DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 13     <-- 13 -->        PDF

NA PRAGU DRUGOG STOLJEĆA RADA NA POŠUMLJIVANJU
I MELIORACIJI KRŠA


Mr. Ante TOMAŠEVIĆ, dipl. inž. šum.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šimunska c. 25.


Kada govorimo o kršu Socijalističke Republike Hrvatske, ne možemo
a da ne rečemo nekoliko riječi i o kršu cijele Jugoslavije, jer je to jedna
cjelina. Krš se nalazi na nešto više od 1/5 površine Jugoslavije, odnosno na
566 180 km2 i to na četiri Socijalističke Republike: Slovenije, Hrvatske, Bosne
i Hercegovine te Crne Gore. Krš je dio kraškog područja koje je pretežno
brdsko i planinsko, a planinski masivi uglavnom su usporedni s morskom
obalom. S izuzetkom zapadne Istre te područja sjeverne Dalmacije obronci
brdskih i planinskih vijenaca više ili manje strmo se uzdižu od morske obale,
ali unutar planinskih masiva nalazi se niz kraških polja kao jedan od kraških
fenomena. Ovakova reljefna karakteristika od velikog je značaja za klimatske,
vegetacijske pa i ekonomske odnose kraškog područja.


Pod pojmom kras a obuhvatili smo vapnenačno-dolomitno područje sa
specifičnim morfološkim i hidrološkim karakterizacijama. Glavni pojas vapnenasto-
dolomitnog stijenja proteže se od Soče do Skadarskog jezera, obuhvatajući
sve najviše grebene Dinarskog sistema, te čitavo primorje s otocima.
Sjevero-istočna granica krša prolazi približno linijom: Kranj — Samobor —
Karlovac — Vrangorač — Sanski Most — Banja Luka — Vranduk — Olovo
— Vlasenica — Višegrad — Priboj — Prijepolje — Kolašin — Titograd —
Skadarsko jezero, a jugozapadna granica je Jadransko more.


Moramo napomenuti da u našoj Domovini nalazimo izolirane vapnenasto-
dolomitne stijene sa kraškim karakteristikama i izvan navedene linije prema
unutaršnjosti, npr. dijelovi Samoborske gore, Zagrebačke gore, Papuka, područja
Vrbasa, Rame, Gornje Neretve, okolice Valjeva, u istočnoj Srbiji, u
Makedoniji prema albanskoj granici i drugdje, koja međutim ne predstavljaju
poseban problem.


S gledišta vegetacijsko-geografske razdiobe prilike na kršu su bitno različite.
Naročito je ta razlika izražena na prijelazu mediteranskog (eumediteran
i submediteran) u kontinentalni dio krša. Kontinentalni dio krša karakteriziran
je visokim šumama ali i regresionim stanjima šuma na manjem
dijelu, razmjerno sačuvanim tlom i relativno malom površinom kamenjara.
a mediteranski dio krša karakteriziran je nepreglednim površinama kamenjara,
od kojih se veći dio doima poput kamenih pustinja.


Oaze borovih šuma, te prirodno regenerirane niske šume i šikare u onim
dijelovima krša gdje, nakon donošenja Zakona o zabrani držanja koza
1954. god., nema koza doima se kao osvježenje u odnosu na kamene pustoši
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Tamo gdje su koze ostale — Bukovica, dio općine Sinj i drugdje — vegetacija
je u regresiji, devastirana je, a površine se pretvaraju u kamenjare.


Granica između ova dva područja, područja niskih šuma i degradiranog,
teče bilom planinskih vijenaca, neposredno te manje ili više udaljeno
od mora, približno linijom Postojna — Snježnik — Risnjak — Gornje
Jelenje — Plaše — Vratnik — Alančić — Dabar — Oštarije — Lipov vrh —
Alan — Knin — bilom Dinare — Mosor — Čvrsnica — Prenj — Crvanj —
Volujak — Čolija — Stožac — Jablanov vrh — Bjelasica — Komovi.


Iz ovoga vidimo da smo krš podijelili u području degradiranog Krša i
područje nedegradiranog krša.


Degradirano područje Krša SRH obuhvaća političko-teritorijalno područje
22 općine Dalmacije 2 općina Istre, 6 općina Hrvatskog primorja, općinu
Gračac u Lici te dijelova općina Senj, Crikvenica, Rijeka u Hrv. primorju i
dijelove općina Donji Lapac, Gospić i Titova Korenica u Lici. Ukupna površina
navedenog degradiranog područja u SR Hrvatskoj iznosi približno


1.977.000 ha (19.770 km2) ili 35°/» njezinog teritorija.
Ako uzmemo da na ovom području na šume i šumska zemljišta otpada
približno 910.994 ha iz priložene tabele br. 1. izrađene za područje zajednica
Općina Split, Rijeka i Gospić, vidimo površinu i strukture šuma.


