DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 120     <-- 120 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURAZAŠTITA ŠUMA I


1. MINDER, I. F. »Vlijanie vlažnosti na
razvitie riževo sosnovovo pilišćika (Neodiprion
sertifer) v kakone«: Zool. žurnal,
56, No. 8,1175-1182, bibl. 31, rez.: engl., 1977.
UTJECAJ VLAŽNOSTI NA RAZVOJ
SMEĐE BOROVE OSE PILARICE
(NEODIPRION SERTIFER) U KOKONU.


Eonimfalna dijapauza ličinaka smeđe
borove ose pilarice završava se nezavisno
od vlažnosti vanjske sredine, a daljnji
razvoj potpuno je ovisan o vlagi. Najpovoljnija
je visoka vlažnost (100 i 75°/o),
kod koje je i mortalitet najniži —1,7 i 5u/o,
fekunditet visok 84 ± 1,3 i 77 ± 1,6 jaja
u prosjeku po ženki. Kod niske relativne
vlage zraka (25—30%>) ugiba do 65w/<» individua
(od kojih 92l0/Fekunditet ženki koje se razviju u
tim uslovima iznosi samo 54 ± 2,2 jaja po
ženki.


2. WEISER, J. »Metodika za dijagnostika
na protozojnoto zarazjavane na nasekomite
«; »Biol. sredst. za rast zašćita«, (bu-
gar.), str. 330—338, Zemizdat, Sofija, 1975.
METODIKA I DIJAGNOSTIKE
OBOLJENJA INSEKATA UZROKOVANA
PRAŽIVIMA


Primjena praživa-uzročnika bolesti insekata
zahtijeva prije svega točnu identifikaciju
i uzgoj čiste kulture, sakupljanje
dovoljne količine infekcionog materijala
za izazivanje zaraze insekata. Opisani
su osnovni principi obrade sakupljenog
materijala, koji se primjenjuje za
različite grupe insekata, njihovoj količini
i stanju u svrhu dobivanja preparata
(vlažnih i suhih premaza, rezova na mikrotomu)
potrebnih za mikroskopska istraživanja
i dijagnostiku. Opisane su metode
izolacije i čuvanja infekcionog materijala
potrebnog za izazivanje umjetne
infekcije insekata, bez čega je nemoguće
izvršiti taksonomsku pripadnost proučavanog
uzročnika bolesti. Osobita je pažnja
posvećena na velikoj varijabilnosti
morfoloških karakteristika raznih faza
razvoja entomopatogenih praživa (protozoa),
varijabilitetu osjetljivosti insekatadomaćina,
lokalizacija praživa u tijelu i
organima insekata, što ima veliko značenje
za dijagnostiku bolesti i identifikaciju
uzročnika bolesti. Ističe se, da je serološka
metoda dijagnostike bolesti inse


IZ ŠUMARSKE ENTOMOLOGIJE,
FITOFARMACIJE


kata uzrokovane protozoima u principu
moguća i perspektivna, no za to su potrebna
daljnja temeljita istraživanja.


3. CALLAHAN, PHILIP S.: »Insect attraction
research«; Explorers, (engl.), 55, No.
1, 26—30, 1977.
ISTRAŽIVANJA FAKTORA
ATRAKTIVNOSTI INSEKATA


Smatra se, da do povećanja ulova insekata
u lovkama (ultravioletnu svijetlo


+ feromon) (u prosjeku 6—10 puta) dolazi
zbog postojanja dva senzorna sistema
insekata (insekti na svijetlo reagiraju
organima vida, a na feromone pomoću ticala).
U svojim pokusima autor je upotrebljavao
ultravioletnu lampu (6V) s IK
filterom, koji propušta zrake dužine 1—20
mkm. Lampu je postavio u običnu svjetlosnu
lovku u praznu sobu veličine loxlo
m, u koju je svaki dan puštao po 100
mužjaka leptira sovica. Nakon tjedan dana
u lovku se ulovilo samo 70/o leptira.
Kada je u lovku postavio dvije ženke, u
nju se ulovilo 98°/o leptira. U kontroli,
gdje je bila uključena samo UV lampa
nije se ulovio niti jedan mužjak-leptir.
Predpostavlja se, da u prirodnim uslovima
pod utjecajem noćnih zračenja, molekule
feromona same ispuštaju sekundarna
zračenja, na koje su osjetljivi receptori-
antene insekata. U prisustvu jakog
izvora svijetla povećava se intenzitet
lučenja hormona. Autor navodi niz primjera
te na osnovu vlastitih pokusa potvrđuje
ispravnost svoje hipoteze.
4. VERATLIJEVA, Z. P.: »Entomopatogenite
bakterije Bacillus thuringiensis i biologičnite
insekticidi sazdadeni v Rumnija
na tjahna baza«;
»Biol. sredstva za rast. zaščita«, (bugar.),
465—467, Zemizdat, Sofija 1975.


