DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 31     <-- 31 -->        PDF

OSNIVANJE I ZADACI POSLOVNE ZAJEDNICE ŠUMARSTVA
ZA DALMACIJU


Davor PRGIN, dipl. inž. šum.
Poslovna zajednica šumarstva za Dalmaciju, Split


Donošenjem novog Zakona o šumama u 1977. godini šumarski stručnjaci
Dalmacije nisu dočekali nespremni. Istovremeno, dok su se vodile rasprave
i davali prijedlozi da se u Zakon ugrade oni elementi koji će definirati pravni
status, organizaciju, ciljeve i materijalne uvjete gospodarenja šumarstva na
kršu, vršile su se intenzivne pripreme da se postojeće, usitnjene i ničim međusobno
povezane, šumskogospodarske organizacije Dalmacije udruže radi
što djelotvornije provedbe tih zakonskih odredaba.


Po prvi put novi Zakon o šumama na poseban način tretira šumarstvo
na kršu. Ciljevi gospodarenja nisu isključivo proizvodnja drveta, nego pretežno
korištenje općekorisnih funkcija šuma, a te koristi treba da se valoriziraju
i novčano izraze kroz društveni dogovor o osiguranju sredstava za
biološku reprodukciju šuma i zaštitu šuma od požara.


Utvrđivanjem užih područja krša definira se organizacija i pravni položaj,
a osnivanjem Samoupravne interesne zajednice i zaključivanjem društvenog
dogovora o financiranju osiguravaju se materijalni uvjeti za rad i
stjecanje dohotka šumarstva na kršu.


U momentu donošenja Zakona, na području Dalmacije djeluje 14 malih
šumskogospodarskih organizacija i 2 uprave nacionalnih parkova.
Na području općina Hvar, Korčula, Lastovo, Vis i Vrgorac ne postoji
organizirana šumarska služba.
Ukupan broj svih zaposlenih u tim organizacijama iznosi 378, a od toga
ima samo 12 šumarskih inženjera i 18 tehničara.
Prolječno 24 zaposlena po jednoj radnoj organizaciji.
Nasuprot tome stoji oko 247.000 ha golog krša i 110.000 ha degradiranih
šikara i makija.
Godišnje nam prosječno u Dalmaciji požar proguta 1.800 ha šuma i šumskih
površina, dok se istovremeno pošumljava samo 300 ha. Omjer je gotovo


1:6 u
korist požara.
Ovakvo stanje je rezultat dvadesetogodišnje nedovoljne brige šire društvene
zajednice za stanje šumarstva na kršu ove regije.
Dovoljno je kazati da je nekada na području Dalmacije djelovao Institut
za šumarska istraživanja u Splitu, Srednja šumarska škola za krš i lugarska
škola u Splitu, te Sekcija za uređivanje šuma, kojih danas više nema.
Svjesni toga da nam novi Zakon o šumama pruža šansu da šumarstvo
ove regije organiziramo i materijalno postavimo na nove solidne temelje i
dugoročno, sve postojeće šumskogospodarske organizacije Dalmacije udru


29
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 32     <-- 32 -->        PDF

žile su se u jesen 1977. godine u Poslovnu zajednicu šumarstva Dalmacije.
Ovaj oblik udruživanja po ZUR-u je prihvaćen iz razloga što je najjednostavniji
i iziskuje najmanje unutarnje organizacione promjene. Nije se htjelo upuštati
u složenije organizacione forme složene organizacije ili radne organizacije,
jer bi to neminovno sobom donijelo niz poteškoća i oduzelo dosta
vremena. Dovoljno je da postoji istinski interes da se šumarska politika vodi
jedinstveno i na jednom mjestu i da Poslovna zajednica bude nosilac i realizator
svih htijenja i potreba šumarstva ove regije.


Prema tome udruženo šumarstvo Dalmacije kroz Poslovnu zajednicu
je u prvom redu okrenuto na djelovanje prema vani, prema društvenopolitičkim
zajednicama i drugim organizacijama udruženog rada, budućim sudionicima
društvenog dogovora o financiranju šumarstva na kršu, uzimajući sebi
kao primarni zadatak donošenje Društvenog dogovora o užim područjima
krša, osnivanju Samoupravne interesne zajednice za unapređivanje šumarstva
na kršu i zaključivanju Društvenog dogovora o osiguranju sredstava za
biološku reprodukciju šuma i zaštitu šuma od požara.


Čitavo područje dalmatinskog krša, koje je nekada obilovalo šumama,
mora biti pokriveno organiziranom šumarskom službom i potpunjeno stručnim
kadrom, koje će se sutra, nakon osnivanja SlZ-a i osiguranja sredstava
biti sposobno da ponese obimne programe obnove šuma na kršu.


Poslovna zajednica šumarstva Dalmacije ne želi da djeluje izolirano, pa
je na njenu inicijativu u okviru Poslovne zajednice šumarstva, prerade drva
i prometa drvnim proizvodima u Zagrebu došlo do osnivanja Savjeta za krš,
kako bi se kroz ovu formu razmatrala i rješavala problematika cjelokupnog
šumarstva na kršu Hrvatske i opet jedinstveno istupalo i tražilo odgovarajuća
rješenja.


Kad se postignu primarni ciljevi i u potpunosti provedu intencije Zakona


o šumama koje se odnose na krš, sigurno je da će se šumarstvo na kršu Dalmacije
okrenuti ka usavršavanju svoje unutarnje organizacije jer će za to
biti ispunjene ove pretpostavke.
Krajnji cilj nam je da područje Dalmacije bude opet bogato šumama na
dobro našeg radnog čovjeka i naše socijalističke zajednice.