DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 13     <-- 13 -->        PDF

UTJECAJ POŽARA VEGETACIJE
NA TLO I ISHRANU ŠUMSKOG DRVEĆA


J. MARTINOVIĆ, N. KOMLENTOVIĆ, D. JEDLOWSKI
(Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split)
SAŽETAK. Rad je dio neobjavljene studije o štetnom utjecajupožara na vegetaciju, biotop i pejzaž u priobalnom području Hrvatske.
Autori su na temelju dvogodišnjih istraživanja na 8 primjernih
objekata došli do zaključka da u rendzirtamu nti flišu,
smeđim tlima na vapnencu i crvenicama pod utjecajem požaravegetacije dolazi do uništenja šumske prostirke, smanjenja sadržaja
humusa, prolaznog povećanja sadržaja dušika i fiziološki aktivnog
P2O5 i K2O, te narušavanja prigodne arhitekture tla i povećanja
podložnosti eroziji. Šumsko drveće i grmlje u prvim godinama
nakon požara pokazuje povoljnije stanje ishrane N, P i K,
ali se taj efekat ubrzo guhi.


UVOD


Ovaj rad dio je studije o štetnom utjecaju požara na vegetaciju, biotop
i pejzaž u priobalnom području Hrvatske. Prvi istraživački projekat o ovoj
problematici razrađen je 1972. godine (Urbanistički institut SR Hrvatske,
grupa za ekologiju pejzaža). Projekt je obnovljen 1974. godine i povjeren
Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Tim se projektom
po prvi put kod nas pristupilo širem znanstveno-eksperimentalnom istraživanju
požara vegetacije. Zamišljeno je da se u projektu obrade ova pitanja:gospodarski značaj zaštite vegetacije od požara,

zavisnost požara vegetacije od prirodnih i socijalnih uvjeta,

floristički i biljno-sociološki odnosi opožarenih površina,

fiziološke promjene šumskog drveća pod utjecajem požara,

utjecaj požara na svojstva tla,

studij protupožarnih sistema i gorivosti materijala,

klasifikacija vegetacijsko-pejzažnih jedinica priobalnog područja Hrvatske
prema stupnju štetnog djelovanja požara i zahtjevima za njihovu
obnovu.
U proteklom razdoblju od 1974—1975. godine financiran je od strane Poslovnog
udruženja šumsko privrednih organizacija samo manji dio navedenog
projektnog programa. U toku tog dvogodišnjeg rada naš je zadatak bio da se
na reprezentativnim pokusnim objektima utvrde promjene osnovnih komponenti
plodnosti tla uvjetovanih požarom i analizira stanje ishrane šumskog
drveća i grmlja u vezi s požarom vegetacije, te pristupi osnivanju pokusa
pošumljavanja opožarenih površina s ciljem pronalaženja najracionalnijih metoda
njihove obnove i dubljeg egzaktnijeg proučavanja posljedica požara.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Aktuelnost postavljenog zadatka potvrđuju ove činjenice.


Vegetacijska komponenta našeg priobalnog pejzaža, naročito ona šumska,
ima neprocijenjivu vrijednost i veliki značaj posebno za turističku privredu,
za rekreaciju, za narodnu obranu, itd. Vrijednost površina pod šumom
se očituje u njihovom biološkom statusu osnovnih čuvara prirodne sredine
i privlačnosti ambijentalnih kvaliteta koji su uz more i privlačnosti ambijentalnih
kvaliteta koji su uz more osnova turističke ponude.


U posljeratnom razdoblju, uporedo sa zanemarivanjem šumsko-kulturnih
radova i razvojem turizma šumski požari su poprimili zabrinjavajuće razmjere.
Mnogo je primjera da su požarom teško pogođeni i najvrijedniji predjeli
naše obale. Tako su na primjer na dubrovačkom području u desetgodišnjem
razdoblju (1960—1969) registrirana 223 veća šumska požara. Na splitskom
području u samoj 1971. godini požari su uništili 388 ha biljnog pokrova
i pričinili štetu od preko 2,320.000 din., ne uzimajući naravno u obzir one
nemjerljive, indirektne vrijednosti borovih šuma, makije i druge vegetacije,
koje pozitivno djeluju na stvaranje povoljnih mikroklimatskih uvjeta, oplemenjivanje
pejzaža i zaštitu tla od erozije.


