DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 76     <-- 76 -->        PDF

IZGRADNJA ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SUSTAVA
PRIMJENOM STABILIZACIJE TLA VAPNOM


N. LOVRIC
SAŽETAK. U ovom radu prikazane su koristi i prednosti stabilizacije
terena kod gradnje šumskih transportnih sredstava vapnom.
Autor je ujedno dao i pregled dosadanja korišćenja ovog načina
stabilizacije tla vapnom u nas (Šum. gospodarstvo Bjelovar,
Š. g. Slavonska Požega i Š. g. Vinkovci) (op).


PREGLED IZLAGANJA


1.
Opća razmatranja
2.
Podaci o razvoju primjene stabilizacije tla vapnom
3.
Primjena stabilizacije tla vapnom na području šumskih transportnih
sustava
4.
Izgradnja šumskih transportnih sustava uz primjenu stabilizacije tla
vapnom
5.
Tehničko-ekonomski podaci o primjeni stabilizacije tla vapnom
6.
Zaključak
1.
OPĆA RAZMATRANJA
U SR Hrvatskoj od godine 1968. postepeno sve se više primjenjuje stabilizacija
tla vapnom u izgradnji šumske putne mreže na pojedinim područjima
šumskih gospodarstava. S tim u vezi zadatak ovog izlaganja je prikaz
potrebe i mogućnosti primjene navedenog stabilizacionog materijala u izgradnji
šumskih transportnih sustava s tehničko-gospodarskog stajališta eksploatacije
šumskih predjela.


U ovom prikazu poslužit će dobiveni i objavljeni podaci početnog i sadanjeg
stanja, odnosno postignuti rezultati primjene navedene stabilizacije, te
na osnovi toga prikazat će se razvojni tokovi i korisnost upotrebe vapnom
stabiliziranog materijala u izgradnji šumskih transportnih sustava.


Članak je sastavljen prema referatu pod naslovom »Stabilizacija tla vapnom
u izgradnji šumskih transportnih sustava« održanom prilikom savjetovanja »Stabilizacija
vapnom u niskogradnji« organiziranog od Saveza društava za ceste
Hrvatske Zagreb, »Udruženi rudnici« — Udruženi proizvađači vapna, Hrvatske
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Osnovni problem pri ovome je pronaći takva daljnja rješenja izgradnje
šumske putne mreže, koja će biti od maksimalne koristi za gospodarenje šumama
u granicama fizičkih, ekonomskih i financijskih faktora.


Tehnički napredak često, pa tako i u ovom slučaju, nije uvijek rezultat
jedne revolucionarne ili spektakularne inovacije koja donosi konačnu i časovitu
prednost. To je većinom učinak mnogobrojnih poboljšanja, koja se nastavljaju
ili kombiniraju i plod su udruženog rada proizvođača, istraživača
i stručnjaka operative, a u nastojanju da se iskoriste svojstva stanovitog materijala
na tehničkom području.


Izgradnja šumskih transportnih sustava i zadaci optimiranja zahtjevaju
i uvjetuju što veću povezanost i suradnju šumarskih stručnjaka i proizvođača
vapna. Taj timski rad je u svakom slučaju osnovni preduvjet za ispitivanje
i primjenu poboljšanog (npr. hidrofobnog) vapna ili novog materijala kao i
novih postupaka građenja.


Osim problematike neposredne primjene vapna, korisno je i za proizvođače
koji se bave planiranjem proizvodnje, da povremeno utvrde pozitivne
i negativne utjecajne činioce potrošnje, kako bi mogli dobiti sigurnije podatke
o perspektivnoj primjeni tog materijala u odnosu na sastav svog srednjoročnog
plana.


U nastojanju da se što više doprinese daljnjem korisnom povećanju primjene
stabilizacije tla vapnom provedena je u ovom članku analiza efikasnih
mogućnosti i prednosti upotrebe tog stabilizacionog materijala u izgradnji
šumskih transportnih sustava.