ENTOMOPATOGENE BAKTERIJE
BACILLUS THURINGIENSIS I
BIOLOŠKI INSEKTICIDI STVORENI U
RUMUNJSKOJ NA NJIHOVOJ OSNOVI


Od 1960. u Rumunjskoj je proučavan
potencijal razmnažanja 12 sojeva Bac.
thuringiensis. Ustanovljeno je da je po
produkciji biomase kroz 48 sati dubinske
kultivacije kod 28°C soj galleriae davao
0,2 mga/o suhe tvari, berliner 0,223 mg´V»,
infinitimus —0,11 mg);7o, sotto 0,090 mg^/o,
dendrolimus i tolworth —0,094 mg3/». So
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 121     <-- 121 -->        PDF

jevi morisson, subtoxicus i entomocidus
su dobro sporulirali, ali je produkcija biomase
bila manja. Na gusjenicama dudovca
ispitano je djelovanje 11 čistih kultura
bakterija Bac. thuringiensis, uzgojenih
na kosom agaru kroz 5 dana na temperaturi
od 28*C. Kultura je suspendirana
steriliziranom vodom na titar od 25
milijardi stanica u 1 gramu i primjenjivala
se u 0,2%> koncentraciji. Bolji rezultati
(lOOVo mortalitet kroz 96 sati) postignuti
su sa sojevima: dendrolimus, kenyae,
entomocidus, subtoxicus, tolworth,
92—99Vo mortalitet postignut je sa sojevima:
morisson, aizawai, alesti, berliner.
Najmanji efekat postignut je sa sojevima
infinitimus (57%.) i sotto (68V0). Insekticidnost
preparata ovisi o količini termostabilnog
egzotoksina, kojeg proizvode
bakterije. Utvrđeno je da su po tom pokazatelju
bolji sojevi berliner i galleriae.
Proučavanjem lizogene raznolikosti utvrđeno
je, da kod dubinske kultivacije do
najveće lizije dolazi kod sojeva: entomocidus,
kenyae, dendrolimus, morrison i
berliner. Prema fagima su otporni sojevi
alesti i cereus. Opisana je i razrađena metodika
tvorničke proizvodnje preparata na
bazi Bac. thuringiensis (preparat turingin),
metodom dubinske kultivacije u fermentorima
zapremine 500—600 litara. Preparat
se primjenjuje u obliku vodene suzpenzije
u 0,2—-0,3V» koncentraciji. Perzistentnost
turingina na biljkama u prirodi
iznosi do 10 dana. U mnogobrojnim pokusima
provedenim u prirodi, preparat
je ispitan u borbi protiv mnogih štetnika,
kao na pr. protiv gubara, suznika i drugih,
a kroz 7 dana nakon aplikacije izazvao
je kod tih štetnika 91—lOOVo mortalitet.
Iz nadocijepljene kulturelne tekućine
dobiven je preparat turintoks, kod
kojeg je aktivna tvar egzotoksin, kojeg
izlučuju bakterije Bac. thuringiensis. Preparat
je efikasan kod primjene doze od
3—5 grama/ha i koncentraciji od 0,1—
0,2V». S ovim su preparatom postignuti
pozitivni rezultati u borbi protiv grinja i
uši.


5. KOWALSKI R.: »Further elaboration
of the winter moth population models«,
J. animal ecology, 1974., 46, No. 2, 471—
482., (engl.).
DALJI RAZVITAK POPULACIONIH
MODELA MALOG MRAZOVCA —
OPEROPTHERA BRUMATA L.


Poboljšana je metoda određivanja dinamike
gustoće populacije malog mrazovca,
koju su predložili Borly-Grandell.