Danas je požar šumske vegetacije problem za cijelo čovječanstvo pa mu
je odgovarajuća pažnja poklonjena i u Deklaraciji konferencije Ujedinjenih
naroda o čovjekovoj okolini (Stockholm 1972). Razumljivo je stoga što se u
mnogim zemljama svestrano proučava opisana problematika. Posebna se pažnja
poklanja degradacijskim procesima u tlu i regeneraciji vegetacijskog pokrova.
Strana se iskustva (AZMAJPARAŠVILI 1936, REMEZOV, POGREBNJAK
1965, FIRSOVA 1969, MOONEY, PARSONS 1973, VAJDA 1973) svode
na slijedeće. Požar šumske vegetacije uništava šumsku produkciju, snižava
prirast preživjelih stabala i bonitet sastojina, pogoršava kvalitetu drveta, slabi
fruktifikaciju, povećava vjetroizvale, pogoduje razmnažanju nekih štetnika.
Obzirom na tlo uništava šumsku prostirku i humus u površinskom horizontu,
čime se narušava normalni i prirodni tok kruženja bioelemenata, te smanjuje
kapital plodnosti tla. Pogoršavaju se fizikalna svojstva tla i otvara put ekscesivnoj
eroziji, a često i njegovom potpunom razaranju.


II MATERIJAL I METODE RADA


a) Osnovne karakteristike istraživanih objekata


1. Klima
Za dubrovačko područje prema podacima najbliže meteorološke stanice
Gruda iz razdoblja motrenja 1948—1960, udaljenoj ne više od 15 km od objekata
istraživanja (izuzev lokaliteta Orašac) mogu se dati ove karakteristike
opće klime. Temperatura zraka — srednja vrijednost godišnjih doba: proljeće
13,3; ljeto 22,9; jesen 15,6 i zima 8,1 °C. Prema godišnjim dobima ima oborine
u proljeće 278, ljeti 127, u jesen 488 i zimi 447 mm. Godišnje oborine
iznose 1340 mm. Svi istraživani objekti pripadaju klimatskom području koje
prema Köppenovoj klasifikaciji nosi oznaku Csa". Taj osnovni
tip klime sredozemnih obala obilježen je blagom zimom i suhim ljetima s barem
tri puta toliko oborine u najkišnijem mjesecu zime kao u najsušem mjesecu
ljeta. Količina oborine u potonjem slučaju manja je od 40 mm.


Za objekte splitskog područja (Kaštel Stari) karakteristično je da ovdje
padne znatno manje oborina u proljeće, jesen i zimu, a klima prema Köppe novoj
klasifikaciji nosi oznaku Csax".
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 15     <-- 15 -->        PDF

2. Vegetacijske karakteristike
Obzirom da će vegetacijske karakteristike i promjene nakon požara biti
posebno obrađene dovoljno je ovdje konstatirati da se svi primjerni objekti
nalaze u klimazonalnom vegetacijskom području Orno Quercetum ilicis, južno
i srednje potpodručje (prema BERTOVIĆU u knjizi Klimatski podaci SR
Hrvatske).


Osnovna vegetacijsko-sastojinska obilježja primjernih objekata predočena
su u tabeli 1.


3. Tla istraživanih objekata
Na temelju genetsko-morfoloških analiza na terenu, te u ovom radu
predočenih podataka laboratorijskih analiza i primjenom klasifikacije tla
Jugoslavije (ŠKORlC, FILIPOVSKI, ĆIRlC, 1973) utvrđena je pedosistematska
pripadnost tala naših primjernih objekata (tabela 1). S pedološkog gledišta
istraživani primjerni objekti vrlo su reprezentativni jer obuhvaćaju tla
(rendzine, smeđa tla na vapnencima i crvenice) koja su u našem mediteranskom
području najrasprostranjenija i koja imaju veliku šumsko-ekološku
važnost.


b) Metode rada


U izboru primjernih objekata težilo se obuhvatiti spektar vegetacijskih i
pedoloških uvjeta Dalmacije. Suština je metode da se na svakom istraživanom
objektu postave parovi primjernih ploha. Par čine po jedna opožarena
i očuvana ploha, koje su prije požara imale jednake geološko-litološke, pedološke,
mikroklimatske i vegetacijsko-sastojinske uvjete i karakteristike. Na
svakoj plohi uzimani su prosječni uzorci tla iz humusno akumulativnog horizonta
a na neopožarenim plohama i uzorci šumske prostirke. Pri sabiranju
biljnog materijala rukovodili smo se željom da obuhvatimo što više vrsta
drveća i grmlja te da analizirane vrste budu zastupljene na opožarenim i očuvanim
plohama, te da imaju podjednaku starost. Uzorci tla i biljnog materijala
na istraživanim objektima 1—4 sakupljeni su u jesen 1974, a na objektima
5—8 u ljeto 1975. godine. Na parovima primjernih ploha uzorci su
uzimani u istom danu. Površina ploha iznosila je 4—9 ara.


