DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 55     <-- 55 -->        PDF

PRIMJENA TOPLINSKIH INFRACRVENIH SNIMAKA
U ZAŠTITI ŠUMA OD POŽARA


Z. KALAFADŽIĆ
SAŽETAK: Prikaz konstrukcije i načina rada infracrvenih,
toplinskih skenera, uređaja za pridobivanje termograma (toplinskih
infracrvenih snimaka) zemljine površine, te mogućnosti njihove
primjene za rano otkrivanje šumskih požara, kao pomagala
kod gašenja, te za nadziranje garišta u cilju otkrivanja zaostalih
požara. Obzirom na pozitivna iskustva u operativnoj primjeni u
SAD, Kanadi i Zapadnoj Evropi, razmatra se mogućnost primjene
termalnih skenera i u našim uvjetima*.


1. UVOD
Učestalost šumskih požara kod nas i u svijetu u stalnom je porastu.
Šumski požari, osim što uništavanjem šuma čine velike štete šumskoj privredi,
utječu i na izostanak svih onih vrijednosti, često važnijih od drvne
mase, a koje zajedničkim imenom nazivamo »posredne koristi od šuma«.
Tehnologija borbe protiv šumskih požara stalno se usavršava. Tako su poznati
veliki zračni tankeri (na pr. Canadair CL 215 i TRANSALL) konstruirani
posebno za gašenje šumskih požara, koji mogu prenositi i iznad gorućih šuma
ispuštati velike količine vode.


Unapređenje tehnologije borbe protiv šumskih požara je i primjena daljinske
detekcije (remote sensing), tehnike koja daje informacije o objektu
od interesa bez izravnog kontakta s njim. U prvo vrijeme to je bila fotointerpretacija
aerosnimaka dobivenih sustavom aerofotokamera — film osjetljiv
na djelovanje zraka vidljivog i »bližeg« infracrvenog (IC) dijela spektra ([3],
[4]). U daljnjem razvoju prešlo se na korišćenje zraka »srednjeg i daljeg« IC
(toplinskog) dijela spektra, valnih dužina 3—14 u.. Uređaji, koji koriste te
zrake i rade na principu različitom od fotografije, nazivaju se toplinsk i
IC skeneri, a njihov produkt termogram, toplinski IC snimak terena.
Ti instrumenti su danas već operativno zreli i primjenjuju se u redovitoj
praksi borbe protiv šumskih požara, naročito u SAD, ali i drugdje
u svijetu [2].


Ovdje će se ukratko prikazati princip rada tih dosta skupih uređaja,
zatim iskustva koja postoje u njihovoj primjeni u području zaštite od šumskih
požara, te ukazati na eventualne mogućnosti primjene u našoj zemlji.


* Autor se zahvaljuje prof. Dr ing. Zdenku Tomašegovi ć na pomoći
ukazanoj pri izradi ovog članka.


ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Osim za primjenu u području borbe protiv šumskih požara IC skenerima
se vrše snimanja i u mnoge druge svrhe. Tako su termogrami primijenjeni
u pedološkim, geološkim i hidrološkim istraživanjima, za određivanje
sadržaja vode u tlu (u gornjih 50 cm), za lokalizaciju vrulja, izvora slatke
vode u priobalnom moru, za kartiranje toplinski onečišćenih područja, za
otkrivanje stresa na vegetaciji uslijed promijenjenog vodnog režima ili zagađenja
zraka, za studije u regionalnom planiranju, osobito u velikim gradskim
aglomeracijama itd. ([1], [5], [7], [8], [10]).


2. SNIMANJE TOPLINSKIM IC ZRAKAMA
2.1 Vrste zračenja s površine Zemlje
Energija, koja u obliku elektromagnetičkih valova dolazi od nekog objekta
na površini Zemlje, može biti reflektirana energija sunčevih zraka ili
vlastita emisija, na pr. topline. Ta energija je po količini i po spektralnom
sastavu tipična za pojedine objekte i pri dolasku do nekog uređaja za primanje
i registraciju zračenja stvara određenu specifičnu predodžbu tog objekta.


Kod danjeg svjetla može se uzeti da u području vidljivog (0,35—0,7 V-),
te »bližeg« IC dijela spektra, do oko 3 [x, zračenje potječe gotovo isključivo
od reflektiranih zraka. U području spektra valnih dužina 3—4,5 M- reflektirana
i emitirana energija su uglavnom u ravnoteži, dok u području više od 4,5 n
prevladava emitirana toplinska energija. Uzroci toplinskog zračenja mogu
biti različiti, na pr. pretvaranje apsorbiranog svjetla Sunca u toplinu, stvaranje
topline u samom tijelu, izmjena tvari, apsorpcija topline okolnih tijela
i si. Obzirom na energetsku bilancu samog tijela, osobito njegove površine,
te u ovisnosti od temperature okoline, toplinsko isijavanje nekog tijela po
količini i po spektralnom sastavu uvjetovano je njegovom temperaturom i
specifičnom moći isijavanja.


