DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 27     <-- 27 -->        PDF

UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM
ZEMLJIŠTIMA KRAŠKOGA PODRUČJA U SVJETLU PRIMJENE
ZAKONA O ŠUMAMA U SOCIJALISTIČKOJ REPUBLICI HRVATSKOJ


Tomislav KRNJAK, dipl. inž. šum.
podsekretar za šumarstvo u Republičkom sekretarijatu za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo


U okviru rada Plenuma Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, posvećenog obilježavanju 100-godišnjice osnivanja »Inspektorata
(nadzorništva) za pošumljavanje primorskoga Krasa u Senju«, osim
historijskoga osvrta na osnivanje, rad i značaj ove za primorski krš veoma
značajne institucije, našu pažnju zaokuplja današnji trenutak stanja šumarstva
kraškog područja i njegova perspektiva, a posebno s aspekta zakonskih
opredjeljenja na osnovi važećeg Zakona o šumama (»Narodne novine«, br.
20 od 23. 5. 1977.) i mogućnosti njegove primjene.


Danas moramo konstatirati, da najznačajnije zakonske odredbe, koje
reguliraju organiziranost šumarskih organizacija, kao i organiziranost i povezanost
ostalih nominiranih zainteresiranih društvenih subjekata kraškoga
područja, još uvijek nisu uspjele zaživjeti, iako su Zakonom utvrđeni rokovi
prošli.


Historijski gledano, neophodno je odmah u početku iznošenja ove problematike
ukazati na krupne razlike u nosiocima programiranja i financiranja
dugoročnih ulaganja u biološku reprodukciju šuma u kapitalizmu, državnom
socijalizmu i samoupravnom socijalističkom društvu.


Dok je osnovni nosilac financiranja reprodukcije u kapitalizmu i državnom
socijalizmu država i njeni organi, u našem socijalističkom samoupravnom
društvu je osnovni nosilac reprodukcije udruženi rad, kroz razne oblike
udruživanja rada i sredstava.


Slabljenje uloge države u svim segmentima društvene reprodukcije i prenošenje
njenih funkcija na udruženi rad dolazi posebno do izražaja donošenjem
novih Ustava i Zakona o udruženom radu, prema kojima je potrebno
uspostaviti nove odnose i u oblasti šumarstva, a posebno kraškoga šumarstva.


Interes unapređenja i proširenja šuma na kraškim područjima postaje
znatno širi, te on treba da osim OUR Šumarstva postane briga i ostalih organizacija
udruženog rada iz određenih djelatnosti, (turizam, trgovina, ugostiteljstvo,
elektroprivreda, vodoprivreda, poljoprivreda, lovstvo, dio industrije
— zagađivači atmosfere i dr.), te užih i širih društveno-političkih zajednica.


Uspostavljanjem slobodne razmjene rada između svih zainteresiranih organizacija
na kraškom području u okviru Samoupravne interesne zajednice
za unapređenje šuma, te na osnovi uspostavljenih odnosa ove zajednice s
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 28     <-- 28 -->        PDF

društvenopolitičkim zajednicama putem društvenog dogovora, treba da se
osigura cjelovit sistem programiranja i formiranja usvojenih programa na
dulju stazu.


Na novim društvenim temeljima koncipirane odredbe Zakona o šumama
predstavljaju nova ustavna rješenja, no za njihovu konkretnu provedbu potrebna
je znatno bolja organiziranost svih subjekata društva (OUR-a, općinskih
skupština, skupština zajednice općina i Republike), kojim treba prevladati
pojedinačne interese u samoupravnom donošenju programa radova
i njihovome financiranju.


Društveno-političke organizacije svih subjekata dogovaranja također moraju
ovdje naći polje svoje aktivnosti i djelovanja u pravcu iznalaženja rješenja
za usklađenje svih interesa.


