DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 113     <-- 113 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


A. BALOYN:
TREES OF HISTORICAL PAST IM HUN
GARY


Stabla od povijesnog značenja u Mađarskoj.


Annales Academiae Hortiet Viticulturae,


T. 4/Fasc. 5, Budapest, 1957, na mađarskom
jeziku.
Potpisanom je referentu ova edicija dospjela
u ruke prigodom revizije njegovih
separata. Pregledavši je, odlučio sam da
ukratko prikazem njezin sadržaj, na temelju
sadržaja na engleskom jeziku. U
djelu su opisana pojedina, vrlo stara stabla
u Mađarskoj, a koja su imala i zna-


FORSTARCHIV 1977.
Br. 1


Fabijanowski, J.: Izabrana pitanja
iz područja istraživanja prirodnih šuma
u Poljskoj.


Heiseke , D. R.: Šumsko-ekološka istraživanja
šumovitih savana (Cerrado šuma)
u Brazilu.


J e s t a e d t, M. i H. -J. R a p p: Pokusi
uskladištenja sadnica smreke.


R o s s e g e r, S. i F. -P. S ö r g e 1: Mogućnost
primjene uređaja za kišenje za
sprečavanje i gašenje šumskih požara.


Br. 2


Röh r ig, E.: urezivanje korijenja sad


nica hrasta.
Kopp , H.: Zaštita prirode i čovjekova
okoliša u Evropi.


Waldschmidt, M.: Tahimetar s geodetskim
stolom Breithaupt u izmjeri šuma.


T a u e r, H.: Izvlačenje plastičnom rižom
»Leykam — Log — Line«.


čenje u povijesti mađarskog naroda. Uglavnom
se radi o brijestovima, pitomom
kestenu, hrastu i lipama. Neka su stabla
stara 500 — 700 godina. Najstarije poznato
stablo je pitomi kesten u Kiralyvölgy,
oko 800 g. Najveći hras (Q u e r c u s
robur ) detaljno je opisan. Opisi pojedinih
stabala popraćeni su crtežima autora.
Autor ističe da je osobito obradio
estetski lijepe stare primjerke, kao i one
koji su od kulturno-po vi jesnog značenja.


Referiram ukratko o tom radu, jer sam
mišljenja, a i želje, da i u nas netko na
sličan način obradi pojedina vrlo stara
stabla, koja imaju estetsko i kulturno-povijesno
značenje. Na taj su način u Sloveniji
obradili »NAŠE STARE LIPE«.


Prof. J. Kišpatić


Br. 3


M o 11 e s e n, P.: Danska iskustva u uskladištenju
oblovine vlaženjem.


Mammen, E. i J. G eri ach: Stanje
i rezultati djelovanja njemačko-švedske
šumarske radne grupe.


Waldschmidt, M.: Svojstva i primjena
prostirki od plastičnih folija kod
gradnje šumskih cesta.


Br. 4


Rhody , B.: Primjena sistema stereokamere
f = 70 (mm) i fotogrametrijske
rcstitucije snimaka krupnoga mjerila u
inventarizaciji šuma.


B rünig, E. F. et al.: San Carlos de
Rio Negro: Istraživački zadatak u okviru
UNESCO programa MAB, kao primjer
međunarodne suradnje u problemski orijentiranim
temeljnim istraživanjima.


V i e i t e z, A. M. et. al.: Utjecaj starosti
i uvjeta rasta na razvitak i oblik
sadnica duglazije.
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Ladurner , M.: Uređaj austrijskih državnih
šuma »Durchforstungspaternoster
« za izvlačenje prorjednog materijala.


Br. 5


Löffl e r, H.: Pedeset godina nauke o


radu u šumarstvu.
Eisenhauer, G.: Nauka o radu i mehanizacija.


K a m i n s k y, G.: Socijalni zakoni humanizacije
rada i njihov utjecaj na šumska
i drvno-industrijska poduzeća.
Wipp er mann, H. -J.: Tehnički i organizacijski
problemi centralizirane izrade
drvnih sortimenata.


