DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 26     <-- 26 -->        PDF

DISKUSIJA


ZNANSTVENIM PUTEM
DO ORGANIZACIJSKIH RJEŠENJA U ŠUMARSTVU


Prof. Dr SIMEUN TOMANIĆ, dipl. inž. šum.,
Šumarski fakultet Zagreb


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije SR Hrvatske organizirao
je savjetovanje o trima obimnim i složenim problematikama:


— formiranje šumsko-gospodarskih područja u SR Hrvatskoj;
— organizacija udruženog rada u šumarstvu u skladu s odredbama Zakona
o udruženom radu;
— izdvajanje sredstava za reprodukciju šuma.
To su raznovrsni i kompleksni problemi. Svaki od njih posebno trebao bi
biti predmet znanstvenog istraživanja i ovakvog savjetovanja, na kome bi se
raspravilo o rezultatima temeljitih istraživanja prije njihova ugrađivanja u
samoupravna akta i zakonske propise. Ovim prilikom htio bih dati svoj prilog
raspravi o formiranju šumsko-gospodarskih područja i organizaciji udruženog
rada u šumarstvu u skladu s odredbama Zakona o udruženonm radu.


Formiranje šumsko-gospodarskih područja u SR Hrvatskoj


Pred nama su prijedlog za formiranje novih šumsko-gospodarskih područja
i kriteriji za njihovo formiranje. Predložene promjene, koje su dostavljene
u radne organizacije, izazvale su dosta reagiranja, odobravanja i neslaganja.
To je trebalo i očekivati, jer se ne radi samo o granskoj problematici. To je
znatno šira privredna, društvena i politička problematika. Pokrenule su se
sve strukture koje su zainteresirane za šumarstvo i šumarski dinar. Radi se


o novoj teritorijalnoj reorganizaciji koja nosi znatne organizacione, ekonomske,
kadrovske i druge promjene.
Autori prijedloga za formiranje šumsko-gospodarskih područja sami su
.stakli u svome obrazloženju da nemaju znanstvenih kriterija za utvrđivanje
veličine područja. Predloženi kriteriji pak i njihove granice temelje se na obračunima
i ocjenama koji su diskutabilni. Zbog toga su predložene promjene izazvale
reagiranja i probleme koji se nisu očekivali.


Kriteriji za utvrđivanje optimalnih šumsko-gospodarskih područja mogu
se izabrati i dokazati znanstvenim putem. Parametre šumsko-gospodarskih područja
treba utvrditi na osnovima svih mogućih bioloških, tehničkih, ekonomskih,
organizacionih, društveno-političkih i drugih kriterija, za koje pretpostavljamo
da su značajni. Zatim treba dokazati:


— koliko na parametre područja djeluju svi faktori zajedno?


— koliko i kako djeluje svaki kriterij posebno, odnosno kolika je važnost
pojedinih kriterija, jer nisu svi kriteriji jednako važni?
— kakve su interakcije između pojedinih kriterija?


ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— koji su kriteriji beznačajni?
— koliki je stupanj determiniranosti šumsko-gospodarskog područja putem
izabranih kriterija?
— koliki je utjecaj ostalih faktora koji također djeluju, a koji se nisu istraživali?
Sve se to može istražiti.
Problematika utvrđivanja optimalnih šumsko-gospodarskih područja zahtijeva
temeljita znanstvena istraživanja od strane tima istraživača u kome će
biti zastupljeni uzgajivači, iskorišćivači, uređivači, ekonomisti, organizatori,
matematičari, praktičari iz šumarstva i drvne industrije, i drugi. Mi u SR
Hrvatskoj imamo znanja i sredstava da to ostvarimo. Treba to htjeti, organizirati
i provesti. Svaki drugi put utvrđivanja šumsko-gospodarskih područja
je uglavnom pogodba ili dogovor, koji će izazvati teškoće i neželjene probleme.


Osnovna organizacija udruženog rada u šumarstvu


Na stvaranje osnovnih organizacija udruženog rada u šumarstvu utjecali
su: razvitak sistema samoupravljanja u našoj zemlji i njegova primjena u šumarstvu;
zatečeno stanje formalne organizacije u razdoblju primjene načela
novog Ustava i zakonskih propisa donijetih na osnovi novog Ustava; interesi
radnih kolektiva koji rade u šumarstvu; subjektivni interesi utjecajnih pojedinaca;
interesi potrošača drva i ostalih šumskih dobara; interesi političko-
teritorijalnih zajednica; i drugi faktori. Sve se to uključilo u provedbu ili
»provedbu« Zakona o udruženom radu u šumarstvu. Posljedice tih aktivnosti
i prestrojavanja u šumarstvu SR Hrvatske pa i Jugoslavije su slijedeće:


— Cijelo šumsko gospodarstvo se konstituiralo kao jedna organizacija udruženog
rada s teritorijalnim jedinicama udruženog rada (JUR-ovi). Ili:
— Šumarije su se konstituirale kao osnovne organizacije udruženog rada.
Ili:


— Osnovne organizacije udruženog rada formirane su po djelatnostima u
okviru šumskog gospodarstva. Ili:
— Formirane su osnovne organizacije udruženog rada koje obuhvaćaju
šumarske i nešumarske djelatnosti (poljoprivreda, ribnjačarstvo, drvna industrija,
i dr.). IH:
— Šumarija se izdvojila iz šumskog gospodarstva i konstituirala kao posebna
organizacija udruženog rada. Ili:
— Na području jedne općine konstituirano je više osnovnih organizacija
udruženog rada šumarstva. Ili:
— Jedna osnovna organizacija udruženog rada šumarstva rasprostire se
na području više općina.
— Postoje osnovne organizacije udruženog rada s vrlo pozitivnim, ali i
one s negativnim poslovnim rezultatima.
— Postoje osnovne organizacije od oko dvadeset i one s oko par stotina
radnika.
— Postoje osnovne organizacije udruženog rada s 5.000 ha i one s oko
30.000 ha šuma i šumskog zemljišta.
To stanje je proizvod želja i aktivnosti koje su bile dobronamjerne, ali i
onih, iza kojih su bili subjektivni interesi pojedinaca ili određenih struktura u
šumarstvu i izvan šumarstva. Često je to proizvod organizacionih improviza
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 28     <-- 28 -->        PDF

čija, koje se temelje na intuicijama pojedinaca ili grupa, bez znanja o znanstvenoj
organizaciji. Nisu postojala, a niti danas postoje, znanstvena istraživanja
tog dijela organizacione problematike u šumarstvu. Vjerojatno je to zbog
toga, jer svi »znaju« organizaciju. U raspravama se ponašamo kao da svi jednako
znaju ekonomiku, organizaciju, psihologiju, politiku, iako su to znanosti
kao i sve druge koje treba savladati.


Organizacija upravljanja, rukovođenja i poslovanja u OOUR šumarstva
može i treba se znanstveno istražiti. To nije uzurpacija samoupravnih prava
radnih ljudi u šumarstvu. Odluke će donositi radni ljudi i samoupravne strukture
u šumarstvu, jer je to njihovo neprikosnoveno ustavno pravo. Uz pomoć
istraživanja te odluke će se temeljiti na znanstvenim i verificiranim dokazima,
a ne na intuiciji, makar i vrlo inteligentnih ljudi. To nije jednako dobro.


U Nacrtu društvenog dogovora o osnovnim organizacijama udruženog rada
u šumarstvu predložene su nam tri varijante:


— da se osnovne organizacije udruženog rada formiraju po djelatnostima
u šumsko-gospodarskom području (funkcionalne);
— da se formiraju teritorijalne osnovne organizacije udruženog rada sa
djelatnostima uzgajanja i zaštite te iskorišćivanja šuma na pojedinim dijelovima
šumsko-gospodarskog područja;
— da se kombiniraju prethodne dvije varijante, tj. da se formiraju OOUR
gospodarenja šumama (teritorijalne) i OOUR ostalih djelatnosti (funkcionalne).
Ti prijedlozi temelje se: na dosadašnjim iskustvima, koja su vrlo različita;
na pretpostavkama, bez dokaza o efikasnosti varijanti; na diskusijama
naših kolega, komisija, grupa u OOUR i u komisijama na republičkom nivou.
Međutim, pri rješavanju te organizacione problematike nisu se koristile mogućnosti
koje nam pruža suvremena znanost. Tu su metode kibernetike i nauke


o sistemima, metode operativnih istraživanja te kompjutorska tehnika s dovoljno
neiskorištenih kapaciteta u našoj Republici. Pri upravljanju i rukovođenju
u šumarstvu mi moramo koristiti znanstvene metode, kao što to rade
druge razvijene djelatnosti u našoj zemlji i šumarske djelatnosti u drugim
zemljama s razvijenim šumarstvom. Mi ćemo vjerojatno završiti posao koji
smo započeli ovim putom i formalno udovoljiti odredbama Zakona. Međutim,
organizaciju upravljanja i rukovođenja u šumarstvu treba stalno znanstveno
istraživati, jer se tu radi o složenim dinamičkim sistemima koji se ne mogu
šablonski regulirati. Koliko god platimo za istraživanje organizacije, to je daleko
premalo u usporedbi s gubicima zbog loše organizacije.
Prednosti i nedodstaci teritorijalnih i funkcionalnih osnovnih organizacija


udruženog rada u šumarstvu


Svi ponuđeni prijedlozi formiranja osnovnih organizacija udruženog rada
u šumarstvu imaju svoje prednosti i nedostatke. Mislim, da bi bio red da se o
tome ovdje nešto kaže.


Prednosti teritorijalnih osnovnih organizacija udruženog rada su slijedeće:


— Na njih se može prenijeti vrijednost šuma pri raspoređivanju šuma i
šumskog zemljišta između osnovnih organizacija udruženog rada na šumsko-
gospodarskom području.


ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 29     <-- 29 -->        PDF

r- Takve osnovne organizacije obuhvaćaju više djelatnosti. To omogućuje
zapošljavanje radnika na više različitih poslova da ne obole radeći stalno na
teškim i opasnim poslovima. Oboljele i iznemogle radnike, koji ne mogu više
raditi teške poslove a još nisu za mirovinu — može se rasporediti na lakše poslove
u drugoj djelatnosti u okviru OOUR.


Sudionici Savjetovanja i društvenog Plenuma


Foto: A. Sorić


— Suprotni interesi uzgajanja, zaštite i iskorišćivanja šuma te transporta
drva, lakše se usklađuju i šuma manje trpi zbog tih suprotnosti, ako su navedene
djelatnosti objedinjene u jednoj osnovnoj organizaciji.
— Život i rad radnika koncentrirani su na manjem prostoru; manje se
putuje do posla i nazad; manji su troškovi prijevoza do posla; radnici mogu
stanovati kod svojih kuća.
— Organizacija neposrednog samoupravljanja radnika je puno efikasnija:
radnici su raspoređeni na manjem prostoru, lakše ih se informira, brže ih se
sazivlje, radnici čine manji kolektiv koji se dobro poznaje.
Nedostaci teritorijalnih osnovnih organizacija udruženog rada su slijedeći:


— Male teritorijalne osnovne organizacije su smetnja dobrom iskorištenju
kapaciteta.
— Same osnovne organizacije teško nabavljaju skupu i suvremenu mehanizaciju,
bez obzira koliko su te organizacije velike. Zbog toga se radovi često
obavljaju primitivno, sporo i skupo.
— Dolazi do pojave privatizacije i grupno-vlasničkog ponašanja u osnovnim
organizacijama udruženog rada. Međutim, šume su vlasništvo cijelog
društva, a ne pojedinih osnovnih organizacija ili pojedinih općina. Izvor prava
na upravljanje šumama je proizvodni rad radnika, a ne vlasništvo nad šumama.
— Osnovne organizacije udruženog rada nemaju jednake uvjete privređivanja
zbog različitih terenskih, sastojinski, transportnih i drugih uvjeta.
Stoga pri gospodarenju šumama nastaju teškoće oko izjednačavanja uvjeta
privređivanja i prelijevanja sredstava između OOUR koja su neminovna.


ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Stvaranjem jedinstvenih programa razvoja, udruživanjem sredstava na
nivou radne i složene organizacije, dobrom i racionalnom organizacijom — te
slabosti mogu se eliminirati.


Prednosti funkcionalnih osnovnih organizacija udruženog rada formiranih
po djelatnostima su slijedeće:


— Lakše je nabaviti skupu i suvremenu mehanizaciju velikih kapaciteta.
— Veće je iskorištenje raspoloživih kapaciteta.
— Manje su mogućnosti pojave privatizacije i grupno-vlasničkog ponašanja
u osnovnim organizacijama.
— Manje su razlike u uvjetima privređivanja između OOUR na jednom
šumsko-gospodarskom području, jer sve OOUR rade u istim terenskim, sastojinskim,
transportnim i drugim uvjetima. Međutim, razlike u uvjetima privređivanja
između šumsko-gospodarskih područja ostaju i dalje kao otvoreni
problem.
Nednostaci funkcionalnih osnovnih organizacija udruženog rada formiranih
po djelatnostima su slijedeće:


— Postoje teškoće oko rješavanja suprotnosti interesa između OOUR formiranih
po djelatnostima.


— Teško je djelatnosti dijeliti, jer se one velikim dijelom prozirniju i
prepliću u jedinstvenom procesu proizvodnje od sjemenke do trupca na stovarištu.
Tipične mjere uzgajanja šuma realiziraju se uz pomoć metoda i tehnike
iskorišćivanja šuma. Tipične mjere zaštite šuma rješavaju se metodama i tehnikom
iskorišćivanja šuma. Klasična podjela iskorišćivanja šuma na sječu i
izradu, privlačenje i transport drva omogućava donekle formiranje osnovnih
organizacija po tim fazama rada. Međutim, suvremeno iskorišćivanje šuma izmiješalo
je radne operacije sječe i izrade, privlačenja i transporta drva, tako
da se taj proces praktično ne može dijeliti u one klasične faze rada.
— Radnici moraju putovati na većim udaljenostima do radilišta. To otežava
i poskupljuje odlazak na posao i povratak.
— Radnici stalno rade jedne te iste teške ili pak lake poslove. Manje su
mogućnosti za raspoređivanje radnika na lakše poslove. To stvara teškoće kod
rješavanja problema oboljelih i iznemoglih radnika u osnovnim organizacijama
koje se bave teškim poslovima. Premještanje radnika iz jedne OOUR u drugu,
pogotovo zbog razloga bolesti, ne dolazi u obzir ako su osnovne organizacije
formirane po djelatnostima.
— Trpi neposredno sudjelovanje radnika u poslovima samoupravljanja,
jer su radnici jedne te iste OOUR raspoređeni na velikim udaljenostima po cijelom
šumsko-gospodarskom području. Oni nisu prisutni pri stvaranju prijedloga
za donošenje odluka.
Predložena treća varijanta da se formiraju teritorijalne osnovne organizacije
udruženog rada gospodarenja šumama i funkcionalne osnovne organizacije
ostalih djelatnonsti — vjerojatno je najprihvatljivija. Ta varijanta ima
svoje prednosti i nedostatke, ali se nedostaci mogu lakše riješiti nego u ostalim
varijantama.


