DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 142     <-- 142 -->        PDF

ANTE DUBRAVAC
dipl. inž. šumarstva


Dana 10. prosinca 1977. godine zauvijek
nas je iznenada napustio dipl. ing. šumarstva
Ante Dubravac, dugogodišnji
ruko7´odiloc Šumskog gospodarstva Imotski.


Rođen je u Imotskom 24. studenog 1917.
godine u siromašnoj mnogobrojnoj obitelji.
Gimnaziju je završio u Sinju da bi
se ´ 939. upisao na Šumarski fakultet u
Zagrebu, gdje ga zatiču ratne godine. Učesnik
je NOR-a, a po završetku rata tj.
nakon Oslobođenja nastavlja studij u Zagrebu
i diplomira 1947. godine.


U jesen 1947. godine zaposlio se u Šumariji
Mrk opalj , da bi nakon toga prešao
na službu u Sinj, kao nastavnik pri
Nižoj šumarskoj školi.


1948. godine odlazi u svoje rodno mjesto
Imotski, gdje preuzima dužnost rukovodioca
Sekcije za pošumljavanje krša u
Imotskom. Slijedeći sve reorganizacije šumarstva
u Dalmaciji, prerana ga je smrt
zatekla, kao direktora Šumskog gospodarstva
Imotski.


Pokojni Dubravac je u toku svoga rada
bio neobično vrijedan radnik, odličan
stručnjak i primjeran rukovodilac, trudeći
se da svoje stručno iskustvo, nesebično
prenese na mlade stručnjake koji su
ulazili u život. Bio je nesebičan, veoma
skroman, discipliniran i u odnosima vrlo
tolerantan.


Osobni doprinos Ante Dubravca je izražen
pri pošumljavanju krša, melioraciji
degradiranih šuma i šikara te na unapređenju
šumarstva na kršu. Njegov dugogodišnji
rad i postignuti rezultati ostat
će u trajnoj uspomeni.


Svima koji su ga godinama poznavali
i s njime radili i surađivali, ostati će nezaboravan
primjer dobrog i plemenitog
prijatelja, koji je svaki trenutak svog života
i svoje sposobnosti dao ovom kolektivu.


Sahranjen je uz prisustvo mnoštva prijatelja
i znanaca u rodnoj grudi, u svom
voljenom Imotskom, odakle je potekao
život ovog veoma cijenjenog druga i
stručnjaka.


Neka je slava i hvala drugu Anti ing.
Dubravcu.


Josip Đurđević,
šum. tehničar
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 143     <-- 143 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA . . .


— Prošlo je preko 80 godina nakon prvih većih pošumljavanja krša sadnicama
crnog bora do pojave prvog prirodnog pomlađivanja, dakle sjetvom sjemena.
Prvo prirodno pomlađivanje crnoborovih kultura i proširenje crnog bora
izvan njih zapaženo je u Sloveniji (na Slovenskom Krasu) četrdesetih godina,
ali brojniji takav podmladak zapažen je tek nakon rata, 1945. godine. Vjerojatno
je to bio poticaj lugaru Karlu ANDREJAŠIĆU iz Podgorja, da je na vlastitu ruku
1952. godine posijao sjeme crnog bora, 4 kg/ha, na 2,6 ha u kraju Kojnik pod
Slavnikom. Uspjeh nije izostao, a nakon što je analizom uvjeta staništa i uspjeha
sjetve 1956. god. utvrđeno, da je sjetva najuspješnija, pod uvjetima:
— da je izvršena pravodobno (tokom prosinca do kraja veljače),
— da proljeće nije presuho,
— da tlo nije jako zatravljeno,
— da najbolje odgovaraju sjeverne i sjeverozapadne ekspozicije, te
— da se sjeme oboji minijem (zaštita od miševa),
pošumljavanje sjetvom sjemena postala je redovna praksa na Slovenskom
Krasu. Površina od prvih tridesetak hektara, koliko je bilo posijano od 1952—
1954. godine, do konca 1975. godine narasla je na 2.519 ha. Dodajmo, da indikacije
za uspješnu sjetvu crnoborovog sjemena postoje i za cijelo kraško područje,
jer se prirodni podmladak crnog bora javlja od Istre do južne Dalmacije. Što
više, u Crikveničkom području crni bor se širi u bjelograbove sastojine i na
puštene poljoprivredne površine u tolikoj mjeri, da će za tridesetak, četrdesetak
godina biti dominantna vrst tamošnjeg krajolika. (G. V., str. 20/1977).


