DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 92     <-- 92 -->        PDF

SAJAM ŠUMSKE OPREME »ELMIA LOGGING 77«
U JÖNKÖPING-u U ŠVEDSKOJ


1. UVOD
U zemljama s razvijenim šumarstvom postoji veoma uska suradnja između
institucija za istraživanje, proizvođača i korisnika opreme. Ta povezanost se manifestira
na cijelom putu od ideje, preko projektiranja, izrade i proučavanja prototipa
nekog stroja — sve do njegova šireg uvođenja u praksu.


Osim toga institucije za istraživanja izdaju mnoštvo pisanih materijala. Oni
obrađuju stručne probleme, koji su šumarskim stručnjacima u praksi dobar oslonac
i vodič pri projektiranju i primjeni nove tehnologije ili pri uvođenju nove
opreme.


Demonstracije i sajmovi samo dopunjuju ta saznanja. Njihova prvenstvena
namjena je osiguravanje kontakata između proizvođača opreme i potrošača.


U Evropi se održava više specijaliziranih sajmova iz oblasti šumarstva. Među
najpoznatije spadaju sajmovi šumske opreme u Miinchenu, Klagenfurtu, Jönköpingu,
itd. Na većini tih sajmova izložena oprema odgovara tehnologiji i uvjetima
rada zemlje u kojoj se sajam održava. To znači da se u većini slučajeva izlaže
oprema namijenjena domaćim kupcima. Zbog toga navedena tri sajma ne izlažu
veliki broj istih strojeva. Najviše raznovrsnosti u tom pogledu vidi se na sajmu
u Jönköpingu, gdje se prikazuje tehnologija iskorišćivanja četinjača u nizini i
prigorju. Ostala dva sajma više obrađuju iskorišćivanje šuma na brdskim terenima.


2. NEKOLIKO ČINJENICA O ŠVEDSKOJ
2.1 Osnovne informacije
Švedska ima oko 8 milijuna stanovnika.* U šumarstvu radi oko 1%, a u drvnoj
industriji 2—3% stanovnika Švedske.


Ukupna površina Švedske je 450.000 km2. Na skicama 1 i 2 prikazali smo podjelu
ukupne površine Švedske, kao i značaj koji ta zemlja ima u svjetskim razmjerima.


Osnovne podatke o strukturi etata, strukturi vlasništva, učešću posjeda, itd.
prikazali smo na grafikonima 3—7.


2.2 Stanje i razvoj tehnologije iskorišćivanja šuma
Nagli porast nadnica posljednjih nekoliko desetaka godina, uvjetovao je mehaniziranje
radova.


Već 40-tih godina počelo je privlačenje drva poljoprivrednim traktorima. U
50-tim godinama uvode se jednoručne motorne pile. Specijalizirani šumski traktori
za privlačenje drva pojavljuju se 60-tih godina. Danas se više od 80% drvne mase
privlači specijaliziranim šumskim traktorima i to uglavnom ekipažama (forvarder).


Na grafikonu 8 prikazali smo stanje i trendove razvoja mehanizacije u šumarstvu
Švedske od 1930. do 1980. godine. Na grafikonu 9 prikazali smo brojno stanje
šumskih strojeva koji su bili u radu 1975. godine i onih koji se predviđaju uvesti
u rad do 1980. godine.


* Podaci uzeti iz publikacije Logging in Sweden.
378
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 93     <-- 93 -->        PDF

GRAFIKON 1
RAZDIOBA TLA U ŠVEDSKOJ


POLJ. TLA


JEZERA


ŠUMSKA
TLA


OSTALA
TLA


GRAFIKON 2
UDIO ŠVEDSKE U SVJETSKOM
ŠUMARSTVU


UKUPNA POVRŠINA
ŠUMSKA TLA
STANOVNIŠTVO
PROIZVODNJA: - GRAĐE


- CELULOZE
IZVOZ :
- PLOČE , PAPIR
GRAĐE
1 1
- CELULOZE
- PLOČE , PAPIR
10 15 20 25 %


GRAFIKON 3
STRUKTURA DRVNE ZALIHE
PO VRSTAMA DRVEĆA


50
50
40


30
20
10


7o BOR ´SMREKA TVRDO DRVO


1—1 1——
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 94     <-- 94 -->        PDF