Metoda se temelji na utjecaju djelovanja
različitih faktora smrtnosti izraženu pomoću
razlike logaritama brojnosti (gustoće
populacije malog mrazovca), te postavljanjem
submodela za djelovanje predatora,
koje treba uključiti u populacioni
model zajedno sa submodelom djelovanja
parazita. Proučen je utjecaj predatora
na dinamiku gustoće populacije mrazovca.
Od predatora je uzet u obzir uglavnom
kusokrilac Phylonthus decorus
, čiji imago uništava kukuljice mrazovaca.
Ustanovljeno je da ovaj kusokrilac
ima dvije generacije na godinu. Za izražavanje
broja uništenih kukuljica mrazovca
(n) ovisno o gustoći populacije mrazovca
(x) i gustoći populacije kusokrilca
(y), upotrebljena je jednadžba n = c(xb)y.
Koristimo ovu jednadžbu i po autoru
predloženi izraz »reproduktivno količinski
odnos« kusokrilca y = 2,34 (x°.32), gdje
je Y = gustoća populacije kusokrilca u
proljeće tj. u T/+ 1 generaciji, a x = gustoća
populacije kusokrilca u jesen tj. u
T + 2 generaciji. Osim submodela predatorstva
u populacioni model mrazovca uključe
je model parazitizma, modificiran
po Borly-Hassel-u Za jednadžbu smrtnosti
kukuljica mrazovca izraženu pomoću
submodela predatorstva i paratizma, upotrebljeni
su podaci o gustoći populacije
mrazovca, te njegovih predatora i parazita,
sakupljeni kroz 11 godina. Unatoč poboljšanja
svojstava populacionog modela
mrazovca i u nj eg uključenih submodela
parazitizma i predatorstva, submodel ima
niz nedostataka. Oni nastaju uglavnom
zbog toga, što kusokrilci uzrokuju samo
5ÖVo mortaliteta kukuljica mrazovca, a nisu
u submodel uključeni i drugi predatori
kao što su na pr. trčkovi. Nedostatak
submodela predatorstva kusokrilca očituje
se također u teškoćama pravilne
interpretacije u submodel uključenih empirijskih
jednadžbi.


6. MAMAEV, B. M.: »Biologija nasekomih
razrušitelej drvesini«; Itogi nauki i tehniki,
VINITI AN SSSR, Moskva, 1977, 215
str.
BIOLOGIJA INSEKATA — RAZARAČA
DRVA


Na temelju analize domaće i strane literature,
te vlastitih istraživanja autora,
opisan je sastav po vrstama, regionalnog
kompleksa insekata- razarača drva u šumama
SSSR-a i susjednih zemalja i njihovih
entomofaga, zakonitosti formiranja
asocijacija vrsta-razarača i njihovih promjena
do kojih dolazi u procesu razara


407
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 122     <-- 122 -->        PDF

nja drva, orijentacija i signalizacija ksilofilnih
insekata u raznim etapama napada
na drvo. Zabilježen je dvostepenski karakter
regulacije napada potkornjaka na
oslabljeno drvo: 1. stimulacija izazvana
mirisom što ga drvo izlučuje i 2. sistemom
feromona. U ranoj fazi odumiranja
drveta u drvo se naseljavaju ambrozni
ksilofagi: Lymexylonidae, štetnici lika, neke
pipe, koji žive na račun simbiotskih
gljiva, koje u drvo unose prilikom odlaganja
jaja ili oni insekti koji u svojoj hrani
trebaju više šećera (neke strizibube, Cuculiine
i dr.). Zato drvo napadaju fermentativni
ksilofagi (strizibube, Anobidae) koji
hidroliziraju membrane stanica i destruktivni
ksilofagi (Siricidae, Hvlesninae,
Scolytinae i dr.), od kojih ovi zadnji preferiraju
drvo napadnuto gljivama ili sami
prilikom odlaganja jaja unose u drvo
gljive. Predstavnici ovih vrsta specijaliziraju
se za četinjače ili listače. U drvu koje
je jako razgrađeno naseljavaju se saproksilofagi
(Lucanidae, Scarabeidae), koji
specijaliziraju po tipu truleži.


Entomofagi sprečavaju prenamnoženje
ksilofaga samo kod niske gustoće populacije
ksilofaga. Ako obilje pogodne hrane
omogućava brzi rast gustoće populacije
ksilofaga, entomofagi u sprečavanju
masovne pojave imaju neznatnu ulogu.
Za zaštitu drva preporuča se upotreba
lovki s atraktantima, feromonima i repelentima
u kompleksu s mikrobiološkim
metodama borbe.


