DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Kako se iz popisa radova vidi, o m o1
i c i su saopćena tri rada. Prema rezultatima
petogodišnjeg istraživanja M.
Grujovske, Lophodermium pin
a s t r i koristi iglice molike kao saprofit
ili kao poluparazit (na iglicama slabe vitalnosti).
Ha dž i-R i s t o v a je utvrdila
da imago Neodiprion sertifer
Geo ffr. ni u prirodi ni u laboratoriju
ne polaže jaja na iglice molike. U koliko
se na molici nalazi pagusjenica ovog
štetnika one su prenijete sa stabala crnog
bora. Pa ipak, zbog intenzivne ishrane,
mogu nanijeti velike štete molici. Istražujući
zemljišnu faunu u šumama molike
Kamilovski od 14 prisutnih pronašao
tri nove vrste Lumbricidae, a od 14
prisutnih vrsta Isopoda četiri vrste dosad
ne navedene u literaturi.


GODIŠNIK Šumarskog instituta — Skopje,
knj. XI, 1975 — 1976. god.*


1. Ova knjiga Godišnika od 168 str. sadrži
8 radova i to: Micevski, Lj.: Prilog
poznavanju šume hrasta medunca i bjelograbića
(Carpinetum orientalis
macedonicum Rud.) na istočnim
padinama Golešnice.
Trajkov, L.: Problemi pošumljivanja
najaridnijih reona u SR Makedoniji s biotehničkog
gledišta.


Dimovski, I.: Vidljiva oštećenja lišća
nekojih drvenastih vrsta u aerozagađenoj
sredini SO2.


Ristevski, P. i Hadži-Georgijev K.: Uređaj
ne tarife za jelu na planini Kajmakčalan.


Hadži-Georgijev, K.: Jednostavne i složene
uređaj ne tarife za izdanačku bukvu
u ass. Fagetum submontanumu
nekim šumama SR Makedonije.


Ivanov, B.: Paraziti na Rhyacionia
buolian a Schiff, u Mekedoniji i njihova
akcija u periodu 1969 — 1971.


Kuševska, M.: Bioekološka proučava


nja važnijih insektnih parazita na topoli


nom savijaču (Gypsonoma aceria


na Du p.).


Serafimovski, A.: Prilog proučavanju
biološko-ekološkog razvoja topolovog savijača
na nekim lokalitetima u Jugoslaviji^


fc) Godišnik je uredništvo š. 1. primilo krajem veljače
1978. god.


Od svojih istraživanja šumskih tala na
kojima se nalaze šume četinjače (molike,
jele, običnog bora, crnog bora na Čam Čifliku)
u SR Makedoniji Vilarov u ovom
radu saopćio je rezultate istraživanja
tala u crnoborovim šumama. Ova su
istraživanja pokazala, da se crni bor nalazi
na rendzinama, na gajnjačama, humosno-
silikatnim (rankerima) i na kiselo-
smeđim tlima. U zaključcima autor naglašava,
da crni bor naseljava i najbolja
tla na kojima se razvijaju najproduktivnije
crnoborove sastojine.


O rezultatima saopćenim u ostalim radovima
ovog sveska Godišnjeg zbornika,
zbog njihove opširnosti, upućujem na izvornika
time, da se ovaj Zbornik nalazi
i u knjižici SIT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske u Zagrebu.


Oskar Piškorić


2. Utjecaj SO2 iz zraka (aerozagađenja),
Dimovsk i je ispitivao 1975. god. od
V — IX mj. u okolišu topionice olova i
cinka u Titovu Velesu. Prosječni sadržaj
SO2 u atmosferi kretao se od 0,040 mg/
/m» (u VIII mj.) do 0,100 mg´m5 (u IX
mj.) a 0,080 mg/m3 u VI mj. Ove količine
bile su dovoljne da prouzrokuju nekrozu
većih ili manjih površina lisne plojke
ili klorozu, u svakom slučaju onesposobile
su list za normalnu asimilaciju. Od tamošnjih
vrsta redosljed na otpornost
(od manjeg stupnja do najvišeg) kod
šumskog drveća glasi: Tilia parvifolia,
Acer pseudoplatanus, Populus
simoni, Robinia pseudoacacia,
Sophora japonic a,
Eleagnus angustifolia, Tilia
argentea i Populus nigra (najotporniji),
a kod voćaka: Amygdalus
communis , kruška gornica, ljetna
kruška (Mustabey) i jabuka tetovka (najotpornija).
Dakako, da je mlađe lišće
manje otporno od starijeg a također i
manje od većeg.
Proučavanje biološko-ekološkog razvoja
topolinog savijača A. Serafimovsk
i u petogodišnjem periodu 1968 —
1973. godine obavio je na 7 lokaliteta od
kojih su 4 bila u Makedoniji, 2 u Srbiji
i 1 u Hrvatskoj (Tvrđavica kod Osijeka).
Ta su proučavanja pokazala, da ovaj štetnik
u uslovima kontinentalne klime ima
dvije generacije, a u uslovima submediteranske
tri.