244
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 31     <-- 31 -->        PDF

PREDLAŽEMO DORADU KRITERIJA
ZA OSNIVANJE ŠUMSKO-GOSPODARSKIH PODRUČJA


Mr PAVLE VRATARIĆ, dipl. inž. šum.,


Šumsko gospodarstvo Osijek


Područje Slavonije, a posebno njen dio u kojem šumama gospodari 5 šumskih
gospodarstava udruženih u SOUR ŠPP »Slavonska šuma«, vrlo intenzivno
već dvije godine — od stručnog savjetovanja na temu »Izjednačavanje uvjeta
privređivanja između OUR-a unutar šumsko-gospodarskog područja«, održanog
u Našicama — raspravlja i predlaže materijale u okviru rasprava za novi
Zakon o šumama i, nastavno, ovim dokumentima koji ga upotpunjuju i danas
su na raspravi. Prošlo je nešto više od 4 mjeseca kako smo upoznati s prvim
radnim materijalom Radne grupe za izradu prijedloga za ustanovljenje šumsko-
gospodarskih područja. Tada se predviđalo za utvrđivanje šumsko-gospodarskih
područja 8 kriterija zatim, za raspravu 3. 2. 78. koje je organizirano
u Osijeku, bilo je pripremljeno 12 kriterija a danas u Nacrtu imamo 17 kriterija.
Međutim, rezultat je uvijek isti: 14 šumsko-gospodarskih područja. Tvrdimo
da i danas stoji naša prva primjedba, da smatramo da su autori trebali
kao prethodna istraživanja predložiti kriterije za utvrđivanje šumsko-gospodarskih
područja u smislu Zakona o šumama, a ne na osnovi nepotvrđenih kriterija
odmah pristupiti »računanju« i tako unaprijed utjecati na eventualna
opredjeljenja. Sada još možemo dodati da je tako otvorena mogućnost, vjerojatno
nenamjerno ali i nepromišljeno, da naše područje primi etiketu da je
pobornik statusa quo što smo unaprijed s rezultatima opovrgli još 1969. godine,
kada smo krenuli udruživanju rada i sredstava.


Rezultat široko organizirane diskusije je obilje pitanja, primjedaba i prijedloga
za rješenja. Još jedamput se potvrdio princip da konzultiranje širokoga
auditorija radnih ljudi mora donijeti i kvalitetu pristupu rješenju problema.
Prava je šteta što taj Institut nije koristio u dovoljnoj mjeri radnu
grupu u fazi sastavljanja prednacrta. Unaprijed bi se mogli spriječiti prijedlozi
koji imaju negativna djelovanja razbijanja postojećih reprodukcijskih cjelina.
U ovom poslu možemo konstatirati da je funkcija kretanja oko procedure
donošenja društvenog dogovora zatajila. Prijedlog društvenog dogovora odbačen
je na svim stručnim i društveno-političkim samoupravnim skupovima
u ŠPP »Slavonska šuma«, a obrazloženje je dato u istovjetnom tekstu. Da
spomenem usput, mislim da je to mišljenje negdje oko 280 inženjera i tehničara
na području ŠPP,


Prvo , kod prikupljanja podataka korišteni su obrasci pravilnika o izradi
šumsko-gospodarskih osnova koji za obradu ekonomskih elemenata gospodarenja
nisu u skladu s važećim sistemom praćenja i obračuna tih podataka;
drugo , radne organizacije su se vrlo različito ponašale kod utvrđivanjaraspoređivanja ukupnog prihoda i dohotka te kod popunjavanja obrazaca.
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Korištenje i analiza tako prikupljenih podataka ne može poslužiti svrsi;
treće , na temelju lošeg pristupa u prikupljanju podataka došlo se do krivih
rezultata te su na osnovi toga stvoreni krivi zaključci i prijedlozi kriterija
za formiranje šumsko-gospodarskih područja, i četvrto , neki kriteriji
su sasvim krivo postavljeni. Jedino se jedan OOUR ograničio na konstataciju,
da su prijedlozi manjkavi i očekuje nove, usaglašene prijedloge. Ovi
amandmani na društveni dogovor za područje Slavonije razmatrani su i podržani
od skupštine Privredne komore, skupštine Poslovnog sistema za šumarstvo,
preradu i promet drvom Osijek, Regionalnog odbora sindikata radnika
šumarstva i drvne industrije te Predsjedništva Općinske konferencije SK.
Odluka s obrazloženjem osnivala se na posebnom elaboratu i diskusiji koja je
detaljno osvijetlila pristup, metodologiju, interpretaciju i postavljanje kriterija
za osnivanje šumsko-gospodarskih područja. Navesti ćemo samo nekoliko
primjera za koje predlažemo doradu kriterija.


Za prvi kriterij, površine , predlažemo, što je i danas već bilo spomenuto,
da se korigira intenzitetom gospodarenja, a mjera intenziteta može
biti dohodak po hektaru. Međutim, nastavljamo dalje, ako se želi da površina
ostane isključivo naturalni kriterij, treba ju konvenirati sa ophodnjom za određene
sastojine jednodobnih šuma. Površine plantaže kultura nekih lišćara
uz prosječnu ophodnju od 25 godina trebalo bi priznati uvjetnih onih za prosječnu
ophodnju od 100 godina četiri puta više hektara, jer poslovanje djelatnosti
uzgoja i zaštite iskorišćavanje šuma stvarno će se obaviti četiri puta
na istoj površini, što će zahtjevati adekvatno ekipiranje i korišćenje stručnih
kadrova. Jasno je da će se i spomenuta površina četiri puta naći u dobnom
razdoblju zrela za sječu. Posebno predlažemo da se cijeni površina koja je
unesena u šumsko-gospodarsko područje poslije osnivanja šumskih gospodarstava
uz ulaganja kolektiva; to je, npr., za Gospodarstvo Osijek 20% sadašnje
površine.


Prosječni godišnj i eta t ne bi trebalo uzimati za kriterij samo za
razdoblje od 1978. do 1987. već dugoročno kako se i formiraju šumsko-gospodarska
područja. Znači treba uključiti i slijedeća polurazdoblja. Nećemo li
valjda opet 1988. kod nekih šumsko-gospodarskih područja kojima etat opadne
ispod minimuma zahtjevanog kriterija, a to je odlučujući 12-ti kriterij, osnivati
nova šumsko-gospodarska područja. Ovdje predlažemo, da se priđe stupnjevanju
zadovoljenja pojedinog kriterija.


Ekonomski kriteriji su osnovani na podacima koji su neupotrebljivi.
Npr. direktni trošak iskorišćivanja šuma po jednom kubiku u Vinkovcima
uz otvorenost 4,9 km na 1000 hektara je 178 dinara po kubiku dok je u
Novoj Gradiški uz otvorenost 5,9 km na 1000 hektara 372 dinara po kubiku.
Do toga je vjerojatno došlo, jer nije dato uputstvo za popunjavanje onih
obrazaca EZ-14 i EŽ-14a. Očito je došlo do vrlo različitog tretiranja pojedinih
vrsta troškova i toleriranih elemenata prihoda dohotka i akumulacije. Sve
analize izvedene iz tako prikupljenih i neprovjerenih podataka su netočne i
ne mogu bez provjere poslužiti kao kriterij za određivanje šumsko-gospodarskog
područja. Kriterij ukupne akumulacije po jednom kubiku
predlažemo da kao kriterij ocjene uspješnosti poslovanja vodi računa o uvjetima
poslovanja. Za kriterij odnos planirane i ostvarene akumulacije i odnos
visine planiranih i ostvarenih ulaganja u biološkoj reprodukciji prometnice


246
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 33     <-- 33 -->        PDF

negativne poene dobiju oni koji su u prethodnom periodu ostvarili visoki i
apsolutni nivo izdvajanja i zadržali taj nivo u narednom periodu.


Kriterij organiziranosti slabo je definiran.


Na osnovu svega naprijed iznešenog kao i činjenice da u izradi prijedloga
nismo mogli utjecati na utvrđivanje kriterija za osnivanje šumsko-gospodarskog
područja inzistiramo na poštivanju principa baziranja kriterija samo
na provjerenim podacima i da su kriteriji odabrani u tri osnovn
a područj a i to: naturalni pokazatelji, koji odražavaju prirodne i ostale
ostvarene materijalne pretpostavke; drugo, ekonomski, koji odražavaju uspješnost
tehnike rada i raspoloženje sredstvima minulog rada; i treće, stanje organiziranosti
izraženo kroz bogatstvo organizacijskih i samoupravnih dohodovnih
odnosa te stupanj udruženosti rada i sredstava radi uspješnog zajedničkog
razvoja radnih organizacija.


Na osnovi ovih zaključaka iz elaborata i širokog stručnog političkog društvenog
izjašnjavanja konstatira se, da sve radne organizacije udružene u
SOUR-e ŠPP »Slavonska šuma« su dosada zadovoljavale i ubuduće sigurno
mogu zadovoljiti svim zahtjevima utvrđenim 61. 12. Zakona o šumama. Dosada
su programi razvoja ostvarivani vrlo povoljno i pretežno iznadprosječno
u odnosu na šumarstvo SRH i SFRJ a također i rezultat te trendovi svih pokazatelja
uspješnosti poslovanja. Ulaganje u šume, ceste, proizvodnju i opremu,
uvjeti života i rada radnika, pojačani intenzitet ostvarivanja samoupravnih
dohodovnih odnosa, a posebno je od 1969. godine, formiranjem SOUR-a
tj. »Slavonske šume«, postignut nivo udruženosti radnika i sredstava. Optimisti
smo u pogledu ishoda, ako se udruženi rad dogovori, jer bit će to prihvatljivo
i za društveno-političke zajednice.


Predlažemo, da bilo kakve korekcije mogu se vršiti jedino usaglašeno
između udruženog rada i društveno-političkih zajednica kako bi se afirmirao
naš sistem društvenog dogovaranja i samoupravnog sporazumijevanja. Mišljenja
smo, ako društveni dogovor u važnom trenutku potvrd i šumsko -
gospodarska područja kakva jesu, da nećemo stručno pogriješiti.
U prvom redu postići će se minimum, a to naročito ističemo u raspravama
kao moto, da se spriječi razbijanje postojećih šumsko-gospodarskih područja
kao reprodukcijskih cjelina i opadanje reprodukcijskih sposobnosti
naših šuma. Podržavamo već danas rečeni prijedlog, a što je inače već poticano
od komisije ŠPP »Slavonske šume« za koordinaciju znanstvenog rada,
za otvaranje daljeg znanstvenog istraživanja u pravcu osnivanja šumsko-
gospodarskih područja i osnivanja osnovnih organizacija u šumarstvu.


#
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 34     <-- 34 -->        PDF

POVRŠINA I STANJE ŠUMA OSNOVNI SU KRITERIJ
ZA ODREĐIVANJE ŠUMSKO-GOSPODARSKOG PODRUČJA


BOGDAN MOMČILOVIĆ, dipl. inž. šum.,


Šumsko gospodarstvo Ogulin


Složenost ove materije osjetili smo u razradi na svim društveno-političkim
i samoupravnim strukturama, a neposredno smo upoznali sve radne ljude
na zborovima svih osnovnih organizacija udruženog rada. Nacrt društvenog
dogovora o kriterijima za osnivanje novih šumsko-gospodarskih područja raspravljen
je u organizacijama SK te Društva inžinjera i tehničara. Kako radni
ljudi svih OOUR-a tako i ostali sudionici u raspravama prihvatili su predloženi
nacrt društvenog dogovora. Istaknuto je, da su odredbe 4. člana, t. 1, 2.
i 3. tog nacrta osnovni kriterij i da ih treba obavezno uključiti u 12
minimalnih kriterija bez koji se ne može osnovati šumsko-gospodarsko područje.
Smatram, da su to obaveze minimalne veličine i uvjet, kojim se zadovoljavaju
i odredbe 12. i 14. člana Zakona o šumama kao i 65. člana Zakona
o sredstvima za reprodukciju šuma.


Sudionici Savjetovanja i društvenog Plenuma


Foto: A. Sorić


U razmišljanjima i razradi prijedloga zauzeli smo stav da veličina, drvni
fond i etat područja moraju predstavljati stanovitu težinu za cjelovitu jedinstvenu
i dio proširene reprodukcije šuma, zapošljavanje radnih ljudi, obimu
proizvodnje realizacije te razvojnih planova šumarstva i planova drvne industrije
iz ovog kompleksa, koji su značajni za širu društvenu zajednicu. Koncepcije
koje sadrže manji broj zaposlenih ljudi isključuju sam pojam i smi
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 35     <-- 35 -->        PDF

sao da mogu postojati kao šumsko-gospodarsko područje i predstavljati veličinu
koja bi imala većeg značaja za širu društvenu zajednicu. To su preuski
okviri da bi bili i imali veći značaj za šumarstvo i našu Republiku. Što se tiče
ostalih kriterija oni se mogu mjeriti za manja područja, jer nemaju onu osnovnu
težinu koju imaju ona spomenuta naprijed. Uz sve to svjesni smo, da
je teško naći univerzalne kriterije koji bi bili mjerilo za optimalnost i veličinu
i bili bi prihvatljivi za sve sudionike u raspravi obzirom na raznolikost područja
naše republike počev od nizinskih šuma, prebornih pa do krša. I na
stanje koje već duže vrijeme traje i prilike koje vladaju u šumarstvu.


Za napomenuti je, da ova rasprava već dugo traje, počev od 1969. godine
i da ima negativne posljedice za razvoj u sjedinjavanju modernih sredstava
za proizvodnju i daljnja ulaganja u razvoj šumarstva i drvno-industrijskog
kompleksa. Ubrzanije rješavanje osnivanja šumsko-gospodarskih područja nije
za sve sudionike ovim rastom omogućilo i stabilnije i dugoročnije rješavanje
pitanja razvoja šumarstva i industrije za preradu drva. Rascjepkanost, usitnjenost
i nepovezanost neće omogućiti razvoj i veću zainteresiranost društvene
zajednice za ulaganje u razvojne planove šumarstva. Brže osnivanje šumsko-
gospodarskih područja iniciralo bi veću suradnju preko Zajednice za šumarstvo
industriju i preradu drva i prometa drvom i papirom i osiguralo bi ujedinjavanje
planova i sredstava za razvoj jednostavne i proširene biološke reprodukcije
i drvno-industrijskog kompleksa.


U nacrtu društvenog dogovora i mjerilima za osnivanje osnovnih organizacija
smatramo da funkcionalna organiziranost ne bi omogućila jednaki razvoj
i radni opstanak osnovne organizacije udruženog rada pa smo tu na stanovištu
da bi ova treća varijanta tj. paralelno teritorijalno organinziranje osnovnih
organizacija imalo više osnova.


Dalje, prijedlog nacrta Zakona o sredstvima za reprodukciju šuma u predloženih
stopa vidjeli smo da postoji problematika uklapanja svih sudionika
u ovaj prijedlog nacrta; tu postoje velike raznolikosti i faktori koji djeluju
u stvaranju prihoda utrošenih sredstava i dohotka. Zbog toga ne bi se moglo
mjeriti kriterije i određivati istim mjerilima stope za izdvajanje sredstava
za reprodukciju šuma po prosječnim stopama za sve regije, nego predlažem
da se usklade i dati elementi za šumsko-gospodarska područja u regiji i prema
tome odrede stope.


Na kraju smatram da transformacije koje se provode u našem društvu
i šumarstvu već dugo vode računa da treba prići i ovdje na osnovu Ustava
i Zakona o šumama te Zakona o udruženom radu u šumarstvu.


Na području Ogulina, koji je centar u šumarstvu već 100 godina, što će
se označiti i prigodnim proslavama ove i iduće godine, mi ćemo provedbu ovih
samoupravnih društvenih dogovora uključiti u akciju aktivnosti, a što je u
svrhu daljeg razvoja socijalističkog samoupravnog društva.


