje situacije
na našem kršu.


Uz ovu akciju odlučeno je također da se povedu pregovori s ugarskom
vladom o daljnjoj sudbini Krajiškog investicionog fonda iz kojega su, između
ostaloga, financirani radovi na pošumljavanju krša. S obzirom na to da je
ovim rondom nakon priključenja Krajine Hrvatskoj upravljao ban, predlaže
se ugarskoj vladi da se stvori stalni fond, gdje bi se kamati upotrebljavali
za pokriće troškova pošumljavanja krajiškog krasa.


Tijekom 1909. godine bila je sastavljena i predata predstavka ugarskoj
vladi. Iz predstavke je vidljivo da je od 1872. do 1908. godine u Krajišku investicionu
zakladu ostvaren dohodak od 106,426.149 kruna. Najveći dio dohotka
je utrošen za razne investicije u visini od 88,234.133 kruna, a od toga je
utrošeno 1,574.348 kruna za pošumljenje krasa. Godišnje je za pošumljenje
krasa od 1899. do 1908. godine utrošeno 53.848 kruna. Dalje se zahtijeva da
se Investicionalni fond likvidira, osnuju krajiški fondovi i saniraju imovine
općine.


Nakon podmirenja obveza u Investicionom fondu i njegove likvidacije
ostaje za godišnje dotacije i pošumljenje krasa 1,132.000 kruna, a upravljanje
ovih fondova prešlo bi na Zemaljsku vladu. Mađarska vlada nije pokazala zanimanje
za ovu predstavku i o tome uopće nije nikada službeno raspravljala.
Slijedeći Nyitrayevi izvještaji u periodu od 1906. do 1918/1919. godine, vrlo
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 43     <-- 43 -->        PDF

su slični, osim iskaza različitih troškova, jer se nabrajaju vrste poslova, a
redovito su puni pritužbi na račun autonomnih oblasti općina i gotovo neprijateljskog
stava pučanstva prema pošumljenju krša. Nyitray misli da bi se
sve nedaće mogle riješiti donošenjem kraškog zakona, ali su problemi bili
sasvim druge naravi. Usporedo s oduzimanjem pašnjačkih površina bilo je
najnužnije pravičnom odštetom u novčanoj ili naturalnoj formi nadoknaditi
pučanstvu zauzete površine. Općenito, trebalo je daleko više napora tadašnje
vlasti da se poboljša ekonomsko stanje stanovništva. Naprotiv, prisila nije
mogla urazumiti žiteljstvo, nego je, dapače, izazvala ogorčenje i neprijateljsko
držanje.


U jednom dijelu izvještaja za 1902. godinu govorilo se o odustajanju od
pošumljavanja krša od strane Nadzorništva zbog protivljenja općinskih zastupstva.
Ovo se stanje nije mijenjalo od 1902. pa do 1919. godine. Naime u
izvještaju od 1919. godine iznosi se tvrdnja da od svih površina, koje je
Nadzorništvo predložilo u posljednjih desetak godina za pošumljavanje, općinska
zastupstva nisu riješila pozitivno nijedan slučaj. Od 1914. godine do
kraja rata radovi na pošumljavanju su neznatni. U izvještaju od 1918/1919.
godine ukupni izdaci su 116.004 kruna, a od toga osobna primanja 100.357
kruna i radovi na pošumljavanju 15.647 kruna. Izvještaji posljednjih desetak
godina, osim već gore spomenutog uhodanog redosljeda, spominju naročito
porast šteta u branjevinama, koje osciliraju u ovisnosti o mogućnosti zarade
domaćeg žiteljstva u bližim ili udaljenijim krajevima. Ovisno o tome Nadzorništvo
jedne godine ima dovoljno radnika, a druge godine oskudijeva na
radnoj snazi, pa se ponekad za najnužnije poslove angažiraju i djeca. Nyitayevi
izvještaji od 1917. i 1918. godine naročito su puni žalopojki u kojima se
osjeća potpuna rezignacija i nemoć. Nyitray i dalje uporno zagovara dopunu
Zakona o zemljišnim zajednicama i donošenje Zakona o pošumljenju krasa,
pa iskazuje površine pašnjaka od 78567 kj, koje još čekaju da se kultiviraju,
predlaže uređivanje bujica i radikalno rješenje problema držanja koza. Naredbom
od 25. VI 1907. godine bilo je, naime, dozvoljeno timarenje koza, ali
samo za vlastite potrebe, u staji ili na vlastitom posjedu, odnosno na površinama
u šumama koje odredi šumarski stručnjak. Prošlo je deset godina, a
vlasti još nisu bile ustanovile površine za timarenje koza, naredbe se nitko
ne drži, a koze se uglavnom timare za prodaju. Nadzorništvo s pravom traži
potpunu zabranu držanja koza.