— Zaključak F. PERKA u radu ili izvještaju o »utjecaju divljači na prirodnu
obnovu jelovih i bukovih šuma na visokom Krasu« (Gozdarski vestnik br. 5/1977),
da je nepovoljno stanje snježničkih šuma najbolje upozorenje šumarima u Sloveniji,
da se brižno, a prvenstveno pravodobno pobrinu za prirodni omjer između
biljne i životinjske komponente u svojim šumama« vrijedi ne samo za Sloveniju,
nego općenito. Autor je do ovog zaključka došao na osnovu sedmogodišnjih (od
1969. do 1976. godine) praćenja razvoja podmlatka u sastojinama Snježničko-
javorničkog masiva. Indeks ukupnog broja stabalaca podmlatka 1976. godine u
odnosu na 1969. iznosio je na lokalitetu 1 u ograđenom prostoru 110, a slobodnom
52; na lokalitetu 2 na zaštićenoj površini 113, a na nezaštićenoj 48. Od četinjača
najjače je stradala jela (indeksi 26 odnosno 36), a od listača javor (indeksi 24
odnosno 28). Indeksi visina stabalaca iznosili su na zaštićenom dijelu 190 i 193,
a na nezaštićenom (na oba lokaliteta) 79.
— LD Podgorje (nedaleko Slovenj Gradeca) naselilo je u planinu Plešivec
12 muflona (4 ovna, 8 ovaca). Kod stanja od 54 komada, 1971. godine, započeo
je i odstrel te je do kraja 1976. godine ukupno odstreljeno 100 komada (a 14
komada ih je uginulo). Odstrel je bio manji od prirasta, te ih je 1977. godine
bilo 140 komada. Prema ocjeni TOZD gozdarstva Slovenj Gradec životni prostor
muflona opterećen je s 10—14 komada na 100 ha uz 5 komada srneće divljači,
također na 100 ha. Rezultat takove gustoće je, da je 54% prirodnog podmlatka
oštećeno, a posađenog čak 73">/«. Autori prikaza štetnosti muflona JANEZ PIRNAT
i VIDA VRHNJAK, iz TOZD-a gozdarstva Slovenj Gradec (u Gozdarskom vestniku
br. 3/1977), smatraju nužnim, da se uspostavi normalno stanje muflona na torr.
području (50—60 komada), da LD Podgorje i Slovenj Gradec izrade program uzgoja
muflona, krmljenja divljači i zaštite šume te da imenovanom Gospodarstvu
isplate naknadu štete u iznosu od 237.409,72 din. kao minimalnog iznosa.
429
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 144     <-- 144 -->        PDF

— U južnim područjima Engleske od 23 milijuna stabala brijesta od holandske
bolesti uginulo je 9 milijuna stabala. Bolest se međutim proširuje i u sjeverna
područja. »Jedini efikasan način (suzbijanja holandske bolesti) je momentalna
sječa svih zaraženih stabala na cijelom području na kojem se pojavila epidemija
« preporuka je britanske »Forestry Commission«, a nakon sječe treba panjeve
i granje okorati, a koru tretirati. Zabranjen je i prijevoz neokoranog drva.
(FF, 3/30/78).
— Uzgoj hrastova u rijetkom sklopu, oko 62 dominantna stabla na 1 ha, pokazao
je dobar financijski uspjeh. Dok vrijednost drvne mase na 1 ha u klasičnom
uzgoju, eskontiran uz 5«Vo kamatne stope na 30. godina starosti sastojine,
iznosi 150 funti sterlinga*, drvne mase u rijetkom sklopu u isto vrijeme iznosi 240
funti sve po ha. Ovo su vrijednosti drvne mase za financijsku ophodnju tj. za
ophodnju koja je određena maksimalnim prihodom. Ta ophodnja za klasični
uzgoj iznosi 75 godina, a za rijetki 85 time, da u tim starostima prosječni prsni
promjer sastojine iznosi 30 odnosno 50 cm. Izbor stabala za pojedinačni uzgoj,
a ta moraju biti pravna i snažna, vrši se kada stabla dominantne etaže sastojine
dostignu visinu od 12 met. Tada se izvrši i prva proreda oko izabranih stabala
koja su ponavlja svakih 5 godina. Udaljenost krošanja najbližih stabala
izabranom treba biti četvrtinu širine krošnje izabranog stabla. Podstojna sastojina
se održava i tako se osigurava i estetska komponenta šume i osigurava mogućnost
razvoja šumske faune. Isti način uzgoja proučava se i za druge vrste kao
bukve, javore i dr. (FF, 3/31/78).
— Krajem 1977. godine određene su plaće šumarskim stručnjacima zaposlenih
u Regionalnim centrima za šume u vlasništvu (privatne šume) u Francuskoj.
Početne bruto plaće iznose:
direktora 6 052 franka,
pomoćnika direktora 3 693 franka,
inženjera 3 225 franaka,
tehničara s diplomom višeg tehničara 2 926 franaka,
tehničara s diplomom tehničara 2 578 franaka.