397
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 112     <-- 112 -->        PDF

U prilogu L. Trajkov a ne nalaze se osiguranjem u potpunosti se sprečavaju
podaci o uspjehu izvršenih pošumljivanja štetne posljedice i dužeg sušnog perioda.*
u aridnim područjima Makedonije već Autor je priložio i popis vrsta, koje se
autor iznosi »svoju koncepciju« bioteh- n a određenim lokalitetima (tri različita)
mekog aspekta pošumljivanja vrlo arid- mog u koristiti za pošumljivanje (7 četimh
područja u Makedoniji. »Najčešće tre-n j ač a j 9 listača); od četinjača su borovi
ba tlo obraditi kordonima« (terasama) (cmj, alepski, brucia, primorski i eldarisirme
planuma 0,50 do 1,00 m, zatim na ca) deodarski cedar i čempres, a od listagnijezda
dimenzija 0,50 — 1,20 m i to ka- ča bagrem, crni jasen, košćela, lipe, hrasda
terenski uslovi ne dozvoljavaju koriš- tovi (sladun, cer, makedonski), maklen i


tenje pluga ili (švicarskog stroja »Gribor«) breza (na jednom lokalitetu),
za obradu terase. Međutim dubinu obra- Oskar Piškorić
de predviđa sa svega 0,30 do 0,35 m, koja ~I~I~, 7-u A *I J 1 MI


c . , 1 , v . ) O korisnosti obrade tla na gnijezda kao 1 mulcije
za andne terene u svakom slučaju pre- ranja vidi s L 1962_ br 3_4_ str 126 t 1964_ br.
mala. Autor ne predviđa m mjere za osi-l_2i str. 80. _ Međutim i danas, 1978. godine, poguranje
vlage posađenim biljkama tj. jedinci »planiraju« pošumljavanje na kršu u jamice
»mulčiranje«, za koje je pogodan krup-i bez mulčiranja na osnovu toga računaju ekononiji
i sitniji kamen, pa i sipina. Takvim mičnost pošumijavanja!
BEZ KOMENTARA . . .


»Već sada se, naime, zna da su mnoge investicije promašene. Trenutno se
grade 62 ljevaonice, a ni za sadašnje nema dovoljno posla. Podiže se dvadesetak
tvornica plastičnih masa, a zna se da je rak-rana te industrije upravonjezina usitnjenost, pa se strojevi jedva koriste sa 70 posto. Pilane, kojimase broja ne zna, ali se dobro zna da ih je previše, otpilit će same sebi granuna kojoj sjede, ako još uopće bude grana. Rastu i nove tvornice furnira i ploča,
a uz 200 velikih i oko 150 manjih tvornica namještaja proradit će uskoro
još 63. Ta industrija loše stoji, bolje rečeno kleči, a u sličnu su položaju tvornice
tekstila, prerade mesa, obuće . . . Sigurno je da desetak novih tvornica
u tim granama industrije neće povećati akumulativnost, naprotiv.


Očito je da je nešto puklo u lancu dogovaranja. On je stasao prije nekoliko
godina u vrijeme hajke na promašene investicije i sto takve tvornice.
Investicije su onda bile više-manje dobro nadzirane preko privrednih komora,
odnosno grupacija u njima. Prilikom izrade srednjoročnog plana razvojagledalo se da se ne stvaraju dvostruki kapaciteti. Mnogo je tvornica izbrisano
iz toga plana, ali neke su ipak ušle kroz mala vrata. Ili su ta mala vrata
bila toliko velika da su kroz njih mogle proći toliko goleme investicije, ili
su se vrata jednostavno zaobišla. Bit će da je nađen neki drugi ulaz i da je
popustila kontrola izvršavanja plana razvoja.


U svakom slučaju, zbivanja na području investicija treba temeljito razmotriti
i uskladiti ih sa stvarnim mogućnostima. I to sada, na jesen, da kasnije
ne bi bilo prekasno.«


(Silvije Tomašević, novinar zagrebačkog »Vjesnika« 9. VIII 1978)