S!. 1. Panoramski snimak primorske strane Velebita u području Karlobaga. Najtamnija
ploha je crnoborova kultura .
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Tab. br. 1.
POVRŠINA I STRUKTURA ŠUMA ZA PODRUČJE ZAJEDNICE OPĆINA: SPLIT,


RIJEKA, GOSPIĆ u ha


Struktura


šume Split P/t Rijeka °/o Gospić % UKUPNO °/ö
Visoke 40.219 7 19.356 13 55.040 31 114.615 12
Niske 181.379 31 46227 30 87.982 49 315.588 35
Šikare 61.332 11 19.116 12 2.381 1 82.829 9
Makije 41.723 7 5.367 3 — 47.090 5
Garigi 6.804 1 557 1 — 7.361 1
Obraslo 331.457 57 90.623 59 145.403 81 567.483 62
Neobraslo 246.747 43 62.199 41 34.565 19 343.511 38
SVEUKUPNO
578.204 100 152.822 100 179.968 100 910.994 100


Iz priložene tabele koju je izradila poslovna Zajednica šumarstva Dalmacije
jasno je vidljiva situacija strukture šuma na području degradiranog
krša SR Hrvatske. Možemo zaključiti da je stanje šumskog fonda i strukture
šuma najslabije na području Dalmacije, potom Istre i Hrv. primorja i na
kraju dijela zajednice Općine Gospić (Općina Gračac, dijelom Općina Donji
Lapac, Gospić i Titova Korenica).


Koristi koje nam daje šuma uopće, a na kršu posebno, su one koje izražavamo
u proizvodnji drvne mase, tzv. »DIREKTNE KORISTI« i tzv. »INDIREKTNE
KORISTI«, koje se odražavaju u općim koristima šume, a koje su
vrlo često neizmjerljivi financijskim pokazateljima. Ako bismo šume na degradiranom
kršu gledali kroz proizvodnju drvne mase i njenoj kvaliteti danas,
tada bi te šume imale malu vrijednost iako ne i beznačajnu. No međutim tzv.
»indirektne« koristi šuma ovdje dolaze u prvi plan i od njih čovjek ima
ogromne koristi. Navest ćemo nekoliko primjera:


Današnje društvo u cjelini razvija se snažno u pravcu industrijalizacije
i motorizacije, tim — da proizvodimo nove velike potrošače kisika i velike
proizvođače novih količina CO2 i drugih štetnih plinova za zdravlje čovjeka.
Razvoj društva sve više koncentrira ljude u velike gradove, gdje vlada posebna
klima, specifična za velike aglomeracije stanovništva i industriju. Istraživanja
su pokazala da u gradovima i industrijskim centrima u jednoj
litri zraka nalazimo i do 500.000 čestica prašine, dima i aerosola tj. 200 do


1.000 puta više nego u šumi. Sve ovo ima za posljedicu da su lijepa i vedra
vremena u gradovima i industrijskim centrima sve rijeđa, a u mnogim našim
gradovima zagađenost zraka već prelazi dozvoljenu granicu. Da bismo
ublažili ovo stanje koje šteti zdravlju čovjeka, moramo što više čuvati postojeći
šumski fond, odnosno uzgajati šume, a naročito na apsolutnim šumskim
tlima kakav je naš krš, jer ćemo tako pomoći čovjeku u njegovoj
borbi za zdravlje i u krajnoj liniji za opstanak uopće.
13
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Moramo naglasiti da proces fotosinteze obavlja isključivo biljni svijet
i da u tom procesu veže CO2. Na svaki gram vezanog CO2 proizvodi 0,73 grama
kisika. Ako uzmemo da na degradiranom kršu borove kulture proizvode
u starosti od oko 60 godina prosječno 5,5 m3/ha bio mase i pod pretpostavkom
da vegetacioni period traje samo 150 dana, jedan hektar borovih kultura
oslobađa 3.752 kg kisika, što je vrlo značajno za zdravlje ljudi. Treba naglasiti
da su jedino biljke putem fotosinteze sposobne da vežu CO2 iz atmosfere.
CO-> u atmosferi godišnje se povećava prosječno za oko 0,2°/o.