Ovi iznosi opterećeni su s 20 ´Vo doprinosa i poreza**. Regionalni centri, njih
17, osnovani su zakonom od 6. VIII 1963. godine, a prema jednom dekretu iz
1976. godine zaposleni šumarski stručnjaci imaju značaj javnih službenika. Zadatak
je ovih Regionalnih centara pružanje stručne pomoći privatnim šumoposjednicima
u uzgoju i gospodarenju sa šumama te organiziranje kooperacije.


— Časopis »FOREST DE FRANCE ET ACTION FORESTIERE«, koji je prvenstveno
namijenjen privatnim šumoposjednicima (a u Francuskoj u privatnom
posjedu nalazi se pretežni dio francuskih šuma), redovno donosi i cijene drva
u šumi na panju. To su cijene koje kalkulira Centar za proučavanje, ekonomiku
i upravu privatnih šuma. Cijene su određene prema debljinskim razredima stabala
i to:
do 80 cm opsega u prsnoj visini,


90 do 120 cm,
120 do 150 cm,
160 do 180 cm i
190 i više cm.


Za neke vrste, npr. bijelojasenovinu, topolovinu iz kultura, trešnjevinu i dr.,
gornja je granica 160 i više cm.


* Burzovna vrijednost engleske funte kreće se od 34 (nova) dinara.
** Za ovaj podatak zahvaljujem Generalnom konzulatu Francuske u Zagrebu.
*** To je drvo divlje trešnje, koja se u Francuskoj i Belgiji uzgaja u tolikom opsegu,
da se održavaju posebni tečajevi o uzgoju ove vrste.
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 145     <-- 145 -->        PDF

Cijene tehničkog drva .po m" hrastovine iz srednjih šuma kreće se od 60 do
750 franaka a iz visokog uzgoja do 1200 franaka (cjepko drvo do 1600 odnosno
2000 franaka), bukovine od 50 do 320 franaka, trešnjevine*** i drugih voćkarica
100 do 800 franaka; ariševine, jelovine i smrekovine 60 do 220 franaka, a jelovine
i smrekovine iz viših područja 140 do 245 franaka time da su ove razvrstane samo
u dva debljinska razreda i to opsega od 90 do 120 i preko 130 cm. Cijene »drva
za usitnjavanje« po prostornom metru, iznose za bukovinu, grabovinu, brezovinu,
trepetljikovinu i topolovinu 4 do 10 franaka (»pokraj puta« 40—50), hrastovima
i kestenovinu 3—5 (35—45), neokoranu jelovinu i smrekovinu 6—18 (75—80)
a okorane (samo »pored puta« 95—115) te ostalih četinjača 5—15 odnosno 50 do
60 franaka.


— Prema podacima »UNASYLVA«-e površina tropskih humidnih šuma cijeni
se u
— Africi na 175 milijuna ha,


— latinskoj Americi na 506 milijuna ha,
— Aziji na 254 milijuna ha.
Te šume čine trećinu šuma Svijeta a 43"/» ukupne površine koncentrirana je
u Brazilu, Peru-u i Zairu. Drvna masa stabala pp 50 i više com po ha iznosi:


