DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 129     <-- 129 -->        PDF

ZAPISNIK


8. sjednice U. O. Saveza, koja je održ
nim prostorijama Šumarskog doma,
Prisutni:


Ing. N. Antonović (Bjelovar), ing. D.
Böhm, ing. S. Galović, ing. S. Horvatinović,
ing. F. Knebl, Mr. Đ. Kovačić, Mr. S.


S. Matić, ing. I. Milinović, lehn. I. Petričević,
ing. O. Piškorić, dr. Z. Potočić, dr.
B. Prpić, ing. S. Vanjković, ing. V. Živković
i ing. R. Antoljak.
Ispričani:


dr. N. Komlenović, ing. T. Krnjak i ing.


E. Kalaj džić.
Dnevni red sjednice


1.
Otvorenje sjednice
2.
Izvještaj tajnika, blagajnika i urednika
S. L.
3.
Proslava 100 g. »Kluba inžinirah i arhitektah
« (današnji Savez IT-Hrvatske)
4.
Društveni plenum i proslava osnivanja
i rada Nadzorništva za pošumljenje
primorskog krasa u Senju
5.
Problematika Šumarskog doma
6.
Razno
Ad 1
Sjednicu je otvorio predsjednik dr. B.
P r p i ć i u kraćem izlaganju iznio važnija
društvena i stručna zbivanja u proteklom
vremenu.
Naš Savez bio je domaćin IV sjednice
Predsjedništva Saveza IT šumarstva i ind.
prerade drva Jugoslavije.
Osnovano je Društvo IT šumarstva i
drv. ind. u Delnicama (19. VI. 1978). Uz
učešće od preko 120 šumara i drvara Gorskog
kotara za predsjednika društva je
izabran ing. D. Moćan , za tajnika ing. A.
F r k o v i ć. Savez želi plodan rad novoosnovanog
DIT-a, snažne društvene organizacije
od preko 400 ITSDI!


Uočena je neobično snažna aktivnost
dnevne štampe Hrvatske i davanje publiciteta
problematici šumarstva, kem. preradi
drva (Savacel), povezivanju proizvođača
drva, mjerama za unapređenje stočarstva
i problemu koza i dr.


Predsjednik je iznio podatke o umrlim
šumarima u vremenu VI.-XI. mj. o. g.:
ing. R. Sušanj (Rijeka), zatim Nikola


»na 10.X. 1978. g. u 18 s. u društveMažuranićev
trg 11.


Marjanović (Zagreb), ing. VI. Štetić (Zagreb)
i ing. P. Milić (SI. Požega). — Neka
im je hvala i slava!


Uvodnom izlaganju dr. B. Prpića priključili
su se i n g. S. G a 1 o v i ć (problematika
»Savacela«, utvrđivanje šumskogospodarskih
područja, realizaciji Zakona


o šumama, Drvenjači-Fužine, financijskim
obvezama u vezi snimanja filma o šumama
i šumarstva Jugoslavije i dr.). Ing.
S. Horvatinović govorio je o putu
šumara Jugoslavije na VIII. svjetski kongres
šumarstva u Đakarti, prijedlogu zakona
u unapređenju stočarstva i kozarstvu.
U daljnoj raspravi o problemu
držanja koza ing. F. Knebl, ing. D.
Böhm, mr. S. Matić i dr. iznijeli su niz
prijedloga, argumenata i akcija (angažirati
RTV, Republički savjet za zaštitu prirode,
Ekološko društvo, Jugoslavenski savjet za
zaštitu i unapređenje čovjekove okoline i
dr.).
Ad 2


Tajništvo Saveza primilo je zaključke
IV sjednice Predsjedništva SITŠID-Jugoslavije,
Pravilnik o izboru počasnih i zaslužnih
članova, Pravilnik o kadrovskoj
politici i kriterijima, Programa rada SITŠID-
Jugoslavije za 1978. g., suradnji s društveno-
političkim organizacijama i dr.