Svako stablo, kako kaže KREBS, hvatač je prašine iz zagađenog zraka
i mala tvornica kisika. A. BERNASKI je izračunao da jedno stablo s asimilacionom
površinom od 150 m2 za 100 god. proizvede toliko kisika koliko
je potrebno jednom čovjeku za 20 godina života. Šuma igra važnu ulogu u
pročišćavanju zraka, jer velikom lisnom površinom djeluje kao filtar na
kom se zadržavaju čestice prašine iz zračne struje. Djelovanje lisne prašine
je kontinuirano, budući da oborine speru čestice prašine koje su se
zadržale na listovima. Prema mjerenjima koje je obavio R. MELDAO šume
smreke i običnog bora zadržavaju godišnje 30—35 t čestica prašine a bukove
sastojine i do 68 t/ha.


Š. MEŠTROVIĆ je utvrdio za kulturu alepskog bora u Solinskom bazenu


— Majdan Kosa da 1 m2 zastrte površine zadržava oko 70% ukupne taložne
tvari i da je koncentracija dima u sastojini alepskog bora 50% manja, nego
izvan nje a uz ostale jednake uvjete. Nadalje je utvrdio da na udaljenosti
SI. 2. U prednjem planu dio površine na kojoj se vrši ispaša stoke i koza, a
vi drugom planu očuvana privatna šumica kod sela Rože (Sinj).
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 17     <-- 17 -->        PDF

240 m od izvora zagađenja šuma alepskog bora zadrži prosječno 11 kg prašine
po 1 ha dnevno, odnosno 365 x 11 = 4.015 kg ili 4 t/ha godišnje.


Šuma djeluje na povećanje vlažnosti zraka, koja je u
ljetnim mjesecima na kršu dosta niska, kao i u gradskim aglomeracijama.
Tako Bunuševac, Burger, Dimitrov, Sugarev i dr. smatraju da zelene površine
općenito povećavaju vlažnost zraka za 10—30%.


SI. 3. Stari hrastovi su preostali svjedoci nekadanje hrastove šume kod sela Ugljani
(Sinj). Podstojni grinovi prerašćuju u stabalca nakon što su pošteđeni od
brsta koza.


Šuma utječe na smanjenje buke te na udaljenosti 100 m
izvora, buka se smanjuje za 10—20%, a pogotovo ako je sastojina stepenasto
izgrađena i s većim učešćem četinjača.


Opskrba vodom za piće u mnogome zavisi od šume. Šuma površinsko
otjecanje vode svodi na najmanju mjeru i ima moć filtriianja vode.
Prirodno rahlo šumsko tlo, obraslo šumskim vrstama drveća može zadržati
50—200 l/m2, odnosno 500—2.000 m:,/ha. Prema KASU šumska prostirka zadrži
2—5 ili čak 9 puta više vode od svoje težine. Senjska Draga prije obnove
šuma, kako navodi UGRENOVIĆ, nije imala stalnijih izvora, dok danas imamo
izvore zdrave pitke vode, koji ne presušuju ni za najvećih ljetnih suša.


Šume štite tlo od ispiravanja vodom i odnašanja vjetrom. Stihijski vodeni
tokovi — bujice — čine velike štete društvu, bilo da uništavaju neplodnim
nanosima plodna poljoprivredna tla, zasipaju prirodne i umjetne akumulacije,
te smanjuju kapacitet akumulacije iz godine u godinu, uništavaju pro
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 18     <-- 18 -->        PDF

metnice i izazivaju prekid u prometu itd. itd. Šuma ne može spriječiti eroziju
100%, ali je svodi na najmanju moguću mjeru, pa je i to važan razlog da se
šume čuvaju i tamo gdje ih nema podižu nove.


Šuma povećava poljoprivredne prinose, posebno u aridnim zonama. Važno
je istaknuti da su šumsko-zaštitni pojasevi važan čimbenik u povećanju
prinosa u poljoprivredi. Općenito se može reći da šumski pojasevi poboljšavaju
mikroklimatske uvjete poljoprivrednih površina na taj način što im
povećavaju vlažnost, smanjuju isparavanje, kao i transpiraciju biljaka, pravilno
raspoređuju snijeg, te tako povoljno utiču na prinose. Šumsko-zaštitni pojasevi
ublažuju negativne čimbenike i tako povećavaju povoljne uvjete za
poljoprivrednu proizvodnju. Ukoliko su klimatski i edafski uvjeti teži, utoliko
su poljozaštitni pojasevi potrebniji da bi se povećala proizvodnja.


Tako na primjer za sušnih godina u 19 oblasti SSSR-a polučeni su veći
prinosi, jara pšenica je dala prirod za 150%, ozima pšenica za čak 300%,
raž 200%, ječam 150% i djetelina 150% (lit. 2.).