Hvala!
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 36     <-- 36 -->        PDF

O NACRTU ZAKONA O SREDSTVIMA ZA REPRODUKCIJU ŠUMA


KARLO KOŽUL, dipl. inž. šum.,


»Slavonska šuma«, Osijek


Sredstva za reprodukciju šuma i njihovo zakonsko reguliranje jedno je
od glavnih pitanja koje nam se odavno nameće i o čijem pravilnom rješenju
će ovisiti i uspješno rješenje dohodovnih odnosa u šumarstvu a i novi sadržaji
šumsko-gospodarskog područja kao horizontalne reprodukcijske cjeline u šumarstvu.
Tri su ovdje problema i tri glavna pitanja:


1. Kako dobro riješiti nivo izdvajanja sredstava za reprodukciju šuma
za šumsko-gospodarsko područje kao cjelinu (veličinu izdvajanja);
2. kako ovu obavezu rasporediti (ukalkulirati) u plan djelatnosti iskorišćivanja
šuma po osnovnim organizacijama (šumarijama);
3. kako udružena sredstva za reprodukciju trošiti, upotrijebiti kao izvor
financijskih sredstava — pokrića za planirane zadatke djelatnosti uzgoja i
potrebe otvaranja šuma (ceste) po OOUR-ima jednog šumsko-gospodarskog područja.
Vjerojatno smo na ova tri glavna pitanja trebali odgovoriti u Zakonu o
šumama, barem globalno i određenije nego, što je to rečeno u 61. 65. tog Zakona.


Obzirom na važnost pitanja, naše primjedbe iz »SLAVONSKE ŠUME« već
kod donošenja Zakona bile su upućene u tom smislu, da se riješi i ovo drugo
pitanje. Posebno smo se zalagali da se usvoji kriterij, kako da se izvrši raspodjela
zajedničke obaveze na OOUR-e jednog područja.


No znamo, Zakon je donesen, djelomično smo odgovorili na prvo i treće
pitanje na drugo nismo ni pokušali odgovoriti, jer je onda rečeno, kako su
to »tehnička pitanja« pa neka se riješi drugim zakonskim aktima.


Naša opredjeljenja danas i onda su bila:


1. Obavezu za sredstva za reprodukciju šuma za šumsko-gospodarsko
područje utvrđujemo na osnovu procenta — stope na ukupan prihod iskorišćivanja
šuma. Visina ovog procenta, tj. minimalna zakonska stopa, treba da
bude ona koju smo kao radne organizacije ostvarivali u dužem periodu (kao zakonsku
i iznadzakonsku amortizaciju šuma);
2. danas i onda smo bili za opredjeljenje, da osnova — ključ za raspodjelu
zajedničke obaveze sredstava za reprodukciju šuma na OOUR-e bude razlika
između realizacije i cijene koštanja djelatnosti iskorišćivanja šuma svakog
OOUR-a;
3. da osnova za trošenje zajedničkih sredstava za reprodukciju šuma bude
samoupravni sporazum o osnovama plana radne organizacije za djelatnosti
uzgoja i izgradnje šumskih prometnica usklađenog s odredbama osnove šumsko-
gospodarskog područja.
Ovakovo naše opredjeljenje obrazlažemo ukratko:


250
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ad 1. Iz dugogodišnjeg usklađivanja naših »potreba« zadataka iz područja
reprodukcije šuma te naših »mogućnosti« znamo, koja je to stopa, koju
je moguće zakonom odrediti kao minimalnu i u planiranju poslovanja šumskog
gospodarstva ostvariti da postignemo uravnoteženje između »potreba« i »mogućnosti
« na jednom šumsko-gospodarskom području. Budući za sada tu nemamo
naučno utvrđenog normativa, pribjegavamo da praktično ostvarena višegodišnja
stopa bude taj normativ.


Sudionici Savjetovanja i društvenog Plenuma
Foto: A. Sorić


Ovaj zakonski NORMATIV morao bi s jedne strane pokriti naše potrebe
za prostom biološkom reprodukcijom, učešće za proširenu reprodukciju i prometnice,
ali s druge strane, da ga je moguće ukalkulirati u prodajnu cijenu
naših proizvoda. On je zapravo i naš globalni trajniji pokazatelj, što možemo
planirati u osnovama gospodarenja šumama, kako se ne bi dogodilo, da u
osnovama redamo samo zadatke, što bi trebalo, nego da znamo i šta u datim
uslovima poslovanja možemo. Ne bi smjeli zaboraviti, da kod ovog nivoa prodajnih
cijena šumskih proizvoda možemo opravdano očekivati približno ovakove
stope izdvajanja kakove ostvarujemo sada s tendencijom laganog povećanja
za budućnost u srazmjeru s povećanjem produktivnosti i racionalnosti
poslovanja. Svaki zaokret k većem izdvajanju sredstava za reprodukciju od
dosadašnjih vodi nas korekciji prodajnih cijena šumskih proizvoda na više.
Veliko je pitanje jeli to moguće? Moj bi odgovor ovdje, da se ne zavaravamo,
bio negativan! Sve druge stavke u kalkulaciji današnje prodajne cijene šumskih
proizvoda su normirane i ne znam, gdje nalaze prostora oni koji predviđaju
znatno veću minimalnu stopu izdvajanja od prosječne dosada ostvarivane?
Put za povećanje stope izdvajanja znamo vodi preko boljeg organiziranja
šumske privrede a ne preko isticanja naših želja u osnovama gospodarenja,
koje »ruku na srce« uvijek nisu na visokom nivou, što se tiče ekonomskog
bilansa u njima.


ad 2. Poznato nam je, da su mogućnosti izdvajanja sredstava za reprodukciju
šuma upravno proporcionalne s razlikom između prodajne cijene šumskih
proizvoda i cijene koštanja tj. što je veća ova razlika to je veća mogućnost
izdvajanja sredstava za reprodukciju šuma. Ove razlike od jedne do druge
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 38     <-- 38 -->        PDF

šumarije su vrlo različite uzevši djelatnost iskorišćivanja šuma pojedine šumarije
jednog šumsko-gospodarskog područja, u kojem se »potrajnost zatvara«
na području kao cjelini. Naime u tim uvjetima poslovno je opravdano iz mnogo
razloga koncentrirati zrele sječe a s tim se pojavljuju te velike »razlike u
cijeni« pa i opravdanost, da te šumarije »nose« obaveze sredstava za reprodukciju
razmjerno s tom navedenom RAZLIKOM.


Kroz ovu »RAZLIKU U CIJENI« izražavaju se i sve druge razlike u uvjetima
poslovanja pojedinih šumarija (OOUR-a) kao što su otvorenost šuma,
intenzitet sječe, terenske i sve drugo. Kolike ove »razlike u cijeni« mogu biti
između šumskih sortimenata navesti ću samo kao primjer neke, koje se mogu
vidjeti u knjizi »Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva«
od prof. B. KRALJICA, A. Cjenik glavnih šumskih proizvoda na panju tza
1948. god., kojeg je izdalo ondašnje Ministarstvo šumarstva SRH-e. Tu se vidi,
da se cijena na panju između hrastovih trupaca III klase 0 25—29 cm i hrastovih
trupaca furnirskih 0 70 cm na više u V razredu troškova odnosila kao


1 : 66 ili za furnir je bila 66 puta veća, dok od cijene na panju ogrjeva bila je
veća čak za 450 puta. Ove razlike u cijeni na panju šumskih proizvoda iz 1948.
godine osvjetljavaju nam kolike također danas mogu biti razlike između prodajne
cijene i cijene koštanja pojedinih proizvoda samo jedne vrste drva, a
slijedom razlike u kvaliteti proizvoda su i razlike u djelatnosti iskorišćivanja
šuma od jedne do druge šumarije; zato ta »RAZLIKA U CIJENI« opravdano
je da bude osnovica raspodjele sredstava za reprodukciju šuma.
S ovakovim opredjeljenjem mi najlakše, najjednostavnije i najbolje ujednačavamo
uvjete privređivanja OOUR-a (šumarija) jednog šumsko-gospodarskog
područja. (Sve nećemo rješiti jer nešto treba rješiti i Zakon o renti!).


ad 3. Zadaci po pojedinim šumarijama (OOUR-ima) i po pojedinim periodima
utvrđeni su u OSNOVI SUMSKO-GOSPODARSKOG PODRUČJA. Ove
zadatke iz Osnove preuzimamo u petogodišnji i godišnji plan poslovanja i unosimo
u SAS o osnovama plana radne organizacije. Potrebna sredstva za financiranje
imamo u udruženim zajedničkim sredstvima za reprodukciju šuma.
Njihova veličina za pojedinu šumariju nije ovisna o tome koliko OOUR dotične
godine je ukalkulirala u »svojoj« djelatnosti iskorišćivanja šuma, nego
kako smo se u SAS-u o osnovama plana sporazumjeli koliko i kako ćemo pokriti
sveukupne »potrebe« uzgoja (područja).


Radi svega naprijed navedenog i naše primjedbe na teze »Prijedloga o
izdvajanju sredstava za reprodukciju šuma«, koje smo uputili Zajednici šumarstva,
prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom u Zagrebu,
gdje smo predložili konkretne iznose minimalnih stopa. Ti kriteriji za raspodjelu
ovih obaveza po OOUR-ima glase:


1. Nije moguće formirati objektivan prijedlog preko cijena pojedinih vrsta
drva kako je navedenim tezama predloženo;
2. nije moguće rješavati među OOUR-ske odnose jednog šumsko-gospodarskog
područja na način, kako je to u tezama predloženo. Obrazloženje smo
dali u dvije rasprave o toj temi koju smo objavili u »Biltenu« Zajednice (12.
mj. 1977) a drugu raspravu, koju smo objavili u listu »Slavonska šuma« (3. mj.
1978). U ovim dvjema raspravama odražavali smo stavove svih naših radnih
organizacija udruženih u »SLAVONSKU ŠUMU«. No o ovoj materiji mi smo
imali u dva navrata stručna savjetovanja 1975. i 1976. i široko smo predlagali i
obrazlagali rješenja za ovu problematiku;


ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 58     <-- 58 -->        PDF

što može rasti produktivnost rada u eksploataciji šuma, a to su sredstva koja
bi se mogla prelijevati u reprodukciju šume. I upravo zbog toga što akumulativnosi
zakonomjerno opada mi moramo također voditi i o tome računa da
ćemo, ako ne sada u ovoj ekonomskoj epohi, morati možda za koju godinu pokucati
na vrata društva, ako želimo da šumarsku nauku, biološku šumarsku
nauku, u većem procentu uvedemo u reprodukciju šuma, a za to trebamo dodatna
sredstva.


». . . Blago onim zemljama, u kojima se ne smatra, da šuma mora biti
rentabilna. Rentabilnost je najsporednija korist šume! Gdegod se išlo za rentabilnošću
i konjukturom, šume je nestalo. Bosanske su šume pale zbog toga
shvatanja o rentabilnosti šume. Mnogo je važnija ona druga uloga šume, koju
nikakav račun rentabiliteta ne može iskupiti. Ima šuma, koje se moraju održavati
po ceni najvećih žrtava i koje nikada ne mogu biti rentabilne sa finansijskog
gledišta, ali mogu biti od neocenjive koristi narodnoj privredi. Zato račun
rentabiliteta u pošumljavanju goleti nije uvek od presudnog značaja. Postoje
mnoga pošumljavanja, koja nisu rentabilna, pa se ipak moraju izvršiti . . .«


(Ing. O. Krstić u »Šumarskom listu« 1938. god., br. 5, str. 252)
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 39     <-- 39 -->        PDF

3. predlažemo, da se u zakon o sredstvima unesu obaveze po pojedinom
šumsko-gospodarskom području, uzimajući višegodišnji % stope izdvajanja
amortizacije šuma zakonski i iznad zakonski dio, pa da za buduća sredstva za
reprodukciju šuma budu te stope zakonska obaveza (to je po našem mišljenju
dovoljno »hrabrosti« i to je objektivnije od prijedloga po vrstama drva iz
puno razloga).
Naše prijedloge temeljimo na osnovu materijala prikupljenog anketom u
kojima imademo i ukupni prihod iskorišćivanja i ostvarivanja amortizacije
šuma (ukupne) za period 1974—76. godine po područjima odnosno radnim organizacijama
— šumskim gospodarstvima, pa taj ostvarivani % na ukupan
prihod iskorišćivanja zaokružen na cijeli broj neka nam bude prijedlog za
ubuduće (I. varijanta), ili uzeti ostvarivanja amortizacije u jednom dužem nizu
godina i dati je u rasponu (II. varijanta).


Prikaz ostvarenog 9lt> (procenta) amortizacije šuma (ukupne) 1974—1976.


i prijedlog novih stopa
Red. Šumsko gospodarstvo
br.
Ostvareno "/»
1970—76. 1974—76.
Prijedlog
I Varij. II Varij.
1 2 3 4 5 6
1. Bilje
2. Osijek
3. Vinkovci
4. Slavonski Brod
5. Našice
6. Podravska Slatina
7. Slavonska Požega
8. Nova Gradiška
9. Bjelovar
10. Koprivnica
11. Varaždin
12. Zaareb
13. Sisak
14. Karlovac
15. Ogulin
16. Vrbovsko
19,66
22,12
11,82
17,08
9,72
5,95
21,66
25,22
12,74
20,17
13,13
8,81
12,51
18,77
16,85
6,27
11,24
17,93
23,82
11,68
6
20
22
12
17
10
9
13
19
17
6
11
20
24
12
17—20
19—22
9—12
14—17
7—10
17. Delnice
18. Senj
19. Gospić
20. Buzet
8,08
7,71
7,65
7,82
8
8
8
8
Gran a 14,71 15 13—16


Prikaz ostvarivanja stopa amortizacije šuma u gospodarstvima »Slavonske šume«
u periodu 1970—1976. godine


Red. Šumsko G o d i n a Pl a n
br. gospodarstvo 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978.


1. Našice 15,57 22,93 10,87 13,33 23,94 14,03 16,91 21,57 19,12
2. Osijek 19,08 14,33 18,84 14,25 17,12 22,94 22,63 17,61 19,99
3. Podravska Slatina 2,41 6,70 5,99 4,45 15,28 14,35 10,21 12,27 10,12
4. Slavonski Brod 7,57 12,37 12,38 9,31 8,32 19,27 9,40 9,34 9,60
5. Vinkovci 15,68 15,79 17,22 22,18 25,03 23,02 24,12 29,18 27,46
6. »SLAVONSKA ŠUMA« 12,59 15,24 13,86 14,97 21,12 19,76 19,11 22,17 21,04


ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Kako se vidi iz ovog prikaza kretanja visine stope izdvajanja u gospodarstvima
»SLAVONSKE SUME«, vrlo su velike oscilacije stope izdvajanja, a
one su bile uslovljene znatno nižom zakonskom stopom izdvajanja amortizacije
šuma i oscilacijama, što su se dešavale na tržištu obzirom na veću ili manju
tražnju drvnih proizvoda i drugih objektivnih i subjektivnih činioca u
uvjetima poslovanja šumskih gospodarstava.


S obzirom na ove činjenice i u budućnosti i obzirom na potrebu ublažavanja
ovih oscilacija (odnosno djela oscilacija, koje su objektivne naravi) mi
predlažemo i drugu varijantu našeg prijedloga određivanja MINIMALNE
STOPE U RASPONU za sva šumska gospodarstva na način kako smo mi predložili
za gospodarstva »SLAVONSKE SUME«.