GRAFIKON U


GRAFIKON 5


GRAFIKON 6


GRAFIKON 7


70
60
50
UO


30
20
10


%


60


50
40
30
20
10


°/o


60
50
40
30
20
10


7.
60
50
40
30
20
10


7o


STRUKTURA SJEČIVE MASE
PO VRSTAMA SJEČAPROREDE ČISTA SJEC A


STRUKTURA ETAP/ \ PO
DEBUINSKIM RAZR EDIMA


-


L


15 15-25 25 ppfcm)


STRUKTURA SJEČIVE MASE
PO DRVNIM SORTAMA


1 ´

TRUPCI CELULOZA OSTALO


STRUKTURA VLASNIŠTVA
ŠUMSKOG POSJEDA


I i


FARMERI PODUZEĆA DRZ.VLAS OSTALO
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 95     <-- 95 -->        PDF

GRAFIKON 8
KORIŠTENJE MOTORNIH PILA
OBARANJE STROJEVIMA
MEHANIZIRANO KRESANJE
MEHANIZIRANO PREREZIVANJE
PRIVLAČENJE KONJIMA
PRIVLAČENJE POLJ. TRAKTORIMA
PRIVLAČENJE SPECIJALIZIRANIM
ŠUMSKIM TRAKTORIMA
MEHANIZIRANO KORANJE NA CESTI
MEHANIZIRANO KORANJE NA PILANI
PRIJEVOZ MASE RIJEKAMA
PRIJEVOZPRIJEVOZ
KAMIONIMA
ŽELJEZNICOM
MEHANIZIRANJE UZGOJNIH RADOVA
1930 1940 19S0 1960 1970 1980
GRAFIKON 9 f975
1980 m
STROJ ZA OBARANJE
OBARAČ KRESAČ
OBARAČ KRESAČ KROJAČ
OBARAČ SKIDDER
KRESAČ
KRESAČ KROJAČ
EKIPAŽA
SKIDDER
SKIDDER SA KLIJEŠTIMA


100 300 500 700 3100 3300


K6M. 2990


200 400 600 3000 3200 3400


Grafikon 8. Trendovi razvoja mehanizacije šumskih radova u Švedskoj
1930—1980. godine
Grafikon 9. Brojno stanje šumskih strojeva u radu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 96     <-- 96 -->        PDF

U iskorišćivanju šuma prevladava sortimentna metoda, koja se koristi u
približno 95% slučajeva. Radna operacija kresanje grana predstavljala je veliki
problem u švedskim uvjetima, zbog velikog broja grana na stablu. Stoga je kresanje
grana najprije mehanizirano.


Danas se već i obaranje stabala sve više obavlja strojevima za obaranje (feller).
Upotreba motornih pila se napušta. Teško je tvrditi, da je uvođenje strojeva za
obaranje rezultat ekonomske nužnosti. Prije bi se moglo reći, da je nedostatak
radne snage osnovni razlog uvođenja teških strojeva za obaranje stabala. Način
iskorišćivanja šuma koji se najčešće primjenjuje u Švedskoj, mogao bi se ukratko


prikazati ovako:
Radna operacija Vrsta stroja
Obaranje stabla motorna pila ili stroj za obaranje
Kresanje
PrepiljivanjeSabiranje i slaganje
processor
Privlačenje sortimenata iz sječine do ceste forvarder


Uobičajena dužina izrađenih trupaca iznosi 4 i 5 m, a celuloznog drva 3 m.
Te dužine drvnih sortimenata utvrđuje processor automatski. Osim toga, processor
slaže celulozno drvo, kako bi se olakšao kasniji utovar tog drva u ekipaže.


2.3 Istraživanje i razvoj iskorišćivanja šuma
Švedska je zemlja bogata šumama. Njezino drvo je nekad korišteno kao gorivo
u domaćinstvu i u topionicama čelika. Proizvodi iskorišćivanja šuma omogućili
su razvoj ostalih grana privrede. Još 30-tih godina ovog stoljeća oko 80%
površina šuma obnavljano je prirodnim putem. Danas je šumsko bogatstvo baza
veoma razvijene industrije za mehaničku i kemijsku preradu drva. Obnova šuma
vrši se umjetnim putem, sadnjom sadnica.