— u afričkim 100 m"*,
— u latinsko-američkim 80 m3 te
— u azijskim 140 m´i.
— Najdeblja jela u Sloveniji posječena je u rujnu prošle, 1977. godine. Počasnu
doznaku izvršio je prof. Zdravko Turk, a počasni sjekač bio je general
Jože Ožbolt. Brojni gledaoci sa zanimanjem pratili pravi obred i sječu ove velikanke.
Za njezinu »sječu« izrađena je posebna »zugžaga«, s kojom su u znoju
svoga lica glodali »mamiko«, a mnoge, posebno starije šumare, to je potsjetilo
na stara vremena, a svi su bili mišljenja, da je ovaj način bolji od sadanjeg načina
obaranja. Tim riječima zabilježio je F. RAJNER (u rubrici »Zapis na bukvi«)
sječu ove jele, koja je postigla promjer od 176 cm, visinu 44 m, a proizvela 35 m3
drvne mase. No ta jela nije izgubljena ni za buduća pokoljenja, jer je sječa
izvršena na visini od 3 metra, a donji dio bit će sačuvan od zuba vremena i propadanja.
(»Gozdarski vestnik« br. 177).


ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 146     <-- 146 -->        PDF

UPUTSTVA SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA


Šumarski list objavljuje izvorne stručne i znanstvene članke iz područja šumarstva
i drvne industrije, prikaze stručnih predavanja i društvenih zbivanja
(savjetovanja, proslave, kongresi i dr.) te prikaze domaćih i stranih stručnih
časopisa i literature. Objavljujemo, nadalje, sve ono što se odnosi na stručna
zbivanja kod nas i u svijetu, crtice iz prošlosti šumarstva i drvne industrije, te
napise o radu terenskih šumarskih društava.


Kod objavljivanja članaka uredništvo daje prednost radovima koje pišu
stručnjaci iz privrede.


Objavljujemo i skraćene doktorske i magistarske radnje pisane u sažetom
obliku. Te radnje mogu zajedno s prilozima iznositi najviše 8 stranica Šumarskog
lista. Doktorske i magistarske radnje napisane u sažetijem obliku imaju prednost.


Posebno pozivamo stručnjake iz prakse da pišu i iznose svoja iskustva, i to
kako uspjehe tako i neuspjehe stručnih zahvata, jer to predstavlja neprocjenjivu
vrijednost za našu struku.


Obujam rukopisa ne bi trebao prelaziti 10 stranica Šumarskog lista. Ako se
radi o rukopisu bez priloga to iznosi cea 15 stranica pisanih strojem i s proredom.
U slučaju da rad ima priloge (fotografije, crteži, grafikoni, tušem ili pisaćim
strojem pisane tabele) tada je potrebno za svaku stranicu priloga umanjiti rukopis
za 1,5 stranicu.


Radove pišite jasno i sažeto! Izbjegavajte opširne uvode, izlaganja i napomene.
Pišite pisaćim strojem s time, da na lijevoj strani rukopisa ostavite prazan
prostor širine 3,5 cm. Uz svaki članak treba priložiti sažetak (resumee) od 1/2—1
stranice pisan s proredom. U tu svrhu može poslužiti i zaključak članka, te ga
u tom slučaju treba posebno napisati. Sažetak svakog članka uredništvo lista
prevodi na jedan od svjetskih jezika.


Svaki znanstveni članak treba imati na početku kratak sadržaj od najviše
650 tiskarskih znakova (10 redaka u Šumarskom listu) i u njemu autor iznosi
problematiku i rezultate istraživanja, te njihovu primjenu u struci.


Popis upotrebljene literature stavljajte abecednim redom na kraj članka. Priložene
fotografije, crteži, grafikoni i si. moraju biti jasni, uredni i pripremljeni
za kliširanje odnosno reprodukciju i na posebnom: crtaćem, paus- ili foto-papiru.
Fotografije neka budu većeg formata (najmanje 10 x 15 cm) kontrastne i na
papiru visokog sjaja. Već u rukopisu označite mjesta gdje dolaze pojedine slike,
tabele, crteži i si. Po mogućnosti ucrtajte legendu u samom crtežu. Tabele s
mnogo brojaka izradite tušem na paus, foto i crtaćem ili pisaćim strojem na boljem
papiru.


Rukopise treba dostavljati u 2 (dva) primjerka. Objavljeni se radovi plaćaju!


Autori članaka, koji žele da im se izrade otisci — separati naručuju ih posebno
i istodobno prilikom dostavljanja članka. Separati se naplaćuju po tiskarskoj
cijeni, koja vrijedi za posebne otiske.


Molimo autore članaka, da nam pravovremeno dostave broj i naziv svojega
žiro-računa, kao i broj bankovnog računa općine u kojoj stalno borave, radi
uplate ubranog poreza na autorski honorar!


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«
Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefon: 444-206


432