I najzad, u zadnjem izvješću za godinu 1918/1919. od 15. srpnja 1919. godine
nalazimo priznanje Nadzorništva da dosadašnjim načinom kod pošumljavanja
nije moguće postići uspjeh. Uz zakon treba još i različitim poboljšanjima
i potporom uvjeriti siromašno žiteljstvo da pošumljivanje i njemu
služi na korist. Glavnu ulogu u tim nastojanjima treba da odigra škola i inteligencija.
Da je Nadzorništvo prije zastupalo ovako shvaćenje sigurno bi
uspjeh pošumljavanja krša mogao biti daleko veći nego što je stvarno postignut.
U kolovozu 1919. godine u službenom izvještaju prezentiran je utrošak
sredstava Nadzorništva za pošumljenje krajiškog primorskog krasa na računu
Stalne krajiške zaklade za pošumljenje Krasa i uređenje bujica. Ukupna imovina
Zaklade iznosila je 5,278.403 kruna, a od toga u kamatonosnim vrijednosnim
papirima 4,088.603 kruna i temeljnim dionicama raznih krajiških vicinalnih
željeznica 1,189.500 kruna.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu je na temelju godišnjih izvještaja
Nadzorništva sastavljalo svoje izvještaje o ukupnim troškovima Nadzorništva.
U ukupne troškove uključena su primanja osoblja i naknade žiteljstvu
za radove na pošumljavanju krasa, a u pojedinim vremenskim intervalima je


utrošeno:
1878. do 1905. godine 1,308.608,74 kruna
1906. do 1908. godine 120.849,99 kruna
1909. do 1913. godine 283.681,47 kruna
1914. do 1919. godine 425.954,79 kruna
Ukupno : 2,139.094,99 kruna


U izvještaju za 1919. godinu nalazi se poimeničan popis branjevina Nadzorništva
po poreznim općinama u ukupnoj površini od 15.268 kj i 444 čhv.
Branjevine su pripadale poreznim općinama: Ledenice i Sv. Jakov, Krmpote,
Krivi put Sveti Juraj, Klada i Starigrad, Stinica, Jablanac i Prizna, Cesarica
i gradu Senju. Od 1878. do 1918. godine izgrađeno je oko 200 km suhozida.
Neposredno prije konačne pobjede savezničkih snaga i konačnog sloma Austro-
Ugarske monarhije Otto Nyitray bježi iz Senja. Prema usmenom kazivanju
penzioniranog lugara Mile L o p c a , Nyitray je glavom bez obzira morao
napustiti Senj, tako da nije uspio ponijeti ni najnužnije kućne potrepštine.
Od 1922. godine osigurani su u budžetu krediti pa su obavljeni znatni
radovi na pošumljavanju krša. Tom su prilikom izdvojene veće površine neproduktivnnih
pašnjaka pristankom općinskog zastupništva i ovlaštenika zemljišnih
zajednica.


