DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 65     <-- 65 -->        PDF

ZAPISNIK


proljetnog PLENUMA Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske, koji je održan 20. travnja 1978. g. u Zagrebu, u kino-dvorani Radničkog
sveučilišta »M. Pijade«, Proleterskih brigada 68.


PRISUTNI:


Članovi Upravnog i Nadzornog odbora Saveza, zatim delegati terenskih Društava
inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije (28 opunomoćenih delegata),
brojno članstvo s područja Bjelovara, Delnica, Gospića, Karlovca, Koprivnice, Našica,
Nove Gradiške, Ogulina, Osijeka, Rijeke, Slavonskog Broda, Slavonske Požege,
Senja, Siska, Varaždina, Vinkovaca, Virovitice i Zagreba. U radu Plenuma
sudjelovalo je preko 310 uzvanika.


DNEVNI RED


I
Društveni dio


1. Otvaranje Plenuma Saveza — prof. dr. B. Prpić
2.
Rad Saveza, završni račun za 1977. g., plan rada i program za 1978. g. —
dr. N. Komlenović
3.
Zaključci
II Stručni dio — stručno savjetovanje:


1.
Šumsko-gospodarska područja: utvrđivanje i osnivanje — ing. T. Krnjak i
dr. D. Cestar
2. Osnivanje osnovnih organizacija udruženog rada (OOUR) — ing. A. Mudrovčić
3.
Zakon o sredstvima za reprodukciju šuma — ing. A. Mudrovčić
1.
OTVARANJE PLENUMA I IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA DRA PRPIĆA
Proljetni Plenum otvorio je prof. dr. Branimir Prpić , pozdravio sudionike
i izrazio zadovoljstvo što može da pozdravi ovaj veliki skup stručnjaka šumarstva
i drvne industrije, a posebno predsjednika Savjeta za zaštitu prirode SRH ing. F.
K n e b 1 a, zatim republičkog podsekretara za šumarstvo ing. T. K r n j a k a, dekana
Šumarskog fakulteta prof. dr. S. B adu na, predsjednika zajednice šumarstva,
prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom u Zagrebu ing. S.
G a 1 o v i ć a, ing. A. Š o b a t a, direktora Zavoda za zaštitu prirode, predstavnike
Šumarskog instituta — Jastrebarsko, Sindikata radnika ind. drva i šumarstva SRH,
osnovnih privrednih komora, općinske inspektore za šumarstvo, kao i veliki broj
delegata i učesnika sa strane Šumskih gospodarstava, Šumarija itd.


279
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Prije prelaska na Dnevni red Plenuma, prema Statutarnim odredbama, izabrano
je Radno predsjedništvo Plenuma u sastavu: dr B. Prpić, ing. M.
Ćelap, ing. E. Kalajdžić, ing. L. Šabarić i ing. S. Vanjković, za ovjerovitelj e
zapisnika Plenuma izabrani su: ing. R. Štraser i Mr. S. Matić, u Odbor za
zaključke : ing. E. Kalajdžić, ing. S. Ljevak, ing. A. Mudrovčić, dr. Z. Potočić i
ing. S. Vanjković, te za zapisničara: ing. R. Antoljak.


A sada dozvolite mi, nastavio je dr. Prpić, da se vratim i podsjetim na zbivanja
u 1976. g. koju je Savez započeo sa Savjetovanjem o ulozi šume i šumske vegetacije
u zaštiti čovjekove okoline u odnosu na jadransko područje, koje je održano
u Zadru, te nastavio s proslavom 130. obljetnice osnivanja Hrvatsko-Slavonskog
Društva (današnjeg Saveza), i 100 godišnjice neprekidnog izlaženja Šumarskog
lista i objavljivanjem vrijednog stručnog dijela »Povijest šumarstva Hrvatske u
razdoblju od 1876—1976. g.«


Prilikom jubilarne proslave Savez je podijelio u svemu preko 280 Zlatnih
medalja, Povelja i Priznanja. Pod konac godine održana je 16. XII 1976. g. u Zagrebu,
veoma uspjela 87. redovna skupština Saveza.