Laboratorijske analize provedene su po ovim postupcima. Reakcija tla
elektrometrijski sa staklenom elektrodom, fosfor i kalij po Al-metodi, humus
po Tjurinu, ukupni dušik po Kjeldahlu, sadržaj CaC03 po Scheibleru i mehanički
sastav pipet-metodom sa Na-pirofosfatom kao dispergentom. Biljni
materijal spaljivan je mokrim putem sumporom i perklornom kiselinom.
Zatim je fosfor određivan kolorimetrijski, kalij i kalcij plamenofotometrijski
i magnezij metodom atomske apsorpcije. Dušik je određen metodom Kjeldahla.


III REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


a) Promjene u tlu


Rezultati istraživanja promjena u tlu uvjetovanih požarom vegetacije izneseni
su u tabeli 2. S tim u vezi zaslužuju pažnju i objašnjenja ova pitanja:


— Analize pokazuju da se pH vrijednost tala neznatno mijenja. To dovodimo
u vezu s velikim sadržajem kalcija u tlu (Kopilice, Bračevo brdo,
141
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Tabela !
Vegetatijsko-sastoj´inska i pedološka obilježja primjernih objekata


Red.
broj


1


2


3


h


5


6


7


8


Naziv
lokal i teta


Konavle


Mikulići


Konavle


Molunat


Konavle
Varina


Dubrovačko
primorje,
Orašac,Brace
vo brdo


Trogir
Bovan


Čiovo Okrug
Gornj i


Trog i r
Plano


Klis
Kop i 1 i ce


Podru


čje


0)
—i


>u


3

T3
O
CL


o


CL


o


c


>N
. 3
—i

´Ö


E


3


U
CD
U


L.
3
1


o


d


l_


o


»L?


L.
-D
0
CL
+J


o


Q9)


—i


c


o
U


L.
1/1
1


i/i


U


E
3
4-t
U


L.
a)


&3


1


o


C


1_


o


Vegetacijsko-sastojinski opis


Makija s vrlu rijetkim stablima alepskog
bora i čempresa. Visina makije izmedju
3"5 metara. Zastrtost tla krošnjama 100%.
Na poredbenoj parceli požarom je u proljeće
197** godine uništeno oko 90% vegetaci
jskog pokrova
Makija visine izmedju 1,5—3 m. Zastrtost
tla krošnjama 100%. Na poredbenoj parceli
požarom je u proljeće 197^* uništeno
oko 90% vegetacijskog pokrova
Kultura alepskog bora s pojedinačnim stablima
primorskog bora. Prosječna visina
sastojine oko 8 m. Zastrtost tla krošnjama
100%. Na poredbenoj plohi požarom je
u ljeto 1972 uništeno 80-90% vegetacijskog
pokrova
Stara kultura alepskog bora visine oko
15m. Zastrtost tla krošnjama oko 70%. Na
poredbenoj parceli požarom je u ljeto
1973 godine uništeno više od 90% vegetaci
jskog pokrova


Grupe makije visine 2-3 metra. Zastrtost


tla krošnjama 70-80%. Na poredbenoj parceli
požarom je u proljeće 197*» godine
uništeno više od 90% vegetacijskog pokrova
Kultura alepskog bora. Prosječna visina,
sastojine 8 m. Zastrtost tla krošnjama


100%. Na poredbenoj parceli požarom je
1968 godine uništeno više od 90% vegetaci
jskog pokrova
Makija sa grupama alepskog bora i pinjo


la. Drvna masa 200-300m3ha. Zastrtost
tla krošnjama 100%. Na poredbenoj parceli
požarom u ljeto 1971 godine uništeno
više od 90% vegetacijskog pokrova
Kultura alepskog bora stara 40 godina,
prosječna visina stabala 9 metara.
Zastrtost krošnjama 100%. Pojedinačno
zastupljen i čempres. Na poredbenoj
parceli požarom u ljeto 1971* godine
uništeno oko 80% stabala


Tip tla


Crvenica ti pična,
srednje
duboka,


glinovi ta


C rven i ca t i pična,
srednje
duboka,
q1inovi ta
Rendzina karbonatna
na
eocenskom
flišu


Smedje tlo m
dolomi t.vapr
nencu, pli tkc
antropogenizi
rano (te-.
rasi rano)


Smedje tlo
na vapnencu,
tipično
pl i tko


Rendzina karbonatna
na
pločastom
vapnencu


Smedje tlo
na vapnencu
tipično-,
p1 i tko
skeletno


Rendzina na


laporu
karbonatna


Varina) i velikom pufernom sposobnošću i drugih također bazama zasićenih
tala. Opravdano je pretpostaviti da se u sličnim uvjetima općenito neće, pod
utjecajem požara mijenjati reakcija tla, pa taj pokazatelj možemo ispustiti
iz daljnjih analiza. Literaturni podaci (FIRSOVA, 1969) 0 smanjenju kiselosti
tla pod utjecajem požara upućuju na to da se naši zaključci mogu odnositi
samo na bazama zasićena tla.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 17     <-- 17 -->        PDF