7. ISAEV, A., KRIVOŠEINA N.: »The
principles and methods of the integrated
protection of Siberian forest from destructive
insects«; Ecoll. Bull., 21, 121—124,
(engl.).
PRINCIPI I METODE INTEGRALNE
ZAŠTITE SIBIRSKIH ŠUMA OD
DESTRULTIVNIH INSEKATA


Dva su razloga masovne pojave destruktivnih
insekata u sibirskim šumama:
a) zbog nastajanja povoljne kombinacije
prirodnih faktora, koji uslovljuju masovnu
pojavu štetnika b) ekonomskih aktivnosti
čovjeka usmjerenih na promjenu ekološkog
statusa šuma. S tih pozicija polazi
i sistem integralne zaštite šuma Sibira.
U sistem je uključen kompleks mjera
čiji je cilj ustanovljenje kolebanja gustoće
populacije štetnika; kratkoročne i dugoročne
prognoze masovne pojave štetnika,
mjere (kemijske, biološke, mikrobiološke)
za suzbijanje štetnika, te, utvrđivanje
efekta tih mjera i ekoloških posljedica.


Integralna metoda dugoročne prognoze
temelji se na statističkim podacima
masovne pojave sibirskog prelca u lipnju
i srpnju. Podaci se moraju sakupljati najmanje
2—3 godine, pa će i točnost prognoze
biti iznad 80Vo.


Numeričke metode kratkoročne prognoze
temelje se na godišnjem određivanju
brojnosti (gustoće populacije) insekatanjihovom upoređivanju sa modelima u žarištima.


Strategija izbora optimalnih varijanti
aviokemijske i bakteriološke zaštite šuma
u tajgi, osniva se na ekološkim prilikama
dotičnog područja i brojnosti destruktivnih
insekata. Ističu se 4 bazične
strategijske varijante primjene kemijskih
i bioloških insekticida pomoću aviona:


a) strategija selektivnog procesa — sastoji
se u pravovremenom i kvalitetnom
otkrivanju žarišta pomoću opažanja iz
zraka i sa zemlje. Na taj način se obujam
zaštitnih radova znatno smanjuje i provodi
se samo u žarištima štetnika prije
nego nastanu štete;


b) strategija masovne zaštite preporuča
se onda, kada su od štetnika ugrožene
velike površine i kada postoji velika migracija
štetnika;


c) Strategija parcijalne zaštite je varijanta
za uništenje najopasnijih žarišta
štetnika u periodu opadanja ugroženosti
šuma od štetnika, te je moguće aviosuzbijanje
reducirati;


d) strategija »anti-suzbijanja« temelji
se na maksimalnoj restrikciji zaštitnih
mjera, čime će se reducirati opasnosti
od saturacije biogeocenoze tajge pesticidima.


U razvoju područja tajge integralna zaštita
šuma je važan elemenat ekonomične
šumske proizvodnje i unapređenja racionalne
upotrebe šumskih rezervi Sibira.


8. GUKASJAN A. B.: »Mikrobiologičeskaja
zaščita lesov Sibiri«; Fund, isled., Biol.
nauki, Novosibirsk, Nauka, 1977, 104—109.
Bacillus tuviniensis izaziva masovno ugibanje
gusjenica Dendrolimus superans
sibiricus u sibirskim šumama, ali njegove
su stanice vrlo osjetljive na djelovanje
biotskih i abiotskih faktora. Stanice Bacillus
insectus su izolirane iz uginulih gusjenica
Gastropacha quercifolia i vrlo su
otporne prema faktorima vanjske sredine,
bakteriofagima, fitoncidima i niskim
temperaturama. Bacillus insectus izaziva
masovno ugibanje G. quercifolia 4—5 da
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 123     <-- 123 -->        PDF

na poslije inficiranja dijelova šume i dugo
vremena ostaje aktivan i sačuvan u
šumskim biocenozama. Na bazi ove bakterije
razrađena je tehnologija industrijske
proizvodnje bakterijskog biopreparata
pod nazivom »insektin« te razrađeni
principi primjene u zaštiti šuma od insekata-
fitofaga, određena je doza i efektivna
koncentracija preparata. Istraživana
je dinamika populacije štetnika i mortalitet.