U okviru razmatranja problematike provođenja najvažnijih zakonskih
odredbi u odnosu na šume i šumska zemljišta kraškoga područja i m a d emo
slijedeću situaciju:


1. Zakonom o šumama neposredno je utvrđeno područje šuma i šumskih
zemljišta u općinama, osim u dijelovima općina predviđenih Zakonom, gdje
su to učinile Skupštine Zajednica općina uz prethodne dogovore sa Koordinacionim
odborom zaduženim za utvrđivanje prijedloga društvenoga dogovora
za šumsko gospodarska područja.
2. Društveni dogovor o utvrđivanju užih područja šuma i šumskih zemljišta
potpisan je i objavljen na području Zajednice općina Gospić, a usvojen
je i od strane Skupštine zajednica općina Split, iako još nije potpisan. U Zajednici
općina Rijeka nije još društveni dogovor prihvaćen niti u Skupštini
Zajednica općina, te će ovaj posao trebati požuriti.
3. Usklađivanje organiziranosti organizacija udruženoga rada u toku je
jedino u Lici, dok se u ostalim Zajednicama općina ovaj posao usklađivanja
u odnosu na uža područja nije mogao obaviti, iako je rok za ovaj posao određen
s koncem veljače 1978. godine.
4. Samoupravna interesna zajednica za unapređenje šuma na području
krša nije osnovana, a nisu u cjelosti niti usklađeni stavovi delegata izvršnih
vijeća Skupština zainteresiranih zajednica općina u radnoj grupi, u odnosu
na koncept Nacrta Prijedloga samoupravnog sporazuma o osnivanju ove zajednice.
Učinjeni su doduše značajni napori i uložen veliki trud na usklađivanju
stavova i pristupa kreiranju odredaba samoupravnog sporazuma. Održano
je nekoliko sastanaka radne grupe, u koju su imenovani delegati Izvršnih
vijeća Skupština zajednica općina Gospića, Rijeke i Splita, kao i dogovori
predsjednika Izvršnih vijeća Skupština ovih zajednica općina.


Osnovni problemi, koji su uvjetovali različitost u pristupu ovome Samoupravnom
sporazumu, su položaj pojedinih općina i Zajednica općina u odnosu
na zastupljenost obveznika SlZ-a i izvore sredstava na osnovi doprinosa,
te potreba održavanja, zaštita unapređenja i podizanja šuma na određenom
području.


U toku rada je posebno izražena težnja delegata iz Zajednica općina
Rijeka, da se samoupravni sporazum o osnivanju Samoupravne interesne
zajednice za unapređenje šuma na kršu koncipira na način da se osnuju Os
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 29     <-- 29 -->        PDF

novne samoupravne interesne zajednice u zajednicama općina, odnosno i u
nekim općinama ili subregijama, koji bi se kasnije udružili u S1Z cijeloga
kraškoga područja.


Osim oštroga protivljenja dijela radne grupe iz Like, ovaj koncept nije
bio podržan niti od ostalih članova radne grupe, jer isti nije u skladu s osnovnim
opredjeljenjima iz Zakona o šumama. Nakon dosta žustrih rasprava
u radnoj grupi i drugim zainteresiranim strukturama u šumarstvu i Izvršnim
vijećima skupština zajednica općina, na posljednjem sastanku predsjednika
Izvršnih vijeća i radne grupe dogovoreno je da se i dalje radi na usaglašavanju
otvorenih pitanja i izradi Nacrta prijedloga samoupravno
g sporazum a na osnovi ovih osnovnih opredjeljenja:


— Treba što prije izraditi tekst sporazuma podlogu za osnivanje Samoupravne
interesne zajednice za unapređenje šuma na kršu kao cjelovitom
području. Radna grupa je dužna da prikupi podatke o mogućim elementima
prihoda i troškova budućeg SlZ-a, na osnovi sagledavanja mogućeg programa,
vodeći računa o jedinstvenim pokazateljima, relevantnim za vrednovanje
programa.
— Na osnovi jedinstvenoga pristupa valorizacije prijedloga programa, potrebno
je predložiti stupanj solidarnosti u zajedničkom odlučivanju o sredstvima,
prioritetu i programiranju radova na razini SlZ-a.
— Predvidjeti mogućnost osnivanja Osnovnih samoupravnih zajednica
u regijama i njihovo djelovanje u okviru cjelovite samoupravne zajednice
za unapređenje šuma na kršu, s mogućnošću samostalnog donošenja programa
i njegovog financiranja u okviru raspoloživih sredstava i na osnovi zajednički
utvrđenih kriterija i normativa.
— Odnos SlZ-a u odnosu na cjelokupno financiranje programa reprodukcije
i zaštite šuma na kraškom području s društvenopolitičkim zajednicama
kao sudionicima Društvenog dogovora treba rješavati jedinstveno i zajednički
na razini cjelovitoga kraškoga područja.
Na osnovi ovih osnovnih opredjeljenja izrađen je Nacrt prijedloga Samoupravnog
sporazuma, koji će uskoro biti predmet usaglašavanja i prihvaćanja
u radnoj grupi i izvršnim vijećima zajednica općina.


