DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 5     <-- 5 -->        PDF

NOVI ARBORICID KRENITE


NADA ZEKIĆ, dipl. inž. šum.
Institut za šumarstvo Sarajevo


SAŽETAK. Sa ciljem da se povećaju površine pod šumama kojeće davati kvalitetniju drvnu masu i ispunjavati opće korisne funkcije
šume, vrši se posljednjih godina na većim površinama sječamanje vrijednih degvadiranih i izdanačkih lišćarskih šuma i pošumljavanje
s četinarima. Osnovni problem na ovakvim površinama
je zaštita mladih sadnica od izbojaka i korova. Kemijsko suzbijanje
ovih nepoželjnih vrsta u današnjim uslovima predstavljajedino moguće efikasno rješenje. Izbor odgovarajućeg kemijskogsredstva je veoma važan. Novi arboricid Krenite zbog svojih povoljnih
osobina neznatnog uticaja na okolinu i široke mogućnostiprimjene predstavlja dobro rješenje. To potvrđuje i pokus opisao u
ovom radu.


1. UVOD
U odnosu na protekli period u šumarstvu se posljednjih godina uočava
znatno veća aktivnost na obnavljanju postojećih i podizanju novih površina
pod šumom.


Ne samo težnja za osiguranjem drva kao sirovine koja je u svijetu sve
deficitarni ja, nego i sve neophodnija potreba za opće korisnim funkcijama
šume, utjecala je na povećanje šumsko uzgojnih radova.


Sa ciljem da se obuhvate nepotpuno iskorišćeni potencijali naših šuma
poduzimaju se mjere biološke rekonstrukcije degradiranih i izdanačkih šuma
postepenom potpunom ili djelimičnorn zamjenom sa četinarima, od kojih se
očekuje veća i kvalitetnija drvna masa.


Međutim, na pošumljenim površinama javili su se i problemi kojih ranije
nije bilo. Troškovi čišćenja mladih četinarskih kultura od korova rastu sve
više i često premašuju troškove podizanja kultura. Deficitarnost u radnoj
snazi, neophodnoj za ove poslove takođe postaje sve veći problem. U ovakvoj
situaciji neophodno je bilo naći neko suvremeno i efikasno rješenje, pa se ono
potražilo u primjeni kemijskih sredstava za suzbijanje izbojaka i korova —
arboricida. Ovakav način suzbijanja nepoželjnih vrsta osigurava visoku efikasnost
i minimalno angažiranje radne snage, ali treba imati u vidu da je
kompliciraniji od ručnog i da grješke u radu mogu prouzročiti teške posljedice.
Prije svega treba voditi računa o izboru kemijskog sredstva, čije osobine
moraju biti u äkladu sa zahtjevima za zaštitu čovjekove okoline. Treba svakako
uzeti u obzir i odgovornost koju ovakva zaštita od korova pretpostavlja,
kao i poražavajuće utiske koje u javnosti mogu izazvati vijesti, kao one koje
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 6     <-- 6 -->        PDF

su se čule ovog proljeća o pcmoru pčela zbog neodgovorne primjene pesticida.
Zato je veoma značajno posvetiti pažnju fiziološkog selektivnosti kemijskog
sredstva i njegovoj toksičnosti za čovjeka i živi svijet.


Novi arboricid Krenit e koji se od nedavno počeo koristiti u nekim
zemljama zbog svoje minimalne toksičnosti i zadovoljavajućih efekata na korove,
kao i drugih pogodnih osobina pobuđuje zanimanje.


U ovom radu bit će opisan pokus s primjenom sredstva Krenite u šumskim
kulturama.


2.
OSOBINE I MOGUĆNOSTI PRIMJENE ARBORICIDA KRENITE
U ŠUMARSTVU
Krenit e je kemijsko sredstvo za suzbijanje drvenaste vegetacije, proizvedeno
od firme Du Pont de Nemours. To je tekućina sa 42% amrnonium-
ethyl-carbamoylphosphonata.


Toksikološka ispitivanja pokazala su da ima nisku akutnu i kroničnu oralnu
toksičnost. LD50* iznosi 24400 mg/kg. Ishrana eksperimentalnih životinja
(pacova) ovim preparatom u toku 3 mjeseca nije na njima, niti na njihovom
potomstvu izazvala nikakve kliničke ili patološke promjene. U usporedbi s
drugim arboricidima povoljna mu je osobina što nije hlapiv, nema mirisa i
nije zapaljiv. Ne nadražuje kožu i oči i nije potrebno posebno zaštitno odjelo
kada se primjenjuje. Ne postoji ni rizik zanošenja na susjedne kulture. Brojni
ekološki testovi pokazuju da ne predstavlja opasnost za sisavce, ptice i pčele.