Prigovora ovakovom prijedlogu (varijanta I) može biti da je ipak prekracak
period od tri godine i da je bio period vanredne konjukture pa bi bilo sigurno
bolje uzeti u obzir dulji period kao što mi predlažemo za šumska gospodarstva
»SLAVONSKE SUME« ostvarenja u periodu 1970—76. godine. No
svakako i ovakav prijedlog treba poslati radnim organizacijama, da i same
izanaliziraju svoju situaciju i daju svoj prijedlog rješenja, kako bi se na koncu
zakonom moglo utvrditi objektivan minimalni procenat — stopu. Naime,
ne može biti bojazni da, radne organizacije ne će dati prihvatljiv prijedlog,
jer im ne može biti u interesu ni da bude zakonska stopa sredstava mnogo manja
od »potreba«, jer će na dio izdvojen više od zakonske stope plaćati porez
na dohodak, a ako si predlože veliku stopu ne će imati »prostora« u poslovnom
rezultatu da veliku stopu ukalkuliraju.


Sigurno je da ne može biti ispravan ni jedan prijedlog minimalne stope
koji predviđa ponegdje tako velika odstupanja od do sada ostvarivane ukupne
stope amortizacije (2 i više puta).


Veliko je pitanje da li je ispravna i orjentacija gledajući šumarstvo SRH-e
da mu propisujemo MINIMALNU STOPU prema ovom prijedlogu 18% a
ostvarili smo za (izrazito konjukturan!) period 1974—76. godine 14,71%!?


Isto tako nam se čini previsoki m ta MINIMALNA STOPA u šumarstvu
SRH-e upoređujući je s minimalnim stopama u SR Sloveniji, 12%, ili
SR Bosni 1 Hercegovini, gdje je samo 10%!?


Sa našim prijedlogom »Slavonske šume« priznajemo teško možemo rješiti
problem neprihvatljivo niskih stopa koje se ostvaruju kod nekih šumskih
gospodarstava u SR Hrvatskoj, no po našem mišljenju ovaj je prijedlog bolji
od prijedloga koji se nudi (po vrstama drva) jer prijedlog po vrstama drva ne
uvažava ndkakove utjecaje uvjeta privređivanja od kojih na pr.: spominjemo
samo otvorenost šuma!? ltd., itd.


Drugi veliki prigovor na prijedlog radne grupe jeste da se preko ovako
postavljenih stopa (procenata za vrste drva) NEDOVOLJNO IZJEDNAČAVAJU
UVJETI PRIVREĐIVANJA IZMEĐU OOUR-a JEDNOG ŠUMSKO-
GOSPODARSKOG PODRUČJA odnosno jedne radne organizacije.


Razlike u uvjetima poslovanja kod djelatnosti iskorišćivanja po OOUR-ima
su daleko, daleko veće nego između radnih organizacija, pa bi ove stope »po
vrstama drva« bile uglavnom za ostvarivanje sredstava za reprodukciju nedovoljne
i neadekvatne kod ujednačavanja uvjeta poslovanja OOUR-a.


Naime mi predlažemo da se obaveze za sredstva reprodukcije šuma trebaju
propisati stopom za šumsko-gospodarsko područje — radnu organizaciju.
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Zatim se te obaveze prenose na OOUR-e u srazmjeru razlike između UKUPNE
PRODAJNE VRIJEDNOSTI ŠUMSKIH SORTIMENATA OOUR-a I UKUPNIH
DIREKTNIH (PROPORCIONALNIH) TROŠKOVA djelatnosti eksploatacije
osnovne organizacije udruženog rada, ili da se u odbitnu stavku uzmu svi
troškovi eksploatacije.


Sudionici Savjetovanja i društvenog Plenuma


Foto: A. Sorić


Obaveza za sredstva reprodukcije šuma u OOUR-u prema tome moraju
biti proporcionalna toj spomenutoj razlici a ne prodajnoj cijeni, tu mogu biti
velike razlike u iznosima*.


* Konačno toliko je to važno radi ujednačavanja uvjeta privređivanja u odnosima
između OOUR-a jednog područja (radne organizacije) da smo mi predlagali
da te odredbe uđu u Zakon o šumama (Vidi »Bilten« SI. šume str. 30).


ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 42     <-- 42 -->        PDF

OSNOVNO U ŠUMARSTVU JEST UZGOJ ŠUMA


SREĆKO VANJKOVIĆ, dipl. inž. šum.,


tehn. direktor u m., Zagreb


Drugarice i drugovi! Dozvolite, da eto i ja iz one grupe šumara koji se
ne nalaze više u operativi, ali u kojoj se nalazi i naš minuli rad, kažem koju
o ovim važnim predmetima današnjeg savjetovanja.


Mi smo doživjeli, proveli i preživjeli mnogo organizacija u šumarstvu.
Smatram, da je šumarstvo krenulo dobrim tokom naprijed, da ono ima čvrstu
podlogu i u novom Zakonu o šumama. Istina, Zakon ne može sve riješiti ali
putem samoupravnog dogovaranja i sporazumijevanja moći će se potrebno
ne samo nadograditi nego i poboljšati ono što je u dosadašnjim organizacijama
bilo manjkavo. Pri tome ne bi se smjelo sve rušiti i krenuti iz temelja, kao
što je to u prošlosti već više puta bivalo, jer, kaže se, bolje je i ono lošije ne
mijenjati nego prijeći na novo a neizgrađeno i neprovjereno, jer si tada uvijek
početnik.


Ovdje su temeljni osnovi šumarstva šumsko-gospodarska, prije zvana
šumsko-privredna, područja, tu su osnovne organizacije udruženog rada. Kada
se, pak, sve to dobro formira ostaje ono najvažnije — kako osigurati sredstva
za ono OSNOVNO U ŠUMARSTVU, ZA UZGOJ SUMA.


Svojedobno sam i sam sudjelovao u osnivanju šumsko-gospodarski
h područja , a o novim namjerama znadem samo iz objavljenog materijala.
Međutim vidim, da se nije mnogo diralo u sadašnja područja s izuzetkom
u Slavoniji, na području »SLAVONSKE ŠUME«. Slušajući sve ovdje
izloženo i poznavajući ovo sve skupa, malo me čudi zašto baš i tamo toliko,
kada je pretežni dio slavonskog šumarstva udružen u SOUR, u organizaciju
koja za više šumskih gospodarstava vodi zajedničku poslovnu politiku, brine
se o razvoju tehnologije, koordinira komercijalne, financijske i kadrovske poslove
kao i poslove iz oblasti uređivanja šuma, projektiranja prometnica, nabave,
servisiranja te na području obrazovanja i istraživačkog rada. Danas se
kaže da taj SOUR nije formiran na osnovi pretpostavke o šumsko-gospodarskim
područjima. Drugovi, nešto formirati na pretpostavkama, mislim da nije
baš uputno, jer se to može i odmah rasplinuti u ništa. Predviđene su i neke
manje izmjene u dosadašnjim (sadašnjim) šumsko-gospodarskim područjima
za koje mislim, da nisu loše, jer ne zadiru toliko u samo područje nego više
na odnose unutar područja.


Formiranje poslovnih organizacija udruženog rada vrlo je
značajno, jer o njihovoj formaciji i o njihovom radu ovisi i cjelokupno šumarstvo,
koje može mnogo dobiti ali i mnogo izgubiti. Ovdje je rečeno, a i znademo,
da ima manjih i većih bogatih i siromašnih šumskih gospodarstava, pa
čak i na istom šumsko-gospodarskom području. Događa se, da na istom području,
pa i u šumskom gospodarstvu, prosjek osobnog dohotka iznosi 360 000
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 43     <-- 43 -->        PDF

dinara (dakako »starih«), a u drugoj osnovnoj organizaciji na istom području
700 000 dinara, pa i više. Navodi se da nema kriterija o podjeli viškova koji
nastaju neovisno o radu, što meni nekako ne ide u uho da u šumarstvu ima
nešto što je nezasluženo; ta znamo da generacije stvaraju te prihode i prenose
ih jedne drugima, tu su minuli i živi rad skupa povezani i ne
može se reći da nema kriterija za korišćenje tog novca. S druge strane ne može
se izvršavati ono osnovn o — obnova i uzgoj šuma. Eto vidite, tu je taj
temelj, međusobna unutarnja povezanost osnovnih organizacija uz izvršavanje
svih obaveza i ako je ona dobra, tada je postignuta i svrha osnivanja šumsko-
gospodarskih područja.


Sudionici Savjetovanja i društvenog Plenuma


Foto: A. Sorić


Drugovi! Ovdje se čulo i to, kako nema novaca, da se sve izvrši prema
propisima gospodarske osnove. Sto više, ako sam dobro čuo rečeno je i to, da
se u gospodarsku osnovu unese samo ono zašto momentalno ima novaca. Po
mom mišljenju, to je krivo. Kako je šumsko-gospodarska osnova temelj gospodarenja
to ona mora odrediti sve mjere kojima se treba šumu ne samo držati
nego, kako to i Zakon o šumama određuje, i unaprijediti. Ta odredba jedina
smije biti mjerodavna za osiguranje financijskih sredstava potrebnih za uzgojne
mjere i tu ne bi smjelo biti siromašnih i bogatih, odnosno da šumarstvo
s jedne strane ima novaca a s druge strane da ga nema.


A jesmo li mi i druga pitanja riješili u našem šumarstvu? Kako stoji s našom
mehanizacijom? Ukojoj mjeri ona odgovara ne samo potrebama
nego i izgrađenim cestama. Jer mi gradimo ceste za 7—tonske kamione, a njima
vozimo s 25 do 30 tona (šleperi s 50 i više pr. met.). Tko je izračunao, koliko
zapravo to košta?


Dalje, da li je riješen vodoprivredni režim? Jesmo li sva pošumljavanja
na vrijeme izvršavali? Imao sam prilike vidjeti u Poljskoj, a i vi putujete u
inozemstvo, ako se poštiva gospodarska osnova u iskorišćivanju šuma, poštuje
se i u pomlađivanju. Vidio sam sjemenom pomlađene jelove sastojine u koje
se unosile i jelove sadnice. »Radi sigurnosti«, rekoše.
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Nismo li zakazali i u zaštiti šuma? Eto, npr., baš ovih dana zagrebački
»Večernji list« donio je sliku žarišta zaraze na području Gorskog Kotara
(na potezu Delnice—Crni Lug).


Danas se opet javljaju ideje o podjeli poslova na uzgoj i na iskorišćivanje.
Velim opet, jer smo mi stariji svojedobno vodili tešku borbu, dok smo postigli,
da ove djelatnosti budu pod jednom kapom. Svaki zahvat u sastojin
i i uzgojn i je, jer nije svejedno kako se siječe, a još manje kako se
izvozi. Sa stanovišta uzgoja npr. izvoz iz sječine mora se obustaviti u koliko
su kiše i blato, jer uz takve vremenske prilike to bi značilo devastaciju sastojine.
Također nije irelevantan ni smjer izvoza od panja do pomoćnog stovarišta,
a ponekad i do glavnog. Ne vodeći pri tome računa o uzgojnim momentima
smjer izvoza može biti i takav, da se uništi najkvaliteniji podmladak. A
smije li tako biti u jednom smišljenom gospodarstvu?


Ne slažemo se ni s mišljenjima, da postoje posebno povoljni uslov
i privređivanja bilo po vrsti drva, bilo po položaju ili po nečemu drugome.
Svjedok sam slučaja, da je bukovina, na karlovačkom području, jednom
dostigla čak vrijednost hrastovime; drugi put opet nisu našle kupca kratke
dimenzije hrastovine ili dužice, itd. A ni eksploatacija hrastovine nije lakša,
što je poznato svakome koji je radio terenima s brojnim nizama i raskvašenim
tlom. Nije, dakle, sve baš tako jednonstavno, kako izgleda na prvi mah.


Eto toliko htio sam reći o problemima današnjeg savjetovanja, a sada bih
vas zamolio, u svoje ime kao član nadzornog odbora a i u ime cjelokupnog
upravnog odbora našega Saveza, da financijske obaveze prema Savezu izvršavate
pravodobno. Pojedinačno to nisu velika sredstva, a svaka, pa i najmanja
svota za Savez mnogo znači. Također bih preporučio i zamolio svakog sadanjeg
pretplatnika Šumarskog lista, da nađe bar jednog
pretplatnika . I to će biti materijalni doprinos za izdavanje ovog našeg
stogodišnjaka, koji izlazi jedino zahvaljujući znatnim dotacijama. Treće, vi
s terena trebali bi viš e surađivat i u Šumarskom listu, da iznosite vaša
zapažanja i dojmove bez obzira, da li su ili ne znanstveno fundirani. Ne samo
da je poželjno nego i potrebno i korisno, da se čuju razna mišljenja, zabilježe
uspjesi ili promašaji, jer sve to doprinosi utvrđivanju naučne istine.


Hvala!


GODIŠNJA PRETPLATA NA ŠUMARSKI LIST


iznosi za:
a) radne organizacijeb) pojedincec) studente, đake, umirovljenike . . .
600.— dinara
150.— dinara
50.— dinara
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 45     <-- 45 -->        PDF

PROBLEMI PROIZVODNJE NE RJEŠAVAJU SE REORGANIZACIJAMA


DRAGAN TONKOVIC, dipl. inž. šum.,


SOUR SPP »Slavonska šuma«


Kao predstavnik starije generacije, ja bih se, prvenstveno, osvrnuo s nekoliko
riječi na prvu temu, temu o šumsko-gospodarskim područjima. Kako
ona pretpostavljaju i izvjesnu reorganizaciju, osvrnuo bih se i na reorganizacije
u šumarstvu Hrvatske u poratnom razdoblju. Koliko znam, bilo je desetak
značajnijih organizacionih promjena bilo da se radilo o položaju organizacije
šumskog gospodarstva, tj. da li je ono samostalno ili u okviru narodnog odbora,
bilo da se radilo o veličini i izmjenama u veličini područja ili o mjestu
eksploatacije šuma, koja je često mijenjala svoj položaj. Prema tome mi smo
u ovom razdoblju u prosjeku imali oko jednu organizaciju po prilici svake
treće godine. Naša je stručna literatura barem koliko ja znam, tu dala samo
faktografski pristup, a kritički nikako, iz kojeg bi se vidjela opravdanost tih
mjera, polučene koristi, eventualne štete, promašaji i si. No, ako to nismo dosada
napravili, bilo bi potrebno da to sada osvjetlimo.


Svi mi koji smo to preživljavali u proizvodnim organizacijama znamo dobro,
da su to velika opterećenja, da su to u neku ruku potresi koji se
dug o osjećaju . Za onih pet reoganizacija između 1945. i 1950. godine,
moglo bi se reći, da smo tada svi skupa, cijelo društvo, počeli iz početka, tražili
puteve kako da savladamo teret obnove a potom izgradnje. No za nastale
promjene 1954. godine, kada smo već bili prilično uhodani, slična opravdanja
ne bi se mogla uzeti. Ja ću se malo na toj reorganizaciji više zadržati. Da se
podsjetimo. Tom je reorganizacijom rasformirano 10 šumskih gospodarstava i
osnovano cea 180 organizacija — šumarija, čije se je područje uglavnom svodilo
u okvire tadašnjih općina. Šumarije su imale status ustanov a sa samostalnim
financiranjem, a mogle su se baviti samo s k u 1turno-
zaštitnim poslovima. Eksploatacija šume bila je u rukama
drvne industrije. Koncepcije te organizacije, sročene na brzinu, bez konzultiranja
s terenom, bitno je odudarala od postavki Saveznog zakona o šumama,
čiji je prijedlog upravo tada bio dat široj stručnoj javnosti na raspravu.
Ukoliko je i jedna organizacija, koja se provodila kod nas, ova je preduhitrila
ovaj Zakon, ona čak od mjerodavnih organa nije bila ni dopuštena da ide na
takvu stručnu tribinu kao što je Šumarsko društvo, već je na brzinu provedena.
I kako već znamo, ta brzopleta tvorevina staklenih nogu, iz 1954. god.
završila je kroz nekoliko godina. Vrativši se na polazne pozicije ali sa zapaženom
stagnacijom i osjetnim materijalnim žrtvama. O ostalim reorganizacijama
koje nisu tako značajne ne bih govorio.