Takav brzi razvoj i napredak u korištenju drvne sirovine, rezultat je istraživanja,
kome se posvećuje velika pažnja.
Prva ozbiljnija istraživanja u cilju poboljšanja tehnike i tehnologije iskorišćivanja
šuma, počela su 1938. godine.
Danas postoji više istraživačkih jezgri koncentriranih u većim šumskim organizacijama.
Znatan istraživački rad obuhvaćen je u Visokoj šumarskoj školi.


Vjerojatno najveći praktični rezultati ostvaruju se u trokutu:


— Skogsarbeten (Institut za istraživanje iskorišćivanja šuma)
— Proizvođači šumske opreme
— Korisnici šumarske opreme
Pri tom postoje jasna razgraničenja poslova. Nastoji se da se istraživanja obavljaju
funkcionalno, a ne radi prestiža. Od razvoja ideje, pa do serijske izrade i
primjene nekog stroja, postoji jasno razgraničenje odgovornosti između Skogsarbetena,
proizvođači šumske opreme i korisnika te opreme.


Osim navedenog, ne treba potcijeniti široku osnovicu malih šumovlasnika
praktičara, koji svojom sposobnošću za poboljšanje tehnike i tehnologije sudjeluju
u njihovu razvoju. Njihova djelatnost dolazi do posebnog izražaja u poboljšanju
postojećih, i konstrukciji novih rješenja kod tzv. »male« (farmerske) opreme.


3. SAJAM U JÖNKÖPINGU
Sajam se održava svake druge godine u Jönköpingu (Južna Švedska), pod nazivom
ELMIA LOGGING. Na tom tradicionalnom sajmu može se ocijeniti sadašnje
stanje i razvojni put tehnologije i opreme u šumarstvu Švedske.
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Kratka usporedba protekla tri sajma bila bi:


— »Elmia 73« pokazala je da sortimentna metoda prevladava u iskorišćivanju
šuma u Švedskoj. Zbog toga je i najvažnija oprema na privlačenju bila ekipaža
(forvarder).
— »Elmia 75« potvrdila je orijentaciju na metode iz 1973. godine. Tada je
već bio uočljiv razvoj strojeva za obaranje, kresanje, trupljenje, sabiranje i slaganje
te privlačenje (feller processor forvarder).
— Osim toga razvijaju se strojevi za iverenje, što će pridonijeti poboljšanja
iskorišćivanja drvne mase.
— »Elmia Logging 77« prikazala je nove strojeve za vađenje panjeva te adaptirane
ekipaže (forvarder) i kamione. Oni čine tehnološku cjelinu za privlačenje
drva do ceste i odvoz panjevine do tvornice za preradu. Time je učinjen daljnji
važni korak potpunijem iskorišćivanju cijelog stabla. Vađenje panjeva nije uzgojna
radnja. Ono pada u iskorišćivanje šuma. To znači, da ono ima puno ekonomsko
opravdanje.
Osim toga, proizvođači hidrauličnih dizalica pokazali su dva nova rješenja.
Jedno rješenje je konstrukcija dizalica velike nosivosti (11 i 13 tona/metara). Takve
se dizalice ugrađuju na posebne kamione nosače. Zadaća tih dizalica je utovar
velikih kamiona. Ideja nije nova, jer posebnih hidrauličnih dizalica, ali manjeg
kapaciteta, ima dosta u šumarstvu.


Novost je u tome, da velika dizalica, u optimalnim uvjetima većih stovarišta,
znatno smanjuje vrijeme utovara pa može ugroziti već uvedenu i priznatu koncepciju
»svako vozilo — svoju dizalicu.« Drugu novinu predstavlja produženje ruke
dizalice na 10 i 15 metara, kod već poznatih dizalica od 6 i 7 tona/metara.


Takva dizalica se ugrađuje na zglobnu ekipažu (forvarder), a koristi se za privlačenje
u proredama. Ekipaža se kreće po vlaki. Pri tom izvlači ručno složene
složajeve celuloznog drva iz sječine pomoću duge dizalice. Time se smanjuju troškovi
privlačenja, jer otpada primjena drugog sredstva za izvlačenje do vlake, a
radnici koji rade na sječi rade racionalnije.