Od 1925. godine Nadzorništvo mijenja naziv u Inspektorat za pošumljavanje
krševa, goleti i uređenja bujica. Može se s velikom sigurnošću tvrditi
da ovu ustanovu od 1919. do 1925. godine vodi dr Josip Balen, jedan od najistaknutijih
stručnjaka za krš. U vrijeme tiskanja svoje uspjele knjige »Naš
goli krš« 1931. godine dr Balen se nalazi u Beogradu kao profesor na univerzitetu.
Možda se rješenje pretpostavke o njegovom službovanju u Senju nalazi
u predgovoru spomenute knjige, jer pisac navodi da je od 1919. do 1925.
godine radio na kršu. Može se zaključiti da je to ipak bilo u Senju, jer je u
Senju sačuvana knjiga Evidencije o katastru pošumljavanja
Nadzorništv a — Inspektorata, sastavljena 21. listopada 1925. godine s
potpisom tadašnjeg šefa dr Josipa Balen a. Ako se 1925. godine Balen
nalazio u Senju vjerojatno je ovdje službovao od 1919. do 1925. godine. Dužina
ovog intervala poklapa se s navodima u predgovoru njegove knjige. Vrijedno
je spomenuti primjedbe iz sačuvane evidencije o katastru pošumljavanja
u kojima se konstatira da Nadzorništvo od 1878. do 1918. godine nije
vodilo nikakve sistemske bilješke, pa je katastar sastavljen na temelju podataka
nekompletne arhive Nadzorništva — Inspektorata. Za mnoge površine,
konstatira J. Balen, nije se uspjelo ustanoviti rješenje vlasti o odobrenju
pošumljavanja, novčani izdaci za radove, kao ni broj zasađenih sadnica. Ukoliko
bude moguće, ovi podaci će se utvrditi, kao i površine branjevina. Katastar
je sadržavao popis svih branjevina po poreznim općinama, vlasništvo,
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 45     <-- 45 -->        PDF

površinu, opis stojbinskih prilika, godine izvršenja određenih radova, utrošeni
materijal i novčane izdatke. Osim toga, evidencija je raspolagala rješenjima
o nosiocima financiranja pojedinih poslova, izdacima za nabavku
stručnih knjiga, terenskih obilazaka, osnivanja i radnji na pokusnim plohama.
Katastar pošumljavanja registrira evidenciju samo do 1936/1937. godine, a
u njemu, na žalost, nisu prikazani ukupni radovi po godinama za cijelo područje
Nadzorništva — Inspektorata. Ukoliko bismo sada pokušali sumirati
ukupne godišnje i sveukupne radove od 1878. do 1936/1937. godine iz ove
evidencije, -naišli bismo na nepremostive poteškoće. Evidencija je, naime, vođena
ručnim zapisivanjem s vrlo sitnim bilješkama, tako da je razumljiva
samo evidentičarima koji su upisivali podatke. Čini e da je ipak Josip u
Šafar u (1962) uspjelo dobiti podatke o obavljenim radovima od 1919. do
1936. godine, ali sumnjam da se autor mogao koristiti podacima iz ovog
katastra površina. Prema tim podacima, na teritoriju Inspektorata je od 1918.
do 1936. godine izdvojeno pod zabranu 687,19 ha površina panjača, a pošumljeno
651,60 ha površine, tako da je ukupno tretirano 1.338,79 ha površine. U
tom razdoblju je podignuto 44 km suhozida. Prema podacima gornjeg autora
od 1878. do 1936. godine stavljeno je pod zabranu ukupno 8.274,60 ha i pošumljeno
1.607,51 ha, što ukupno iznosi 9.882,11 ha, dok je u istom razdoblju
podignuto 244 km suhozida. Sve primjedbe u knjizi evidencije o katastru
pošumljavanja Nadzorništva — Inspektorata datiraju od 21. listopada 1925.
godine, pa zaključujemo da je tada ova knjiga i sastavljena. Na izradi evidencije
radio je šef Inspektorata dr Josip Balen i kraljevski šumarski akcesista
u kancelariji Vale Škrgatić.


Neposredno nakon sastavljanja katastra pošumljavanja dr Balen je napustio
Senj, a na čelo Inspektorata dolazi jedna markantna ličnost, neobično
poznata u šumarskim, ali i u širim krugovima. Riječ je o kasnijem prvom
počasnom doktoru šumarskih nauka Alfons u Kauders u (1878. godine
Zagreb — 11. X 1966. godine Zagreb), koji ostaje u Senju do 1934. godine.
Kauders je izuzetna ličnost vrlo široke opće kulture, a u stručnom pogledu
je postigao naročite uspjehe na podizanju i uzgoju šuma na degradiranom
kršu. Za vrijeme službovanja u Crikvenici na području bivšeg kotara Crikvenica
osniva i uzgaja mnoge kulture, da bi u Senju nastavio uspješnim radom
na kršu. Istakao se i na ostalim radovima na kršu, kao što je: podizanje
šumskih rasadnika, izgradnja šumskih puteva, parkova, vodovoda i cisterni,
a naročito se bavio radovima tehnike pošumljavanja kraških terena.