Slijedeća, 1977. godina obilovala je također važnim stručnim i društvenim zbivanjima.
Tako je:


1.
23. V 1977. g. donesen Zakon o šumama SR Hrvatske,
2.
ing. T. Krnja k postavljen za podsekretara šumarstva u Republičkom sekretarijatu
za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo — nakon
prekida koji je nastao odlaskom ing. S. Tomaševskog za direktora »Exportdrva
«,
3.
objavljen je Zakon o vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski
dom« Savezu.
Povodom donošenja novog Zakona o šumama, jednog od najprogresivnijih
zakona, Savez je uručio Jubilarnu povelju i zlatnu medalju ing. R. Pavlović u
republičkom sekretaru, kao i ing. T. Krnjaku , tadanjem glavnom inspektoru za
šumarstvo.


20. VI 1977. g. objavljen je Zakon o vraćanju nacionaliziranog dijela zgrade
»ŠUMARSKI DOM« Savezu, radi ostvarivanja njegovih ciljeva. Ova činjenica, da
nam je vraćena naša djedovina, stvorena prije 80 g., izazvala je posebnu radost
u redovima našeg brojnog članstva i terenskih društava, jer je time uz ostalo i
pojačana materijalna baza Saveza i ostvareni su uvjeti za pristupanju realizaciji
najavljenog — obimnog programa rada Saveza. Time nam je pružena
mogućnost da krenemo u osnivanje Centra za propagandu i popularizaciju šumarstva,
otvaranje izložbenog prostora o koristima i blagodatima šuma, o ulozi šume
u zaštiti čovjekove okoline, da pristupimo osnivanju šumarskog muzeja, ksiloteke,
filmoteke, izdavačke djelatnosti kako stručnih knjiga i priručnika, tako i potrebnih
obrazaca, tiskanica za redovno poslovanje svake šumarije i gospodarstva;
nadalje da poradimo na osnivanju mladih prijatelja šume, da se intenzivnije uključimo
u akciju zaštite čovjekove životne i radne okoline, koja će zbog svoje važnosti
iz godine u godinu poprimati sve veće dimenzije.
Vraćanjem Šumarskog doma struci i Savezu dat je novi podstrek i priznanje
također i cjelokupnom članstvu Saveza. Vraćanjem Šumarskog doma Savez je dobio
1.200 m2 poslovnog prostora i poduzeo je zakonom određene korake za iselenje
dosadašnjih stanara u vraćenom dijelu doma. Želim istaknuti da određivanje
namjene i korišćenja raspoloživim poslovnim prostorom u Šumarskom domu nije
samo stvar Saveza nego i Zajednice šumarstva, Šumarskog fakulteta, Zavoda za
zaštitu prirode, Šumarskog instituta i si. Također iznosim da dosadašnji »stanari«
nacionaliziranog dijela Šumarskog doma nisu nikome kroz 15 godina plaćali dužnu
zakupninu, pa je Fond zgrade veoma osiromašio i ostao bez dovoljno novčanih
sredstava, dok u isto vrijeme potreba nalaže obnovu fasade, centralnu plinofikaciju
zgrade, razne adaptacije i si. na jednoj strani, a na drugoj je OSTVARIVANJE
CILJEVA SAVEZA koji također trebaju znatna financijska sredstva.
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 69     <-- 69 -->        PDF