U vlažnim periodima to povećanje je znatno manje, pa tako iznosi za
jaru pšenicu, ječam i djetelinu 10%, dok je kod ozime pšenice i raži povećanje
za 20%. Sprječava eolsku eroziju. — Za područje krša vjetrobrani pojasevi
ili burobrani pojasevi dolaze u obzir kod melioracija kraških polja!


Za odmor i rekreaciju šume imaju veliku važnost i veliki doprinos u
liječenju čovjeka, šuma blagotvorno djeluje na ublažavanje smetnji cirkula-


Sl. 4. Zabranom paša osiguran je razvoj ove sastojine. Područje sela Maljkovo


(Sinj).
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 19     <-- 19 -->        PDF

čije krvi, u liječenju smetnji dišnih organa, hormonalnog sistema, funkcionalne
smetnje, psihosomatske bolesti, vegetativno-nervnog sistema, osjetljivost
na infektivne bolesti itd. itd. Današnji turistički »bum« ne bismo mogli
ni zamisliti bez onih zelenih oaza borovih kultura diljem našeg primorjaotoka. Te zelene oaze u kamenoj pustinji krša podigli su šumarski stručnjaci
u posljednjih stotinjak godina, usprkos poteškoćama na koje su nailazili.


SI. 5. U bujičnom slivu Vedrine (Sinj) 12-godišnja kultura crnog bora postigla je
visinu i 4 m.


Danas te šumice omogućavaju nam da smo na našem Jadranu razvili značajnu
privrednu granu turizam , od kojeg cijelo naše društvo ima velike
koristi. Zar na našoj obali i na otocima nisu hoteli, moteli i kampovi podignuti
tamo, gdje su borove kulture, borove šume? Ugostiteljsko-turističke
organizacije nisu podigle svoje objekte na golom kamenjaru, iako i na takvim
mjestima more je čisto, a sunca je u izobilju! Naprotiv, tražili su, a i dalje
traže, atraktivne površine pod šumskom vegetacijom, jer je šuma ta bez koje se
ne može zamisliti turizam i rekreacija što je čovjeku neophodno potrebno
za vrijeme njegovog aktivnog odmora. Osim toga turističko-ugostiteljske radne
organizacije koriste postojeće šume na našem kršu čija je turistička renta
227 puta veća od vrijednosti prirasta drvne mase na istoj površini. Drugo je
pitanje koliko turističko-ugostiteljske radne organizacije vraćaju tim našim
šumama u smislu jednostavne, a da ne govorimo u smislu proširene reprodukcije
tih šuma! Možemo odmah konstatirati NIŠTA!
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Što šume znače u opće-narodnoj obrani mislimo da nije potrebno posebno
naglašavati. Zato nam je dovoljno da crpimo iskustva iz naše nedavne
narodnooslobodilačke borbe i biti će nam posve jasna uloga šume u obrani
zemlje od eventualnog napadača.


Sve ove korisne funkcije šume koje smo nabrojali teško bi bilo, bilo
kojoj od njih dati prednost. Možda bismo ipak mogli izdvojiti važnost opće-
narodne odbrane, turizma, ugostiteljstva te rekreaciono-zdravstvenu ulogu
kao najmarkantnije funkcije šume, koje se najdirektnije manifestiraju, a u
nekim slučajevima u stanju smo ih i konkretno vrednovati.


Iz svega navedenog jasno i nedvojbeno proizlazi uloga i važnost šume
u životu čovjeka kao pojedinca, u životu pojedinih krajeva i regija i dakako
u životu nacije, odnosno društva kao cjeline. Zbog toga s punim pravom ne
samo kao šumarski stručnjaci već i kao aktivni članovi našeg društva moramo
se boriti za čuvanje postojeće šumske vegetacije i za brže podizanje šumskih
kultura na apsolutno šumskim tlima kakav je naš krš. Trebamo posebno
naglasiti da ogromne kamene pustoši stoje neiskorištene, na kojim prostranstvima
se rasipa ogromna količina sunčane energije, koju osim biljke
i njenog zelenog lista nitko ne može iskoristiti. Rekli bismo, da nismo toliko
bogati pa da se odričemo usluge zelenog klorofila, te najsavršenije i najjeftinije
tvornice organske tvari. Jedino šumska vegetacija, tj, šuma može najbolje
iskoristiti sunčevu snagu uz postojeću energiju apsolutno šumskih tala,
krša, kojega će šumska vegetacija i drugo raslinje pretvoriti u ugodne krajolike
koji će našem čovjeku, a time i društvu u cjelini olakšati razvoj i
bolju i sigurniju budućnost.


