DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 74     <-- 74 -->        PDF

F r e y e r , K .: Istraživanja mogućnosti
suzbijanja gljivičnog oboljenja jelinih iglica
Herpotrichia parasitica (Hartig) E. Rostrup
(= Trichosphaeria parasitica Hartig).


Br. 4


N i 1 le , B .: Istraživanje rasta i prirasta u
šumskim kulturama podignutim na rekultiviranim
staništima bavarskih rudnika lignita.


Gross , K.: Ovisnost izmjene plinova
kod mladih biljaka smreke, o vodenom
potencijalu sfere korijenja, te o vlažnosti
zraka, uz različite koncentracije C02 u
zraku.


Klimetzek, D.: Razmnažanje insekata
u ovisnosti od sunčevih pjega.


Br. 5/6


Assmann , E.: Tretiranje sastojina i
proizvodne mogućnosti bukve obzirom na
sadašnje stanje nauke o rastu i prirastu.
Evers, F. — H.: Prostiranje u unutrašnjost
sastojina površina oštećenih posipanjem
soli po prometnicama.


SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR
FORSTWESEN


— JOURNAL FORESTIER SUISSE 1976
Br. 1


Sorg , J.-P.: O utjecaju svjetla na vegetaciju.


Mayer , H.: Pomlađivanje planinskih
šuma.


Schmidt-Vogt, H.: Pomlađivanje
jednodobnih visokih šuma.


König , E.: Problemi šteta od divljači
kod pomlađivanja šuma.


Koch , N.: IUFRO simpozij u Turskoj


o prirodnom pomlađivanju šuma.
Br. 2


M 1 i n š e k, D.: Prirodno pomlađivanje
u ekonomskim šumama.


L a m p re c h t, H.: Prikladnost, mogućnosti
i problemi prirodnog pomlađivanja
u tropskim šumama.


S a a t c i o g 1 u, F.: Opće karakteristike
pomlađivanja šuma u Turskoj.


L a a r , A . v .: Biomasa iglica, prirast i


raspodjela prirasta kod Pinus radiata u


Južnoj Africi, pod utjecajem prorjeda


orezivanja.


Schuck , H. J. et al.: O alelopatskom


djelovanju šumskih korova.


(2. Utjecaj korovskih ekstrata na razvitak
korijenja klijanaca smreke).
Z ö h r e r , F . : Točnost statističkog određivanja
površine šuma sistematskom
mrežom točaka I (Pojedinačne površine).
S eh inn er, F.: Stvaranje aminokiseli
na djelovanjem mikroorganizama iz rizosfere
Pinus cembra L.
A 1 c u b i 1 la , M . et al: Pokusi gnojidbe
dušikom u sastojinama Pinus abies Karst,
stagnirajućeg rasta, na devastiranim rendzinama
na vapnenastim laporima. (Djelovanje
gnojidbe na sadržaj dušika u tkivu
smreke, te na visinski prirast).
Seltzer , E. : Istraživanje strukture i
rasta drveća u živicama u Oberbayern.


Mayer , H . : Struktura vjetra unutar
i iznad sastojine smreke.


Z. Kalafadžić
L e i b u n d g u t, H.: O problemima prirodnog
pomlađivanja šuma u umjerenim
zonama.


P lach ta, M.: Promjena boje drva
brijesta.


Br. 3


Z e 11 e r, J.: Zaštita od visokih voda i
popuzina u brdskim terenima.


Ott, E.: Problemi silvikulture u planinskim
šumama.


Burnard, J. i Chr. Roth.: Fitocenološka
istraživanja u šumskom rezervatu
Bois de Chenes (VD).


B 0 r s e t, O.: Problemi prirodnog pomlađivanja
u nordijskim šumama.


Koch , N.: Nova saznanja o problemu
šteta od srneće divljači.


Br. 4


Schüler , A.: Prilog povijesti unošenja
egzota u švicarske šume.


Leibundgut, H.: Prilog temi »Šuma
i div´jač«.