4.
Brojni članovi Saveza sudjelovali su na proslavi 30. godišnjice Šumarske
škole u Karlovcu, koja je održana 30. X—1. XI 1977. g. U znak priznanja na
njezin uspješni rad Savez im je uručio Zlatnu medalju i Povelju!
5.
Ing. Nada Antonović, član U. O. Saveza sudjelovala je u radu II konferencije
Saveza IT Hrvatske o tehnološkom razvoju Hrvatske, koja je održana
u Poreču od 21—23. XI 1977. g.
6.
Prof. dr. Z. Potočić i ing. T. Krnjak sudjelovali su u radu Savjetovanja
»Uslovi privređivanja i razvoja šumarstva Jugoslavije u svjetlu ZÜR-a, koje
je održano 24. i 25. XI 1977. g. u Dubrovniku. O radu ovoga skupa moći ćete
više pročitati u »Šumarskom listu« br. 1—3/78, koji naskoro izlazi iz tiska.
Iznoseći ove podatke moram ponoviti primjedbe članova U. O. Saveza, koji
smatraju da je gotovo na svim stručnim manifestacijama nedovoljno _ zastupana
struka, bez dovoljnog broja šumara i na kojima mi šumari ne iskorišćujemo u dovoljnoj
mjeri PRUŽENI PLASMAN I UKAZIVANJE NA NAŠE MOGUĆNOSTI!


Ovdje također iznosim veoma KONSTRUKTIVAN PRILOG Zajednice šumarstva,
prerade drva, drvnim proizvodima i papirom u Zagrebu, koji je dala izradom
Prijedloga pravilnika o minimalnoj stručnoj spremi i radnom iskustvu voditelja
izrade pojedinih vrsta projekata, rukovoditelja gradilištem i osoba koje provode
nadzor nad izvedbom, kao i prijedlog za privremene tehničke propise za prostorno
planiranje i projektiranje šumskih prometnica. Također ističemo prilog Šumarskog
fakulteta, Zavoda za zaštitu prirode i Saveza na Prijedlog zakona o prostornom
uređenju i korištenju građevinskog zemljišta, što ga je pokrenuo Republički
sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove SRH.


Nadalje iznosim da je izlaženje »Šumarskog lista« u znatnom zaostatku uslijed
zauzetosti tiskare oko štampanja izbornog materijala, pa će njegov broj 1—3/78
izići za 5—10 dana.


Isto tako upoznajem Plenum s odlukom U. O. da povisi godišnju pretplatu
našeg časopisa za 1978. g. i to za:


a) radne organizacije
600.— dinara


b) pojedince
150.— dinara


c) studente, đake i umirovljenike
50.— dinara


Razlozi ovom poskupljenju su opće poznati i ni malo neobični, nije ih potrebno
posebno obrazlagati.


Ističemo uspjeli rad uprave Saveza oko štampanja i izdavanja 2.000 primjeraka
Zakona o šumama u tvrdom povezu koje je u cjelosti rasprodano. Također
je rasprodano 70.000 obrazaca za izradu šumsko-gospodarskih osnova kao i 300.000
tiskanica tzv. FORTRAND-obrazaca potrebnih za kompjutersku obradu podataka
iz uređivanja šuma.


Nadalje još jedan podatak iz područja rada U. O. Saveza: Andrija Kusanić,
šumarski tehničar iz Karlovca, dosadašnji član U. O. usmeno je zamolio da se^ na
njegovo mjesto izabere drugi odbornik, jer je prezaposlen. U vezi s tim predlažem
da Plenum na njegovo mjesto izabere druga: tehn. Ivicu Petričević a (Zagreb).


Savez je izvršio predradnje oko izvršenja popisa svih IT šumarstva i drvne
industrije (Anketne listiće-kartice za svakog IT u 3 primjerka i ti će listići naskoro
krenuti na teren).


Dosadašnja godišnja društvena članarina terenskih Društava IT šumarstva i
drvne industrije uglavljena je još 1968. g. i bila je određena u iznosu od 500.— din
za svako terensko društvo Saveza. Predlažem da se ova odluka izmjeni i na temelju
čl. 29. Statuta odredi nova i te godišnje 10.— din. po pojedinom članu društva.


2b. ZAVRŠNI RAČUN ZA 1977. G.


A) Prihodi:


I.
Vlastiti prihodi 872.989,75 din.
II. Izvanredni prihodi
218.396,35 din.
III. Dotacije
149.386,10 din.
Ukupno
1.240.386,10 din.


IV. Otpisana potraživanja
— 12.888,25 din.
Sveukupni prihodi
1.227.497,85 din.


283
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Savez smatra da prvenstveno treba osigurati poslovni prostor u domu za svoje
potrebe, jer smo na to čekali preko 15 godina i nikako se ne slažemo s tim da
prvo osiguramo prostor za ostvarivanje ciljeva dosadašnjih »stanara«, a svoje zanemarimo.


