DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Za uspjeh otkrivanja je relevantna količina toplinskog zračenja, koja
dopire do senzora. Ona je obrnuto proporcionalna gustoći krošanja stabala i
sastojina, te dužini puta zraka, odnosno nadirnom otklonu. U određenim uvjetima
dolazeći signal postaje toliko slab, da ga uređaj više ne prepoznaje
kao požar. Provedeni pokusi su ukazali na velike mogućnosti, koje se od IC
skenera mogu očekivati, ali se dobiveni rezultati ne mogu poopćiti i tek je
operativna primjena pokazala njihovu pravu vrijednost. [2].


3.1.2 Aparatura: Uz projekt »Fire Scan« razvijena je i potrebna aparatura
za snimanja. Modifikacijom postojećeg Texas Instruments RS 7 Line
Scanner-a konstruiran je bispektralan IC linijski skener, koji bi prema specifikaciji
trebao biti u mogućnosti da otkriva vatrene ciljeve površine 0,092
m2, temperature 600 °C, iz visine 5000 m. Uređaj radi na dva kanala. Zrake
valnih dužina 3—6 u- se filtriraju preko modula za diskriminaciju ciljeva
(Target Discrimination Module — TDM), koji daje alarmni signal, ako se u
vidnom polju pojavi cilj iznad specificirane temperature. Drugi kanal zraka
8—14 [X stvara na katodnoj cijevi termogram prijeđenog terena. On se gotovo
simultano registrira na fotopapiru pomoću posebno konstruirane kamere za
brzo snimanje i razvijanje filma. Na rubu te fotografije registrira se i alarmni
signal u obliku svijetlih mrlja, čija veličina ovisi o opsegu požara. (SI. 3).
Cijena uređaja je dosta visoka, god. 1972. iznosila je u SAD oko 140.000 dolara.
([6], [10]).
3.1.3 Operativna primjena: Nakon opsežno provedenih istraživanja, velikim
dijelom u operativnim uvjetima, organiziran je u SAD »Fire Scan
System«, koji se temelji na aerosnimanju toplinskim IC skenerom. Za taj
sistem se smatra da je dovoljno ekonomičan, da mnogo doprinosi pravovremenom
otkrivanju šumskih požara, te da pri gašenju već razvijenih požara
može služiti kao odlično pomagalo.
God. 1968. uspoređeni su na površini od 20.700 km2 troškovi sistema za
vizuelno otkrivanje šumskih požara s visokih tornjeva i iz aviona (59 tornjeva
i 5 aviona), te »Fire Scan Systema«. Troškovi prvog su bili 211.500
dolara, a drugog, barem jednako pouzdanog kao prvog, svega 100.000 dolara
[2]. Za vrijeme sezone pojačane opasnosti od šumskih požara u god.
1970. u 6 tjedana, s 29 letova, registrirano je 548 pojava vatre. Od tog broja
bilo je 508 poznatih vatri (prijavljena logorovanja ili požari pod kontrolom),
8 požara je u trenutku otkrivanja bilo već u procesu gašenja, 17 vatri se nije
u terenu moglo otkriti, vjerojatno su to bili lažni signali, 4 vatre su se ugasile
same od sebe, a 13 požara je bilo otkriveno po prvi put [10].


Od 1972. god. »Fire Scan System« je u punom pogonu i integriran u šumarsku
protupožarnu službu SAD. Tako je na pr. u god. 1974. i 1975. bilo
izvršeno 760 i 438 sati leta, u 210 i 146 misija, s 59 i 49 požara. Iako ne
rješava potpuno sve probleme, naročito otkrivanje malih, te pritajenih požara,
koji ne razvijaju dim i imaju često temperaturu ispod 600 °C, sistem
se pokazao kao dobro sredstvo u borbi protiv šumskih požara.


Osim za nadziranje i rano otkrivanje šumskih požara toplinski IC skeneri
se širom SAD primjenjuju operativno za dobivanje informacija o požaru
kroz guste slojeve dima, na temelju kojih rukovodilac gašenja (fire boss) može
lakše donositi odluke o daljnjem gašenju ([2], [10]).