Ovom prilikom želio bih istaknuti jedan Kaudersov izvanredni neobjavljeni
rad s naslovom: »Prilozi za povijest pošumljen ja Krasa
u Hrvatskoj« , koji je sačuvan zaslugom našeg šumarskog povjesničara
dr Stjepana Frančiškovića. Zahvaljujući susretljivoti dr Frančiškovića,
koji mi je jedini sačuvani Kaudersov rad stavio na raspolaganje, kod
pisanja povijesti Nadzorništva koristio sam najvećim dijelom podatke iz ovog
rada. U radu je iscrpno opisana povijest pošumljavanja krša u civilnoj Hrvatskoj
od 1856. do 1914. godine i u bivšoj Vojnoj krajini od 1860. do 1919. godine.
Bez sumnje, trebalo bi podržati ideju dr Frančiškovića da ovaj vrijedni
Kaudersov rad bude što prije tiskan i tako dostupan širem krugu nastojanjem
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Za vrijeme Kaudersovog službovanja u Senju bio je 21. prosinca 1929.
godine donesen Zakon o šumama, koji je, između ostalog, regulirao i pošumljavanje
krasa. Ukoliko je to zahtijevao javni interes, prema tom Zakonu,
sva nepošumljena šumska zemljišta treba da se, bez obzira na svojinu, izdvoje,
popisu, premjere, kartiraju i opišu u roku od deset godina, a pošume
u roku od 50 godina. U ove površine uvrštene su i znatne površine za pošumljavanje
na kršu, a na primorskom kršu je do 1939. godine udovoljeno prvoj
zakonskoj odredbi, jer su izdvojena zemljišta za pošumljavanje putem izrade
generalne osnove. Od 1929. godine u službi u Inspektoratu nalazi se jedan
vrijedni šumarski stručnjak, Ladisla v Kohut , po narodnosti Čeh (2. IV
1898. godine Stara Moravica — 23. II 1953. godine Senj). Iako stranac, vrlo
brzo je srastao s ovim krajem i zavolio surovi krš, tako da je do kraja svojega
života ostao u Senju. Kaudersovo službovanje u Senju bilo je okončano


SI. 3. Prvi borovi u predjelu Orlovac (Senj).
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 47     <-- 47 -->        PDF

1934. godine kada je bio imenovan šefom Šumarskog odsjeka Savske banovine
u Zagrebu. Na vodstvo Inspektorata dolazi poznati stručnjak Vink o Pleš
a (2. IV 1893. godine Sinac kraj Otočca — 1968. godine Rijeka), koji će
ostati u Senju do 1945. godine. Nakon 1945. godine obavlja razne dužnosti
izvan Senja, ali je ljubav prema primorskom kršu bila najjača, tako da su mu
posmrtni ostaci 1968. godine, po vlatitoj želji, prenijeti u Senj, da bi počivali u
zemlji senjskih uskoka. Za vrijeme njegovog službovanja u Senju, pošumljena
je Senjska draga gotovo u cijelosti i obavljeno je pošumljavanje krša na više
lokaliteta oko Senja. Plesa pravilno zaključuje da Senjska draga nije samo
erozivno područje nego je njezinom sanacijom uspostavljen i pravilan hidrološki
režim voda. Već se pojavljuju pojačani izvori prirodne vode u ljetnim
mjesecima, koji nastaju kao posljedica uspješno obavljenih radova na pošumljavanju
u doba rada Nadzorništva. Uoči nove svjetske kataklizme 1940.
godine Inspektorat ponovno mijenja naziv u Nadzorništvo za pošumljivanje
krševa i goleti i takav naziv ostaje do svršetka rata.


