DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 105     <-- 105 -->        PDF

NOVI PROPISI


IZ ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI


U »Narodnim novinama« br. XXXIV/10., od 14. ožujka 1978. objavljen novi
»ZAKON O EKSPROPRIJACIJI«, prihvaćen u Saboru 23. veljače 1978. godine i
proglašen Ukazom Predsjednika Predsjedništva SR Hrvatske od 6. ožujka 1978.
godine. Zakon je stupio na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama
«.


Eksproprijacija može biti potpuna i nepotpuna.
»Potpunom eksproprijacijom se prava u pogledu nekretnina na kojoj postoji
pravo vlasništva oduzimaju u cijelosti«, a ona obuhvaća ne samo zemljišta nego i
»zgradu i druge građevinske objekte koji se na njemu nalaze« (čl. 2).


»Nepotpunom eksproprijacijom se prava u pogledu nekretnina na kojoj postoji
pravo vlasništva ograničavaju (služnost i zakup)«, a to je u slučaju, ako je zemljište
potrebno samo za ograničeno vrijeme, »a najviše do pet godina« (čl. 3). Prema
Zakonu ova mjera može se poduzeti »u svrhu istraživanja rudnog i drugog blaga,
korištenja kamenoloma, vađenja gline, pijeska i šljunka i si.«, ali nesumnjivo i za
privremeno uskladištenje drva (pod onim »i si.«).


Pored općenite odredbe (u čl. 1.), da se eksproprijacija može izvršiti ako postoji
»opći interes«, navedeno je i niz slučajeva, kada se potrebno zemljište može nabaviti
i eksproprijacijom. Pored ostalog to je i u slučaju potrebe zemljišta za »regulaciju
tekućih voda i bujica (vododerina); za »navodnjavanje, isušivanje, asanaciju
i melioracije zemljišta« te za » p o š umi j a v an j e «.


Od ostalih odredaba navodimo samo onu, koja se odnosi na određivanj e
naknad e za eksproprijaciju šume i šumskog zemljišta. Te odredbe sadržane su
u 45. članu, koji glasi:


»Naknada za ekspropriranu zrelu ili približno zrelu šumu za sječu, utvrđuje
se na osnovi vrijednosti drveta na panju tako što se od društveno
dogovorene cijene sortimenata koji se mogu proizvesti iz tog drveta odbiju
troškovi sječe, izrade, utovara i transporta do mjesta isporuke.


Troškovi iz stava 1. ovoga člana sastoje se od osobnih dohodaka i materijalnih
rashoda koje obračunavaju šumsko-gospodarske radne organizacije
na tom šumsko-gospodarskom području.


Naknada za ekspropriranu mladu šumu utvrđuje se u visini troškova
pošumljenja kao i prirasta šume do časa eksproprijacije.


Naknadi utvrđenoj po odredbama stava 1. i 3. ovoga člana dodaje se
naknada za zemljište pod šumom koja se utvrđuje u visini naknade koja
bi se imala odrediti za najbliže poljoprivredno zemljište odgovarajućeg kvaliteta.


Za eksproprirano neobraslo šumsko zemljište naknada se utvrđuje u visini
naknade koja bi se imala odrediti za najbliže poljoprivredno zemljište
odgovarajuće kvalitete«.


Dakle, šumar u procjeni vrijednosti šume treba utvrditi sam o vrijednos t
sastojine bez zemljišta.


Prema odredbi u članu 40. »visina naknade za eksproprirane nekretnine određuje
se prema stanju u vrijeme donošenja prvostepene odluke o naknadi« tj. šumarski
stručnjak obračunava vrijednost drvne mase prema cijenama i uslovima
u doba, kada je pozvan na procjenu.


Iako je svrha ove informacije da upozori na navedene odredbe ovog Zakona


o eksproprijaciji, ipak konstatiramo, da su ostali neriješeni visina troškova pošumljavanja
i vrijednost apsolutnog šumskog zemljišta.
391
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 106     <-- 106 -->        PDF

Smatramo, da je za »visinu troškova pošumljavanja« trebalo uzeti troškove
»u vrijeme obračunavanja naknade« tj. da se ne računaju troškovi pošumljavanja
u času osnivanja sastojine, jer bi u tom slučaju trebalo računati s valoriziranom
vrijednošću tih troškova tj. uvećanim sa stopom porasta cijena i kamatama za
proteklo vrijeme. To se posebno odnosi na mlađe sastojine u kojima razlike u
cijeni drvne mase (npr. kolja, stupova) između vremena pošumljavanja i sječe
(obračuna) nisu tolike, da bi podmirili iznose navedenih valorizacija. Ali postavlja
se pitanje, da li uopće treba novu s a s t o j i n u, nastalu nakon sječe prethodne,
teretiti troškovima pošumljavanja, jer nitko ne siječe (dozrele)
sastojine koje je sam podizao nego nasljeđe nasljeđa, a da nije bila izvršena
sječa ne bi trebalo ni pošumljavanje. Drugim riječima troškovi pošumljavanja
sječina trebaju teretiti prodajnu vrijednost drvne mase ti. računati ih kao troškove
eksploatacije.


Vrijednost apsolutnog šumskog zemljišta ne može se odrediti prema vrijednosti
poljoprivrednog zemljišta, jer je ono »apsolutno « baš zbog toga, što
se ne može trajno, pa ni duži niz godina, poljoprivredno iskorištavati. S druge
strane takvo zemljište kao šumsko može imati veću vrijednost i od najlošijeg poljoprivrednog.


Oskar Piškorić


». . . Sada bih Vas zamolio, u svoje ime kao član nadzornog odbora a i u
ime cjelokupnog upravnog odbota našega Saveza, da financijske obaveze pfema
Savezu izvršavate pravodobno. Pojedinačno to nisu velika sredstva, a
svaka, pa i najmanja, svota za Savez mnogo znači. Također bih preporučio i
zamolio svakog sadanjeg pretplatnika Šumarskog lista, d& nlpđe barem jednog
pretplatnika. I to će biti materijalni doprinos za izdavanje ovog našeg stogodišnjaka,
koji izlazi jedinp zahvaljujući znatnim dotacijama. Treće, vi s terena
trebali bi više surađivati u Šumarskom listu, da izrioäite vuša zapažanja i dojmove
bez obzira, da li su ili ne znanstveno fundirani. Ne samo dd je poželjno
nego je i potrebno i korisno, da se čuju razna mišljenja, zabilježe uspjesi ili
promašaji, jer sve to doprinosi utvrđivanju naučne istine«.


(Ing. S. Vanjković na Plenumu — Savjetovanju
održanom 20. travnja 1978.)