Evo kako smo mi u vinkovačkom šumarstvu prošli kod te reorganizacije.
U razdoblju pred tom reorganizacijom Vinkovačko je gospodarstvo bilo poznato
sa svojom organiziranošću, zamašnim zahvatima na uzgojnim i građev
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 46     <-- 46 -->        PDF

nim radovima, dobroj opremljenosti, te koncentraciji stručnih kadrova. Nakon
reorganizacije poduzeto je niz mjera da se nastavi zacrtani razvojni kurs. Tu
je održana masa sastanaka na republičkom nivou u okviru kotara, šumarskih
društava itd. Koliko ja pamtim, a aktivno sam učestvovao u tome, naročito
su bili aktivni, pored drugova iz Vinkovaca, drugovi iz Bjelovara i gospodarstva
Zagreb. Mi smo, da bi koliko-toliko nastavili započeti kurs naprednog
gospodarstva, tada poduzeli niz mjera. U početku smo, npr., kod tih rasformiranih
šumarija dogovorili da jedna organizacija, jedna šumarija vrši sve
radove za eksploataciju drugih šumarija. Tu se svakako radilo o sanitarnim
sječama. Zatim, aktivirali smo u velikoj mjeri rad Šumarskog
društva . Tu je bilo mjesto sastajališta i tu bismo rješavali naše probleme.
Potom je uspjelo složiti sve općine i kotar i osnovano je jedno šumsko privredno
poduzeće, kojeg je usvojila kotarska skupština početkom prosinca 1956.
godine. Kod Jugoslavenske investicione banke isplaćen je čak i kredit za
obrtna sredstva od 400 milijuna. Potom slijedi posjet kotaru sekretara šumarstva
Republike a pred kraj mjeseca dolazi poslije toga do likvidacije tog
poduzeća. Dakle, pada u vodu i to poduzeće i teško stečeni krediti. Ali još
nešto drugo; zašto smo mi poduzimali ove mjere kad nismo bili u položaju da
to činimo. Evo, zbog čega. Tko poznaje vinkovačko šumarstvo zna, da je to
nizinski cjeloviti kompleks, školski primjer jednog povezanog kompleksa, jedne
cjeline, zna, da je to domovina slavonskog hrasta koji, kako znamo, uvelike
daje ugled jugoslavenskom šumarstvu. Da tu postoji mogućnonst široke primjene
intenziviranja proizvodnje pa prema tome i povećavanja prinosa. Sve
je to nalagalo da se provodi jedna cjelovita politika, drugim riječima
jedn a uprav a i bez toga nije se moglo zamisliti da se ide naprijed.
Evo, što smo mi time izgubili. Izgubili smo teško stečenu suvremenu mehanizaciju
na uzgojnim radovima i na šumskom transportu. Napustili smo suvremeno
opremljeni rasadnik veličine oko 20 ha; izgubili smo upravnu zgradu
i veći dio stanova. U prethodnim reorganizacijama izgubili smo već dvije upravne
zgrade, zgradu b. direkcije državnih šuma i zgradu b. direkcije Brodske
imovne općine, pa je sada šumsko gospodarstvo Vinkovci smješteno u
zgradi koja je bila građena za internat učenika u privredi. Posebni gubitak
bio je odlazak većeg broja sposobnih mlađih stručnjaka.
Doživili smo gubitak obilne arhivske građe i kada smo 1974. godine pripremali
proslavu 100-godišnjice postojanja tog šumarstva i kada smo monografiju pisali
nismo mogli od tog cijelog materijala u Vinkovcima gotovo ništa naći.
Našli smo ga u knjižnici našeg Saveza šumarskog društva i to dolje u dubokim
katakombama gdje reorganizacija nije uspjela da dospije. Da i ne spominjemo
izgubili smo jedno desetak godina, imali smo desetak godina stagnacije u razvoju.
I eto to je cijena koju smo mi platili za jedan, kako su neki smatrali,
čarobni štapić napretka. No žrtve će biti sve manje tj. težina žrtava je sve manja
ako ovo posluži kao memento svima onima koji sa ovim mjerama u budućnosti
budu posizali tj. kao mjerama za unapređenje.


Ja bih rekao još par riječi što neki drugi misle o reorganizacijama ili organizacijama
i kako se to negdje provodilo. Eto, npr., jedan šumarski autoritet
evropskih i viših razmjera, prof. LEIBUNDGUT, prilikom posjeta bosanskom
šumarstvu na upit za njegovo mišljenje o njihovoj organizaciji rekao je,
da je svaka organizacija dobra ako se ne mijenja. Pa sjetimo
se bivših imovnih općina, koje su, kako znademo, prebacile ne jednu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 47     <-- 47 -->        PDF

tešku ekonomsku krizu, a niti jedanput nisu mislili da se to može riješiti reorganizacijom
uprave. Naprotiv krize su rješavali s izvrsnim smislom za ekonomiziranje,
intenziviranjem proizvodnje i uvođenjem vlastite režije. Tako je,
primjerice, Brodska imovna općina vlastitu režiju uvela već 1895. godine!


Sudionici Savjetovanja i društvenog Plenuma


Foto: A. Sorić


Možda pozivanje na imovne općine i Leibundguta nije komparabilno u
naše vrijeme, ali pogledajmo druge naše Republike. Koliko ja znam, u njima
su reorganizacije bile rjeđe i opreznije, a, čini mi se, Republika Slovenija samo
je jednom izmijenila organizaciju poslije rata. Prema tome, uzimajući u
obzir niz pokazatelja koji govore o povoljnijem razvoju nego kod nas, znači,
da za razvitak ima nešto značajnije osim reorganizacije!


Eto toliko!
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 48     <-- 48 -->        PDF

U ŠUMARSTVU AFIRMIRATI DRUŠTVENO VLASNIŠTVO
I NUŽNOST JEDINSTVENOG STRUČNOG STAVA


Mr MIRKO ANDRAŠEK, dipl. inž. šum.,
SOUR SPP »Slavonska šuma«


Drugarice i drugovi!
Ja ću ovdje nastupiti ne kao predstavnik »SLAVONSKE ŠUME«, nego


kao predsjednik Komisije za provođenje Zakona o udruženom radu i Zakona


o šumama pri našoj poslovnoj zajednici. Naime, mislim da bi trebalo odgovoriti
na nekoliko pitanja a očigledno da danas se na sva pitanja odgovoriti
ne može i bilo bi nerealno očekivati da mi možemo danas iscrpiti tu tako vrlo
složenu ozbiljnu temu, čak vrlo promjenjivu što se tiče uvjeta iz sredine u
sredinu iz godine u godinu. Stoga mislim, da bi bilo preambiciozno da mi neke
kategorične zaključke danas možemo donijeti, osim o budućim zadacima.
1. Ja bih pokušao postaviti jedno pitanje i na njega odgovoriti, a za mene
je to ustvari najvažnije u ovom trenutku. Zbog čega smo donijeli Zakon o
šumama i šta smo postigli s njim a šta bi trebali dalje. Vi dobro znate zbog
čega {je Zakon o šumama bio forsiran u zadnjih par godina, ovaj novi. Isto
tako znate, da je postojao i stari Zakon o šumama, republički, a i stari Osnovni
zakon. I u starim Zakonima, kao i u ovom Zakonu, ustvari mi ništa novoga
napravili nismo. Ja to tvrdim kategorički s onog osnovnog stanovišta i cilja
zbog čega se donosi Zakon o šumama. Zakon o šumama se donosi zbog osiguranja
reprodukcije sredstava koja se zove šuma u društvenom vlasništvu. Svi
ostali elementi, koje regulira Zakon o udruženom radu i Ustav regulirani su
za sav udruženi rad pa tako i šumarstvo. Zato ponavljam ovu kategoričku
tvrdnju da s novim Zakonom o šumama ništa novoga nismo donijeli u odnosu
na stari Zakon o šumama, hrvatski ili Savezni, tvrdim to i sada jer je i tada
bilo propisano da su šume društveno vlasništvo i sredstva za reprodukciju šuma
da osiguravaju sve organizacione jedinice bez obzira kako se one zvale
u okviru jednog šumskog privrednog područja. To je tako bilo po starom Zakonu,
to je tako po novom Zakonu. I ja tvrdim da je to tako, da tu stvarno
ništa novoga nema. Ali novo je jedino to što smo pokušali da razvijemo pravno-
političku neku atmosferu gdje se cijelo vrijeme tvrdilo da nema šumsko-
privrednih područja u Hrvatskoj. Vi svi dobro znate da ih je bilo ,razlika je
samo za Viševicu koja je podijeljena na dvije radne organizacije (Delnice i
Senj) a jedno je šumsko-privredno područje, da Gospodarstvo BJELOVAR
ima tri šumsko-privredna područja (što je samo pozitivno) i da je Šumsko gospodarstvo
SLATINA bilo podvojeno 1969/70. na dva privredna područja ili
bolje reći na dva dijela. Prema tome tvrdim kao što sam rekao s početka: šumsko-
privredna područja su postojala u Jugoslaviji odnosno u Hrvatskoj, sredstva
za reprodukciju šuma su bila obavezna da se osiguravaju u okviru šumsko-
privrednih područja po principu, da onaj tko siječe treba da plati cijenu


ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 49     <-- 49 -->        PDF

sirovine, a onaj koji ulaže svoj koristan društveni rad u uzgoj ima pravo da
naplati punu cijenu usluge za taj društveno koristan rad. To je tako bilo, tako
je to i sada po novom Zakonu. A zašto to nismo poštivali to zapitajmo, drugovi,
svoju savjest. I mi u udruženom radu i Sekretarijat i inspekcije i svi kolikogod
nas ima imamo jednu kolektivnu odgovornost zašto nismo provodili
Zakon o šumama i šumsko-privredna područja na principu, kako je to po postojećim
propisima bilo utvrđeno. Prema tome tvrdim, ako je to stvarni razlog
za donošenje Zakona o šumama bio da se spriječi raspadanje šumsko-
privrednih organizacija odnosno gospodarstava, mislim da je taj cilj privremeno
postignut, jer nismo definirali područja. Privremeno i zato, što nismo
definirali sredstva za reprodukciju, iako smo u Zakonu unijeli da se šumskoprivredna
područja formiraju i da sredstva za reprodukciju šuma osiguravaju
sve organizacijske jedinice ili osnovne organizacije koje gospodare šumama
jednog šumsko-privrednog područja. To i u novom Zakonu piše. Prema tome,
sada je samo pitanje da odgovorimo na ovo: Da li je to stvarno sada Zakonom


o šumama osigurano, da ta šumsko-privredna područja imamo ili ne. Trenutno
nažalost ne zato što šumsko-privredna područja nismo potvrdili. A da smo ih
bili potvrdili u jednom članu, kako je to u jednom od nacrta bivšeg Zakona
odnosno sadašnjeg Zakona o šumama postojalo tvrdim da bismo sad manje
problema imali.
Ja, međutim, govorim o prošlosti ne zbog toga da bi sad osuđivao sebe
ili vas, jer na koncu svi imamo određenu svoju odgovornost o tome, nego da
konstatiram jednu stvarno kolektivnu odgovornost zašto smo uopće dozvolili
da ispadne da ne postoje šumsko-privredna područja u Hrvatskoj i da ne postoji
obaveza između osnovnih organizacija da reproduciraju šumu, zajednički
po onom principu kako je propisano na jednom području. Prema tome za mene
je jako veliki cilj postignut donošenjem Zakona o šumama bez obzira na to,
što smo sami sebe varali da ne postoje područja, da smo ipak sada sebi rekli:
novim Zakonom propisano je da se društvenim dogovorima moraju područja
donijeti, prema tome nema više razbijanja šumsko-privredni
h područja . Privremeni cilj i sada bi bio red da ga pretvorimo u jedan
kvalitetan trajan cilj, a to znači minimum kojeg bi postigli. A nije mala stvar,
da se potvrde sadašnja šumsko-privredna područja s obavezom da se sred stva
za reprodukciju zajednički izdvajaju po određenim
metodologijama i principima i da se reproduciraju u društveno vlasništvo, ali
ne u lokalno-šumarijskom ili komunalnom. To je jedan veliki cilj koji bi mogli
postići.


Da li treba ići na optimalizaciju šumsko-privrednih područja
? Ja sam uvijek odgovarao da, ali po prilici onim putem kako je to
drug SIMO TOMANIČ danas ovdje iznio; jednim studiozno pripremljenim dugoročnim
ispitivanjima svih determinanti optimalnosti šumsko-privrednog područja.
Međutim mi smo krenuli drugim putem i mogu reći, po onom što sam
ja pratio, da je ova radna grupa, koja je radila na šumsko-privrednim područjima
i stvarno imala mukotrpan posao, mnogo napravila i ja im stvarno skidam
kapu na tom velikom trudu. No, međutim, zbog načina kako su oni bili usmjereni,
nisu mogli postići taj cilj. Jednostavno, ekipa od par ljudi to ne može na
jedan način kako su oni radili, uz svoja radna mjesta, tj povremenim radom
i na tom elaboratu; jednostavno nisu mogli cjelovito konsultirajući sve zainteresirane
faktore prije svega udruženi rad, društveno-političke zajednice
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 50     <-- 50 -->        PDF

nauku mogli tim metodom doći studioznijim radom do jednog kvalitetnijeg
rezultata. Zato smatramo mi na našem području, a i u komisiji za provođenje
Zakona o udruženom radu, da je, što se tiče svih ovih akcija oko provođenja
akcija o udruženom radu i Zakona o šumama u šumarstvu Hrvatske, sasvim
jasna činjenica, da se do kraja ove godine Zakon o udruženom radu mora provesti,
a jedan od najvažnijih provedenih zadataka je Zakon o šumama; nadalje
je rečeno, da će se očigledno sada ova druga runda koja slijedi, rasprava
javna o šumsko-privrednim područjima, svakako morati spojiti s ovom prvom
javnom raspravom o osnovnim organizacijama i o sredstvima za reprodukciju
šuma te o zakonu o renti, koji je na javnoj raspravi i da se istovremeno stvarno
vidi nekakvo rješenje koje bi bilo najkvalitetnije za život podržavajući uglavnom
pretežno ono što je danas ovdje rečeno. Jasno je, da rezultat mora biti usaglašen
društveni dogovor, usaglašen s organizacijama udruženog rada i s društveno-
političkim zajednicam.


Nažalost, suprotnosti interesa su uvijek postojale, postoje i sada, no kako
sistem usklađivanja kod nas nije potpuno razvijen to se dešava da nam pojedine
općine traže, da formiraju svoja šumsko-privredna područja, ne zato što
će rješavati šumarske probleme na jedan kvalitetniji i racionalniji način, nego
što jednostavno time hoće da istaknu problem nerazvijenosti komune, jer je
činjenica da su komune na kojima je najviše šuma, uglavnom nerazvijene komune.
I sad zbog nerazvijenog i neafirmiranog metoda odnosno samoupravnog
planiranja koji treba da usklađuje programe razvoja jednostavno oni još
nisu našli svoju šansu, bez obzira o kojoj se to komuni radi, u tom programu
razvoja. Privredne komore nam nisu odigrale potrebnu ulogu da se usklade
programi razvoja, međuopćinske zajednice nisu se još afirmirale u tom pogledu,
da bi afirmirale mehanizam samoupravnog usklađivanja programa razvoja.
Komune su uglavnom i udruženi rad pretežno sami sebi prepušteni i nije
čudo da sad imamo toliko različitih stavova oko provođenja Zakona o šumama.