— »Elmia Logging 77« održana je od 6—8. V 1977. godine u šumama nedaleko
mjesta Jönköping. Do sada uobičajeni način izlaganja opreme na sajmu zamijenjen
je demonstracijama rada i primjene opreme u šumi. Oprema koju smo
vidjeli mogla bi se podijeliti u dva dijela:
a) Mala, laka oprema, namijenjena malim šumo-posjednicima. Tu se radi o
priključcima, koji se ugrađuju na poljoprivredne traktore, kao i o specijaliziranim
šumskim traktorima manje snage (ispod 70 KS).


b) Teška oprema, namijenjena velikim šumo-posjednicima. Tu spadaju veliki
specijalizirani strojevi za rad u šumi.


3.1 Mala oprema
Gotovo polovinu izloženog prostora zauzimala je mala oprema. Izloženi strojevi
i priključci izazvali su veliki interes, što je razumljivo, jer mali privatni vlasnici
posjeduju približno 50% švedskih šuma.


Interesantno je da tu opremu proizvodi veći broj proizvođača, te da se tu
može naći mnoštvo interesantnih detalja te veoma originalnih rješenja. Proizvođači
su uglavnom iz Švedske, Danske i Finske.


Iz toga dijela bilo bi vrijedno spomenuti:


— Priključak za kresanje grana i krojenje oblog drva u prorednim sječama
Trima »Stripper« (Danska). Stroj se priključuje na poljoprivredni traktor snage
oko 60 KS. Rad je organiziran tako, da se taj »mini processor« kreće po vlaci,
prihvaća oborena i privučena stabla, kreše ih, propiljuje i slaže. Budući da se
pri tom proizvodi celulozno drvo stroj automatski prepiljuje deblo u komade
dužine 3 metra. Taj stroj namijenjen je za četinjače prsnog promjera do najviše
23 cm.
333
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 98     <-- 98 -->        PDF

— Mali traktor za privlačenje i slaganje, sortimenata ili debala u prorednim
sječama nizine i brda »Drabant« norveške proizvodnje (vidi sliku 2). Zovu ga i
»Čelični konj«, zbog njegovih izvrsnih manevarskih sposobnosti i malih dimenzija.
Njegovi osnovni podaci su:
motor diesel 18 KS (SAE)
težina 980 kg
dužina 250 cm, širina 120 cm
visina 205 cm


Posjeduje vitlo kapaciteta 1200 kg i polugusjenice. Jednostavan je i njime rukuje
sjekač.


Od izloženih malih ekipaža sa hidrauličnom dizalicom opisat ćemo ekipažu
ödbjör n (Švedska) vidi sliku 3. Njezine su osnovne karakteristike:
motor: diesel 47 KS din Perkins
nosivost: 6 tona
dužina: 705 cm, širina 218 cm
kotača 6 (svi po potrebi pogonski)
hidraulična dizalica cranab 2515


Prvenstveno je namijenjena za privlačenje celuloznog drva u prorednim i
čistim sječama. Koristi se i za privlačenje ostalih sortimenata.


384
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Slika 2. »Drabant« mini traktor za izvlačenje i slaganje drvne mase iz proreda
(presnimijeno sa prospekta)


i/V:


Slika 3. ödböjörn — mala ekipaža za privlačenje u proredama. Prijenos na zadnje
kotače (boggie ovjes) obavlja se pomoću lanaca


(presnimljeno sa prospekta)
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Veliku pažnju posjetilaca izazvala je mal a ekipaža , sastavljena od mehaničke
dizalice, poljoprivrednog traktora snage 35 KS, i šumske prikolice nosivosti
3,5 tone. Namijenjena je za privlačenje drva u proredama. Ta već odavno
poznata i pomalo zaboravljena ekipaža, koja se u sličnoj verziji primjenjujeu nas, u novoj verziji osposobljena je za rad sam o s jedni m čovjetkom.
U dosadašnjoj organizaciji rada s tom ekipažom radili su traktorist i pomoćnik.
Pomoću jednostavnog posebnog užeta koji traktorist, nosi na leđima, traktorist je
u stanju sam upravljati vitlom na udaljenosti do 30 metara (vidi sliku 4). Umjesto
kliješta za hvatanje jednog trupca, koristi se posebna naprava, kojom se može
obuhvatiti i privući više tanjih komada oblovine odjednom (vidi skicu 1).