Borove sastojine na kršu od posebnog su značaja kao pionirske šume
koje popravljaju tlo i u bližoj ili daljnjoj budućnosti omogućuju povratak
prirodne vegetacije, kao najstabilnije šumske zajednice. Prema podacima dr.


Z. VAJDE (lit. 3.), gdje govori o izvršenim radovima na pošumljivanju i melioracijama
za period od 1945—1955. godine, a iz kojih podataka se vidi da
je u Hrvatskoj pošumljeno 67.464 ha goleti, dok su meliorativni radovi izvršeni
na 55.814 ha devastiranih šuma. Iz istog rada za područje krša Hrvatske
vidimo da je za tadašnje kotareve: Dubrovnik, Gospić, Makarska, Pula,
Rijeka, Split, Šibenik i Zadar, što odgovara uglavnom šumama i šumskim
zemljištima krša, kako to predviđa sadašnji Zakon o šumama SR Hrvatske,
član 68, izvršeno pošumljivanje na 23.875 ha goleti dok su meliorativni zahvati
obuhvatili 43.236 ha devastiranih šuma. Ovako sistematizirani podaci
poslije 1955. godine nažalost nisu nam poznati. Raspolažemo samo podacima
Šumarije Zadar, koja je u vremenu od 1946—1977. god. pošumila sadnjom
biljaka 881 ha i sjetvom sjemena 443 ha, ili ukupno 1.324 ha. Drugim riječima
Šumarija Zadar je prosječno godišnje pošumljivala sadnjom biljaka 27,53 ha
i sjetvom sjemena 13,84 ha. Računamo li izvršene radove na pošumljivanju
Šumarije Zadar poslije 1955. godine podaci bi izgledali ovako: sadnjom je
pošumljeno 359 ha ili godišnje u prosjeku 16,32 ha, dok za pošumljivanje
sjetvom sjemena ostaju gore navedeni podaci, jer je sjetvom pošumljivanje
obavljeno poslije 1955. godine. Situacija u ostalim Šumarijama Dalmacije
sigurno nije ništa bolja, mislimo da je u mnogima i daleko lošija, posebno
na području Dalmacije, kao i drugih dijelova krša u vrlo teškom materijalnom
položaju, tako da se postavlja pitanje njihovog opstanka u sadašnjim
18
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 21     <-- 21 -->        PDF

prilikama. Što znači za napredak i čuvanje šuma na kršu, nije potrebno
posebno naglašavati. ´ F


0 izvršenim radovima na pošumljavanju krša, broju šumskih požara i
opozaremh površina, raspolažemo s podacima koje je pribavila Poslovna


ZTid™Ca


f^stv a Dalmacije, a iz kojih podataka vidimo da je za period
od 1972-1977. godine na području krša Hrvatske pošumljeno sadnjom bi


SJetV°m Sjemena h526 ha odnosno ukuPno


9?S l ,v l´ Je Pošumljeno


2.588 ha. (Zajednice općina: Split, Rijeka i Gospić). U istom razdoblju na
tom području zabilježeno je čak 1.125 požara, a uništena površina od požara
velika je 19.408 ha. To znači da smo na kršu Hrvatske za proteklih pet godina
umjetno pošumih 7,36 puta MANJE od onog što nam je požar uništio Ne
treba zaboraviti da se šume alepskog bora, nakon požara i same obnavljaju
ako je površina nepristupačna stoci, a sastojina je sposobna, zrela, za fruktitikaciju.
SI. 6. Mehanizirano bušenje jama u području Kučina kod Splita.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Privredna komora za Dalmaciju dala je 1975. godine iscrpnu Informaciju


o problemima šumarstva kraškog područja SRH s prijedlogom njihova rješenja,
koja je objavljena u Šumarskom listu br. 7—10/1975. U toj informaciji
(str. 239) rečeno je: »Samo u zadnjih pet godina je prema podacima
Republičkog šumskog inspektorata u priobalnom području požarima zahvaćeno
22.713 ha šumskih površina. To znači da je u tom periodu gorilo prosječno
godišnje 4.500 ha, dok se u istom tom periodu pošumljivalo godišnje
oko 500 ha«.
Dio izgorjelih površina prirodno se obnovi a posebno u koliko postoji mogućnost
naleta borovog sjemena, no ipak najveći dio garišta pretvara se u
kamenjare.