Imamo komuna koje traže svoje osnovne organizacije ili šumsko-privredna
područja, a što po našem šumarskom mišljenju sasvim sigurno ne može da
stoji jer je to razbijanje postojećih reprodukcijskih cjelina, koje su se mukotrpno,
zaista mukotrpno, uhodavale dvadesetak godina. I moramo konstatirati
svi skupa, da šumarstvo ustvari nikad nije intenzivnije ulagalo u modernizaciju
šumarstva kao cesta, najmodernije opreme za uvjete rada i života radnika,
prijevoza, školovanja i razvoja društveno-ekonomskih odnosa samoupravlj
anj e. Praktički mi nikad nismo imali kvalitetnije razvijene
proizvodne odnose i proizvodne snage nego što ih danas
u šumarstvu imamo bez obzira na sve nedostatke koje imamo, a dobro
znamo koji su. Osnovni nedostaci su, da nismo razvili prije svega društveno-
ekonomske odnose na principu zajedničkog prihoda gdje svi upravljaju sa
svim uvjetima i rezultatima rada; nismo razradili principe zajedničkog dohotka
da ukinemo one kupoprodajne i troškove odnose koji još uvijek postoje
kod nas; nismo razradili kvalitetno ni onaj zajedničke racionalne poslovne
funkcije da budu još racionalnije, da se svaki posao obavlja na onom nivou
na kojem se on najracionalnije obavlja (uređivanje, projektiranje itd.). Da ne
nabrajam sve te naše moguće funkcije koje u životu postoje, sigurno je da
imamo šta raditi i da nema za nikoga status Quo u ovom udruženom radu i
to je fantastična dinamika, manje makroorganizacijska, ali mikroorganizacij
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 51     <-- 51 -->        PDF

ski. Iz dana u dan se mora dinamički mijenjati određena organizaciona rješenja
kako se mijenjaju faktori proizvodnje, a oni se mijenjaju; mijenjaju se i
društveno-ekonomski odnosi iz dana u dan pa bih htio ovdje da konstatiram
jednu vrlo značajnu misao, koju svi dobro znate da je raširena i jednu od referenata
odnosno od diskutanata ju je i spomenuo.


Naime pripisuje se šumarstvu da je protiv promjena a to znači da je za
statut Quo, što je politički vrlo odizono i vrlo crna ocjena na račun ljudi u
šumarstvu. Ja se s time ne slažem te tvrdim, da nije suština promjena i napretka
šumarstva u spajanju površina, jer se s time ne postižu glavni ciljevi
a to su povećanje reproduktivne sposobnosti povećanja akumulativne sposobnosti
i povećanje društveno-ekonomskih odnosa na novim ZUR-ovskim principima
misleći tu na zakon zajedničkog prihoda zajednički dohodak itd. Prema
tome tvrdimo da nema nitko pravo da nama daje ocjenu, da smo jako konzervativni
i da smo za statut Quo a da nas uopće ne poznaje, a s druge strane
nije se potrudio da rješava ono što u ovom jugoslavenskom sistemu treba rješavati,
da se afirmira sistem samoupravnog planiranja kroz koji se trebaju
usklađivati svi ti objektivni interesi suprotstavljeni pojedinačni, zajednički i
opći koji postoje u svakoj sredini. Zašto to govorim, zato što smo dobili neki
dan takvu ocjenu da smo protiv promjena, samo po´sebi je vrlo crna i crnija
za nas šumare ne može biti s ideološko-političkog stanovišta. Zato se s tim ne
mogu nikako složiti i neka nam dadu šansu svi ti drugovi i svi potpisnici društvenog
dogovora, da dokažemo što smo radili i da zajedno s nama utvrdimo
što je pametnije i bolje raditi, a samo radom se može bolje sve to skupa riješiti,
nikakvim formalnim reorganizacijama, da nam dadu šansu, a tu šansu mi
i imamo u rukama i nećemo je ni ispustiti. Prema tome najkraći zaključak
sasvim sigurno slijedi: zajednički m rado m između svih zainteresiranih
faktora prije svega udruženoga rada, društveno-političkih zajednica, predstavnika
koje imamo u komorskom sistemu i u drugim nivoima odnosno i u
drugim forumima na nivou Republike, samo zajedničkim radom, mi može mo
kvalitenije poteze napraviti, dok do sada taj zajednički rad
nije bio dovoljno prisutan.


Jednostavno sticajem okolnosti su radne grupe radile i niti se može osuđivati
što taj rad dosad nije bio prisutan. Jednostavno se nije ni stiglo da dođe
u javnost. Za mene je ovo prva jedna anketa mišljenja svih nas, šta se to dosad
napravilo. Radne grupe su dale svoj način na koji su bile organizirane, nije
im bilo omogućeno, da više dadu nego što su dale i zato ponavljam da su stvarno
mnogo ti drugovi dali. E, sad bi trebalo ocijeniti što smo napravili, kuda,
dalje sada ići. Sasvim sigurno ovo je prva jedna anketa mišljenja i sad bi trebalo
usmjeriti šta dalje raditi. Završetak svega toga može biti samo usklađeni
stavovi između svih zainteresiranih, prije svega osnovnih organizacija, društveno-
političkih zajednica i, na koncu, potpisnika. Na našoj Komisiji za praćenje
provođenja Zakona o udruženom radu i Zakona o šumama dogovoreno
je, da bi sada svakako trebali ići na direktno kontaktiranje sa svim organizacijama
udruženog rada koje imaju neke precizno argumentirane primjedbe.
Nadalje smo inzistirali, da se nikakve primjedbe koje nisu precizne, nisu stručno
fundirane ni argumentirane ne uzimaju u obzir, jer s njima stvarno ne bi
trebalo gubiti vrijeme niti je vrijeme za polemiziranje. Prema tome, tko god
od nas ima bilo kakve primjedbe ima pravo i obavezu da ih stvarno sistematizira
i argumentira, jer se s nejasnim stavovima jednostavno odlaže rješenje.
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Smatra se, da bi trebalo direktno kontaktirati sa svim zainteresiranim, uključujući
i organizacije društvenog rada i društveno-političke zajednice, te da bi
delegatska baza svakog potpisnika trebala reći da ili ne odnosno dati primjedbe
na društvene dogovore.


Smatramo, da rok za razmatranja i analize u bazi mora biti kratak, najkasnije
do konca prve polovine svibnja mjeseca. Zatim bi se trebao sastati
Odbor grupacije šumarstva, zasjedati dva pa i tri dana, pokušati zauzeti jedinstveni
stav šumara. Smatramo da smo dužni imati jedinstveni
stručn i sta v i oko onih jednakih rješenja, gdje to zahtijevaju jednaki uvjeti,
ali i oko onih različitih rješenja kao posljedice različitih uvjeta. Sasvim
je sigurno da različiti uvjeti nameću i različitost rješenja, jer postoje razlike
i po površini i po intenzitetu i po broju ljudi itd. Negdje u VI mjesecu trebalo
bi još pokušati po ostalim linijama uskladiti različitosti i napraviti usaglašeni
društveni dogovor, kojeg bi trebalo potpisati, ako je ikako moguće, do kraja
VI mjeseca a s orjentacionim rokom primjene od 1. I 1979. godine. To bi bio
krajni rok, a ako je moguće ranije — to bolje. Stav je, da se ne bi smjelo dopustiti
da idemo pred Vijeće udruženog rada i da ono iskoristi mogućnost zaštitnog
mehanizma tj., ako mi samoupravljači ne bi bili u stanju da se dogovorimo,
da onda Vijeće udruženog rada donese Zakon o šumsko-privrednim
područjima.


2. Što se tiče osnovnih organizacija, mislim da je jasno, što je
drug Mudrovčić iznio u one dvije varijante. Poslije rasprava bio je čak stav
da u društvenom dogovoru ostane jedna varijanta, ali će vjerojatno ostati obadvije:
funkcionalno i teritorijalno organiziranje. Izbor varijante neka izvrše
osnovne organizacije samoupravnim sporazumom unutar jedne radne organizacije.
Smatramo, da društveni dogovor u dvije varijante odnosno bolje reći
u dvije mogućnosti, može biti donijet. Ja lično bih volio, kad bi se stvarno
mogla oživotvoriti varijanta s osnovnom organizacijom uzgoja, jer ima jednu
naglašenu dobru osobinu. Ta je, što razbija grupno-vlasnički mentalitet, koji
je jako prisutan kod nas u Jugoslaviji i to ne samo u šumarstvu (jer ni mi u
šumarstvu nismo nikakva iznimka). U Jugoslaviji je velika opasnost da se
teritorijalizira vlasništvo, teritorijalizira dohodak, teritorijalizira namjena tog
dohotka, teritorijalizira odlučivanja tako da je to jedna velika opasnost koja
zadire u temeljnu problematiku egzistencije samoupravne reprodukcije. Takova
osnovna organizacija imala bi tu dobru stranu, ali po svim iskustvima
i ostalim odrednicama vidimo da ona nema šanse i to zbog onih drugih razloga,
koje je drug Tomanić ovdje navodio. U krajnjem slučaju, ako netko može
da primijeni tu varijantu, ja bih volio, da se organizira praćenje toka razvoja
od Instituta, Fakulteta i udruženog rada i da pokušamo vidjeti dobre i loše
strane svake varijante organiziranja osnovnih organizacija.
3. Što se tiče sredstava za reprodukciju šuma mislim da je
prilično jasno. Uglavnom je stav, bar naše »SLAVONSKE ŠUME«, a i moj
osobno, da se ne ide na neke prosjeke, nego da se sredstva za reprodukciju
šuma određuju na nivou šumsko-privrednog područja. No i u tom slučaju prema
procjenama na nivou odnosnog šumsko-privrednog područja, a ne prema
jedinstvenom postotku na nivou Hrvatske.
Drugi je stav, da treba imati jedinstvenu teoretsku osnovu za utvrđivanje
sredstava i za namjenu sredstava za reprodukciju šuma. Teoretska osnova
stvarno bi trebala biti jedinstvena polazna osnova a tu, očigledno, nemamo
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 53     <-- 53 -->        PDF

u šumarstvu, ni u nauci ni u praksi. U tom slučaju trebalo bi pronaći neki
zaštitni mehanizam u duhu onoga što je jedan drug ovdje već govorio, a taj
bi bio u utvrđivanju granica, recimo 8—12´%, time, da iznosi u tim granicama
terete materijalne troškove, a ne dohodak koji se oporezuje, jer bi tada bilo
oporezovano ono, što ulažemo u reprodukciju šuma. Osnovica bi trebala biti
realna, zavisna o potrebama i mogućnostima, ali ni premala ni prevelika. S
druge strane taj procenat bi omogućio da bude zaštićen zapravo da bude zaštićena
osnovna organizacija udruženog rada od škara troškova odnosno prodajnih
i troškovnih cijena, a koje su vrlo promjenljive tokom godine. Dobro znate
da nekad troškovi proizvodnje rastu po 20, 30% a cijene naše prodaje rastu
po 5, 6 ili 12%. I dođeš u škare, normalno slijedi gubitak, likvidacija. Prema
tome mi bi stvarno morali pronaći teoretski jedinstvene postavke da bude što
je moguće praktičnija metodologija, ali i zaštitni mehanizam sa stanovišta
udruženoga rada da ne padnu u škare cijena a s druge strane da zaštitni mehanizam
i sa stanovišta društvenog interesa osigura reprodukciju šuma. Opet
bi to morao biti u tim minimalnim procentima. Ovo nije konačan stav nego
samo prijedlog za razmišljanje, da se u narednom radu tih naših grupa pokuša
naći neko rješenje koje bi obuhvatilo sve dobre strane tih razmišljanja koje
su ovdje iznjete i danas i još prije.


Evo to oko sredstava za reprodukciju šuma, oko rente. Mislim da bi se
morali organizirati i zauzeti stav, da nas ne zateče Zakon o renti, da oni ne
definiraju nešto na što mi nismo utjecali a da nam se to osveti. Jedna je činjenica,
ovdje je to netko i rekao, da u svim republikama Jugoslavije društvene
zajednice ulažu u reprodukciju šuma. Jedino u Hrvatskoj se postavlja pitanje,
kako iz šumarstva izvući pare, ne znam kud van šumarstva u društveno-
političke zajednice. A tvrdim da u ukupnom bilansu na nivou Republike nema
novaca ni za kvalitetnu prostu reprodukciju a kamoli za proširenu reprodukciju.
Tako su renta i sredstva za reprodukciju šuma dvije povezane kakategorije,
gdje se iz jedne u drug prelijevaju sredstva zavisi od toga koliko
su jedna, a koliko su druga.


Što se tiče rent e stvarno bi morali dogovorno zauzeti naš stav i prijedloge
a jedna radna grupa da napiše sasvim konkretne amandmane na nacrt
Zakona o renti. Trebalo bi što prije reagirati da ne budemo zatečeni. Inače,
koliko se prema jednoj informaciji sjećam, prošle godine u Opatiji rečeno je,
da je svuda problem utvrditi rentu, a u šumarstvu, izgleda, da nije. Jer u šumarstvu
se očigledno ne radi ništa drugo nego samo siječe djedovina ne podiže
unukovina. Mislim, da je opasna situacija ako dozvolimo da se rješava
bez nas, jer je u pitanju desetak, petnaest milijardi od ukupnih 30 milijardi,
koliko mi godišnje ulažemo u uzgoj šuma u Hrvatskoj. Ako pak renta treba
biti uvedena, onda neka bude uvedena u svim djelatnostima, pa će normalno
ući u kalkulaciju prodajne cijene, prikupljati će se u šumarstvu i trošiti, zna
se gdje. Najprije u osnovnim organizacijama udruženog rada, pa u radnim organizacijama
a tek onda u društveno^političkim zajednicama.


Sada bi trebalo vidjeti, kakav je interes društveno-političkih zajednica u
ovoj reorganizaciji šumarstva. Mislim, da je jako krupno pitanje i ja bih molio,
da se u narednom radu u radnim grupama jedno malo poglavlje posveti
toj problematici, makar u obliku par misli, smjernica, makar, i u obrazloženju,
jer je činjenica, da svatko na svoj način razmišlja o tome, kakav je interes komune
u šumarstvu.
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Prvo, siguran je stav, da mi moramo afirmirati društveno
vlasništvo , a ne grupno ni komunalno. To je osnovno i prema tome u tom
duhu trebalo bi razvijati i sva rješenja, a druga je stvar sad, kakav je interes
komune u gospodarenju sa šumama. Sigurno je, da što bude veći dohodak
(po hektaru, po kubiku, po hektaru), da će i obaveze za opću i zajedničku potrošnju
biti veće, a one se većim dijelom realiziraju u komuni. Prvi je, dakle,
interes, da se što rentabilnije, što produktivnije, što dohodovnije radi u tom
šumarstvu te prema tome treba poduzimati mjere racionalizacije i organizacije
da se dođe do većeg dohotka po tim jedinicama koje sam spomenuo. Drugo
je, da to šumarstvo učestvuje u razvoju komune na principu
zajedničkog dohotka, da ulaže tamo gdje to šumarstvo ima interesa u komuni,
bilo direktnog bilo indirektnog. Naglašavam namjerno ne samo direktnog nego
i indirektnog, jer je sasvim sigurno da radnici koji žive na području jedne komune
itekako imaju interesa da se ta komuna razvija. Prema tome ja bih molio,
da se taj problem interesa društveno-političkih zajednica u reproduciranju
šuma i u razvoju udruženoga rada u šumarstvu malo preciznije definira. Sasvim
je sigurno da postoji potreba, da društvene zajednice razmišljaju kako
povećati ulaganja po hektaru da bi se dobio i veći dohodak (po hektaru), kako
stvarati nove površine, kako dobivati kvalitetnije šume. Npr. kod nas po Papuku
u narednih 100 godina introducirati će se vrijednije vrste drveća u odnosu
na ono što tamo autohtono imamo. Prema tome mislim da ulaganje u
šumarstvo itekako postoji, ali istovremeno ne može ni šumarstvo mimo interesa
komuna, pa zato bi bilo dobro, kada se bude govorilo o cjelovitoj materiji,
par misli na tu temu bar u obrazloženju doraditi u ovim materijalima.