Slika 4. Leđni uređaj za upravljanje vitlom s povratnim uzetom


Skica 1. Naprava za vezanje snopa
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Obadva navedena uređaja vjerojatno bi se mogla koristiti i pri radu traktora
s vitlom. Time bi se mogao pojednostavniti i ubrzati rad, jer bi traktorist obavljao
i zadaću pomoćnika.


Od radiokontrolirEtnih vitlova, prikazan je već poznati Radiotir
(Švedska). Kao novost prikazano je radio kontrolirano vitlo kapaciteta 3 i 5 tona
»Trima« (Danska), koje je ugrađeno na poljoprivredni traktor. U cilju bočne stabilizacije
dodane su mu hidraulične stabilizacione papuče.


Osim spomenute opreme, izloženo je i nekoliko malih pokretnih strojeva za
iveranje, koji rade u sječini. Interesantni su i priključci (Scarifer) za razrahljivanje
neuređenog šumskog tla pred sadnju.


3.2 Teška oprema
U tešku opremu spadaju specijalizirani strojevi za rad u šumi. Ti strojevi
obično se proizvode u malim serijama. Oni su robusni, snažni i skupocjeni. Najveći
dio te opreme proizvodi slijedećih 5 proizvođača:


— Kockums industri — Švedska
— Lokomo — Finska
— Österbergs fabriks (OSA) — Švedska
— Valmet — Finska
— Volvo — Švedska
Najviše izložaka na sajmu imali su Kockums i OSA. Oni su izložili komplet n
e linij e strojev a za obaranje, izradu i privlačenje drva. Svih 5 proizvođača,
izložilo je jedan ili više tipova forvardera. Na slici 5 prikazali smo takav
stroj. To je zglobna konstrukcija, na čijem je prvom dijelu smještena kabina
a na drugom tovarni prostor sa dizalicom. Današnje ekipaže imaju motor jačine
120—180 KS, hidrauličnu dizalicu 5—6 tona/met. i nosivost 10—14 tona. Težina
agregata je od 12—14 tona.


Slika 5. Forvarder (ekipaža) Kockums 850


(Foto Slabak)
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Postoje razlike u izvedbama ekipaža. Većina proizvođača primijenila je mehanički
pogon. Jedino je OSA ugradila hidrostatični pogon. Kod većine ekipaža
osnovna vuča je prednja, a dodatna vuča je na »bogie« ovjesu. Prema tome, svih
6 kotača su po potrebi pogonski. U teškim uvjetima rada (duboki snijeg, blato
ili pri radu u brdu) stavljaju se lanci na prednje kotače. Na zadnje kotače stavljaju
se polugusjenice. Ekipaža je namijenjena za izvoz (privoženje) trupaca i složenog
celuloznog drva od panja ili sa vlake, do ceste. Ekipaža se koristi u nizini i u
brdu. Šasija ekipaže služi kao osnovica za nekoliko drugih strojeva i to:


— stroj za obaranje (slika 6)
— processor (slika 7)
— clam bunk skidder (slika 8)
Slika 6. Stroj za obaranje (feller)


4. MOGUĆNOSTI PRIMJENE U NAŠIM SUMAMA
Razvoj tehnologije u sječi, izradi i privlačenju drva svodi se na uvođenje
strojeva za sve dijelove procesa, bez obzira da li je riječ o sortimentnoj, debalnoj
ili stablenoj metodi rada. Iskorišćivanje šuma obavlja se tako, da radnik gotovo
ne dolazi u priliku da stane nogom na tlo.


Navedena tehnološka rješenja teško bi se mogla primijeniti kod nas. Osim
već uvedenih velikih zglobnih ekipaža, vjerojatno bi trebalo razmisliti o probnom
uvođenju skiddera s kliještima (clam bunk skidder) u dovršnim (čistim) sječama
za privlačenje na kratkim udaljenostima, uz uvjet da je moguće prići strojem do
panja. Strojevi za obaranje za sada mogu raditi na stablima do 56 cm prsnog
promjera, a processori i slična oprema efikasno krešu grane četinjača. Kod debljih
grana listača (CLI — 214) u intenzivnim nasadama topola njihov kvalitet rada
nije provjeren.