2. PODACI O RAZVOJU PRIMJENE STABILIZACIJE TLA VAPNOM
U izgradnji mreže javnih cesta počela se prije primjenjivati stabilizacija
tla, nego li kod izvedbe prometnih sredstava šumskih transportnih sustava.
Poznato je, da je do primjene stabilizacije tla vapnom došlo u većem opsegu
u izgradnji javnih cesta, kad se je taj način izgradnje na osnovu pokusa počeo
tretirati sa znanstvenog stajališta. Pošto su se kod izgradnje javnih cesta
takovim načinom postigli uspješni rezultati, počinje se u zemljama racionalnog
gospodarenja šumama (npr. u Švicarskoj) otprilike godine 1962. primjenjivati
stabilizacija tla vapnom i u izgradnji šumske putne mreže.


Kod nas u SR Hrvatskoj počeo se taj postupak primjenjivati kad je J.
Beneš iz ČSSR godine 1968. izveo šumski put duljine 0,8 km, odnosno pokusnu
dionicu u predjelu Virovi na području Šumskog gospodarstva Vinkovci
(Šumarija Županja). Te godine održan je sastanak odnosno seminar, na kojem
je prikazano izvođenje svih radova kolničke konstrukcije i njezine
podloge (posteljice) na navedenoj pokusnoj dionici puta uz upotrebu stabilizacije
tla vapnom i cementom, te mehaničke stabilizacije tla. Navedeno Šumsko
gospodarstvo pristupa intenzivnom građenju šumske putne mreže na
svom području uz primjenu stabilizacije tla vapnom, pa je do danas na taj
način izgrađeno 140 km šumskih putova. Projektanti i izvođači su J. Mazanek,


S. Mazul, E. Herman, S. Dundović i ostali članovi kolektiva Šumskog gospodarstva.
Nakon pokusne izvedbe u Vinkovcima počeo se postupak stabilizacije tla
u gradnji šumske putne mreže primjenjivati ne samo u jugoistočnoj Slavoniji,
nego i na ostalim nizinskim područjima pojedinih šumskih gospodarstava.


489
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Tako npr. na inicijativu Z. Motala, upravnika Šumarije Vrbovec, koji je izvodio
radove pored M. Frče, izgrađen je na području Šumskog gospodarstva
»Mojica Birta« u šumskom predjelu Šikava godine 1970. primjenom stabilizacije
tla pomoću vapna, put duljine 0,4 km, zatim godine 1971. u predjelu
Arsenovac put duljine 2,2 km s odvojkom od 1,13 km, te iste godine u predjelu
Bolčanski Lug put duljine 2,0 km. Da bi se što više uveo takav način
izgradnje, organizira se godine 1974. na »Simpoziju o mehanizaciji tehnoloških
procesa u suvremenim sistemima gospodarenja šumama« u Bjelovaru,
prikaz izvođenja svih radova kolničke konstrukcije šumskih putova stabilizacijom.
Na tom simpoziju sudjeluju ne samo šumarski stručnjaci, nego i
stručnjaci Instituta građevinarstva Hrvatske Zagreb, te Kemijskog kombinata
Chromos-Katran-Kutrilin, Zagreb.


Vrijedno je spomenuti da je god. 1976. primjenom stabilizacije tla vapnom
izgrađena na području Š. G. Slavonska Požega pokusna dionica šumskog
puta »Breja« duljine 1,3 km prema projektu L. Vujića, a uz suradnju V.
Frantza.


Iz tog proizlazi, da se od godine 1968. primjenjuje stabilizacija tla vapnom
kod nas u izgradnji šumskih transportnih sustava. No kakovo je sada
stanje, odnosno u kakovom je stadiju napredovanja, i s kojim poteškoćama
te problematikom se susreću šumarski stručnjaci operative, nastojat će se
bar donekle obrazložiti u ovom izlaganju.


3.
PRIMJENA STABILIZACIJE TLA VAPNOM NA PODRUČJU
ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SUSTAVA
Da bi se moglo prikazati područje primjene stabilizacije tla vapnom, potrebno
je u prvom redu dati definicije i podjelu šumskih transportnih sustava
s tehničko-gospodarskog stajališta eksploatacije šumskih predjela.


Transportni sustav je kompleks stabilnih prometnih sredstava, mobilnih
prometnih sredstava i tehnike eksploatacije u svrhu ostvarenja namjenjene
mu funkcije. Ta tri elementa određuju funkcije pojedinih transportnih sustava
u skladu s potrebama i načinom gospodarenja šumama.