Zakon o šumama iz 1929. godine sadržavao je i potrebne odredbe o »unapređivanju
šumarstva i kulture zemljišta« i na kršu. Prema tim odredbama
trebalo je izvršiti izdvajanje i obilježavanje »nepošumljenih apsolutnih šumkih
zemljišta« i u roku od 50 godina (dakle do 1980.) pošumiti. O izradi generalne
osnove koja je sadržavala izdvajanje zemljišta kao i smjernice za
pošumljavanje raspolažemo samo s izjavom ing. Franje Pres e čkog, koji
je na tom poslu u Inspektoratu radio od 1935. do 1937. godine (takođe su, uz
ing. V. Pleše i ing. L. Kohouta, radili i dr Roko Benić , 1934, ing. Zrinko
Grohovac , 1934. te ing. Vladimir Korica , 1934—1935.), jer drugih dokumenata
nema, Inspektorat je 1935. godine taj posao i dovršio. Kolika je
bila ukupna površina izdvojenih terena ing. Presečki nema podataka, a izdvajale
se suvile površine od oko 400 ha, jer je trebalo voditi računa o potrebama
stanovništva za pašnjačke površine, na kojima je također bila predviđena
melioracija. Izdvojene površine bile su na terenu vidno i ograničene
(humkama ili na kamenu stancu). Izdvojene površine su snimljene i kartirane
u katastarskom mjerilu tj. 1:2880.


ŠAFAR. (1962. godine) navodi podatak da je 1925. godine djelovanje Inspektorata
bilo prošireno na otoke Rab, Pag i Krk. U vremenu između dva
rata na području Inspektorata obavljeni su znatni radovi na uređivanju bujica
kod Ledenica, Krmpota, Senja, Sv. Jurja i Jablanca i na drugim lokalitetima.
Financiranje ovih i svih ostalih radova u tom periodu ostvarivalo se na
teret državnog i banovinkog budžeta, te Fonda za pošumljavanje krša. Okupacija
od 1941. do 1945. godine značila je prekid svakog rada na kršu. Štoviše,
okupator je mnoge pošumljene površine uništio, pa je tako i jedna manja
kultura crnog bora kraj kule u Nehaju, inače ponos Senja, posječena od
talijanskih okupatora.


Nadzorništvo je ukinuto 1945. godine, neposredno nakon završetka drugog
svjetskog rata. U periodu šezdeset sedmogodišnjeg djelovanja Nadzorništva
— Inspektorata (1878. do 1945. godine) postignuti su bez sumnje, zapaženi
rezultati na pošumljavanju, obnovi šuma i smirivanju bujica u dijelu Hrvatskog
primorja. Bez obzira na doba stagnacije u radu ove ustanove, dugotrajna
tradicija na sistematskom podizanju i očuvanju zelenih površina uvjetovala
je i krupni zamah u radu neporedno nakon završetka drugog svjetskog rata.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Međutim, radovi na kršu Hrvatskog primorja u periodu od oslobođenja
do danas novijeg su datuma i odvijaju se u vremenu kada je Nadzorništvo
već prestalo s radom. To razdoblje je karakterizirano vrlo intenzivnim radovima
na kršu, koji zahtijevaju detaljni opis i prelaze okvire sadržaja povijesti
Nadzorništva — Inspektorata, ali o tome jednom drugom prilikom.*)


LITERATURA:


Kauders , A.: Prilozi za povijest pošumljenja Krasa u Hrvatskoj, Ogulin


1921. god. (rukopis);
Kauders , A.: Historijat radova na pošumljavanju, Šumarska enciklopedija


II, 29;
Šaf ar J. — Pel cer, Z.: Borove kulture na kontinentalnom području Šumskog
gospodarstva Senj, Zagreb, 1962. god;
Severinski , V.: Senjske šume i njihova eksploatacija, Senjski zbornik I,
1965. god.;
xx x :Katastar umjetnih pošumljavanja krševa izvršenih na teritoriju Nadzorništva
— Inspektorata, Senj, listopada 1925. godine.


*) Kako su troškovi za radove pošumljavanja iskazivani i u forintama i u
krunama to dodajemo, da je jedna forinta vrijedila 2 krune.


Nadalje nakon stvaranja tadanje Kraljevine Srba, Hrvata ,i Slovenaca (SHS)
dvadesetih godina zamijenjena je kruna za dinare u omjeru 4:1 tj. za 1 dinar
trebalo je dati 4 krune, (op)