Šumarstvo krša u organizacionom smislu postaje sve nesređeni je, a institucije
nadgradnje osnovane radi unapređenja šumarstva na kršu postepeno
su umirale i konačno prestale s radom. Tako je ukinuta Srednja šumarska
škola za krš, Sekcija za uređivanje šuma, te Institut za pošumljivanje i melioraciju
krša. Danas za područje krša nemamo gdje, kada bi i htjeli, izobražavati
stručne kadrove, jer ono što je bilo dobro zamišljeno i što je nekoliko
godina dobro radilo jednostavno smo ukinuli. Postavlja se pitanje, da
li su sutra u boljim materijalnim uvjetima šumarstva na kršu takove institucije
nadgradnje potrebne? Sigurno da jesu i o tom pitanju treba ozbiljno
razmišljati!


Moramo kazati da problem obnove šuma na kršu nije novijeg datuma.
Kako je šuma uzmicala pred čovjekom, koji je šumu nerazumno sjekao,
krčio i palio, da bi zadovoljio svoje trenutačne potrebe, to su mu više dolazile
do izražaja sve negativnosti i posljedice koje su se javile nestankom šume.
Tadašnje vlasti u prvom redu radi vlastitih interesa, poduzimaju neke mjere
da se sačuva postojeći šumski fond, a i da se podignu nove šume. Takve
stavove vlasti susrećemo u Statutima naših primorskih gradova. Međutim
i Venecija pokušava u tom smislu nešto uraditi. Tako 1756. god. dolazi do
poznatog GRIMANIJEVOG Zakona koji predviđa da se šuma sadi u ograđenom
prostoru.


Francuska okupacija naših krajeva (početkom 19. stoljeća) također uviđa
potrebu čuvanja šuma, odnosno podizanja naših šuma. Tako V1CKO DANDOLO
naređuje osnivanje »Svetih Gajeva«, a u Ninu osniva rasadnik za
proizvodnju sadnica, kako za potrebe poljoprivrede, tako i za potrebe šumarstva.


Prvi organiziraniji pokušaji da se pošumljava na kršu, datiraju iz godine1843, kada je u okolici Trsta VRŠENO pošumljivanje kraških goleti. U tu
svrhu izdvojene su površine od 2—4 ha, koje su ograđene suhozidovima. Općina
grada Trsta financira ove radove iako radovi nisu imali uspjeha. Zasađeni
crni bor, obični bor, kesten i bagrem nisu ostali na životu. Pa ipak i
godine 1857. ponovo se vrše pošumljivanja kod Bazovice i ponovo nema
uspjeha. Općina grada Trsta ne odustaje od pošumljivanja i godine 1859.
povjerava pošumljivanje Josipu KOLLERU, koji postiže pozitivne rezultate
i od tada se širi pošumljivanje krša i u krajeve Hrvatske. Do osnivanja najznačajnije
ustanove NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJIVANJE KRASA u Senju


7. svibnja 1878. godine, o čemu govori kolega Ivančević Vice i od tada
je započelo organizirano pošumljivanje krša. Od tada pa do današnjih dana


ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 23     <-- 23 -->        PDF

radovi na pošumljivanju krša vršeni su s različitim intenzitetom i uspehom


U proteklih sto godina pošumljivanje krša mogli bismo podijeliti u tri perioda
i to: od 1878. do 1918. u kom periodu za početak radova možemo reći
da je dosta rađeno, no uspjeh nije bio osobit. Veoma dobar uspjeh u pošumljivanju
smatrao se ako nam je ostalo na životu 30—35% za-ađenih biljaka.


SI. 7. U tuljcima uzgoje sadnice omogućuju sadnju na terenu bez obzira na vremenske
prilike, a osiguravaju potpuni uspjeh.


Drugi period možemo smatrati između dva Svjetska rata, kada je uspjeh
u pošumljivanju bio nešto bolji i kretao se između 45—50%, što se je
smatralo izvrsnim rezultatom.


Treći period nastupa iza drugog Svjetskog rata, kada smo u prvih deset
godina radili intenzivno na pionirskom zadatku pošumljivanja krša,
1945—1955. godine, a od 1955. godine intenzitet radova naglo jenjava i šumarstvo
krša pomalo ali sigurno propada. Baš u ovom razdoblju tehnika i tehnologija
pošumljivanja krša toliko je napredovala da su nam uspjesi gotovo
stopostotni. Danas je šumarska operativa sposobna obaviti pošumljivanja
a da neće biti potrebno vraćati se na iste površine radi eventualnog popunjavanja.
I danas kada možemo sigurno i uspješno pošumljivati, na tom poslu
NAJMANJE RADIMO U POSLJEDNJIH 100 GODINA!