OJ
o \o o CA CM -3rco
Y <=.
P-.
-3"
-cr
LA
CM
PA
-3"
PA -3 -
r-
PA
CA
PA
CM
CM
OJ -3 -et LA CA PA MD — LA
3 CM CD
W
03
O CD CA
CM
CO
OJ
L A
PA
CA oPA
C O
CM
CA
OJ
CA
PA
o o
o
MO
i1
CM
CM CD
O O
a.
o
O
CM
OJ
CA
v O
PA
LA
\o
O l
-3OO
CM
L A
v O
CM
OO
PA
MD
cn
OJ
CA
CO
OJ
a 1 o r~ vo O OJ v O CO
i
O CM _
LA p*. CM OJ CO
CM O *~ 3 O LA P A ^_ P A CM CA p PA
>(0
M V O
CM
LA
PA
L A
-3OJ
OJ
OJ -3 r-
»
P A
^r
St
o
OJ
ti
M
CM
CM O C A CA -3O.
L A v O -v L A
o o
o o
r CM
g
L A
CM
CM
r-
CM
LA
CA
P A
OJ
r -
3"
OO
CM
MD
oPA
r-*
v O
OJ
OJ
-3 "
P A
CO
c
m
CM O
© CD
O
OJ
P"»T—
v O
PA
v O
PA
vO
CM
oo
CM
r-N.
OJ
CA
CA
OJ
i : 1 -3" CA PA vO r-» CO pv. -r
O CM
CD CA P A OJ L A
oJ o OJ
-3" LA ^O -3 - r». oo CO _
EL vO vO PA PA -3" CM OJ LA
z O
r-. p>~ O CD CO LA CA CD
u K_J p*-. O 00 O -3" CM -3 " ©
o
Q_
«*-LT»
PA
CM
PA
PA
"
PA
OJ
o
LA
"
TvO
**
PA
MD
^~ PA
LA
OJ
O l
c -*
o O CD CD o o O CD O
o__
3 Mrt
^ 3
ZD -O 3 8
CM
PA
o
CD
-3"
O
CD
O
L A
PA
CD
-3"
LA
O
r^
o
PA
-3"
o
OJ
o
D_
CA
CA
-3 -
CA
CA
CM
PA «— L A
CO
PA
P^ PA
PA
8-
(rt
31««
3
3Z 3
o
tu
o
oo
CA

-=r
CD
PA
_
CM
CO
Cf\
J -
LA
^_ CM
-3"
-3vo
JOO
CO ^3" MD .CD
3 i O
O X. o
CM eno
:*; E —
CL
o
K_>
O
p .
-* o
-3LA
OJ
00
-3"
CM
0Q
OO
s
<**
CD
CNl
^_ v O
^
OJ
-3 "
00
PA
CO
CM
L A
L A
-3 -
OJ
o-3 "
OO
-T
v O
CM
o PA
«% L A ^_ CM -3 -
L.
0_
O oj t f»i *— AA -3 * -3P
A OJ
LT»
O ^ CD
CMOIO
VO CO 0Q. 0 _ -3 -J CO
o-E — « CM " o OJ CM PA PA OJ
p-» CA L A JV
O CA
-flPA
o
D_
O ea o
o
OJ
-3"
-3"
PA
-3"
OJ
( H
vD
CM PA
L A
MD
LA
U «D
CJ 3
»U
o
o
OJ
CD
OJ
OJ
vO
LA
LA 3 LA
MD
>8
CL
O
PA
MD
v O _. -3Ci|
OJ CD -3"
3 U
^i
DZ 1
QC
U
o
CM
MD vo p*.
-3"
O v
OJ
p ^
OJ
P*.
CA
VO
LA
r*.
Q_
o
pm
r^
p ^
VO
CA
p o
CO
C A
P^.
OO
r-.
OO
f»«
(*. CO
3
O
3T OJ
Q.X 8
CA
v O
CA
MD
r-»
p-*
o
CO
CA
1^ .
oo
r*
P-*.
PN .
o
OO
OJ OJ CM
c _
15.26 3 +J
O 3
OJ
1
O
A I
1
CD
OJ
o
OJ
o
1
MD
1
CD
1
v O
l
o
OJ
1
o
OJ
1
o
1 M
ro a)
jL *-*
O —
_ J —
_»o
3
-Y
L
10
e
3
o
-*
CD
c
L.
J>
o
>a) o
>0 T>
(D LJO
m
C
9
>o
03
o»—»
3 C
L. U.
-1C o
O C3
o
C
aj
a. 1
«o
a.
oÄ ,
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Poredba podataka o sadržaju fiziološki aktivnog fosfora određenog po
Al-metodi pokazuje od slučaja do slučaja male promjene, češće u pravcu povećanja
nego smanjenja fosfora. Bilo je za očekivati povećanje fiziološki aktivnog
fosfora, jer prema REMEZOVU (1965) spaljivanje organske materije
oslobađa u njoj vezane mineralne materije. One se oslobađaju pretežno u
obliku dosta rastvorljivih karbonata i sulfata. Naši nalazi na nekim objektima
potvrđuju navedene podatke. Međutim, znatna su i odstupanja od toga.
Smanjenje sadržaja fiziološki aktivnog fosfora na tipičnoj crvenici i rendzini
na flišu (lokaliteti: Mikulići, Molunat, Kopilice) može biti posljedica više
faktora. Svakako je najvažnije ispiranje i njegovo uključivanje u geokemijski
ciklus. Male promjene mogu biti i posljedica fiksacije fosfora u stabilne fosfate,
te odnošenja s površine tla erozijom. Preciznija analiza prometa fosfora
zahtijevala bi uzimanje uzoraka tla sa više dubina i primjenu većeg broja
analitičkih metoda. S praktičnog gledišta gledano u cjelini i na duži rok
može se uzeti da požar vegetacije pogoršava režim fosfora u tlima našeg krša
koja su inače deficitarna tim veoma važnim bioelementom.