5. PLATE, HANS-PETER, KOLLNER V.:
»Zum Auftreten von Argyresthia thuiella
(Packard Lepidoptera, Hyponomeutidae)
in Deutschland«; Nachr. Dtsch. Pflanzenschutzdienst,
1977, 29, No3, 33—36, (njem.,
rez. engl.), Bibl. 11.
POJAVA ARGYRESTHIA THUIELLA U
ZAP. NJEMAČKOJ


Tuja se u Evropi kultivira od 1500. godine,
a u Evropu je prenijeta iz Sjeverne
Amerike. Poznato je 5 vrsta leptira, čije
gusjenice miniraju iglice tuje. Tri vrste
su rasprostranjene u sjevernoj Americi,


A. trifasciata je primjećena u Švicarskoj,
a A. thuiella je poznata u Nizozemskoj.
Godine 1975. A. thuiella je pronađena u
zapadnoj Njemačkoj u zapadnom Berlinu,
Hessenu i Saarbrückens Mine gusjenica
slične su sa oštećenjima, koje izaziva gljiva
Kabotina thujae: završetci (krajevi) filokladija
najprije požute, a zatim potamne.
Mina se može primjetiti promatranjem
filokladija na svijetlu. Gusjenice se kukulje
u mini, što je karakteristično za sve
vrste moljaca na tuji. U članku je dat o-
pis gusjenice i leptira. U Nizozemskoj se
za suzbijanje moljaca na tuji preporuča
tretiranje biljaka tuje tetraklorvinfosom,
odmah nakon masovne pojave leptira, što
dovodi do lOO´Vo ugibanja.


BURT E. C, SMITH D. B.: Effects of droplet
sizes on deposition of ULV spray. »J.
Econ. Entomol.«, 1974, No 6, pp. 751—754,
(engl.), Bibl. 10


UTJECAJ VELIČINE ČESTICA NA
DEPOZICIJU PESTICIDA ULV METODE
BIBL. 10


U toku dvije godine proučavana je zakonitost
disperzije azinfosmetila (0,56 gr/
/kg), kod tretiranja pamuka ULV metodom
i njegovo rasipanje (drift) uzrokovano
vjetrom. Drift se izražava koeficijentom,
za čije je izračunavanje predložena
empirijska formula. U pokusima je upotrebljen
generator za stvaranje mehaničkog
aerosola s povratnim diskom, koji je
stvarao polidisperzni i monisperzni aerosol
s veličinom čestica 100, 140, 200 i 300
mikrona. Tretiranje je vršeno po vjetrovitom
vremenu. Pesticid je hvatan na visini
0,3; 0,6; 0,9 i 1,2 metara iznad tla.
Idući od najvišeg dijela prema nižim, na
svakom nižem dijelu količina preparata
smanjuje se za 50%>. Depozicija čestica
promjera 200 i 300 mikrona van tretirane
površine praktički je ravna nuli. To se
odnosi i na čestice veličine 140 mikrona,
ali su razlike nesignifikantne. Najveći
drift, kojeg smo uslovno uzeli 100"/» javlja
se kod polidisperznog raspršivanja.
Na temelju ovih pokusa ustanovljeno je,
da je ULV zamagljivanje azinfosmetilom
protiv pamukove pipe efektivno samo
kod čestica čiji promjer ne prelazi 140
mikrona. U slučajevima, kada drift predstavlja
problem, treba primjeniti monodisperzni
aerosol iste veličine čestica.


Mr. Stjepan Opalički
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 124     <-- 124 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


EKSKURZIJA ŠUMARA PENZIONERA IZ BEOGRADA KROZ HRVATSKU


U prvoj polovici mjeseca svibnja o. g.
grupa šumarskih penzionera koji žive u
Beogradu učinila je veću ekskurziju autobusom
kroz SR Hrvatsku.


Organizator je bio ing. Žarko Dimitrijević
, bivši savjetnik Savezne privredne
komore, koji je već niz sličnih ekskurzija
vodio kroz sve regije naše zemlje.
Za smjer i plan ove ekskurzije uzeta
je marš-ruta: Okučani — Jasenovac —
Dvor — (Bihać) — Plitvice — Karlovac


— Krapina (Kumrovec, Stubica) — Graz
— Trakošćan — Varaždin. Kod sastava
plana surađivali su aktivni šumarski stručnjaci
šumsko privrednih organizacija
Nova Gradiška, Sisak, Gospić, Ogulin, Zagreb,
Varaždin i šumarski odsjek Uprave
nacionalnog parka Plitvička Jezera — uz
znatnu podršku Republičkog sekretarijata
za poljoprivredu, prehrambenu industriju
i šumarstvo.
Cilj ekskurzije bio je upoznavanje značajnih
šumskih i turističkih objekata kao
i memorijalmh spomenika i drugih usputno
atraktivnih mjesta.