^ Uzmemo li da nam neobrasle površine zauzimaju 343.511 ha, a da smo
pošumili 23.875 ha, tj. da su radovi izvršeni sa 6,95% do danas. Šikare, makije
niske šume i garizi zapremaju 452.868 ha a meliorirano je 43.236 ha ili 9 55%´
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Tempo pošumljivanja goleti krša i meliorativni zahvati kakove smo imali
odmah u poslijeratnom periodu (1945—1955), kada smo za 10 godina pošumili
oko 24.000 ha goleti i meliorirali niskih šuma, šikara, makija i gariga oko


43.000 ha. Da smo tim tempom nastavili danas bi imali oko 80.000 ha borovih
kultura, te privođenjem devastiranih šuma u vrednije gospodarske oblike
(niske šume, šikare, makije, garizi) imali bismo još i bolje rezultate jer bi
danas raspolagali sa oko 140.000 ha melioriranih šuma.
Tempo u obnovi šuma na kršu za posljednje 32 godine, ako bi i dalje
bio takav bilo bi nam potrebno 450—500 godina da goleti privedemo šumskoj
kulturi, a za devastirane sastojine da ih privedemo u vrednije gospodarske
oblike trebalo bi nam 300—350 godina, pod pretpostavkom da nam ništa
od tih radova ne strada od biotskih i abiotskih čimbenika.


Da smo nastavili dinamikom pošumljivanja goleti krša i melioracijom
devastiranih šuma kakvu smo imali za prvih 10 godina nakon oslobođenja
(1945—1955.) naše goleti bi pošumili za 150—200 godina, dok bi devastirane
sastojine meliorirali za 100—150 godina.


Što se tiče šumarske organizacije na kršu moramo kazati da Zakon o
šumama SRH regulira gospodarenje šumama i šumskim zemljištima i kada
bi se realizirao u praksi, sigurno je da bi šumarstvo na kršu imalo svjetliju
perspektivu. Mada je Zakon donesen 1977. godine još uvijek mnogo toga
zapinje da bi njegove odredbe bile primjenjene, a u općem interesu društva.
Zakon načelno rješava šumarsku problematiku krša, no ovdje moramo istaknuti
da je u našoj prošlosti bilo dosta dobrih Zakona, ali koji su ostali
neprimjenjeni u životu, pa od toga što su bili dobri društvo nije imalo koristi.
I ovaj najnoviji Zakon kojeg smo donijeli prošle godine ostati će mrtvo
slovo na papiru u koliko se svi skupa više ne angažiramo u njegovoj primjeni.
Rekli bismo da ovdje najveća odgovornost pada na društveno-političke strukture
u općinama i zajednicama općina na kršu SRH, pa bi u tom pravcu morali
djelovati. Koliko je nama poznato, Zakon se ne može tako lako realizirati
u praksi i to zbog toga jer postoje svjesni ili nesvjesni otpori baš u
društveno-političkim strukturama općina, a rekli bismo i u nedefiniranoj materijalnoj
pomoći koju SRH misli izdvajati za šumarstvo na kršu.


Socijalistička Republika BiH riješila je pitanje radova na pošumljivanju
i melioracijama krša, te u tim radovima učestvuje sa 50% sredstava, pod uvjetom
da općine i zainteresirane radne organizacije osiguraju drugih 50%
sredstava, društvenim dogovorima i samoupravnim sporazumima. Na taj način
degradirano područje krša SR BiH ima osiguranu materijalnu bazu za
pošumljivanje goletii melioracije devastiranih šuma. (50% Republika, 20%
OOUR, 30% Općina i drugi sudionici — vojska, gorani, škole i dr.)


U Socijalističkoj Republici Srbiji za podsticanje pošumljivanja goleti i
melioraciju devastiranih šuma za period 1976—1980. godina Republika izdvaja
oko 380,000.000,00 din. Plan pošumljivanja goleti predviđa, da se u tom
periodu pošumi oko 22.000 ha te da se rekonstruira 18.000 ha devastiranih
šuma. Sredstva se daju nepovratno šumarskim radnim organizacijama putem
SlZ-a za šumarstvo SR Srbije. Sredstva se daju samo za pošumljivanje društvenih
zemljišta. Nadalje u SR Srbiji donijet je Zakon o izdvajanju i korištenju
sredstava kao i pravilnik o načinu konkuriranja i izradi programa za
dobivanje sredstava. Radne organizacije konkuriraju za sredstva kod repub
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 25     <-- 25 -->        PDF