Naša razmatranja o fiziološki aktivnom fosforu u mnogome se odnose i
na fiziološki aktivni kalij. Posebnost je u tome što su zalihe pristupačnog
kalija u proučavanim tlima dovoljne, odnosno tla su dobro opskrbljena kalijem.
Ipak treba upozoriti da dobiveni rezultati upućuju da je kalij u tlu
pod utjecajem požara podložan još većim gubicima. Tako npr. u rendzini pod
alepskim borom već u prvoj godini zabilježen je pad sadržaja fiziološki aktivnog
kalija za oko 30%. Zanimljiv je intenzitet promjena fiziološki aktivnog
kalija u plitkom smeđem tlu i rendzini na vapnencima. Nakon požara u
prvoj godini (lokalitet Bovan) porastao je sadržaj pristupačnog kalija za oko
50% dok se na lokalitetu Okrug Gornji nakon 7 godina smanjio za oko 30%.


— Veoma značajne promjene pod utjecajem požara pretrpjela je organska
komponenta tla. Na opožarenom staništu iznosio je gubitak humusa u
prosjeku (izuzev lokaliteta Bovan) u prvoj godini nakon požara 18—20 tona
po hektaru, dok se u istim uvjetima s iznimkom lokaliteta Okrug Gornji povećala
količina ukupnog dušika za približno 900 kg po hektaru. To je dovelo
do vrlo značajnog sužavanja C : N odnosa u tlu. Povećanje dušika očigledno
je posljedica požarom uvjetovane mineralizacije biomase. Posebno je značajno
da se povećanje dušika u tlu odnosi na njegove mineralne oblike. Ti
su oblici biljkama veoma pristupačni, ali s gledišta bilance tvari u ekosistemu
oni su veoma podložni migraciji i nepovratnom izlaženju iz tla. Na opožarenim
staništima kako se to vidi iz podataka o koncentraciji dušika u biljkama
(tabela 3) stoje im na raspolaganju ogromne količine tog elementa. Budući
biljke mogu u kratkom razdoblju iskoristiti samo mali dio povećanog
sadržaja mineralnih oblika dušika to će se mnogo veći dio nepovratno izgubiti
descedentnim tokovima. Taj se gubitak donekle može ublažiti brzim pošumljavanjem
opožarenih površina. Ispiranje dušika iz tla osim što predstavlja
veliki gospodarski gubitak u obliku smanjenja plodnosti tla povlači za
sobom još i opasnost za ljudsko zdravlje zbog mogućeg zagađivanja pitke
vode nitratima.
— Podaci o mehaničkom sastavu tla također zaslužuju posebnu pažnju.
Na opožarenim površinama jako karbonatnih tala (lokaliteti Varina, Bračeno
brdo i Kopilice) porastao je u prosjeku sadržaj čestica gline za više od 30 %.
Objašnjenje za tu pojavu treba tražiti u slabljenju vezive sposobnosti kalcija.
Posljedica je narušavanje unutarnje arhitekture tla. Praktične su impli


ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 19     <-- 19 -->        PDF

