DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 46     <-- 46 -->        PDF

ORGANIZACIONO EKONOMSKE KARAKTERISTIKE LOVIŠTA
»TRESKAVICA« TRNOVO


Zbog izvanrednih lovnih terena i bogatstva sa rijetkim i prorijeđenim
vrstama divljači, Lovište »Treskavica« — Trnovo kod Sarajeva izdvojeno
je u lovište s posebnom namjenom. Lovištem gazduje »ŠIPAD« — Sarajevo,
OOUR-a »Treskavica« u Trnovu. Ima status organizacione jedinice. Lovno-
produktivna površina Lovišta, od oko 20.000 ha, podijeljena je na 5 lovnih
revira, od kojih svaki ima lovočuvara, lovačku kolibu, čeku za medvjeda i
mrcinište.


Osnovni lovni fond lovišta »Treskavica« čini 500 grla srneće divljači,
250 divokoza, 30 velikih tetrijeba i oko 100 komada medvjeda. Za prijem
domaćih i inostranih lovaca-turista, u mjestu koje ima lokalni naziv »Rajski
Do« izgrađene su i uredno opremljene dvije lovačke kuće, kapaciteta 20 ležaja.
Ovdje se pružaju kompletne pansionske usluge.


Planom odstrela za 1978. godinu, u lovištu se namjerava odstreliti 20
zrelih srndaća i 10 komada medvjeda.


Organizacija koja gazduje lovištem određuje svojim opštim aktom, ko
može i pod kojim uslovima vršiti lov divljači, kao i učešće lovaca u iskorišćavanju
lovine.


Nastojaćemo da u okviru ovoga članka ukažemo na to — ko su bili
inostrani klijenti Lovišta »Treskavica«, u 1976. godini i koliki su bili ekonomski
efekti gazdovanja lovištem.


Lovačka kuća »RAJSKI DO«, lovište »TRESKAVICA« u Trnovu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Klijent robe lovne privrede je osoba, domaćinstvo ili pravno lice koje
prisvaja robu ove grane privrede, jer je smatra prikladnom za podmirenje
vlastitih ili skupnih potreba određenog intenziteta. Obzirom da se robom
lovne privrede (odstreljeni trofej) uglavnom zadovoljava lična potreba u narednim
izlaganjima ćemo iznijeti zapažanja o utvrđivanju stava lovca-turiste
iz SR Njemačke, Austrije, Italije i ostalih zemalja prema raspoloživim lovno-
turističkim mogućnostima lovišta »Treskavica«, u odnosu na starost, položaj
koji zauzima u sredini gdje živi i radi i vrsti divljači koju namjerava odstreliti.


Starosna struktura klijentele Lovišta »Treskavica« u 1976. godini


Tabela 1.


Gc )dine starosti


Zemlja iz koje dolazi 20—40 40—60 preko 60 Ukupno


Broj lovaca


SR Njemačka 4 35 8 47
Austrija 6 13 2 21
Italija 11 2 13
Ostale zemlje 10 10


Podaci ukazuju da Lovište posjećuju uglavnom lovci-turisti iz SR Njemačke
i Austrije. To je i razumljivo, ako se zna, da je njihovo zadovoljenje
potrebe za lovom ostvarljivo u odstrelu divljači i korišćenju pratećih usluga
u lovištima visoke divljači. Pošto je odstreljeni trofej medvjeda ili divojarca
za navedene lovce »kapak« trofeja može ga odstreliti samo stariji lovac (lovna
etika). Međutim, kod italijanskih lovaca i lovaca iz ostalih zemalja imamo
drugačiju situaciju. Bez obzira na godine starosti lovac-turista zadovoljava
potrebu za lovom, odstrelom one vrste divljači koja će mu obezbijediti najveću
ekonomsku korist. Stav lovca-turiste prema robi lovne privrede uslovljen
je i prema tome na kakvom se položaju lovac nalazi (smatra) u sredini
gdje živi i radi. Kako je to uticalo na odstrel divljači i korištenje ostalih
usluga u Lovištu »Treskavica« u 1976. godini prikazujemo u tabeli 2.


Kakvog su bili zanimanja lovci-turisti koji su u 1976. godini posjetili
Lovište »Treskavicu«


Tabela 2.


Zanimanje (položaj u društvu)


Zemlja iz koje dolazi VI. fabrika Trgovac Druš. službe Ostali Ukupno


Broj lovaca


SR Njemačka 16 25 3 3 47
Austrija 7 9 4 1 21
Italija 5 5 2 1 13
Ostale zemlje 1 2 7 — 10
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Iz podataka se može zaključiti da su potrošači raspoloživin lovnih mogućnosti
ovog Lovišta, uglavnom vlasnici fabrika i trgovci (kapitalističke
zemlje) i ljudi na većim položajima (ostale zemlje). I treći faktor koji se
smatra odlučujućim kod utvrđivanja stava klijenta, prema robi lovne privrede
je vrsta divljači koju klijent namjerava odstreliti.


Kako je to izgledalo u ovom visokoplaninskom lovištu prikazuje sljedeća
tabela 3.


Kojom vrstom divljači zadovoljava potrebu za lovom inostrani lovac
u Lovištu »Treskavica«


Tabela 3.


Lovac-turista želi odstreliti


Zemlja iz koje dolazi Srndaća Divojarca Medvjeda Ostalu div. Ukupno
Broj lovaca
SR Njemačka 11 19 14 3 47
Austrija 7 6 5 3 21
Italija 6 4 1 2 13
Ostali lovci 1 5 4 — 10


I za ovu tabelu uzeti su izvorni podaci. Oni potvrđuju prethodne konstatacije
da njemački i austrijski lovac-turista zadovoljava svoju potrebu za
lovom u odstrelu rijetkih i prorijeđenih vrsta divljači, kao što je npr. odstrel
medvjeda, divojarca pa i srndaća ako ima kvalitetan trofej. Italijanski lovac-
turista uživa u odstrelu divljači niskog lova. Neki od njih lovi i divljač visokog
lova iz razloga koji su naprijed pomenuti. Lovci-turisti ostalih zemalja,
najvećim dijelom su poslovni partneri privrednih organizacija ili diplomatski
predstavnici društvenih službi. Oni love onu vrstu divljači koju mu
domaćin ponudi. Ekonomski efekti od inostranog lovnog turizma u 1976. godini
iznosili su oko 300.000 dinara. Iz navedenog možemo zaključiti da su
Lovište »Treskavicu«, u kome živi, raste i razmnožava se divljač visokog lova
u 1976. godini posjećivali lovci-turisti iz SR Njemačke, Austrije, Italije i
ostalih zemalja.


Najveći broj klijenata iz SR Njemačke i Austrije su lica sa 40—60 godina
starosti, fabrikantd ili trgovci, a žele da izvrše odstrel medvjeda, divojarca
ili srndaća.


Italijanski lovci i lovci iz drugih zemalja su različite starosti, zanimanja
i žele odstreliti razne vrste divljači. Love ono od čega imaju najveću ekonomsku
korist, odnosno ono što im domaćin ponudi.


Mr. Ratko ČOMIČ, đipl. inž. šum.


174