Pred nama su zadaci o realizaciji programa najavljenog tjedna DANI ŠUME
I ŠUMARSTVA HRVATSKE u jesen 1978. g.:


1.
izdati popularno-znanstvenu brošuru o ulozi šume u zaštiti čovjekove okoline
u 10.000 primjeraka,
2.
izdati propagandne plakate raznih veličina s najavom održavanja tjedna
šume i razaslati ga osnovnom školstvu, kao i radnim organizacijama šumarstva
i drvne industrije,
3.
izraditi nagradnu značku za mlade sudionike u jesenjim akcijama pošumljavanja,
4.
sastaviti popularni stručni referat o ulozi šume, kao općem dobru od posebnog
interesa i u zaštiti čovjekove okoline i si.
5.
izdati posebni broj Šumarskog lista posvećen zaštiti čovjekove okoline i si.
Napominjem da su prvenstveno šumari, biolozi i ekolozi pozvani i mjerodavni
da što bolje osvijetle ulogu šume konkretnim podacima kao i da pronađu
zajednički put s tehničkom stranom zaštite. Pogotovo u ovom procesu snažne industrijalizacije
i progresa zemlje koji se ne mogu zaustaviti, iako šumama prijete
ozbiljne posljedice ovog rada. Saznanje o značenju šume u zaštiti je u ozbiljnoj
krizi pa će biti potrebno iskoristiti sva raspoloživa sredstva informatike i propagande,
napo ;e RTV, dnevne i tjedne štampe. Udio šumarstva još uvijek nije dovoljno
definiran i osvjetljen iz biološkog ugla gledanja. Činjenica je da nismo
dovoljno prisutni u industrijalizaciji, napose u radovima vodoprivrede, urbanizma,
pros´.ornog planiranja, izgradnje turizma, uređivanju i si. Tu je svakako potrebno
programski i složno izići pred javnost isticanjem šume kao čovjekovog prirodnog
uporišta.


Učionice naših osnovnih i srednjih škola pune su naših suradnika, a isto tako
i vojni garnizoni JNA neiscrpiva snaga i pomoć u ovim akcijama, a da ovdje ponovno
ne spominjemo medije RTV, dnevne i tjedne štampe kao trajne suradnike
i pomoćnike.


U cilju programskog i složnog izlaženja u javnost, kao i radi ostvarenja spomenutog
programa i rada članovi Saveza posjetili su i predsjednika Zajednice
šumarstva i ponudili suradnju, jer ovdje iznesena problematika koindicira s isto
takvom problematikom Zajednice kao npr.: provedba ZUR-a, pitanje centraliziranja
izdavačke djelatnosti šumarstva, propagande i popularizacije struke, popis
svih IT šumarstva i drvne industrije na području SRH, problematika Šumarskog
doma, problematika stručnih kadrova itd. Razumljivo je, da su predsjednik Zajednice
i njegov uži kolektiv prihvatili ponuđenu suradnju.


I na kraju iako će vas tajnik Saveza dr. N. Komlenonvić u sažetom obliku
upoznati o našem društvenom radu, želim vas informirati i potsjetiti na
nedovoljnu aktivnost i rad pojedinih teritorijalnih Društava diljem Hrvatske, razbijenost
članstva, neujednačene poglede na glavnu i principijelnu problematiku
struke, zanemarenu propagandu i popularizaciju, nedovoljnu aktivnost u zaštiti
čovjekove životne i radne sredine, neusklađeni pristup i mjere u obrani od poplava
i opasnosti koje iz toga prijete nizinskim šumama, neusklađeni kapaciteti proizvodnje
i potreba primarne prerade drva, »kobna« uvjeravanja o »koristi« držanja
koza u kraškim područjima i s tim u vezi nepoštivanje Zakona o držanju koza itd.