4. Prema tome, da završim, osnovno je: treba spojiti sve ove materijale
koje smo prikupili, koje su nabavile ove radne grupe, doraditi ih s primjedbama
koje postoje. Vi ste čuli, da ima primjedaba i na točnost podataka za koje
radna grupa nije kriva, jer je jednostavno dobila takve podatke. Može se reći,
da je toliko kriva, što nije metodologiju osuvremenila odnosno modernizirala
s tekućim propisom o ukupnom prihodu te njegovom utvrđivanju i raspodjeli
i što se nije održao možda neki mali seminar za popunjavanje tih podataka.
Stvarno su vrlo različito popunjavani podaci, a zna se dobro: na pogrešnim
podacima izvode se i pogrešni zaključci. Prema tome slijedi sasvim sigurno
jedan zajednički rad, a osnovni završetak moje poruke, da moramo
donijeti prije svega usklađeni društveni dogovor s udruženim radom.
Nikako ne dozvoliti, da idemo na Vijeće udruženog rada, ne zato što ono to
nema pravo i što bi ono pogriješilo nego zato što bi to bila šumarska sramota
da se nismo znali sami dogovoriti i organizirati.
Hvala!
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 55     <-- 55 -->        PDF

SREDSTVA ZA REPRODUKCIJU ŠUMA
IZ VIŠKA PRIHODA I NACIONALNOG DOHOTKA


Dr ZVONIMIR POTOČIĆ, dipl. inž. šum.,


sveuč. profesor u m. Zagreb


Drugovi, u prvom redu vas pozdravljam, pozdravljam vas u svoje ime
i ne samo vas koji ste živi udruženi rad nego pozdravlj,am i one koji su minuli
rad. Ja sam, zapravo, jako iznenađen. Iznenađen sam s velikim brojem nas
koliko nas ima, nikada nas toliko nije bilo na okupu. Ja mislim da tako veliki
broj ljudi stručnjaka ne može puno griješiti. No, dozvolite mi da, ne kao neposredno
zainteresiran nego eto kao član Saveza, čak sam i još u Nadzornom
odboru, na ovoj slobodnoj tribini kažem nekoliko riječi odnosno da se izjasnim
prema ovim prijedlozima.


Ja se ne bih tako lako složio sa prijedlogom o novom prekrajanju š u msko-
gospodarskih odnosno šumsko-privrednih područja, i to iz
ovih razloga. Prijedlog me nije uvjerio da će se na taj način postići baš bolje,
racionalnije i uspješnije gospodarenje šumama. Prijedlog nije uzeo u obzir
i negativne strane tih promjena, ne samo zbog nemira i nervoze među ljudima,
nego i zbog posljedica u novom uhodavanju gospodarenja sa šumama.
Protivan sam ovim promjenama upravo zbog toga što se one predlažu i to
prije nego što su raščišćena neka druga bitna pitanja gospodarenja šumama.
I četvrto, ako nismo zadovoljni dosadašnjim funkcioniranjem šumskih gospodarstava
i dosadašnjim gospodarenjem, sigurno je krivo nešto drugo a ne
šumska područja.


Drugo, problem osnovnih organizacija udruženog rada.
Slažem se da je neophodno utvrditi što su osnovne organizacije u šumskoj
proizvodnji, budući da to zahtjeva cijeli naš društveno-ekonomski sistem i
Zakon o udruženom radu. No ovdje bih postavio neka pitanja. Prvo, da li
smo prije toga utvrdili suštinski karakter radnih kolektiva u šumarstvu s obzirom
na zadatke što ih društvo daje. Drugo, da li smo prije toga postavili na
jasnu osnovu ekonomski odnos između društva i radnih kolektiva; ako imaju
određene obaveze koje društvo daje, imaju i određena prava. To međutim,
nismo raščistili. Treće, način na koji se pokušava postaviti instrumentarij za
izdvajanje sredstava za reprodukciju šuma, u najmanju ruku začuđava. Kako
se može prići iznalaženju tog instrumentarija a da prethodno nije utvrđeno što
je rezultat rada radnih kolektiva u šumskoj proizvodnji. A to je lijepo jasno
naglasio i postavio kao problem predsjednik Sindikata radnika šumarstva i
industrije za preradu drva DUŠKO DRAGUN u onom materijalu kojega smo
ovdje dobili. Međutim, komisije rade svaka svoj posao, a da i ne pokušavaju
riješiti osnovno pitanje. Šta je rezultat rada ljudi koji su zaposleni u šumskoj
proizvodnji? Ja mislim da tu radni kolektivi koji rade u šumarstvu različite
zadatke imaju potpuno ista prava da se isto tako ponašaju privredno kao i sve
druge organizacije, ako smo ih tako postavili. A tako smo ih postavili i one


269
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 56     <-- 56 -->        PDF

u tom svom radu koji obavljaju trebaju da osiguraju reprodukciju samih svojih
sredstava i svoje radne snage, znači trebaju imati svoje fondove, kao i
sve druge privredne organizacije, trebaju imati osigurane zakonske i ugovorne
obaveze da ih plate, trebaju imati eventualno i neku dobit, a dabome, u prvom
redu trebaju da naplate vrijednost svoje radne snage. Kad bismo mi išli tim
putem pa utvrđivali, a imademo kriterije i normative u proizvodnji, imademo
kriterije i za visine osobnih dohodaka, koje bi trebao prosječan naš čovjek da
imade s određenim zanimanjima i na određenim zadacima koje vrši i kako ih
obavlja, onda bismo mogli na taj način doći i do vrijednosti radne snage i do vrijednosti
toga rada i do rezultata rada s kojim radnici u šumskoj proizvodnji
mogu onda slobodno raspolagati. U prvom redu za sebe i za svoje
materijalne osnove. To je u prvom redu kad se primjeni na eksploataciju šuma.
Međutim, ako mi sad pogledamo šta rade ti radni kolektivi u vezi s reprodukcijom
šume, ja sam došao do tog uvjerenja i mislim, ako se malo zamislimo,
da zapravo kolektivi nemaju nikakvog ličnog tržišnog interesa da uzgajaju
i reproduciraju šume. Oni su ovdje stručni profesionalni jedan sastav,
stručni koji je stručno osposobljen da može vršiti to i to u čije ime, u ime
društva. Društvo je jedino ono koje može da poveže sve prijašnje,
sadašnje i buduće organizacije ove generacije
kod razvoja šume.


Šuma živi kroz nekoliko generacija i ona se uzgaja kroz nekoliko generacija
d ona po svim našim dosadašnjim naukama i ono što smo mi nekada učili,
a konačno to zahtjeva ne samo etika šumarske profesije koja je i u kapitalizmu
takova, nego pogotovo ova naša socijalistička da budućim generacijama
ostavljamo bolje nego što imamo danas. Taj zadatak nije zadatak kolektiva u
šumarstvu koji bi bio imanentan samom kolektivu zato što je on stručno osposobljen
nego samo zato što to društvo od njega traži. Šumarski kolektivi ne
mogu poslove uzgajanja šuma prodati na tržištu, niti iznijeti na tržište. Niti
to nisu njihova sredstva koja bi ona posudila kod banke kredite za obrtna
sredstva pa da ulažu u uzgajanje šuma pa da ih nakon 120 ili 150 godina izvuku
napolje. Kad promatramo zaista što je karakter tih naših organizacija radničkih
kolektiva u šumarstvu, onda je to servisni rad za ime društva i u korist društva
na uzgajanju, održavanju i reprodukciji šuma. To je Zakon o šumama naredio
kolektivima, ali kolektivi imadu onda pravo da taj zadatak obave
i da društvu dadu i fakturu za taj posao. U toj fakturi treba biti sadržana i
vrijednost toga rada i fondovi i sve ono što i svaki drugi radni kolektiv koji
obavlja jedan servisni posao kao npr. Dubravi servisne radione za popravljanje
autobomila. Oni imadu svoju cijenu rada, imadu sat rada, neznam 15.000
din. ili koliko, i obavljaju sve te poslove za račun pojedinaca, za račun društvenih
organizacija; a tako i šumarske organizacije za račun društva.


Ako smo mi pokušali da utvrdimo što je rezultat rada šumarskih
kolektiv a u šumskoj proizvodnji na ovaj način pa da kažemo, znade se
koliko troši se za sječu, znade se koliko se troši za izradu sortimenata, za
transport, za utovar, za istovar, koliko se troši pomoćnih kojekakvih materijala
i sredstava, koliko treba amortizacije za ona osnovna sredstva koja se kod
toga koriste, ako se tome onda dodaju i prosječni fondovi kakvi su u Republici
tako i za šumarske organizacije onda se na taj način može doći do toga, evo
drugovi, ovo je rezultat našega rada, s ovim mi slobodno raspolažemo, ali to
nije ono koje treba da ide tada natrag u pošumljavanje i uzgajanje šuma, to je
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ono što je nama kao radnim organizacijama osigurano, da mi po svojoj volji
prema svojim potrebama raspolažemo s tim. Ono što je ostalo iznad toga, ono
mi možemo shvatiti kao onaj višak koji je proizašao iz povoljnih
prirodnih uvjeta produkcije, a to je ostavljeno i to je zapravo
jedini izvor sredstava za uzgajanje šuma. Iako to
netko naziva rentom koju bi trebalo oduzeti, onda smo oduzeli sredstva za
reprodukciju šuma i to nije stvar naša kao radnih kolektiva, nego to je stvar
društva. Ja bih vas molio da malo razmišljate o tim odnosima jer to su defacto
odnosi između radnih kolektiva i društva. Mi taj ekonomski odnos nismo razriješili.
Društvo daje zadatke, nije nam reklo šta je rezultat rada, a budući
da je ovdje višak vrijednosti koji se postiže zajedno s brojem i rezultat rada
i rezultat prirodnih uvjeta, to znači da mi to moramo najprije odijeliti. Ako
mi to nismo raspodjelili prije toga tu nismo napravili nikakvu granicu onda
ne možemo nikako niti govoriti o tome što pripada radničkom kolektivu, što
pripada osnovnoj organizaciji udruženoga rada, s čim ona imade pravo da
raspolaže po svome vlastitom nahođenju, da sama sebe reproducira i svoju
radnu snagu i svoja sredstva i konačno onda i ne znamo koliko nam je ostalo
onih sredstava koja su jedina za reprodukciju šume.


Ja mislim da se mi ni dosada nismo razumjeli u tim nekim osnovnim fundamentalnim
kategorijama političke ekonomije. Kad se govori o raspodjeli


o dohotku onda u prvom redu nama svima mora biti jasno kako se stvara taj
višak vrijednosti u šumskoj proizvodnji, od čega je on sastavljen, i kome što
od toga pripada. Što pripada društvu a društvo je reklo šumsko-gospodarska
područja trebaju da se formiraju tako da mogu sama vršiti bar jednostavnu
reprodukciju, to, ako se zamislimo, to su jedina sredstva iz toga viška kojega
nazivamo renta, iz onoga što je ostalo nakon što smo odvojili od rezultata rada
radničkih kolektiva i to vraćamo šumi. Zakon nije rekao na kome nivou mi
treba da vršimo reprodukciju šume. Ako bismo se zadržali na ovom nivou na
kojemu to danas obavljamo, mogao bih reći da je prilično još primitivan nivo.
Nisu kriva šumska gospodarstva, nisu krivi naši kolektivi što mogu u razvoj
cjelokupnog šumarstva i šumske proizvodnje samo ona sredstva ulagati koja
praktički ostaju nakon eksploatacije šuma i njihovih fondova. Samo to mogu
ulagati a ta sredstva nisu dovoljna da bi ubrzanije razvijala i materijalnu osnovu
s kojom raspolažu radni kolektivi, to znači i mehanizaciju i svoj vlastiti
društveni standard da digne na nivou prosječnog člana našega društva, i istodobno
da gradi šumske ceste, prometnice, da otvara šume i još da ostane neznani
koliko sredstava za reprodukciju šume na nekakovom višem nivou. Reprodukcija
šume kod nas se obavlja, i to mene lično jako mnogo smeta, na prilično
primitivnom nivou, društvo zasad nema sredstava da doda barem u ovoj
ekonomskoj epohi, iako smo, čini mi se, mi u našoj Republici možda jedini
u Evropi i s obzirom na Istok i s obzirom na Zapad, koji ne dobijemo iz nacionalnog
dohotka drugih privrednih grana niti jedan dinar za reprodukcij
u šuma. Mi trebamo biti svjesni da ako tako ne može biti, da
ćemo onda još dulje vremena vršiti reprodukciju šume na prilično primitivnim
osnovama, jer ćemo morati u prvom redu izrađivati šumske ceste, nabavljati
mehanizaciju i podizati društveni standard radnika ako ih želimo zadržati
u šumskoj proizvodnji. Međutim kako jedno istraživanje, koje je razmjerno
kratko, pokazuje akumulativnost u šumskoj proizvodnji zakonomjerno
opada. Društveni standard ljudi koji su zaposleni u šumarstvu raste brže nego


ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 59     <-- 59 -->        PDF

U ZAKLJUČIVANJU DRUŠTVENOG DOGOVORA
NE ODLUČUJU SAMO ŠUMARSKE ORGANIZACIJE


TOMISLAV KRNJAK, dipl. inž. šum.,
republički podsekretar za šumarstvo


Drugarice i drugovi!
Ja bih se s par riječi uključio u ovu raspravu o zaista veoma značajnim
i fundamentalnim temama za našu struku. Mislim, da je dobro došla inicijativa
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, da
ovu problematiku, iako možda veoma kompleksnu i široku za jedno savjetovanje,
stavi na dnevni red i da se o tim pitanjima i problemima čuju mišljenja
i prijedlozi te trasiraju putevi i načini kako da se ona rješavaju. Neznam jedino,
u kojoj mjeri će biti moguće da iz ovog Savjetovanja i stavova koji su
ovdje izneseni dobijemo određene zajedničke stavove i zaključke, koji bi se
mogli uspješno primjenjivati u daljnjem radu u svim ovim područjima i temama
koje su danas na dnevnom redu. Ja bih htio obrazložiti neka pitanja,
koja su bila u ovoj raspravi tretirana, a koja su često tretirana s jednog aspekta,
kao dilema, da li bi trebalo ova pitanja sada uopće rješavati, jer su
ona kao riješena. Na tu temu rekao bih dvije tri riječi i to o svakom ovom
pitanju posebno, kako se ne bi razišli kućama s dilemama oko nužnosti rješavanja
ovih pitanja.
Pitanje šumsko-privrednih, odnosno šumsko-gospodarskim područjima
, kao što je ovdje jednoglasno istaknuto, veoma je značajno i fundamentalno
pitanje za gospodarenje šumama i razvoj šumarstva, a posebno
za reprodukciju šuma. Mi smo čuli i historijat ovoga pitanja, čuli smo da smo
imali i periode u našoj organizaciji, kada nismo valorizirali i respektirali šumsko-
privredna područja, kad smo organiziranje šumarstva podešavali drugim
kriterijima. Mislim da ne stoji da Zakon o šumama ništa novo nije donio. Mislim
da je veoma značajno i kapitalno u Zakonu što je preciznije odredio područje,
njegovu svrhu kao reprodukcijske cjeline, i način vršenja reprodukcije
u okviru šumsko-privrednog područja. Ovo je naročito značajno jer je to Zakon
učinio nakon usklađivanja s Ustavom, ZUR-om i svim drugim dokumentima
koji su utvrdili društveno-politički sistem i odnose u našoj zemlji. Moram
reći da je jedno vrijeme lebdilo u zraku pitanje, da li je organiziranost naših
organizacija na osnovi šumsko-privrednih područja u skladu s društveno-
političkim i društveno-ekonomskim uređenjem ili nije te da su u vezi toga
bile pokretane određene diskusije kao i vršene određene praktične akcije na
uspostavljanju odnosa u organiziranju šumarstva koji ne bi bili bazirani i temeljeni
na osnovama šumsko-gospodarskog područja. Mislim da je stoga aspekta
ovo veoma značajno pitanje, da je nakon razmatranja sa svim mjerodavnim
zakonodavnim i društveno-političkim strukturama ponovno afirmirano
šumsko^privredno područje kao osnovna kategorija privređivanja
u šumarstvu. Ja moram reći ovdje, kao, što netko i reče u
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 60     <-- 60 -->        PDF

diskusiji, da smo mi stvarno u prednacrtima Zakona predviđali u prelaznim
odredbama da dosadašnja područja budu osnovica daljnjega gospodarenja, dok
se eventualno ne donesu nova, za koja bi onda mogli da koristimo sve ove metode,
a znanost u prvom redu. Mislim da bi to bila odlična stvar da smo mogli
sve relevantne faktore znanstveno istražiti. To je međutim dugotrajan put,
ta istraživanja se ne mogu provesti brzo, već traju godinama a mi smo u obvezi
predložili rješenja. Teza po kojoj dosadašnja područja do donošenja novih
da budu okviri daljnjega gospodarenja, nije prihvaćena kod nadležnih u Republici
i Saboru i tu se nije ništa moglo učiniti nego ono što danas stoji u
Zakonu.