Grupi beogradskih penzionera pridružilo
se i nekoliko drugova iz Novog Sada
i Sarajeva, pa je u sastavu bilo ukupno
46 učesnika.


Prvo je stajalište bilo u Srednje-posavskom
području Šumskog gospodarstva
Nova Gradiška, gdje se posjetilo poznati
rezervat prastare slavonske hrastove šume
»Prašnik«. Ovdje je grupa penzionera
bila dočekana od predstavnika Š. G. N.
Gradiška i OOUR-a Šumarije Okučani.
Nakon pregleda objekta za kojeg je tumač
bio direktor ing. Drago P 1 e t i k a-
p i ć, gosti su otputovali u Jasenovac
gdje su odali počast žrtvama fašizma i
položili svježe cvijeće uz memori jalni
spomenik. Nakon što su se zahvalili upravitelju
Šumarije Jasenovac ing. Đuri
Starčeviću na ukazanoj pažnji oko
njihova prijema, krenuli su po planu da-
Ije.


Iz Jasenovca put je vodio kroz Baniju
sve do rasadnika pitomog oraha »Volinja«
Šumarije Dvor, Šumskog gospodarstva
Sisak. Ovdje su gosti bili sačekani od


Slika 1: Šumarske umirovljenike iz Beograda dočekao je i pozdravio u »Prašniku«
ing. D. Pletikapić, direktor ŠG N. Gradiška
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 125     <-- 125 -->        PDF

predstavnika gospodarstva i Šumarije, pa
je direktor in Čedo Kladari n prikazao
radove oko uzgoja sadnica, postignute
rezultate, kao i probleme šum. gospodarenja
u ovoj regiji.


S ova tri stajališta završena je etapa
prvog pregleda u Slavoniji i Baniji na kojima
se osjetila prisna veza aktivnih i
penzioniranih šumara.


Iz Plitvica slijedila je trasa puta za Karlovac
sa zastojem kod šumarskog objekta
»Točak« — jedne izvanredno uspjele
kulture četinara podignute na tlu bujadnice.
Ing. Ilija Buć an, kao upravitelj
složene šumarije Karlovac, tumačio je nastanak,
uzgoj i održavanje ovog značajnog
djela Š. G. Karlovac. U Karlovcu mali
predah uz doček šumara Šumskog gos


Slika 2: Učesnici ekskurzije napuštaju motel »Borje« u Nacionalnom parku plitvič


ka jezera.


Slijedio je put dolinom Une preko Bihaća
do Plitvičkih Jezera, odakle su učinjeni
obilasci značajnih atraktivnih mjesta
iz ovog drugog punkta.


Uz pregled i obilazak jezera posjećen
je predjel prašume Čorkova uvala, Končarev
kraj i novo otvorena zaobilazna
cesta za rasterećenje unutrašnjeg saobraćaja
posjetioca jezera.


Pri ovom obilasku goste su pratili stručnjaci
za šumarstvo uprave Nacionalnog
parka, zatim predstavnici šumskih gospodarstava
Ogulin i Gospić, s OOUR-ima
Šumarija Plaški, Udbina i T. Korenica.
Ing. Krg a Duško davao je od strane uprave
Nacionalnog parka objašnjenja o
svim pitanjima, a direktor Ljubomir
Grb a upoznao je učesnike sa osnovnim
elementima Šumskog Gospodarstva Ogulin.
Ing. Simo M i 1 k o v i ć, rep. šumarski
inspektor, pozdravio je učesnike u
ime operativnih šumara Like i Korduna,
naglasivši potrebu ovakovih susreta i ujedno
poželio im dobrodošlicu i uspješno
daljnje putovanje.


podarstva Karlovac, pri kojem je direktor
Ing. Ivica Puška r dao vrlo sadržajan
ekspoze o vođenju gospodarenja
šumama Š. G. Karlovac, nakon čega se
krenulo za Krapinu — kao treći osnovni
punkt ekskurzije.


I ovdje su bili veoma srdačno dočekani
od direktora OOUR-a »Hušnjakovo« Šumskog
gospodarstva Zagreb ing Ankice T Ö-
p f e r, organizatora obilaska objekata i
znamenitosti u Zagorju.