CD «W CD CO CO o
OJ ^ Iß ** iß © TJH CO
CJ rt CM CM CO y-i CM


*


[ «


o © o © © © © © © © ©
o o


OJ


O CD CM CM CO CD


8 I «to CO rt CO CO Ol Iß CO CO
Cl CM CM CM CM i-C CO


H o © o o O © © O © © © © © ©


CM CM CM © CO CD CO
CO CD CO rt t-CO CO CO CO ©


r-i O CM CM CM


* o
ce 1 ! g i o


H e


^ ^ ´-´


CO CO CD CO © CO CO CO ©
Iß 05 © CO CM © CM © CO


CM rt rt O © o CM rt CM T-< CM


* ^ *


CD CM O CO CO 5* © ©


S 3 Ol CD CM CD CO CO ©


o


s 1 «>


«-i © H o rt © O CM CM © © © y-t


CM CO © CM CD CO CO C-Lß © Ol ^


*


o m o 6
" 0 Eri Đ J o s © © CM CM o © <-i
« "*


© © © o © © CO
CD CO CO CM CO CM CD
CO CM CO eo * CO Iß CM CO CO


3 i


o o O o © © © © © O ©


o o


o


1
1
© © © © CO CO ©
CM CO CO Tf Ol ©


CO CO CM CM c-CM *
O O o © o © © © © o © * © © ©


co


m ci CM CM e-rt tco
* CD CO CO CM © CM © CI CO


1 *:


CM r-l M rt O © i-t CM CM rt rt ,HH


"


f- CM CO o> rt -^ irOl
o CO C^J © CO Lß © CM rt Ol


o


© rt o © ©


I


3


co


CO


rt O a ° CO J


.2 ^3


s


4 l-l . J o eft 5
CO
3
1 I


rt

o J o CO
ca 3 C


u || CJ OJ S
u
C oj c oj a CO &


cu
3 CO aC U] S Si CO M L cd W CO


rl 10
2 3 Ö L P p


15


3 3 cC a> 3 OJ


= oa U ü CJ CJ


a 3 E 3J IH a3 a " 2 CO cO U CO


CL> -~
3 to


o (U a +J 0) +->
fi 31 1u, q S 3 a
31 eg 3 .2


01


< 0" fc w ft H w 0*&


< o< s L


*"


0)

CO


B Ö 3" C 3 o


T3 TI o


a (0


e


CD Ö aj cu


3


aJ


s
s
CO ^o 6cü +J cd CO


Vi o
a > O


Ü


s i I Fi >
a
p.
pi
_ O


_ o X!
CO


in Z,


o


a g 0 C « „ CO
CO


M M


2 o. 5 a


CC


co B


1 +-> tu e o


co +J


CJ oi fl 43 ** tu O


c X o CO
OJ o QJ >Ü cu


9 S S


,0 o OJ c >a


> p f>


C 3 u -1 ffl 0 a 0 i &


U a ti c w XI fi P. w P


u


cO .


5 c M o


3 cd
U ? c


3 2


5-. 5^


A >o ^J 0 CO


ra A ca 0 Ü


s s > L
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 20     <-- 20 -->        PDF

kacije u pogoršavanju vodozračnih odnosa i povećavanju podložnosti tla eroziji.
Naši se nalazi mogu dovesti u vezu s poznatim podacima AZMAJPARAŠVILIJA
(1936) o jakom smanjenju vodopropusnosti opožarenih tala.


U svjetlu ovih podataka izgleda da su jako karbonatna tla uz to i siromašnija
humusom najjače ugrožena požarom vegetacije i da kod njih požar
može prouzrokovati jako razaranje s katastrofalnim posljedicama. Nema sumnje
da promjene mehaničkog sastava pa prema tome i stanje mikrostrukture
tla treba u buduće detaljno istraživati.


U ovim istraživanjima posebno su analizirane karakteristike i stanje šumske
prostirke. Na svim opožarenim površinama utvrđeno je da je ona praktički
potpuno uništena. Analizom šumske prostirke na očuvanim reprezentativnim
plohama (Mikulići, Molunat, Bračevo brdo, Varina) procijenjeni su
ti gubici u odnosu na glavne bioelemente: N, P2O5, K2O, CaO i MgO. Na
temelju ovih prvih samo orijentacionih podataka može se pretpostaviti da
šumska prostirka na ispitivanim staništima u prosjeku sadrži u makiji 40 kg
N, 6 kg P2O5, 9 ikg K2O, 188 kg CaO i 20 kg MgO.


Jedan od glavnih zadataka budućih istraživanja je da se detaljno ispitaju
tokovi i sudbina mineralnih tvari koje potiču od spaljivanja biljne tvari.


b) Promjene u statusu ishrane biljaka


Na primjernim objektima analiziran je biljni materijal (iglice i lišće).
Uzorci su uzimani s mladih biljaka koje su se nasadile na opožarenim površinama.
Radi uporedbe biljni materijal na očuvanim površinama također je
uziman s biljaka iste vrste i podjednake starosti. Dobiveni rezultati prikazani
su u tabeli 3. Na temelju tih rezultata može se konstatirati ovo:kod svih biljaka na opožarenim površinama s neznatnim izuzecima
utvrđen je velik porast koncentracije dušika, fosfora, kalija, i u manjoj
mjeri magnezija. Posebno je velik porast koncentracije dušika i
fosfora. Takav se nalaz može objasniti opisanim promjenama u tlu,
odnosno povećanjem sadržaja dušika i fiziološki aktivnog fosfora u
njemu. Koncentracije kalcija pokazuju u većini slučajeva obrnut odnos.
Pad koncentracije kalcija na opožarenim površinama može se
objasniti razblaživanjem njegove koncentracije izazvane naglim porastom
biomase. Taj porast posljedica je povoljnije ishrane drugim
(dušik i fosfor), inače deficitarnim hranivima;