Prvi elemenat su stabilna prometna sredstva, a pod tim sredstvima podrazumjeva
se infrastruktura i njezini objekti. Drugi elemenat su mobilna
prometna sredstva, koja za prijenos drveta primjenjuju osovinska vozila,
vučne naprave i ostale uređaje transporta. Trećim elementom obuhvaćena je
tehnika eksploatacije, tj. plansko-racionalni način iskorišćivanja stabilnih i
mobilnih prometnih sredstava. Taj način iskorišćivanja zavisan je o tipu i
vrsti stabilno-mobilnih sredstava, odnosno tehnologiji rada.


Ako se kao prag razdiobe procesa transporta uzme u obzir pomoćno stovarište,
gdje se susreću dvije faze transporta, tj. izvlačenje i prijevoz, tada
se mogu razlikovati dva transportna sistema:transportni sustav izvlačenja,

transportni sustav prijevoza.
Na osnovi prednjeg izlaganja u prilogu 1. sastavljena je podjela transportnih
sustava i donesen je prikaz primjene stabilizacije tla vapnom.


490
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 79     <-- 79 -->        PDF

TK^NiPORTHI 5 I6TEM1
PRI) EV oZA


TEttHtK,f\
EKsPiOK-
TAcrjE.
STABILNI
« \ MO


B\LN IH
PROMETNIH
SRED´


STAVA


PRILOG i.


Kako se može iz navedenog priloga razabrati, do primjene stabilizacije
tla vapnom u izgradnji šumskih transportnih sustava dolazi kod poboljšanja
nosivosti prometne površine besputnog terena, zatim izgradnje šumskih vlaka,
traktorskih staza i šumske putne mreže te prometnih površina pomoćnog
stovarišta drvnog materijala. Mogućnosti navedene primjene su velikog opsega,
budući da obuhvaćaju cijelo područje izgradnje glavnih stabilnih prometnih
sredstava, koja dolaze u obzir pri otvaranju šumskih predjela, osim
nekih specijalnih, kao što su npr. žičare, putoklizine, vodne prometnice i
ostalo.


Funkcija pojedinog transportnog sustava određuje njegove elemente, te
iz usporedbe elemenata sustava izvlačenja i prijevoza može se zaključiti, da
se ti sustavi međusobno razlikuju, ne samo u pogledu izgradnje stabilnih
prometnih sredstava, nego također i u uporabi mobilnih navedenih prometnih
sredstava. Zbog toga je i primjena stabilizacije tla vapnom u izgradnji stabilnih
prometnih sredstava različita, što će se prikazati u toku daljnjeg izlaganja.


4.
IZGRADNJA ŠUMSKIH TRANSPORTNIH SUSTAVA
UZ PRIMJENU STABILIZACIJE TLA VAPNOM
Kod nas na području SR Hrvatske s obzirom na upotrebu građevnog materijala
za izvedbu objekata šumskih transportnih sustava primjenjuje se
slijedeće građenje:klasični načini izgradnje uz upotrebu kamenog materijala, vodom
kao vezivnim sredstvom,

primjenom metoda i postupaka stabilizacije materijala.
Ne uzimajući u obzir klasične načine izgradnje objekata, nego primjenu
metoda i postupaka stabilizacije materijala, može se razlikovati:


491
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 80     <-- 80 -->        PDF


mehanička stabilizacija,

stabilizacija pomoću vapna, cementa, letećeg pepela, šljake i
zgure, odnosno smjesom dvaju ili više vezivnih sredstava,

stabilizacija ugljikovodičnim vezivnim sredstvima (bitumenski
i katranski proizvodi ili smjese ugljikovodičnih veziva s vapnom,
cementom i si.),

stabilizacija pomoću različitih kemijskih sredstava npr. RRP-a
odnosno organskih ili anorganskih soli (sulfatne podlužnice,
fosforne kiseline, vještačke ili prirodne smole, higroskopske
soli itd.).
Na temelju izloženog vidljivo je, da postoji mnogo metoda stabilizacije
tla, no uzet će se u razmatranje građenje, gdje dolazi do učvršćenja tla stabilizacijom
pomoću vapna, a ujedno zbog usporedbe klasični način izvedbe.