Br. 6


B rü n ig, E. F.: Mogućnosti i granice
produkcije šuma na Zemlji.
Wiebecke, C: Produkcija drva i opće
Koristi od šuma.


Oilmann , H.: Prognoza potrošnje drva
u SR Njemačkoj za razdoblje od 1980. —
1985. god.


N o a c k, D.: Šumarsko i drvarsko savjetovanje
Hamburg — Reinbek 10. 05.
1977. god.


Wieb ecke, C: Osnutak i zadaci instituta
za svjetsko šumarstvo.
Bohl mann, V.: Djelovanje CO iz ispušnih
plinova motornih pila na radnike.


Br. 7
Krohn , B.: Zabranjuju li novi propisi


o sigurnosti na radu primjenu malih žičara?
Möhlenbruch, N.: Socij alno-psihološki
aspekti i metodologija za ustanovljenje
atraktivnosti zvanja »šumski rad


nik«.


Pestal , E.: Približno izjednačenje ručno
snimljenih poligona kod gradnje šumskih
puteva.


P i s t o r, C: O mogućem značenju tjelašaca
fenola u iglicama smreke za identifikaciju
klonova i ishranu insekata.
Strehlke, B.: Primjena bagera za uklanjanje
drva vjetroizvala.


Br. 8


M a y d e 11, H. -J. v.: Prilog šumarstva
regionalnom razvitku SAHEL-a.
Heuveldop , J.: Amazonska Caatinga
(tropska nizinska kišna šuma) kod San
Carlos de Rio Negro, južna Venezuela:
Relativni intenzitet rasvjete u sastojini.


Beck, O. A.: Divlja trešnja (Prunus
avium L.) — Prilog ekologiji i gospodarskom
značenju.


M o h r d i e k, O.: Hibridi trepetljike za
pošumljavanje teških tala.
Trzesniowski, A.: Primjena vitla
»Akcija« u šumarstvu.


Br. 9


Bis eh off, Th.: Racionalizacija i struktura
poduzeća u poljoprivredi.
Muhs , H. -J.: Ciljevi i mogućnosti oplemenjivanja
šumskog drveća obziiom
na osiguranje opskrbe drvom.
Becker , A.: Pokusi za očuvanje svježim
dekorativnog materijala od grančica
čuge (Tsuga heterophylla (Raf. Sarg.).
L o h b e c k, H. i A. S u n e r; Rast sadnica
borova na semi-aridnim staništim:.
u Turskoj nakon tretiranja antitranspirantima
i »Agricol-om«.
Krohn , B.: Primjena poljoprivrednih
tegljača u šumarstvu.


Br. 10


Seibt , G.: Rezultati pokusa gnojenja
kalcijem u sjeverozapadnoj Njemačkoj.


Weihe , J.: Odnosi između omjera d : h,
pravog obličnog broja i postotka krošnje
u smrekovim sastojinama.


Johann , K.: Uređaj za mjerenje širine
godova na izvrcima i kolutovima — Prilog
razvitku intergrirane obrade podataka.


Kennel, E. i F. Franz: Volumni prirast
borovih sastojina gnojenih iz aviona
na velikim površinama smjesom vapna i
amonijskog nitrata (Šumarija Widen/Oberpfalz,
Bavarska).


Ruederer , M.: Kritički osvrt na međunarodnu
izložbu automobila, Frankfurt,
1977.


Br. 11


Häberle, S.: Učinak i zarade — međusobna
ovisnost?


Lamprecht , H.: Istraživački projekti
u prirodnim šumama i postignuti rezultati.


Köhler , V.: Obračunavanje socijalnih
(općedruštvenih) troškova u šumarstvu.
N o elle-Neumann, E.: Položaj istraživanja
na sveučilištima.


Strehlke , B.: Rezultati pokusnog rada
pokretnog stroja za iveranje.