Brzo se adsorbira na zemljišne koloide i razgrađuje od strane zemljišnih
mikroorganizama, pa nema opasnosti od zagađivanja površinskih i podzemnih
voda. U USA se preporučuje za primjenu oko rezervoara, vodotoka i jezera.


Mikrobiološkim ispitivanjima je utvrđeno da ne utiče na populacije zemljišnih
gljiva i bakterija, niti na nitrifikacione procese u tlu.


Preporučuje se primjena u vrijeme kada počinje mijenjanje boje lišća i
kada su četinače završile rast. Ovisno od klimatskih uslova to je period od
kraja kolovoza do početka listopada.


Djeluje tako da se adsorbira preko lišća u meristemsko tkivo iz kojeg
se razvijaju pupovi. Nije sistemično sredstvo, pa uništava samo onaj dio biljke
koji je prskan. Djeluje na neke drvenaste vrste otporne prema drugim arboricidima.
Osim drvenastih djeluje i na neke zeljaste trajnice [Convolvulus arvensis
L., Cirsium arvense (L.) Scop., Equisetum spp. i Pteridium aquilinum L.].


Efekti njegovog djelovanja se opažaju tek idućeg proljeća. Ne kvari
estetski izgled okoline, jer ne izaziva žućenje i smeđenje lišća uobičajeno kod
drugih arboricida. Prskano lišće normalno opada u jesen. U proljeće se djelovanje
opaža po tome, što se pupovi ne otvaraju ili se razvijaju zakržljali izbojci
i lišće. Proces ugibanja, osobito kod manje osjetljivih vrsta, je dugotrajan
(1—3 godine). Nepoželjne vrste zadržavaju se još neko vrijeme u kulturi,
što čak i odgovara, jer pružaju zaštitu od vjetra i erozije, a nisu više smetnja,
jer im je rast zaustavljen. Potpuno uništavanje vegetacije u kulturi ne bi bilo
poželjno, niti bi bilo u skladu s principima zaštite čovjekove okoline.


* LD50 je letalna oralna doza, koja ubija najmanje 50% testiranih životinja.


ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Zbog osobine da su u vrijeme prestanka rasta neke četinače tolerantne
na određene doze, mogućnost primjene Krenite u šumarstvu dolazi prije svega
u obzir za zaštitu šumskih kultura od nepoželjne vegetacije, koja predstavlja
smetnju za razvoj mladih četinjastih sadnica. Na površinama na kojima je
prirodno podmlađivanje ugroženo od gustog spleta korova, zbog osobine da
se brzo razlaže, Krenite takođe može predstavljati dobro rješenje. Na skladištima
drvne građe, čistinama i površinama duž puteva korov može biti suzbijen
bez opasnosti cd ugrožavanja estetskog izgleda okoline.


Službeno odobrenje za primjenu u šumarstvu Krenite je do sada dobio
u Saveznoj Republici Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj i Luxemburgu, dok se
u mnogim drugim zemljama uključivši i Jugoslaviju vrše ispitivanja s njim
i očekuje registriranje.


3. PRVI REZULTATI ISPITIVANJA S ARBORICIDOM KRENITE
U prvoj polovini rujna 1976. godine, na pokusnim parcelama veličine
5 X 10 m, tretirana je u šumskim kulturama nepoželjna korovska vegetacija
s Krenite. Bile su primjenjene 2 doze: 5 i 10 1 po ha i s 1000 1 vode po ha, a
tretiranje je vršeno plastičnom leđnom prskalicom CP-3.


Ispitivanje je izvršeno na 3 objekta:


1. U kulturi običnog bora (Pinus silvestris L.) i smreke (Picea abies L.
Karst), starosti 6—8 godina, na području Šumarije Doboj, u odjelu 44 g. j .
Preslica. Korovska vegetacija se sastojala od: 40% bukve (Fagus sylvatica L.),
40 % ive (Salix caprea L.), 10 % kupine (Rubus jruticosus L.), 5 % bagrema
(Robinia, pseudoacacia L.), 5 % hrasta kitnjaka (Quercus sessilis Ehrb.) te bujadi
(Pteridium aquilinum L. Kuhn.);
2. u kulturi crnog bora (Pinus nigra Arn.), starosti 4—5 godina, na području
Šumarije Bugojno, u odjelu 88 g. j . Škrta Nišan. Korovska vegetacija
sastojala se od: 50´!l/o bukve (Fagus sylvatica L.), 30% graba (Carpinus betulus
L.), 10% lijeske (Corylus avellana L.), 5 % crnog jasena (Fraxinus ornus L.),
5 % javora gluhača (Acer obtusatum Kit.), te nešto žestike (Acer tataricum L.),
kupine (Rubus jruticosus L.), kozje jabučice (Amelanchier ovalis Med.), ruja
(Cotinus coggygria Scop.), i palamide (Cirsium arvense L. Scop.);
3. u kulturi smreke (Picea abies L. Karst.), starosti 5 godina, na području
Šumarije Zenica u odjelu 119 g. j . Babino Gračanica. Korovska vegetacija sastojala
se od: 50% kupine (Rubus jruticosus L.), 20% velebilja (Atropa belladonna
L.), 15% ive (Salix caprea L.), 10% bazge (Sambucus nigra L.) i 5% palamide
(Cirsium arvense L. Scop.).
Rezultati pokusa evidentirani su u prvoj polovini svibnja 1977. godine.
Prije svega, važno je bilo da se utvrdi tolerancija sadnica na primjenjene doze,
te djelovanje na zastupljenu nepoželjnu vegetaciju.