Kako je poznato objekti šumskih transportnih sustava su privredni objekti,
a troškovi njihove izvedbe i održavanja terete proizvodnju i uključeni
su u cijenu proizvoda. Zbog toga kod izgradnje tih objekata od prvenstvenog
su utjecaja biološko-ekonomski, odnosno eksploatacijsko-organizacijski činioci,
dok su ostali činioci kao npr. tehnički, češće od manjeg značenja i realiziraju
se ukoliko je to nužno potrebno. U svakom slučaju nastoji se što više smanjiti
troškove izgradnje objekata i time postići što veći stupanj ekonomičnosti. U
nastojanju da se tome zahtjevu udovolji, nužno je kod izgradnje objekata
šumskih transportnih sustava uzeti u obzir slijedeće gospodarske principe
šireg značenja:Projektnom koncepcijom nužno je predvidjeti upotrebu lokalnih
materijala kao osnovnih, a ostale koje treba dopremati iz
većih daljina, kao dopunske. Primjena novih materijala je
opravdana u slučaju konkurentne prednosti.

Izabrani tip izgradnje objekta treba riješiti optimalno prema
funkcionalnim odnosno prometnim potrebama.

Izgradnju građevnog objekta nužno je izvesti uz upotrebu optimalne
tehnologije izvođenja.
Navedeni principi služe kao okvirna podloga kod planiranja, projektiranja
i izvedbe različitih objekata šumskih transportnih sustava, jer su uvjetni
elemenat uspješne racionalizacije. Uz pretpostavku da se izgradnja vrši
u šumskim predjelima deficitarnim s kamenim materijalima i da su laboratorijska
ispitivanja dala pozitivne rezultate, tada treba utvrditi da li taj način
udovoljava zahtjevima gospodarskih principa građenja, koji su naprijed
izloženi.


Upotreba stabilizacije tla vapnom omogućuje korišćenje lokalnog materijala
kod izgradnje objekata infrastrukture šumskih transportnih sustava u
nizinskim predjelima bez kamena, što je osnovni princip uspješnog građenja.
Na taj način nije potrebno dopremati kameni materijal iz većih daljina, ako
takav ne postoji na gradilištu, pa se time smanjuju troškovi transporta.


Ispravnom i solidnom izvedbom gradnje uz upotrebu stabilizacije tla vapnom,
postiže se potrebno učvršćenje prometne površine za odvijanje prometa,


492
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 81     <-- 81 -->        PDF

odnosno optimalno iskorišćivanje mobilnih prometnih sredstava, što je također
princip funkcionalnog građenja. Takovim načinom građenja izvedena
prometna površina odgovarajuće je nosivosti za prometna opterećenja, zatim
stabilna u odnosu na djelovanje vode i mraza.


Treći princip uspješnog građenja zahtijeva upotrebu odgovarajuće tehnologije
izvođenja u odnosu na ostale načine izvedbe objekta. Kod tehnologije
građenja uz primjenu stabilizacije tla vapnom, izvođenje se vrši upotrebom
mehaniziranih sredstava, odnosno omogućeno je jednostavnim oruđima,
pored nužno potrebnih građevinskih strojeva manjeg i većeg kapaciteta. Pri
tom dolaze do primjene poljoprivredni i šumski strojevi, koji se mogu upotrebiti
ne samo za građevinske radove, nego i za radove uzgoja i iskorišćivanja
šuma.


Na osnovi izloženog može se zaključiti, da postoje uvjeti sniženja troškova
građenja i održavanja stabilnih prometnih sredstava, odnosno njihove infrastrukture
kod građenja uz primjenu stabilizacije tla vapnom.


S´ 5 TE M VERTIKALNE IKSBADN)6 moMtTMi H P0VS.Ž1NA JUM. TRANSP. 3´STeMA


Tpor-iobNo STOVAR\-ŠTS1


S: S. o
lš"t-ASKA PUTNA MB-EZA^ \š u M5KA "PUTNA, MMft] \t, tJPUTN I TEREN, VLAKEJ
l TRAKTORSKE STAZE
BEZ PRIM1ENE 5TAB. VA?NA


PRjMjENA STAB. VAPNA. pR|M_,&NA STA & VA1> N A


°[ j6´?.05^,r~TU CAMIK


«oswi|_, _„, ,_.,, r*-i ( ( ^^—> . 1
SL°;> KAMEN ^?05TL-!—STA B1 H Zl RAlN O Po 5 3TAB1


TE-l—STABILIZIRANO


j L,)|CA| TLO VAPNOM sllCA TLO VAPNOM
L
´NASIP !
J I
TEMSLjNO TLO TEME.LJNO TLO TEt^ELjr-10 TL*?