Savez bez pomoći od strane ne baš malene vojske od 2.500 IT šumarstva i
drvne industrije i čvrstih čvornih mjesta na terenu, bez aktivnih terenskih Društava
neće moći uspješno raditi. Intelektualni i radni potencijal postoji u stručnim
redovima ove naše vojske stručnjaka, pa je na nama da razbudimo svijest
i savjes t našeg cjelokupnog članstva, da njegujemo stručnu i društvenu odanost,
kao i shvaćanje o neophodnoj potrebi okupljanja i učlanjivanja svih IT
šumarstva i drvne industrije u terenska društva odnosno Savez.


Za sprovesti sve ono, što smo zacrtali i usvojili Planom rada potrebna su nam
sredstva i ljudi, jer iako je Savez — povratkom nacionaliziranog dijela Šumarskog
doma — ojačao svoju materijalnu bazu, to propaganda i popularizacija šumarstva


281
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 68     <-- 68 -->        PDF

kao i realizacija našeg Plana rada gutaju znatna financijska sredstva i ona se moraju
jednim dijelom prikupiti kod i od naših radnih organizacija, od 163 OOUR-a
šumarstva, 148 OOUR-a drvne industrije, 11 OOUR-a celuloze i 5 OOUR-a prometa
drvnim proizvodima.


Opće je poznato da propaganda i popularizacija troše znatna financijska sredstva
i da se ona vraćaju u veoma skromnom obliku. Snositi materijalni i moralni
rizik oko izdavanja Šumarskog lista, objavljivanja stručnih knjiga, priručnika, tablica,
udžbenika, šumarskih tiskanica i svega drugog što je usmjereno za potrebe
i prosperitet struke, teško je breme za Savez.


Predlažem da prihvatite prijedlog Saveza da krenemo u sklapanje samoupravnog
sporazuma, a na to nas upućuje ZUR, između Saveza i radnih organizacija šumarstva
i drvne industrije Hrvatske tj. ugovaranjem o plaćanju godišnjeg doprinosa
po spomenutim radnim organizacijama (kao kolektivnim članovima Saveza)
za realizaciju — ponuđenog po Savezu — godišnjeg plana rada i zadataka. Na ovaj
bi način Savez početkom svake godine ponudio Plan zadataka prema sklopljenom
samoupravnom sporazumu, a svršetkom godine polagao račune o utrošenim sredstvima
prilikom realizacije godišnjeg plana rada i izvršenih zadataka, jer — u
krajnjoj liniji — sve što Savez radi i izvršava radi sve u interesu i prosperitetu
struke tj. i svih radnih organizacija šumarstva i drvne industrije, pa ima i moralno
pravo da traži kolektivno sufinanciranje za svoj rad!


Po društvenom običaju, na kraju ovog izvještaja potrebno je da odam o počast
i izreknemo zahvalnost struke svim onim našim kolegama, koji
su napustili ovaj svijet tokom 1977. g. do danas, a to su (abecednim redom): 1. tehn.
Franjo Ajdić, 2. ing. Josip Arpaš, 3. ing. Franjo Asaj, 4. ing. Ante Dubravac, 5. ing.
Ilija Jankavić, 6. ing. Miroslav Koch, 7. ing. Slavko Masnica, 8. ing. Đuro Matinac,


9. ing. Rafael Mott, 10. inig. Zvonimir Pere, 11. ing. Vladimir Res-Koretić, 12. ing.
Šime Slišković, 13. ing. Zvonko Srbljinović, 14. ing. Nikola Šepić, 15. ing. Ervin
Šmidt i 16. ing. Davor Žeravica. — NEKA IM JE HVALA I SLAVA!
2a. IZVJEŠTAJ TAJNIKA DRA KOMLENOVIĆA


Podnosim izvještaj o radu Saveza za vremensko razdoblje od 16. XII 1976.


