DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Keller , Th.: Djelovanje niskih koncentracija
SO2 na mlade smreke.


R a g a z, C: Izručenje prebornih šuma
u kantonu Graubünden.


Müller , R.: Površine pod prebornim
šumama u praksi.


E i b e r 1 e, K.: Analize srnećeg izmeta.


Br. 5


Lienert , L.: »Zakon stoljeća« — novi
Zakon o prostornom planiranju.


Eiberle , K.: Računske mogućnosti
kontroliranja populacije srneće divljači.


Moor, M.: Razmišljanja o sistematici
srednjeevropskih šuma listača.


K ö 1 b 1, O. i P. Z 1 o u t e k : Interpretacija
šteta uslijed brštenja hrušta na
aerosnimcima.


Br. 6


Schnyder, S. i E. P. G ri e d e r : Recesija
u građevinskoj djelatnosti — posljedice
za drvnu privredu.


H ö f 1 e, H. H.: Eksploatacija šuma i
zaštita čovjekove okoline — nerješiv konflikt?


Feusi , H.: 100 god. čuvanja šuma u
vidokrugu Švicarskog društva za alpsku
privredu.


D o r s a z, H.: Šumska privreda Maroka.
L e i b u n d g u t, H.: Divovi među smrekama
i jelama.


Br. 7
Robert , J.-F.: Šumske katastrofe.
Bärtschi, H. et al.: Koordinacija i
suradnja kod šumskih katastrofa: orkan


26.
08. 1971.
S t e i n 1 i n, H.: Može li Evropa podmiriti
svoje buduće potrebe na drvu?
Keller, Th. i Bucher, J.: Osjetljivost
listača na SO».
E i b e r 1 e, K.: O prijevremenoj istrošenonsti
sjekača kod srneće divljači.


Br. 8


Schüler , A.: Povijest šumarstva u
Agerital.


Hegetschweiler, Th.: Šumske
zadruge u kantonu Zug.


Heynisch, W.: Ptičji svijet u brdskoj
šumi jele, bukve i smreke — Primjer
Hohe Rone.


Chappuis, J.-B.: Orkan od 26. 08.
1971. u privatnim šumama Le Chenit.
P i a g e t, A.: Meteorološki aspekti orkana
od 26. 08. 1971.


Br. 9


Kuoch , R.: Pošumljavanje napuštenog
zemljišta — šumsko uzgojno gledište.


Leibundgut, H: Prilog istraživanju
alelopatije.


Bazzigher, G.: Aplikacija visoko
koncentriranih fungicida kod suzbijanja
gljive Herpotrichia.


Borgula, Z.: Iz dnevnika sa šumarskog
studijskog puta po Kanadi i SAD.


Br. 10


Bos shard, H. H.: Godovi i njihove
funkcijske veze.
Marti , B.: Sprječavanje nesreća pri
radu strojevima za obradu drva.
R i g 1 i n g, L.: Stanje sigurnosti pri radu
u javnim šumama Švicarske.


Rechsteine r, K: Mjere za promicanje
sigurnosti pri radu u šumama —
danas i u budućnosti.


G r i e d e r, E. P.: Simpozij o povećanju
upotrebljivosti većeg dijela šumske
biomase, Hyvinskää, Finska, 14—16. 06.
1976.


Wälchli , O.: Izvještaj s 8. sjednice
međunarodne grupe za zaštitu drva, 12—


15. 05. 1976., Wildhaus, Švicarska.
Br. II


P r i m a u 11, B.: 1976. — Meteorološki
i fenološki neobična godina.
Leibundgut, H.: Istraživanja međusobnog
utjecaja raznih vrsta drveća.
B 1 o e t z e r, G.: Šumsko-pravne odluke
saveznog švicarskog suda.


Moor, H: Oštećenja pejsaža i praksa
nadoknade šteta u vezi sa skijaškim
sportom.


S e i t s c h e k, A.: Iskorišćenje uroda
bukvice g. 1976.


Br. 12


Kurt , A.: Planiranje u šumarstvu.
G ri e d e r, E. P.: Šumska privreda kod
postavljanja regionalnih planova razvitka.
B a 1 s i g e r, H.: Praktična iskustva
kod izrade šumarskih planova razvoja.


Z. Kalafađžić
201