PRILOG 2 .
U prilogu 2. prikazan je vertikalni sustav izgradnje prometne površine
šumskih transportnih sustava, koji veoma često dolazi do primjene na područjima
nekih šumskih gospodarstava, s primjenom stabilizacije tla vapnom i
bez te primjene, odnosno klasičan način građenja uz upotrebu kamenog materijala.
Kako se iz navedenog priloga razabire predočena su tri tipa građenja
objekata šumskih transportnih sustava i to dva uz primjenu stabilizacije tla
vapnom, a treći bez nje, odnosno klasični način izgradnje. Tip izvedbe građenja
2-a primjenjuje se za izvlačenje drvne mase na močvarnom besputnom
terenu, zatim kod izgradnje vlaka i traktorskih staza. U ovom slučaju upotreba
kamenog materijala nije ekonomična s obzirom na njegov veliki potrošak,
kao i povremenu upotrebu tih prometnih površina, te zbog toga nije
niti prikazana u ovom prilogu. Tip građenja u prilogu 2-b predočuje izvedbu
šumske putne mreže transportnog sustava prijevoza s kolničkom konstrukci


493
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 82     <-- 82 -->        PDF

jom, odnosno s posteljicom donjeg stroja puta, koja je izvedena uz primjenu
stabilizacije tla vapnom.


U prilogu 2-c prikazan je uobičajeni klasični način izvedbe, bez primjene
stabilizacije, te će poslužiti kao podloga usporedbe dvaju načina građenja
u daljnjem izlaganju. Također se iz priloga 2 razabire, da sve tri izvedbe
građenja dolaze do primjene u izgradnji pomoćnog stovarišta.


5.
TEHNICKO-EKONOMSKI PODACI O PRIMJENI STABILIZACIJE
TLA VAPNOM
Kao osnova tehničko-ekonomskog razmatranja poslužit će dva načina izgradnje
kolničke konstrukcije šumskog puta, koji su prikazani u prilogu (2-b,
2-c), tj. stabilizacija tla vapnom i klasični način. Pri tom će se pretpostaviti
da su troškovi izvedbe jedne i druge kolničke konstrukcije međusobno jednaki,
razlika je samo u troškovima održavanja. Na osnovi te pretpostavke
izračunat će se gustoća putne mreže uz primjenu klasičnog načina izgradnje
putova i uz primjenu stabilizacije tla vapnom, pa će se tim obračunom pokazati
prednosti ovog drugog načina građenja.


Obračun gustoće putne mreže izvršit će se prema R. Lebrunu odnosno


U. Sundbergu, koji kod sveukupnih minimalnih troškova transporta razmak
putova (s) određuju prema formuli:
r q / dci + ici


odnosno gustoće mreže putova


1
d = —
s


r = troškovi građenja
n = vrijeme amortizacije


s= prosječna udaljenost izvlačenja drvne mase
4
p = kamatna stopa
e = godišnji troškovi uzdržavanja puta
q = prosječni prira3t (godišnja sječiva drvna masa po 1 km2)
dci = trošak izvlačenja
ici = indirektni troškovi
0,0p l,0pn
R = r + e
l,0pn — 1


494
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 83     <-- 83 -->        PDF

ppvtcAHjE G QSTQCE- TuTNL MREZL
PMMjENQM ´ sThb\U"ZAcnE TLA V A. PNOM


< < _ y-y > d -- & u ST OCA PUTNE MREŽE <


°!
°!


PO


ST´tfl /yv^vR-ijEME AMOB.TrZAC.iJE o


o z
ui
or u


Id 5 V-a li.