Nakon prihvaćanja Nacrta prijedloga sporazuma u ovim organizacijama
i njegovoga verificiranja u skupštinama zajednica općina, pokrenuti će se
inicijativa za prihvaćanje i zaključivanje samoupravnoga sporazuma u osnovnim
organizacijama udruženog rada iz djelatnosti predviđenih Zakonom. Čitav
ovaj posao trebalo bi ubrzati, kako bi se obimni poslovi na osnivanju Samoupravne
interesne zajednice, donošenju programa rada, utvrđivanju stope
doprinosa, usklađivanju programa rada i njegovog valoriziranja sa sudionicima
društvenog dogovora o ukupnom financiranju programa reprodukcije
i zaštite šuma na kraškom području, obavili do konca 1979. godine.


Radi pravovremenog završetka ovih poslova potrebno je utvrditi i detaljno
razraditi čitav program aktivnosti s naznačenim rokovima za svaki
dio zadatka, te ga izvršavati u praksi. Ukoliko bi se pokazalo da se realno
utvrđeni rokovi ne izvršavaju te prijeti opasnost da se ukupni poslovi neće
moći obaviti do konca godine, tada bi na vrijeme trebalo predložiti skupštinama
zajednice općina, da one svojim odlukama reguliraju ova pitanja na
osnovi Zakona.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Osim osnivanja i početka djelovanja Samoupravne interesne zajednice za
unapređenje šuma na kršu, kao što je već i spomenuto, neophodno je radi
uspostavljanja i funkcioniranja ukupnog sistema reprodukcije i zaštite šuma,
donijeti u 1979. godini:


— Društveni dogovor o osiguranju sredstava za financiranje ukupnog programa
biološke reprodukcije i zaštite šuma na području krša, zaključen između
SlZ-a, Organizacija udruženog rada šumarstva s područja krša, Općinskih
skupština i Republike;
— Zakon o osiguranju sredstava za reprodukciju šuma.
Oživotvorenje sistema proširene reprodukcije šuma na kraškom području
na osnovi Ustava, Zakona o udruženom radu i Zakona o šumama osnovni
je preduvjet za pokretanje i oživljavanje akcija i radova na održavanju i unapređenju
postojećih šuma i šumskog zemljišta, njihovoj zaštiti i podizanju
novih šuma.
Realizacijom ovih mjera i akcija razvoj šuma na ovome području postaje
interes širokog kruga zainteresiranih organizacija i organa čime se ostvaruje
širi društveni utjecaj na tekuću i razvojnu politiku u kraškom šumarstvu.
Iz ovoga prikaza stanja na ostvarenju primjene najznačajnijih odredaba
Zakona o šumama u odnosu na unapređenje šuma kraškoga područja, vidljivo
je da predstoji još dosta teškoga i strpljivog rada na usaglašavanju i
prevladavanju suprotnosti različitih interesa pojedinih privrednih i društvenopolitičkih
subjekata.
Postojanje zajedničkoga interesa na ovim pitanjima također je potvrđeno
i prihvaćeno te je realno nadati se da će 1979. godine dati i prve konkretne
rezultate. Prihvaćanjem naznačenih dokumenata, i organiziranjem šumarstva
ovoga područja na novim osnovama realno se otvara perspektiva unapređenja
i razvoja šumarstva u okvirima zajednički prihvaćenih planova i programa.


ymtäää