promatranje dobivenih podataka u odnosu na vrijeme proteklo od požara
do uzimanja uzoraka pokazuje da se sa vremenom vrlo brzo smanjuju
navedene razlike u koncentraciji hraniva. Zabilježeni su slučajevi
(lokalitet Trogir—Piano) da su četiri godine nakon požara koncentracije
hraniva ne samo izjednačene već i smanjene na opožarenoj
površini. Taj podatak potvrđuje navedene konstatacije 0 vrlo brzom
iznošenju (iz tla) produkata mineralizacije uvjetovane požarom. Toga
je posljedica i redoviti pad plodnosti tla u kasnijim godinama;

u razmatranju utvrđenih promjena treba uvažiti i činjenicu da dio
povećane koncentracije hraniva kod biljaka na opožarenim površinama
mogu poticati dijelom i iz jako smanjene konkurencije biljaka.
Stoga je u nastavku istraživanja pored poznatih razloga potrebno osnivanje
šumskih pokusa i radi praćenja ishrane biljaka. U tim pokusima
treba biti isključen spomenuti faktor konkurencije;


ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 21     <-- 21 -->        PDF


u vezi s iznesenom problematikom ishrane šumskog drveća osnovan je
pokus s alepskim borom na tipičnoj crvenici (lokalitet Mikulići). Pokus
je osnovan u proljeće 1975. godine i otvorio je nov i krupan problem.
Taj se sastoji u slijedećem: Na opožarenoj, dakle goloj, površini
preživjelo je manje od 10´% dvogodišnjih biljaka alepskog bora, dok
je preživljenje biljaka posađenih na slabo zastrtim površinama makije
bilo veće od 80%. Prema provedenim opažanjima uzrok slabog
preživljenja biljaka na opožarenoj površini posljedica je jake insolacije
i nedovoljne vlažnosti tla. Navedeni podaci rječito govore da još
ima mnogo neriješenih pitanja i kad je riječ o samom pošumljavanju
opožarenih površina. Put za njihovo rješavanje vidimo u osnivanju
mreže pokusa koja bi obuhvatila širok spektar ekoloških i drugih
uvjeta uz primjenu različitih metoda osnivanja kultura. Takav bi rad
trebala pratiti precizna evidencija rezultata i organizirana razmjena
iskustava.
ZAKLJUČAK


Na temelju dvogodišnjih istraživanja, na reprezentativnim — pokusnim
objektima, promjena osnovnih komponenti plodnosti tla uvjetovanih požarom
vegetacije i poredbene analize stanja ishrane šumskog drveća i grmlja
mogu se donijeti ovi zaključci:


1.
Na najzastupljenijim tipovima tala u Dalmaciji (smeđa tla na vapnencima,
crvenice i rendzine na flišu) nastale su pod utjecajem požara
promjene bitnih komponenti plodnosti tla. Te su promjene u cjelini
uzevši veoma štetne. Očituju se u uništenju šumske prostirke,
smanjenju sadržaja humusa u tlu, prolaznom i neekonomičnom povećanju
dušika i fiziološki aktivnog fosfora i kalija. Posebnu opasnost
predstavlja narušavanje prirodne arhitekture veoma karbonatnih
tala čime se jako povećava njihova podložnost eroziji.
2.
U istraživanim stanišnirn uvjetima šumsko drveće i grmlje (Quercusilex, Pinus halepensis, Pinus maritima, Arbutus unedo i drugi) pokazuju
na opožarenim površinama povoljnije stanje ishrane dušikom,
fosforom, kalijem a donekle i magnezijem. To povoljno stanje zadržava
se samo u prvim godinama poslije požara. Uslijed ispiranja, i
površinskog odnošenja hraniva iz tla utvrđeno je na jednom primjeru
pogoršanje ishrane tršlje već nakon četvrte godine.
3.
Prva istraživanja ove vrste kod nas potvrđuju da požar vegetacije
predstavlja velik gospodarski i prirodoznanstveni problem koji ozbiljno
ugrožava i sam opstanak vegetacije i zemljišta u našem priobalnom
području. Kao takav problem zahtijeva dugoročna mnogo šira
i detaljnija istraživanja. Obzirom na brojne specifičnosti našeg priobalnog
područja prioritet treba dati pitanjima biološke sanacije primjenom
šumsko-uzgojnih radova i ishrane šumskog drveća. Posebnu
pažnju treba pokloniti komparativnom istraživanju meliorativnosti
glavnih vrsta drveća. Veoma je aktuelno istraživanje mehanizma erozije
tala uvjetovane požarom vegetacije. Značajnu pažnju treba pokloniti
proučavanju energije nakupljanja bioelemenata od strane šumskog
drveća te istraživanju kruženja i kretanja dušika u sistemu tlo—
biljka s posebnim obzirom na nitratne oblike koji mogu biti štetni po
zdravlje ljudi.
147
ŠUMARSKI LIST 4-5/1978 str. 22     <-- 22 -->        PDF