g. (održana 87. redovna skupština Saveza) do danas tj. za 15 mjeseci rada. Ovo je
zapravo skraćeni izvještaj u kojem iznosim samo važnija zbivanja i rad Saveza
u protekloj i ovoj godini. U ovom vremenskom razdoblju Savez je održao 6 sjednica
Upravnog odbora, niz sastanaka užeg Upravnog odbora i nekoliko sastanaka
proširenih članovima nadzornog odbora, Redakcijskog odbora za Šumarski list te
2 svečane sjednice: jednu povodom objavljivanja novog Zakona o šumama, a drugu
povodom donošenja Zakona o vraćanju nacionaliziranog dijela naše zgrade »Šumarski
dom«, pa zatim prošireni sastanak povodom proglašenja 1977. godine godinom
zaštite čovjekove životne i radne okoline, na kojem je donesen zaključak
o svakogodišnjem održavanju propagandnog tjedna »DANI ŠUME I ŠUMARSTVA
HRVATSKE«.
Iznosim važnija i zapaženija stručna i društvena zbivanja kronološki poredana:


1.
III jugoslavensko savjetovanje o zaštiti šuma od požara održano je u Dubrovniku
od 19—20. V 1977. g.
2.
Jugoslavensko zasjedanje o općenarodnoj obrani i zaštiti čovjekove okoline
održano je u Kuparima od 27—28. V 1977. g. Ovom prilikom ponavljam riječi
generala Nikole Ljubičica koje je rekao u svom referatu, a tiču se nas
šumara: »Još uvijek je prisutna intenzivnija eksploatacija šuma od njihovog
uzgajanja«; nadalje: »Nedovoljno se provodi pošumljavanje i unapređenje
fondova šuma« kao i »Pripadnici oružanih snaga JNA i dalje će se angažirati
u akcijama pošumljavanja, uređenja izvorišta vode, izgradnje puteva,
poduzimanje mjera za sprečavanje elementarnih nepogoda.
3.
U Opatiji je od 16—17. VI 1977. g. održano savjetovanje najprominentnijih
stručnjaka o »renti kao dohodovnoj kategoriji u socijalizmu«. Tom su prilikom
podnesni brojni referati i analize raznih oblika rente, pa i u šumarstvu.
U radu ovoga skupa sudjelovali su i prof. Z. Potočić, ing. T. Krnjak
i Dr. U. Golubović.


ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 70     <-- 70 -->        PDF

B) Rashodi:


I. Materijalni rashodi 131.241,70 din.
II. Funkcionalni rashodi 723.820,45 din.
III. Ugovorne obaveze 12.764,85 din.
IV. Zakonske obaveze 47.564,65 din.
V. Osobni dohodci 283.025,45 din.
Ukupni rashodi: 1.198.417,10 din.


Višak prihoda: 29.080,75 din.


2c IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA


Izvještaj Nadzornog odbora Saveza (ing. S. Vanjković, Dr. Z. Potočić i ing.


A. Mudrovčić) u vezi podnošenja Zavrjšnog računa za 1977. g. i pregleda cjelokupnog
blagajničkog i knjigovodstvenog poslovanja glasi:
U smislu čl. 34. Statuta Saveza ITŠDI — Hrvatske članovi Nadzornog odbora
vršili su povremeno, a po završetku 1977. g. i potpuni pregled cjelokupnog financijskog
poslovanja (blagajničkog i knjigovodstvenog).


Konstatirano je, nakon što su sravnjeni novčani dokumenti s blagajničkim
dnevnikom i provjerena knjiženja, da je poslovanje vršeno u skladu s postojećim
propisima, te većih primjedaba nema na ovaj rad.


Na dan 31. XII 1977. godine:
1) Saldo blaganje iznosio je 630,55 din.
2) Žiro-račun iznosio je 885.095,85 din.
3) Ukupni prihod po ZR/77 1,227.497,85 din.
4) Ukupni rashod po ZR/77 1,198.417,10 din.
5) Višak prihoda nad rashodom po ZR77 29.080,75 din.
6) Obaveze prema dobavljačima 23.845,80 din.
7) Potraživanja od kupaca (pojedinci i ustanove) . . . 80.988,80 din.