Predstavnik Saveza u radnoj grupi za
utvrđivanje znanstvenih disciplina pri
Savjetu za znanstveni rad SRH određen
je dr. B. Prpić.


Mr S. Matić , drugi tajnik Saveza, potpisao
je Društveni dogovor o osnovama
zajedničkog djelovanja na očuvanju, uređivanju
i organiziranom korištenju Medvednice
i sudjelovao u radu skupštine.


Ing. R. Š t r a s e r, predsjednik DIT-Zagreb,
određen je za delegata na skupštini
»Stablo mladosti« — Zagreb.


DIT šumarstva i drv. ind. SI. Požega
održao je godišnju skupštinu na kojoj je
izabrana nova uprava: ing. M. Mateš ić
predsjednik, ing. H. Andrić, tajnik, itehn.


A. T o t a r, blagajnik. Savez im želi još us


ŠUMARSKI LIST 1-3/1979 str. 130     <-- 130 -->        PDF

pješniji rad na okupljanju šumara i drvara
ovoga područja!


Određuje se blagajnički maksimum za
držanje gotovine u blagajni Saveza u iznosu
od 5.000 din.


Tehn. urednik ing. O. Piškorić obavijestio
je prisutne na sjednici o problematici
oko izlaženja daljnjih brojeva
Šumarskog lista, stanju pristiglih rukopisa,
sadržaju brojeva 8-10 i 11-12/78.


Ad 3
Povodom proslave SIT-Hrvatske i VIII
redovne skupštine, koja će se održati u
Zagrebu od 16.-18. XI. o. g., naš je Savez
odredio brojnu delegaciju od 20 članova.
Također je odredio komisij u (Fašaić,
Peternel, Potočić, Štraser i Vanjković) kojaće
sastaviti prijedlog za proglašenje
šumara-drvara počasnim odnosno
zaslužindm članovima
SIT-Hrvatske (5 počasnih članova + 10
zaslužnih). Na znanstvenom skupu ove
proslave dr. B. Prpi ć održat će referat
pod naslovom: Suvremena tehnička civilizacija
i prirodno bogatstvo naših šuma.
Savez će s nekoliko prigodnih eksponata
iz područja šumarstva sudjelovati i na
prigodnoj izložbi.


Ađ 4
Odlučeno je da se 23. i 24. XI o. g. održi
u Senju Društveni plenum i proslava 100.


godišnjice rada Nadzorništva za pošumljen
je primorskog krasa.


Ad 5


Institut za zemlje u razvoju i Institut
za drvo u Zagrebu podnijeli su prijedlog
Ustavnom sudu SRH o pokretanju postupka
ocjene ustavnosti Zakona o vraćanju
dijela zgrade »Šumarski dom« Savezu IT
šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
kao korisnici poslovnog prostora u zgradi.
Ovaj je postupak u toku i Ustavni sud
prikuplja potrebnu dokumentaciju i podatke!


Istovremeno, 6. VI. o. g., Institut za
zemlje u razvoju započeo je s adaptacijom
i izgradnjom prostorija u III katu zgrade
(zapadni dio).


Ad 6


Dr. S. Frančišković (Rijeka) poklonio
je za saveznu stručnu knjižnicu: knjigu
»Šumsko gospodarstvo čabarskog feuda
koncem 18. stoljeća-Zagreb 1978« (izdanje:
JAZU), i Arhivsku građu: Afera Thurn-
Taxis.-Hvala!


Predsjednik: dr. B. Prpić v. r.


Tajnik: dr. N. Komlenović v. r.


Zapisničar: Ing. R. Antoljak v. r.


IIIISBBBIEIIEIIH


PRETPLATNA CIJENA ŠUMARSKOG LISTA U 1979. GODINI


1. Radne organizacije 800.— dinara
2. Pojedinci 150.— dinara
3. Studenti, đaci i umirovljenici 50.— dinara
4. Za inozemstvo 1.000.— dinara
IHB1I IESEEII