,. <
15 20 a s 3o 4 o r


o-a J 2


u1" ^3 * o H h


O-i vi) p « KAMATNA. 5TOPA 0 a


DlMUi. («ti ŽvH.littl 3 % 5 %
o
KLASIČAN
0
0 o feoo 70 7-7, /l 7,6
8,° 8,2 7,5


0


o


STA&


0


VAPNOM in &00 7o 7 8,ä 3,-1 3,7 tot\ 3,«


N


MOGUĆNOST POVEĆANJA
GUSTOĆE PUTNE MKE.ZE U %


46,9 ^9,7 2-1,3 23,2 24,5


KOD PP-1M3ENE STAftlLl-
ZNc\]L TLA VNPNoM


Na osnovi izloženih podataka u tabeli može se zaključiti, da postoji mogućnost
povećanja gustoće putne mreže od 16,9—21,5% kod primjene izgradnje
stabilizacijom tla vapnom, što je od pozitivnog utjecaja na ekonomičnost
gospodarenja šumama, a ujedno taj podatak ukazuje na prednosti
takovog načina građenja u usporedbi sa klasičnim načinom.


6. ZAKLJUČAK
Cjelokupno područje primjene stabilizacije tla vapnom u izgradnji šumskih
transportnih sustava nije bilo moguće obuhvatiti u okviru ovog izlaganja,
nego je samo ukazano na neke mogućnosti upotrebe takovog načina građenja.


Međutim, rezultati ovog prikaza jasno pokazuju ekonomičnost građenja
šumskih transportnih sustava primjenom stabilizacije tla vapnom, što će u
budućnosti iziskivati povećanu proizvodnju, odnosno potrošnju tog materijala.


LITERATURA


1.
Bene š J.: Šumski stabilization! putevi, Jugoslavenski poljoprivredno-šumarski
centar, Beograd 1968.
2.
Hafne r F.: Forstlicher Strassen- und Wegebau, Wien, 1971.
3.
Kezd i A.: Handbuch der Bodenmechanik, VEB Verlag für Bauwesen, Berlin
1973.
4.
K u o n e n V.: Arbeitsverfahren und Baumaschinen für die Bodenstabilisierung.
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, Nr. 8, Zürich, 1967.
5.
Le b ru n R.: Wegebauarbeiten in der modernen Forstwirtschaft. Allgemeine
Forstzeitschrift, Nr.23/24, München, 1961.


ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 84     <-- 84 -->        PDF

6.
Lovri ć N.: Mogućnost primjene centralnog izvlačenja kod planiranja i projektiranja
šumskih transportnih sistema. Šumarski fakultet, Zagreb, 1976.
7.
Lovri ć N.: Primjena stabilizacije materijala na području Šumskog gospodarstva
SI. Požega, 1976.
8.
Lovri ć N.: Primjena stabilizacionih materijala u izgradnji šumskih putova
na području Šumskog gospodarstva »Mojica Birta«, Bjelovar, Simpozij o mehanizaciji
tehnoloških procesa u suvremenim sistemima gospodarenja šumama,
Bjelovar, 1974.
SUMMARY


Soil stabilization using lime in the building of forest transport systems


The author deals with the needs and possibilities of applying soil stabilization
when building forest transport systems from the engineering-economic viewpoint
of exploitation of forest areas. The whole survey is divided in six parts.
In parts I and II is given a survey of data on the application of soil stabilization
with lime in the building of forest road networks on the territory of the forest
enterprises of the SR of Croatia. In parts III and IV are dealt with the sphere
and method of soil stabilization with lime in building forest transport systems.
For this purpose are presented diagrammatically the aforementioned systems
and the region where there is a possibility of applying soil stabilization in the
building of such systems. Part V and VI of the survey offer engineering-economic
data, from which is to be seen the advantage of soil stabilization with lime in
the construction of forest road carriageways, in comparison with the conventional
building method.


Primljeno 20. VII 1977.
Prof, dr Ninoslav LOVRIĆ,
dipl. inž. šum.,
šef Katedre za šumska transportna
sredstva i građevinarstvoŠumarskog fakulteta u Zagrebu,
Šimunska c. 25.


»Nepoznati autor iz godine 1880. u svom članku upozorava na zanemarenu
izgradnju šumskih cesta, a s namjerom da se na taj način otvore nepristupačne
šume i osigura povoljan transport šumskih proizvoda.«


(Povijest šumarstva Hrvatske 1846 —1976. godine
kroz stranice Šumarskog lista, Zagreb, 1976., str. 270)