LITERATURA


1.
Azmajparašvili , L. S. (1936): Izmenenie vodoohranih svojstv lesnih počv
posle požarov v gornih lesah Zakavkazja Tr. Tbilisskogo leso-tehn. instituta.
No 2.
2.
Fir sova, V. P. (1969): Lesnie počvi sverdlovskoj oblasti i ih izmenenija pod
vlijanjem lesohozjajstvennih mjeroprijatij. Sverdlovsk.
3.
Kiš, D., Bertović, S., Mart ino vić, J., R i c o v, Š. (1972): Znanstveni
projekt »Štetni utjecaj požara na vegetaciju, biotop i pejzaž u priobalnom području
SR Hrvatske«. Fond dokumentacije Urbanističkog instituta SR Hrvatske,
Zagreb.
4.
Kov da, V. A. (1974): Biosphere, soils and their utilization, Moskva, 1974.
5.
L o s s a i n t, P. (1973): Soil-Vegetation Relationships in Mediterranean Ecosystems
of Southern France. Mediterranean Type Ecosystems, Berlin, Heidelberg,
New York.
6.
Missbach , K. (1972): Waldbrand, Verhütung und Bekämpfung. VEB,
Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin.
7.
Mooney, H.A., Parsons, D. J. (1973): Structure and function of the California
chaparral. Mediterranean Type Ecosystems, Berlin, Heidelberg, New
York.
8.
Remezov, N. P., Pogrebnjak, P. S. (1965): Vlijanje na počva i počvoobrazovatelnij
process lesnih požarov Gl. IX v. Kn Lesnoe počvovedenie,
Moskva.
9.
Škorić, A., Filipov ski, Gj., Ć i r i č, M. (1973): Klasifikacija tala Jugoslavije.
Zagreb.
10.
XXX Klimatski podaci SR Hrvatske, razdoblje 1948—1960. Republički hidrometeorološki
zavod SR Hrvatske, Serija II, br. 5, Zagreb, 1971.
SUMMARY


Influence of the vegetation fire on the soil and nutrition of forest trees


In the 1974—1975 period were performed in the coastal region of Croatia
investigations on changes in the soil and nutrition of forest trees and shrubs
caused by the vegetation fire. In eight sample areas (Tab. 1) the reaction of soil,
humus content, total nitrogen, physiologically active phosphorus and potassium,
and the mechanical composition of soil were investigated. On the comparative
parcels through foliar analysis were comprised the concentrations of N, P, K, Ca
and Mg on the most represented forest trees and shrubs. On the basis of the
results of investigations (Tabs. 2 and 3) the authors came to the following conclusions:


1. In the most represented soil types in Dalmatia (the brown soil on limestones,
terra rossa and rendzinas on flysch) there occured changes of the basic
components of the soil fertility under the influence of fire. These changes, taken
on the whole, are very harmful. They manifest themselves in a destruction of
the forest litter, diminution of the humus content in soil, transient and uneconomical
increase of nitrogen and physiologically active phosporus and potassium.
A special menace represents the disturbance of the natural structure of the
natural structure of the strongly carbonate soils through which their susceptibility
to erosion is greatlly increased.
2. In the investigated site conditions the forest trees and shrubs (Quercus
ilex, Pinus halepensis, Pinus maritima, Arbutus Unedo, etc.) show on burned areas
a more favourable condition of nutrition with nitrogen, phosphorus and to a certain
degree also with magnesia. Such a favourable condition is maintained only in
the first years after the fire. Because of the washing out and superficial carrying-
off of nutrients from the soil, it was established a worsening of the nutrition
on a specimen of Pistachia-tree already after the fourth year.
Dr Jakob MARTINOVIĆ, divi. inž.
Ovaj je rad referat sa savjetovanja Dr Nikola KOMLENOVIĆ.
»Uloga šume i šumske vegetacije u divi. inž. šum.,


oba iz Instituta za šumarstvo


zaštiti čovjekove okoline u odnosu


Jastrebarsko;


na Jadransko područje«, održano Dr Dušan JEDLOWSKI,
4—6. III 1976. god. u Zadru. divi. inž. šum.,


Inst. za jadr. kult. i mel. krša, Split