Među prvim upoznavanjem znamenitosti
učinjen je posjet muzeju »Hušnjakovo«
u Krapini, osnovan za očuvanje relikvija
iz neolitskog doba. Tumač pri razgledanju
muzeja, kao i pregledu nalazišta
pračovjeka bila je ing. Ankica Töpher,
koja je na izvanredno duhovit način nastojala
prikazati upoređenja života doba
pračovjeka (iz Krapinske špilje) sa današnjom
civilizacijom.


Iz Krapine su učinili izlete u Kumrovec
gdje se pogledala rodna kuća predsjednika
Tita i Škola za izobrazbu društvenih
kadrova, a odmah iza toga posje
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 126     <-- 126 -->        PDF

ćena je i Gornja Stubica. Ovdje su gosti
vidjeli spomenik Matiji Gubcu, vođi hrvatske
seljačke bune, a u muzeju dvorca
tumač im je objasnio historijsko-društveni
razvoj Hrvatskog Zagorja. Usput je
posjećena i galerija poznatog kipara Augustinčića
u Klanjcu.


U Krapini je šumare — goste pozdravio
u ime Republičkog sekretarijata za
poljoprivredu, prehranbenu industriju i
šumarstvo ing. Tomislav Krnj ak, podsekretar
za šumarstvo i ing. Slavko H o r-
v a t i n o v ić, glavni republički inspektor
za šumarstvo. U ime Saveza IT šumarstva
i drvne industrije Hrvatske ing. Rudolf
A n t o 1 j a k, tebn. tajnik Saveza nadario
je goste društvenim značkama i jubilarnim
stručnim izdanjima Saveza (Povijest
šumarstva Hrvatske, Zagreb 1976. i
Spomenicom III izdane povodom proslave
130. obljetnice osnutka Hrvatsko-slavonskog
šumarskog društva 1846 — 1976.
i stote godišnjice neprekidnog izlaženja
Šumarskog lista — 1877 — 1976.


Drugi dan su učesnici ekskurzije otputovali
u Graz da vide taj značajni austrijski
grad i njegove ljepote, da bi se na ve
čer vratili opet u Krapinu.


Zadnji dan na putu za dvorac Trakošćan
pokazane su lijepe mješovite šume
bukve i jele Macelj gore, na čiji značaj
im je skrenuo pažnju podsekretar ing. T.
Krnjak prethodni dan u svom pozdravnom
govoru.


Izvanredan dojam učinio je na učesnike
pogled na romantičan bivši grofovski


dvor Trakošćan. Historijat postanka ove
divne i očuvane građevine tumačio je
prof. Vilim Leskovšek. On je osobno
proveo grupu kroz sve odjele uz objašnjenje
sadržaja pojedinih prostorija
dvorca. Dio šuma oko dvorca su pod upravom
Šumarije Ivanec Šumskog gospodarstva
Varaždin, pa je direktor gospodarstva
ing. Drago V i d e c dočekao
ovdje ekskurziju, pozdravio ju je i pratio
njeno kretanje, objašnjavajući specifičnosti
gospodarenja šumama zagorskog područja.


Konačno su gosti usputno pogledali u
Varaždinu jedno od rijetko uređenih i
njegovanih groblja vrlo lijepo djelo
skladnosti i povezanosti arhitekture, hortikulture
i zelenila. Iz Varaždina su se
oprostili od pratilaca i pisca ovog članka


— kao koordinatora cijelog toka ekskurzije
te otputovali podravskom magistralom
preko Osijeka, Vukovara i Sida u
Beograd osvježeni novim vidicima i doživljajima
na ovoj ekskurziji.
Na svim mjestima pregleda objekata
učesnicima ekskurzije je priređen srdačan
doček, pa je na prigodnim ručkovima
izrečeno niz obostranih zdravica — pozdravnih
i zahvalnih u kojima su aktivni
šumari ocjenili ovakove susrete kao vrlo
plodonosne. Oni će uvijek biti spremni da
pokažu starim generacijama svoje uspjehe.
Radovati će ih ako mogu iskazati priznanje
i pažnju onima koji su sav svoj
aktivni život posvetili našoj zajedničkoj
miljenici šumi — bez obzira gdje su proveli
svoju djelatnost.


Silak 3: U Trakošćanu se od gostiju oprostio ing. D. Videc, direktor ŠG Varaždin.