ličkog SIZ-a za šumarstvo uz prezentiranje programa pošumljivanja i melioracija
devastiranih šuma na goletima SR Srbije, na temelju kojih programa
posebna komisija pri republičkom SIZ-u odobrava sredstva. 80% se isplaćuje
nakon podnošenja privremene situacije izvršenih radova. Preuzimanje
radova vrši stručna komisija u kojoj je po pravilu jedan predstavnik republičkog
Inspektorata za šumarstvo, ali nije obavezno. Ostalih 20% sredstava
isplaćuje se nakon izvršene kolaudacije radova, a kolaudacija se obavlja u
jesen nakon prestanka vegetacije tj. godinu dana po izvršenim radovima.
Uspješnim radovima smatra se ako je uspjeh na pošumljivanju 85% i više.
U protivnom, konačna isplata vrši se nakon što se izvrši naknadno popunjavanje
neuspjelih pošumljivanja.


Zakon o šumama SR Slovenije propisao je konstituiranje samoupravne
interesne zajednice šumarstva putem koje se financira radove na kršu i ra-


SI. 8. Pokrivanje površine sadnog mjesta krupnijim ili sitnijim kamenjem, pir
ješkom ili drugim materijalom osiguravaju posađenoj sadnici dovoljno vlage i
u sušnom ljetu.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 26     <-- 26 -->        PDF

dove proširene reprodukcije u svim šumsko-privrednim područjima. Sred


stva se formiraju iz posebnog dijela dohotka koji nastaje u onim područjima


koja imaju nadprosječne prirodne i druge uvjete privređivanja (renta), do


prinosa od nabavne cijene šumskih sortimenata i učešća Republike.


U Crnoj Gori priprema se donošenje Zakona za područje krša isto kao


i u SRH.


Iz ovoga se dade zaključiti da su naše Socijalističke Republike: BiH,


Slovenija i Srbija praktički riješile materijalnu stranu pošumljivanja krša


i goleti. SRH je na najboljem putu da i ona riješi pitanje financiranja ob


nove šuma na kršu, a na nama je da maksimalno iskoristimo sve ono što


nam pruža novi Zakon o šumama.


Na završetku slobodan sam predložiti nekoliko


zaključaka.
To su:


1. Potrebno je što prije provesti u djelo odredbe Zakona o šumama,
koje se odnose na krš, posebno osnovati SAMOUPRAVNU INTERESNU ZAJEDNICU
ZA KRŠ i tako osigurati nužna financijska sredstva za pošumljivanje
i melioraciju krša. Osnivanje osnovnih samoupravnih interesnih zajednica
i to za pojedine zajednice općina (Rijeka, Gospić, Split) treba posebno razmotriti.
2. Drugi važan zadatak je izrada dugoročnog plana, za razdoblje do 2000-
te godine, pošumljivanja i melioracija krša kako po zajednicama općina tako
i po osnovnim organizacijama udruženog rada u šumarstvu.
3. Ostvariti industrijsku rasadničku proizvodnju i za potrebe cijelog
krša koja je jeftinija od klasične proizvodnje. Time bi se ujedno i smanjili
jedinični troškovi pošumljivanja.
4. Zadržati zabranu držanja koza u slobodnoj ispaši, jer je u protivnom
šumska melioracija krša iluzija.
5. Osigurati, privući, potrebne stručne šumarske kadrove za rad u Kraškom
području kao značajnog preduvjeta za napredak šumarstva na tom području.
Ponovo osigurati i specijalizirane kadrove za radove u kraškom šumarstvu.
LITERATURA


1. ... Krš Jugoslavitje, 5 knjiga, Split, 1957.
2. ... Utvrđivanje i društveno vrednovanje opštekorisnih funkcija šume, Beograd,
1971.
3. Vajda, Z.: Deset godina pošumljavanja i melioracija u NR Hrvatskoj, Šum.
list, 1955, br. 11—12.
4. Vr dol jak, Ž.: Bolji dani za šume na kršu, Šum. list, 1977, br. 8—9.
5. ... Informacija o problemima šumarstva Kraškog područja SRH s prijedlogom
njihova rješenja, Šum. ldst, 1975, br. 7—10.
6. Horvat , A.: Melioracije degradiranih šumskih terena, skripta, Zagreb, 1965.
7. Meštrović , Š.: Značaj šumskih kultura u primorskom području krša, Šum.
list, 1977, br. 8—9.
8. Pintarić , K.: Utjecaj šume na zdravlje čovjeka, Šum. list, 1977, br. 8—9.