Primjena strojeva za obaranje, kao i processora, teško će danas doći u obzir
kod listača (plantaže topola) u većem obujmu zbog ekonomskih razloga. Kalkulacije
troškova, za intenzivne nasade topola koje smo izradili 1976. godine na području
SPP »Slavonska šuma«, pokazuju da je za sada u nas sjekač s motornom
pilom na tom poslu znatno jeftiniji.
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Slika 7. Processor


\\


Slika 8. Skider s kliještima
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 104     <-- 104 -->        PDF

5. UMJESTO ZAKLJUČKA
Prateći sajmove Elmia 73, 75 i 77. godine vidi se vrlo brzi razvoj tehnologije
iskorišćivanja šuma i šumske opreme. Na sajmu »Elmia Logging 77« prikazani
su strojevi za obaranje, kresanje, slaganje i privlačenje drva, koji rade lančanim
sistemom.


Linije strojeva za iveranje te vađenje panjeva otvaraju mogućnost racionalnijeg
korištenja drvne mase. Očito, napredak u razvijenim zemljama ide veoma
brzo. Njih prati nagli porast cijena svakog stroja. Tako na primjer cijena jedne
zglobne ekipaže stoji u nas oko 2,500.000 dinara, dok je ostala teška oprema
(processor, veliki strojevi za iveranje itd.) još znatno skuplja. Njihova ekonomična
primjena moguća je samo pod uvjetom rada u više smjena, uz solidnu organizaciju
i dobar servis.


U Skandinaviji se smatra normalnim da zglobna ekipaža godišnje privuče od
panja do ceste više od 20.000 ms tehničkog ili celuloznog drva. U Švedskoj na
primjer, u jednom poduzeću jedan kamion preveze 70.000 m3 drvne mase godišnje
na srednjoj relaciji od 45 km.


Sigurno je da je tu prisutna besprijekorna priprema, organizacija rada, servis
itd., kao i činjenica da kamion radi u 3 smjene, odnosno 22 sata dnevno.


Vjerojatno za takav brzi napredak u tehnologiji i organizaciji Švedska može
zahvaliti već spomenutoj uskoj povezanosti između istraživača, proizvođača opreme
i korisnika.


Razvoj tehnologije u nas ide znatno sporije. Isto tako, organizacija korištenja
najskuplje opreme u nemalom broju slučajeva svodi se na rad u jednoj smjeni.
Tomu treba dodati i poteškoće oko pravodobne nabave rezervnih dijelova, pogotovo
za uvoznu opremu. Zbog toga se dešava da veliki, skupni strojevi ne daju
učinak koji bi se morao očekivati. Ako tome dodamo veoma brzi porast nabavnih
cijena uvoznih strojeva u posljednjih nekoliko godina (npr. zglobna ekipaža u
1970. godini koštala je 580.000 dinara, a u 1977. godini oko 2,500.000 dinara) nabava
takvog velikog stroja donosi sve veći rizik.


U ŠPP »SLAVONSKA ŠUMA« u razdoblju 1970—1977. godine, nabavljeno je
13 zglobnih ekipaža. Bez obzira što su se ti strojevi veoma dobro uklopili u postojeću
tehnologiju, usporena je nabava novih, jer visoke nabavne cijene ugrožavaju
ekonomičan rad.


Obzirom na veliko učešće prorednih sječa u godišnjem etatu, kao i s obzirom
na stupanj organiziranosti, mogla bi se u većem omjeru primijeniti mala oprema
koja bi ponegdje unaprijedila dosadašnji način rada.


Želimo li brži razvoj tehnologije iskorišćivanja šuma, bit će potrebno otvarati
vlastitu proizvodnju velikih specijaliziranih šumskih strojeva. To će biti moguće
ako razvijemo suradnju u trokutu: istraživač-proizvođač opreme-korisnik.


LITERATURA


Forsegren : Die Leistungen und Unkosten des las Twagen Transportes, Hudiks


wall 1977. g.
Leskovi ć — Slabak : Prijedlog racionalnije sječe privlačenja i otpreme u


intenzivnim nasadama topola, Osijek, 1976. g.
Neidhardt : O šumarstvu Švedske, Šum. list 2, 3, 4/1932. g.
Skogsarbeten : Logging in Sweden, Stockholm 1975. g.


Slabak Miroslav, dipl. inž. šumarstva