DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 72     <-- 72 -->        PDF

FORSTARCHIV 1976. Br. 5


Br. 1


M ü 1 d e r , D . : O daljnjem razvitku nauke


o šumskom gospodarstvu s osobitim obzirom
na državne šumarije. (Nastavak br. 2,
str. 27.)
Hasse , D. W.: Šumski štetnici u Schleswig-
Holstein-u. Pregled za razdoblje 1806.


— 1974. g.
Schlaghamersky, A.: Iskustva u
primjeni pokretnog uređaja za koranje
cijelih stabala CHEJ-System HSM-Typ
»Westburg«.


Br. 2


K 1 o s e , D . F .: Zaštita čovjekovog okoliša
i njezina zakonodavna regulacija promatrana
sa šumarskog stanovišta.


Krahl , W . : Pomanjaknje građevinskog
zemljišta u područjima gustog naseljavanja
u pokrajini Baden-Württemberg.


Lünzmann , K.: Utjecaj vezova čeličnih
užeta na njihovu čvrstoću.


Br. 3


M o 11, H . W . : O katastrofalnom šumskom
požaru u području Eschede/Olden
dorf — Kr. Celle.


Hildebrandt,G.: Termalni inf racrveni
snimci u svrhu borbe protiv šumskih
požara.


Burschel, P.: Temelji i metode za ustanovljenje
gospodarski dopustivog broja
jelenske i srneće divljači. (Osvrt na istoimeni
članak Speidel-a u »Forstarchiv-u«
1975., str. 221-228.)


Dinkelaker, H. — J. i A. Griitz:
O djelotvornosti društvenih sastanaka. Obavijest
o radu Njemačkog šumarskog udruženja.


H u s s , J . : Sadnice u lončićima: Važan
novitet u šumskom gospodarstvu. (Nastavak
u br. 5, str. 106.)


Br. 4


Brabänder, H. D.: Privatne šume u
procjepu privatnih i javnih interesa.
W u j c i a k , R .: Bolest kore bukve i kva


liteta drva.
Schmidt-Vogt, H.: Sastanak IUFRO


o prirodnom podmlađivanju u Turskoj.
Bartels , H. : Primjena autocisterni za
gašenje požara u lakozapaljivim šumama.


Beck, O. i D. Göttsche: Istraživanja
konkurentnih odnosa među vrijednim vrstama
listača (gorski javor, jasen) u mladim
bukovim šumama.


Hartwig, G.L. F.: Egzote i plantažno


gospodarenje u Južnoj Africi.
G r o n e , C . V . : Produkcioni program
Auermühler« sa stanovišta privatnog šumoposjednika.


Jung , H . : Osiguranje rizika od šumskih
požara.


Br. 6


S c h m i d t-V o g t, H . : Stanišni zahtjevi,
morfološke varijacije i ekološko-geografski
uvjetovano formiranje rasa smreke.
F ü h r e r , E . : Reproduktivna inkopatibilnost
kod Pityogenes chalcographus L. —


— nova perspektiva zaštite od potkornjaka.
R o f f a e 1, : Drvo kao sirovina za kemijsku
industriju.


Lünzmann , K.: Primjena radio-veza u
šumskom gospodarstvu.


Br. 7


Brabänder, H. D. i W. Keuffel:
Razmak sadnje i troškovi pošumljavanja
borom — ekonomski aspekti pošumljavanja
vjetroizvala u Niedersachsen. (Nastavak
u br. 8, str. 163.)


Backhaus , G.: Rezultati modelnog pokusa
»Izobrazba vozača šumskih tegljača«.
Rosznay,Z.:J. G.von Langen
(1699. — 1776.) — važnost za razvitak šumarstva.
(Nastavak u br. 8, str. 170.)
Häberle, S. i O. J. S a e t r e : Istraživanje
sječe i izrade dugih sortimenata.


Br. 8


Fürstenberg, P. v.: Iskorišćavanje
i gospodarenje s divljači u Africi južno
od Sahare.


Kramer, H.: O određivanju nivoa prihoda
kao temelja za jedinstvene prirasno-
prihodne tablice.


Strehlke, B.: Uspješna primjena finskih
plugova za obradu šumskih tala u
Sjevernoj Njemačkoj.


Br. 9


Keuffel,W. i H. Graf v. Ness-e
lrode : Ekonomska situacija privatnog
šumskog posjeda. Rezultati analize poslovanja
1300 ha velikog privatnog šumskog
poduzeća.