Drugo, vi se dobro sjećate da je prije donošenja Zakona u našoj Republici
pokrenuto mijenjanje organizacije šumarstva, da je najkonkretnije došlo do
izdvajanja određenih dijelova šumsko-privrednih područja i proglašavanjem
novih organizacija, da je na dosta mjesta u Republici pokrenuta takva akcija
i da smo bili u dilemi šta da u tom pogledu radimo. Tada smo išli na teren,
sjeli s drugovima gdje su ova pitanja pokretana i dogovorili se da se takove
akcije zaustave, da se sačeka novi Zakon te, da se Zakon provede u dijelu
organiziranja i u smislu kako tog bude propisano.


Radi svih ovih problema, kao i na osnovi rasprava vođenih povodom donošenja
ZOŠ-a, pred nas je postavljen zahtjev da se poradi na novom utvrđivanju
šumsko-gospodarskih područja. Stoji i činjenica da je to kompleksno
pitanje, međutim ono predstavlja okvir makroorganizacije u šumarstvu, gdje
na osnovi određenih odnosa uspostavljamo određene reprodukcione cjeline,
koje su u stanju da utvrđeni društveni značaj i karakter šuma zadovoljavajuće
održavaju, da ih reproduciraju. Društvo na taj način osigurava i materijalnu
podlogu za realizaciju propisa šumsko-gospodarskih osnova, kojima se društveno
reguliraju svi zadaci i poslovi u gospodarenju šumama. Ovo je bilo nužno
zakonski normirati, jer smo gospodarenje šumama u kontinentalnome području
stavili na privrednu računicu.


Zakonom su propisani i određeni rokovi u kojima bi trebalo ove poslove
obaviti a određen je novi način ustanovljivanja šumsko-gospodarskog područja
društvenim dogovorom. Upravo sada raspravljamo o ovim pitanjima na osnovi
izgrađenog prijedloga koji je prezentiran svim zainteresiranima i koji
vjerojatno nije savršen, a nije niti mogao biti tako timski kreiran da budu svi
znanstveni metodi i principi primijenjeni jer postavljeni rokovi to nisu omogućili.
Prijedlog je utvrđen na osnovi prikupljenih podataka i elemenata iz
kojih je moguće doći do određenih zaključaka. Ovdje se zapravo radi o nacrtu
prijedloga, koji je dat na raspravu sa ciljem da se dadu primjedbe, mišljenja
i prijedlozi, i da se nakon toga predlože u sadašnjim uvjetima zadovoljavajuća
i moguća rješenja.


Mislim da nije veliko zlo da se dogovorimo o određenim prihvatljivim rješenjima,
koja su moguća da se provedu u datim uvjetima u našoj struci, imajući
u vidu heterogenost interesa svih onih koji su zainteresirani za rješavanje
šumsko-privrednih područja. To očigledno nisu samo šumari i šumarske organizacije,
to su i drugi faktori koji su nominirani kao sudionici u zaključivanju
društvenog dogovora. To su društveno-političke zajednice, zajednice općina —
uz mišljenja općinskih skupština. Međutim, sada je tu nastao problem. Šumari
bi vjerojatno uskladili svoja mišljenja i odnose bez velikih problema, jer bi
se zadovoljili sadašnjim stanjem, i dogovor bi bio relativno brzo usvojen bez
obzira da li se radilo o 14 ili 17 šumsko-gospodarskih područja. Međutim, stvar
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 61     <-- 61 -->        PDF

se komplicira kada se ova rasprava prenese na tlo drugih sudionika i drugih
zainteresiranih društveno-političkih faktora. Tu se postavljaju zahtjevi koje
smo zapravo kroz Zakon htjeli spriječiti i eliminirati. To je najkonkretnije
već i postavljeno. Pojedine općinske skupštine su zauzele stanovišta da se u
okviru općine formiraju nova šumsko-gospodarska područja.


To znači u praksi cijepanje i usitnjavanje šumarstva, a kroz primjenu
Zakona smo trebali ostvariti okrupnjavanje onih područja, koja
po svojoj veličini i uvjetima materijalne osnovice rada ne zadovoljavaju. Sada
nam neće drugo preostati nego da u odnosu na predložen o u povratnom
i međusobnom usklađivanju interesa pokušamo učiniti napor da uskladimo
sva mišljenja i stavove kako bi došli do određenih rezultata, te da idemo na
potpisivanje dogovora na način kako je u Zakonu i predviđeno.


Smatram da bi za našu struku bilo vrlo neugodno i loše, kada bi morali
konstatirati da nismo u stanju postići dogovor, već da moramo posegnuti za
zaštitnim mehanizmom iz Zakona, te da idemo na utvrđivanje područja na
osnovi odluke Vijeća udruženog rada u Saboru. Ja se nadam, bez obzira što je
situacija sada oštra i neusklađena, da ćemo kroz drugu fazu putem usklađivanja
naših interesa uspjeti postići napredak u ovim dogovorima tako da bi
Društveni dogovor mogao biti donesen.


A sada nekoliko riječi oko drugih problema vezanih uz razmatrane akte.
Stvarno gledajući, to je jedinstvena materija i sigurno bi bilo mnogo lakše
utvrditi područja, kada bi imali jasne stavove oko organiziranja udruženo
g rad a unutar šumsko-gospodarskih područja. Zašto to kažem? Zato
jer bi onda ovi odnosi između interesa šumarstva i društveno-političkih zajednica
bili raspravljani s određenom vizijom odnosa društveno-političkih zajednica
i predviđenih oblika organiziranosti OOUR-a u okviru šumsko-gospodarskog
područja. Pošto mi za sada nemamo konkretna rješenja, a otvorili smo
određene dileme oko načina i mogućnosti organiziranja OOUR-a u varijantama
društvenog dogovora, to smo provođenje ZUR-a u domeni konstituiranja
OOUR-a doveli još znatno više u nedefinirane odnose s osnivanjem šumsko-
gospodarskih područja.


Kad sam slušao sve diskutante na temu OOUR-a u šumarstvu onda je bilo
tu veoma različitih mišljenja i pristupa. Kada smo sada slušali prof. Poto čić
a koji je govorio o uzgoju šuma, koje ga u potpunosti stavlja u funkciju
društva i na teret društvu, onda proizlazi da nije slučajno da je i prva varijanta
organiziranja OOUR-a stavljena u kontekst ovih odnosa, tj. uzgoj šuma
ne predviđa organizirati u posebnoj OOUR-u za šumsko-gospodarsko područje
kao radnoj organizaciji.


Druga varijanta, koja predviđa osnivanje paralelnih OOUR-a, a koja predstavlja
sadašnje stanje s mogućnostima njegovoga poboljšanja, predstavlja nastavak
neriješenih problema iz dosadašnje prakse, a koja otežava vođenje zajedničke
reprodukcije na šumsko-gospodarskom području, te se postavlja pitanje
dali j e moguće ostvarivati nove sadržaje a da se pritom kapitalni je ne
mijenjaju unutrašnji odnosi u šumsko-privrednim područjima u pogledu organiziranosti
osnovnih organizacija udruženog rada. OOUR-i po ZUR-u imaju
velika, da tako kažem isključiva, prava u raspolaganju sredstvima i dohotkom.
Problem je sada u tome da mi nismo ustanovili koji je to dohodak
rezulta t rad a a koji nije. Bojim se također da nećemo skoro niti biti u
stanju da ustanovljivanje ovih dijelova dohotka konkretno rješavamo. Vjerojatno
možemo relativno brzo metodologiju usvojiti ali konkretne kvantifika
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 62     <-- 62 -->        PDF

čije će biti teško iznaći. To više ako se u to uključe i razni interesi radi kojih


neće biti u praksi moguće prihvaćeni sistem jednostavno primjeniti i nadzi


rati njegovu primjenu.


A sada nešto na temu sredstava za reprodukciju. Činjenica
je da bi idealnije i znanstveno bolje bilo izdvajanje sredstava za reprodukciju
na osnovi prijedloga koji su dati, ali postavlja se pitanje, kako da ove postavke
ugradimo u postojeći sistem raspodjele ukupnog prihoda i dohodka,
da bi on mogao djelovati i u praktičnoj primjeni. Kako uskladiti induktivne
kalkulacije na bazi prosječnih normativa, prosječne profitne stope, nivo osobnih
dohodaka itd. s našim sistemom raspodjele dohotka. To predstavlja
znatne poteškoće. Međutim, živiti se mora i mi moramo za praksu iznaći
određena, makar i privremena, rješenja. Dosadašnji sistem amortizacije šuma
kojeg smo napadali i koji nam nije logičan, ipak je godinama živio i osiguravao
sredstva za reprodukciju na teret ukupnog prihoda. Sistem amortizacije
je napušten i neće moći dulje egzistirati te moramo sada pitanje osiguranja
sredstava putem amortizacije šuma zamijeniti jednom drugom kategorijom.
Ja bih dapače pozvao sve zainteresirane koji su sudjelovali u kritici ovoga
sistema izdvajanja sredstava za reprodukciju šuma na osnovi prosječnih
cijena da svojim znanjem i iskustvom pomognu kreiranju sistema koji će biti
dovoljno stručan, znanstven i operativan i koji će osiguravati programirane
ciljeve u reprodukciji.


Treba iskoristiti zakonsku mogućnost da se ova sredstva izdvoje na teret
ukupnoga prihoda prije utvrđivanja rente.


Pitanje rent e je stvar koja kuca na vrata. Vi ste vjerojatno informirani,
da se već nacrt Zakona o renti nalazi u raspravama kod zainteresiranih
republičkih društvenih struktura. Prednacrt je bio ovih dana na raspravi na
Savjetu za pitanja društveno-ekonomskih odnosa kojom prilikom je zaključeno
da treba ubrzati ovaj posao, ali na širim društvenim osnovama. Prema
tome i pitanje sredstava za reprodukciju je u vezi s tim veoma značajnim pitanjem,
koje treba što prije rješavati, i ova sredstva treba izuzeti ispod režima
rente. Prema tome u sadašnjem momentu će biti svrsishodnije i racionalnije
da priđemo određivanju sredstava za reprodukciju u skladu sa Zakonom,
a da se izdvajanje rente obavi nakon utvrđivanja sredstava za reprodukciju
šuma.


To je druga kvaliteta, nego da i ova sredstva budu uključena u ukupna
sredstva za kvantifikaciju rente.


Ja sam toliko htio reći o ovim temama s jednim uvjerenjem, da na ovome
Savjetovanju nismo vjerovatno dali odgovore na sva pitanja ali smo ih načeli
i vjerojatno ćemo ove diskusije nastaviti. Vjerojatno ne u ovakovoj širini, nego
na drugim nivoima, užim radnim grupama i drugim radnim tijelima. I napokon
htio bih da se raziđemo u uvjerenju, da ne postoje ničije namjere i tendencije
oko reorganizacija radi reorganizacija, nego da utvrđivanje šumsko-
gospodarskih područja radimo radi usklađenja naše organiziranosti sa Zakonom.
Kada se ovo usklađenje postigne, tada ćemo biti u stanju da dalnje tendencije
promjena izazivane van OUR-a onemogućimo te da postignemo potrebnu
stabilnost za dalnji konstruktivan rad i razvoj naše djlatnosti.


Ja se nadam da ćemo suradnjom i konstruktivnim prijedlozima doći do
zadovoljavajućih rješenja.
Zahvaljujem!
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 63     <-- 63 -->        PDF

ZAVRŠNI DIO SAVJETOVANJA


._ T"*7 OT


Kako nakon govora Ing. Krnjaka nitko se više nije javio za riječ, član
Komisije za zaključke ovog savjetovanja Ing. Edo Kalajdžić osvrnuo se na zadaću
te Komisije, a iza toga je predsjednik Saveza Prof. Dr B. Prpić zaključio
savjetovanje.


Edo Kalajdžić , dipl. inž. šum., rekao je: Nakon što ste me, bez ijednog
glasa protiv, izabrali u Komisiju za zaključke, ja sam pažljivo pratio diskusiju.
Reći ću Vam jednu iskrenu dilemu, da će mi biti vrlo teško donijeti
zaključak i predložiti zaključke na osnovu ove diskusije. Rijetko sam naišao
na prijedlog jednog materijala, kojem je diskusija pokazala suprotnije stavove
nego što je ovdje bilo. Zato se nemojte čuditi, ako zaključci budu ovaj put
čudni. 4WMiflfl


Predsjednik Saveza Prof. Dr. Branimira Prpi ć a Savjetovanje zaključio
je ovim govorom:


Drugarice i drugovi! Mi smo ovo Savjetovanje organizirali sa svrhom da
nas što više diskutira i da na temelju toga Savez može donijeti određene zaključke,
bez obzira na to, što su ove naše diskusije ovdje bile kontradiktorne,
kao što je to rekao potpredsjednik Saveza ing. KALAJDŽIĆ. Bez obzira na to,
mi ćemo ipak sve ono što je bilo danas ovdje diskutirano, budući da je to snimano
na magnetofonske trake, to pokušati sažeti, poslati svima vama u vidu
sažetka i nadalje poslati Zajednici i onima koji rade na donošenju ovih prijedloga
u smislu realizacije Zakona. Ja bih zamolio još jednom komisiju u sastavu
prof. POTOClC, ing. KALAJDŽIĆ, zatim ing.VANJKOVIĆ, ing. MUDROVĆIĆ,
ing. LJEVAK, da se narednih dana sastanu, dakako kada završimo s prenošenjem
materijala na papir, da sve to razmotre i da u najskorije vrijeme svima
vama i svima onima koji su zainteresirani, pošalju ono što se iz toga, iako je
kontradiktorno, može izvaditi. Ja bih vam svima zahvalio na odazivu na ovo
Savjetovanje!