Za pokriće troškova štampanja »Šumarskog lista« dobivena je dotacija od
SlZ-a za znanstveni rad SRH 109.000.— din, što nije bilo dovoljno, pa se moralo
od najamnina za poslovne prostorije dodati još 52.109,45 din. kako bi se pokrili
ukupni troškovi od 392.482,50 din.


Za napomenuti je, da se unatoč nužnoj potrebi povećanja broja pretplatnika
kao i pravovremene pretplate, nije mnogo postiglo, jer je vanjska suradnja (terenska
šum. društva) dosta zakazala — tako da su ustanove ostale dužne za
Š. L. 1977. 6.200.— din, a pojedinci 12.440.— din.


Iako je prodaja tiskanica i stručnih knjiga zadovoljavajuća, te je postignut
višak od 43.191,40 din, to ipak zabrinjava nerazumijevanje šumarskih i drvno-industrijskih
stručnjaka za kupnju »POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE«, te se danas
još nalazi oko 800 neprodanih knjiga na skladištu u vrijednosti od oko 200.000.—
dinara.


Potraživanja od kupaca (bez »Šum. lista«) kao i obaveze Saveza prema dobavljačima
odnose se na zaduženje tokom XII/77, stoga se moraju u kratkom roku
likvidirati.


Uzevši u cjelini financijsko poslovanje Saveza u 1977. g., koje pokazuje konačnu
dobit od 29.080,75 din, bilo je uspješno.


Nadzorni odbor podnosi ovaj izvještaj Upravnom odboru s molbom da ga zajedno
sa Završnim računom za 1977. g. primi na znanje i odobri.


Sjednica — kao organ upravljanja — donosi odluku, da se ostatak viška prihoda
rasporedi prvenstveno u Fond zajedničke potrošnje, prema planu potreba
za proteklu godinu za koju se vrši raspodjela viška prihoda. Eventualni ostatak
sredstava iz viška prihoda unijeti u Poslovni fond.
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 71     <-- 71 -->        PDF

2d. PROGRAM RADA I ZADATAKA ZA 1978. G.


Savez i njegova Stručna služba obavit će u 1978. g. uobičajene redovne godišnje
poslove tj.:


1.
administrativne, stručne i pomoćne poslove u vezi s organizacijsko-društvenom
aktivnošću Saveza kao što su Plenum, sjednice Upravnog i Nadzornog
odbora, Komisija, Redakcijskih odbora »Šumarskog lista« i si.;
2.
određene stručne, administrativno-stručne i pomoćne poslove u vezi s izdavačkom
djelatnošću kao što su npr.: »Šumarski list«, druga i slična propaganda,
popularna i stručno-znanstvena, praktična i si. izdanja;
3.
administrativno-stručne poslove u vezi s ostalim aktivnostima Saveza prema
ciljevima i zadacima određenim Statutom;
4.
sve potrebne poslove iz područja materijalno-financijskog poslovanja Saveza
i knjigovodstva;
5.
sve poslove u vezi uprave i održavanja »Šumarskog doma«, društvenih prostorija
i ostalih sredstava za rad;
6.
sve poslove u vezi stručne biblioteke i arhiva Saveza, kao i ostale poslove
koji se pojave u toku poslovanja.
Osim ovih redovnih godišnjih poslova pred Savez se postavljaju još slijedeći
zadaci u 1978. g. i to:


1.
organiziranje propagandnog tjedna »DANI ŠUME I ŠUMARSTVA HRVATSKE
« u jesen 1978. g., kad bi se izdala popularna i propagandna brošura
i održalo stručno savjetovanje struke s aktualnom stručnom temom;
2.
pristupilo bi se organiziranju jedinstvenog izdavačkog centra za propagandu
šumarstva i prikupljanju (trajnom) po terenu arhivske i dokumentacijske
građe iz povijesti šumarstva SKRH;
3.
izvršio bi se opći popis svih IT šumarstva i drvne industrije na području
SRH i to pojedinaca, radnih organizacija, škola, ustanova i si., kao i adresar
svih radnih organizacija šumarstva i drvne industrije na području Jugoslavije
te sastav Kartoteke;
4.
pristupilo bi se pripremama i prikupljanju zbirki, uzoraka drva, fotografija,
filmova, karata, gospodarskih osnova, statističkih podataka i si. za
otvaranje izložbe o šumama Hrvatske u Šumarskom domu tokom 1979. g.;
5.
izdavanje obnovljenih jedinstvenih tiskanica i obrazaca potrebnih šumarstvu
i drvnoj industriji kao trajna pomoć Saveza operativi, a ujedno i kao
izvor sredstava za financiranje propagande i popularizacije struke;
6.
pripremanja rukopisa oko izdavanja šumarskih zakonskih propisa, uputstava,
normativa i si., za terensku službu poput knjige Zbornika propisa
i si.;
7.
nastavilo bi se radovima oko izdavanja Šumarskih i drvno-industrijskih
priručnika (prvenstveno praktičnih) za potrebe šumarske operative;
8.
izvršile bi se pripreme za uvođenje centralnog grijanja u zgradi »Šumarski
dom«, obnovu fasade, izgradnje tavana (III k.) i adaptacije poslovnih prostorija,
uređenju dvorišta zgrade i eventualnog podizanja montažne prizemnice
itd.
2e. FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA SAVEZA ZA 1978. G.


A) Prihodi:


1.
Vlastiti prihodi 1,416.350.— din.
2.
Dotacije 210.000.— din.
Ukupno
1,626.350— din.
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 72     <-- 72 -->        PDF

B) Rashodi:


1. Materijalni rashodi 244.800.— din.
2. Funkcionalni rashodi 1,043.400.— din.
3. Ugovorene obaveze 13.900.— din.
4. Zakonske obaveze 41.690.— din.
5. Osobni dohodci 282.560.— din.
Ukupno 1,626.350— din.


Detaljni Financijski plan prihoda i rashoda za 1978. g. priložen je uz Zapisnik
proljetnog Plenuma od 20. IV 1978. g.


3. ZAKLJUČCI PLENUMA
Izvještaj tajnika o radu Saveza Dr N. Komlenovića usvaja se u cijelosti i bez
primjedaba.
Usvaja se bez primjedbe:
a) Završni račun Saveza za 1977. g.
b) Izvještaj N. O. Saveza.
c) Plan rada i zadataka Saveza za 1978. g.
d) Financijski plan prihoda i rashoda Saveza za 1978. g.


Plenum utvrđuje iznos nove godišnje članarine terenskih Društava šumarstva
i drvne industrije Hrvatske za 1978. g. od 10.— din. po pojedinom članu Društva.


Kooptira se u Upravni odbor Saveza tehn. Ivica Petričevi ć (Zagreb) na
mjesto tehn. A. Kusanića.


Plenum se suglasio i prihvatio prijedlog, da Savez — putem svojih područnih
Društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije — sklopi Samoupravni
sporazum o uplaćivanju svakogodišnjeg novčanog doprinosa svih radnih organizacija
šumarstva i drvne industrije (Šumskih gospodarstava, Šumarija, DIP-ova
i si.) na području SR Hrvatske u cilju što uspješnije realizacije godišnjih planova
i zadataka Saveza, a posebno radova na propagandi i popularizaciji šumarstva
i drvne industrije, organiziranju jedinstvene stručne manifestacije »DANI ŠUME
I ŠUMARSTVA HRVATSKE«, kao i stručne izdavačke djelatnosti (stručnih knjiga,
priručnika, tablica, tiskanica i formulara, stručnih savjetovanja, izložbi i si.).


NAPOMENA: Po završetku društvenog dijela proljetnog Plenuma održano je
Stručno savjetovanje sa sadržajem koji je vidljiv iz Dnevnog reda i o ovome je
načinjen poseban prikaz.


Zagreb, 30. V 1978. g.


Ovjerovitelji zapisnika: 1. Dr. B. Prpić, predsjednik v. r.


1. Ing. R. Štraser v. r. 2. Dr. N. Komlenovič, tajnik v. r.
2. Mr. S. Matić v. r. 3. Ing. R. Antoljak, zapisničar v. r.