Na svim oglednim parcelama odmah se moglo uočiti da su se efekti djelovanja
na korovskoj vegetaciji znatno razlikovali od efekata djelovanja drugih
arboricida. Nije bilo kod ostalih arboricida uobičajene prisutnosti žuto
smeđeg suhog lišća. Neke vrste, kao npr. bukva, nisu otvorile pupove i imale
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 8     <-- 8 -->        PDF

su izgled kao u doba mirovanja vegetacije. Neke vrste, kao npr. bagrem i djelomično
iva, razvile su pri vrhu izbo jaka male, deformirane i kržljave blijedo
zelene listove.


Na pojedinim objektima registrirani su slijedeći rezultati:


O b j e k a t 1


Sadnice običnog bora (Pinus silvestris L.); smreke (Picea abies L. Karst.),
bile su tolerantne na obje doze, čak i one namjerno direktno prskane.


Od korovske vegetacije potpuno su suzbijeni: hrast kitnjak (Quercus sessi-
Us Erh). i kupina (Rubus f mucosus L.). Bukva (Fagus sylvatica L.) nije otvorila
pupove. Bagrem (Robinia pseudoacacia L.) je najvećim dijelom suzbijen,
a preostali primjerci razvili su pri vrhu stabla zakržljalo deformirano lišće.
Bujad (Pteridium aquilinum L. Kuhn.) je djelomično suzbijena. Veću otpornost
pokazala je iva (Salix caprea L.) koja je na nekim primjercima na vrhu stabla
razvila deformisano kržljavo lišće dok je ostalo bilo normalnog izgleda. Između
primjenjenih doza nije bilo većih razlika.


Slika 1. Parcela tretirana sa Krenite
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Slika 2. Netretiraiia — kontrolna parcela


Obj ekat 2


Na nižu dozu sadnice crnog bora bile su tolerantne, dok su kod više doze
neki kržljavi primjerci pokazivali znakove depresije. Dobre efekte djelovanja
pokazivali su grab (Carpinus betulus L.), lijeska (Corylus avellana L.),
kozja jabučica (Amelanchier ovalis Med.) i bukva (Fagus sylvatica L.), koja
nije otvorila pupove. Potpuno su suzbijene vrste kupina (Rubus fruticosus L.),
žestika (Acer tataricum L.) i palamida (Cirsium arvense L. Scop.), dok su crni
jasen (Fraxinus ornus L.), javor gluhać (Acer obtusutum Kit.) ´i ruj (Cotinuscoggygria Scop.) pokazali otpornost, naročito kod niže doze.


Obj ekat 3


Sadnice smreke (Picea abies L. Karst.) su bile tolerantne na obje doze.
Potpuno su suzbijeni: kupina (Rubus fruticosus L.) i velebilje (Atropa
elladonna L.), dok su iva (Salix caprea L.) i bazga (Sambucus nigra L.) bile
lanje osjetljive na djelovanje Krenite.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Registrirani rezultati se ne mogu smatrati definitivnim, jer je proces ugibanja
spor, pa će se procenat preživjele korovske vegetacije vjerovatno još
smanjiti.


Ispitivanja sa Krenitom nastavljaju se, pored ostalog, sa ciljem da se
utvrdi optimalna doza i proširi mogućnost tretmana za sprječavanje izbojne
snage iz panjeva.


Slika 3. Izgled nekih nepoželjnih vrsta tretiranih sa Krenite


4. ZAKLJUČCI
Na osnovu rezultata pokusa s novim arboricidom Krenite u šumskim kulturama
može se konstatirati slijedeće:


— sadnice običnog bora (Pinus silvestris L.) i smreke (Picea abies L
Karst.) bile su tolerantne na obje primjenjene doze, čak i one direktno prskane,
— sadnice crnog bora (Pinus nigra Arn.) su kod više doze na nekim kržljavijim
primjercima pokazale znakove depresije;


