DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 49     <-- 49 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


REPUBLIČKI SEMINAR ŠUMARA SLOVENIJE IZ UZGAJANJA ŠUMA


Od 1—3. ožujka ove godine održan je u Moravskim toplicama kod Murske
Sobote republički seminar iz uzgajanja šuma na temu: OSNIVANJE NOVIH
SUMA U SLOVENIJI U OKVIRU PROSIRENE BIOLOŠKE REPRODUKCIJE.


U organizaciji ovog seminara učestvovali su:Biotehnička fakulteta — Institut za šumarstvo i drvnu industriju
Ljubljana

SIZ za šumarstvo Ljubljana
Na seminaru je ova tematika bila obrađena u 13 referata, čiji su nosioci
bili: prof. dr. D. Mlinšek, ing. J. Kolar, dr. J. Božič, dr. F. Kordiš, mr. S.
Horvat-Marolt, mr. D. Robič, ing. F. Perko, mr. B. Anko, dr. F. Ivanek i
dr. M. Zupančič.


Zbog opsežnosti iznesene problematike u daljnjem tekstu su dani sažetci
referata i zaključaka donesenih u diskusiji.


Osnovna namjena kod osnivanja novih objekata za proizvodnju drva je
najvećim dijelom višenamjensk a šuma, koja optimalno ispunjuje
drvnoproizvodne, zaštitne i socijalne funkcije šume. Pritom treba zaštitne i
socijalne funkcije šume ostvariti pomoću čim veće proizvodnje što kvalitetnije
drvne mase.


Osnivanje novih šuma ne smije umanjiti dostignuti stupanj intenzivnosti
gospodarenja u postojećim novoosnovanim šumama. Ukoliko bi došlo do kolizije,
treba iznaći mogućnost za osiguranje dodatnih sredstava. Do kolizije
bi moglo doći budući da SIZ za šumarstvo osigurava sredstva za osnivanje
novih šuma u okviru proširene biološke reprodukcije i njegu za prve četiri
godine. Budući da šumu treba njegovati do starosti 35—40 godina, kada prorede
daju prve pozitivne prinose, sva njega šuma od 4. godine na dalje išla
bi na teret radnih organizacija.


Nova šuma kao novotvorevina ne smije u okviru prostornog planiran
] a djelovati kao fizioekološki ili optički tuđinac.


Trend u osnivanju novih šuma i u proizvodnji drva u usporedbi s neklasičnim
šumarstvom (plantažiranje), je zbog stanišnih i društvenogospodarstvenih
uslova drugačiji od trendova u pretežnom dijelu Evrope. Sva dosadašnja
iskustva govore, da se ne smije zadovoljiti jednonamjenskom šumom,
te manje vrijednom ili prosječnom kvalitetnom produkcijom drvne mase.


Iskustva govore, da pod pošumljavanjem treba podrazumjevati sumu svih
šumskouzgojnih radova, koji su potrebni, da na nekoj površini izvan šume
podignemo novu šumu do trenutka, kada su vidljivi nosioci funkcija u smislu


175
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 50     <-- 50 -->        PDF

dugoročnih šumskouzgojnih ciljeva. Zbog toga treba osnivanje novih šuma
dijeliti u dvije faze:


1. —
priprema rada
— sadnja ili sjetva
2.
— njega, koja obuhvaća zaštitne, uzgojne i dodatne mjere zaključno
do vremena kada u sastojini počinjemo s individualnim odabiranjem
(faza letvenjaka ili prvih proreda).
Pri osnivanju novih šuma od odlučujućeg značaja je izbo r vrst a
drveća, kako u uzgajanju šuma tako i u gospodarenju s okolinom. Izboru
provenijencije sadnog materijala treba posvetiti mnogo više pažnje nego do
sada. Treba reći da je izbor provenijencije jednako važno, a u određenim primjerima
i značajnije od izbora vrste drveća.


Kao vrlo dobra pripomoć kod osnivanja novih šuma je, da se najprije
osnuje pionirsk a šuma . Pionirska šuma pospješuje progresivnim težnjama
u sukcesivnom razvoju šumske vegetacije. Predkultura pionirske šume
smanjuje troškove njege, omogućuje upotrebu manjeg broj sadnica po hektaru,
ima zaštitnu funkciju i daje vrlo dobre uvjete za postanak zdrave šume.


Budući da su kod osnivanja novih šuma angažirana znatna sredstva,
nužno je potrebno da se za te radove izrade planovi. U planovima treba da
su naznačene pripremne i izvedbene radnje obzirom na cilj gospodarenja.
Opseg i oblik jedinice pošumljavanja određuje tehnika pošumljavan
j a. Pod jedinincom pošumljavanja podrazumjeva se do takve mjere zaokružen
teritorij, da je pošumljavanje moguće izvesti u tehničkom smislu racionalno
i u sinhroniziranom radnom postupku.


U proizvodnji sadnog materijala treba voditi brigu o asortimanu i kvaliteti.
Težiti treba, da smreka bude zastupljena s 2/3, dok bi 1/3 otpadala na
ostale četinjače i listače.


Budući da je srednjoročnim planom SR Slovenije 1976—1980. predviđeno
godišnje podići 2.780 hektara novih šuma u okviru proširene biološke reprodukcije,
ovaj seminar je dao značajne smjernice kako teoretskog tako i praktičkog
značaja, o osnivanju novih šuma. O važnosti i aktualnosti problematike
govori podatak, da je seminaru prisustvovalo 185 šumarskih stručnjaka.


Zdravko MIHELČlC,
dipl. ing. šumarstva


_^&~