136
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— od zastupljenih nepoželjnih vrsta osjetljive na Krenite bile su: hrast
kitnjak (Quercus sessilis Ehrh.), bukva Fagus sylvatica L.), žestika (Acer tataricum
L.), bagrem (Robinia pseudoacacia L.), kupina (Rubus fruticosus L.), kozja
jabučica (Amelanchier ovalis Med.), velebilje (Atropa belladonna L.) i palamida
(Cirsium arvense L. Scop.), dok su iva (Salix caprea L.), crni jasen (Fraxinus
ornus L.), javor gluhać (Acer obtusatum Kit.) i bazga (Sambucus nigra L.)
bile otpornije na djelovanje Krenite;


— kako je proces ugibanja spor (1—3 godine) može se očekivati da će se
procenat suzbijene nepoželjne vegetacije povećati;
— efekti djelovanja Krenite razlikovali su se od efekata djelovanja drugih
arboricida. Uobičajeno žućenje i smeđenje lišća je izostalo, ali se slijedećeg
proljeća kod nekih vrsta pupovi uopće nisu otvorili, a neke su razvijale
kržljavo, blijedo zeleno i deformirano lišće.
Ispitivanja sa Krenite se nastavljaju pored ostalog i u pravcu utvrđivanja
optimalne doze, kao i mogućnosti tretmana panjeva nakon sječe, u cilju sprječavanja
izbojne snage.


Slika 4. Izgled tretiranog stabla bagrema
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Na osnovu mnogobrojnih pokusa u više zemalja može se na kraju zaključiti
da Krenite zbog povoljnih toksikoloških osobina, neznatnog uticaja na okolinu
i mogućnosti višestruke primjene predstavlja arboricid koji mnogo obećava
u rješavanju problema zakorovljavanja u šumarstvu.


LITERATURA


1.
Delabraze , P. (1975.): Informations sur les possibilities d´utilisation du
Krenite en Foret. Proc. Columa Paris, 130—142.
2.
Niehus, M. H., Roedieger, K. J. (1976.): Ammonium ethylcarbomyl phosphonote
a new growth regulator for the control of undesirable brush wood
Proc. 12th British Weed control conf. Ill, 1015—1022.
3.
Schwerdtfeger , W. (-976.): Ammonium ethyl carbamoyl phosphonate-a
rievieu of progress with trials in forestry and non cropland areas. Proc. British
Crop Protection Conference-Weeds, 83—90.
4.
Schwerdtfeger, W. Allison, D. (1976.): »Krenite« a raport of five years
experience presented at Brighton Conference British Crop Protection Conference-
Weds, Brighton, 1—3.
5.
Zitzewitz , H. (1975.): Was ist, was kann, was soil Krenite? Neue Möglichkeiten
der der chemischen Kulturpflege. Forst und Holzwirt 16, 302—304.
6.
Zitzewitz , H. (1976.): Mit Krenite zur waldschutzgerechten Kulturpflege.
Allgemeine Forst Zeitschrift 33, 701—704.
7.
Prospekti poduzeća du Pont de Nemours:
Du Pont de Nemours, Biocemi cals Department Wilmington.
Delaware USA (1974): Krenite Wachstum regulator zur Bekämpfung von unerwünschsten
Baum und Strauchbewuchs.
Du Pont Product Development Bulletin, Biocemicals- Department Geneve (1976.):
Krenite — Brush Control Agent.


SUMMARY


Krenite — a new very promising arboricide


Recently a replacement of less valuable degraded and broadleaved coppice
forests by conifers has been performed aiming at increasing areas under forest,
which will yield a higher-quality growing-stock volume. The essential problem
appearing here is the protection of young plants against sprouts and weeds. The
only possible efficient solution under current conditions is offered by chemical
controlling of weeds. The new arboricide — owing to its favourable toxicological
properties, insignificant influence on the environment and wide possibilities of
application — represents a good solution against the weeding in forestry. Through
experiments laid out in three areas of forest cultures, by applying two doses of
Krenite (5 and 10 1/ha), it was established the following: Scots Pine (Pinus sylvestris
L.) and Norway Spruce (Picea abies [L.] Karst.) were tolerant of both
doses, while Black Pine (Pinus nigra Arn.) — at higher doses — showed on certain
stunted specimens signs of depression. Of the represented undesirable vegetation
sensitive to Krenite were: Sessile Oak (Quercus sessilis Ehrh.), Beech (Fagus sylvatica
L.), Black Locust (Robinia pseudoacacia L.), Tartarian Ash (Acer tataiicum
L.), Blackberry (Rubus fruticosus L.), June Berry (Amelanchier ovalis Med.),
Banewort (Atropa belladonna L.) and Creeping Thistle (Cirsium arvense [L.]
Scop.), while Goat Willow (Salix caprea L.), Flowering Ash (Fraxinus ornus L.),
Obtuse-leaved Ash (Acer obtusatum Kit.) and Black Elder (Sambucus nigra L.)
were more resistant to the effect of Krenite. The officiency of Krenite differed
from that of other arboricides.