Zračenja u području vidljivog i »bližeg« IC dijela spektra registriraju
se većinom postupkom fotografije i to praktično samo za vrijeme dnevnog
svjetla. Kako objekti na površini Zemlje emitiraju toplinske zrake i noću,
to se odgovarajućim senzorima termička energija može registrirati i danju
i noću. Za dobivanje toplinske slike površine Zemlje s većih i velikih udaljenosti,
na pr. iz aviona ili satelita, koriste se valna područja IC zraka, koje
atmosfera ne upija, to su tzv. »atmosferski IC prozori« između 3,5—5,5 V-i
8—14 ix.


2.2 Uređaji za snimanje — skeneri
Uređaji za registraciju elektromagnetičkih zraka, koji rade na principu
različitom od fotografije, nazivaju se skener i (scanner, Abtastgerät). Oni
mogu biti kalibrirani za rad u svim valnim područjima od ultraljubičastog
do IC (toplinskog). Ovdje nas za dobivanje termograma površine Zemlje zanimaju
IC skeneri (IR scanner).


Kontinuirano, površinski, zračenja registriraju linijsk i skener i
(line scanner, Linien-Abtastgerät). Oni snimaju teren u prugama okomitim
na smjer leta zračne letjelice. Elektromagnetičko zračenje s pruga dovodi


468
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 57     <-- 57 -->        PDF

se do senzora njihajućim ili rotiraj ućim zrcalom, odnosno rotiraj ućom kockom.
Brzina rotacije zrcala i brzina aviona su, u ovisnosti od visine leta
aviona i od otvora optike skenera, tako usklađene, da se zračenje sa svih
pruga bez prekida dovodi do senzora, te dobiva kontinuirani termogram prijeđenog
terena. (SI. 1).


SMJER LETA


TEREN


SI. 1. Prikaz snimanja linijskim skenerom: a — vidno polje detektora, ß vidno


polje skenera, T2 — trenutačno snimljena površina.


Glavni sastavni dio skenera je vrlo osjetljiv detektor ili grupa detektora,
već prema tome da li je on konstruiran kao mono- ili multispektralan. Detektor
prvih je osjetljiv samo na jedno područje spektra, dok se u multispektralnim
skenerima nalazi grupa detektora senzibiliziranih svaki na drugo
valno područje, te se zračenje mora prije dolaska do detektora rastaviti na
potrebna područja. Detektori energiju elektromagnetičkih valova, koji do njih
dolaze od objekta na površini Zemlje reflektirani ili emitirani, pretvaraju
u električne impulse, čija je jačina proporcionalna primljenoj energiji.


Detektori za snimanje iz zračnih i svemirskih letjelica su visoko osjetljivi,
reagiraju vrlo brzo, vremenska konstanta iznosi i do IO-9 sek., rade
pouzdano, uz maksimalno iskorišćavanje primljene energije, te uz minimum
električnih smetnji (noise). Sastavljeni su iz fotodioda od poluvodiča, najčešće
iz legure indija i antimona (In: Sb) ili iz germanija pomiješanog s živom
(Ge:Hg). Radi isključenja vlastitog toplinskog zračenja i toplinske okoline
moraju se hladiti i to najčešće na 70 °K (—203 °C), što se postiže tekućim
dušikom ili čak na 4°K (—269 °C) uz hlađenje tekućim helijem. Osjetljivost
današnjih detektora je skoro na gornjoj granici teoretskih mogućnosti.
Male vremenske konstante omogućuju relativno velike brzine aviona i dobru
moć razlučivanja. Aparaturama iz 1972. god. postiže se geometrijska moć
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 58     <-- 58 -->        PDF

razlučivanja od 1—35 mrad (1 mrad — miliradijan je veličina pod kojom se
1 m vidi iz visine od 1 km), te termalna moć razlučivanja od 0,05 °C — 4 °C.
([1], [8]).


SI. 2. Shema toplinskog (infraorvenog) skenera: 1 — rotirajuće zrcalo, 2 — paraboličko
zrcalo, 3 — detektor, 4 — pojačalo, 5a — katodna cijev, 5b — magnetoskop,
6 — fotooptika, 7 — film.


Električni impulsi nastali iz energije primljenih elektromagnetičkih valova
su relativno slabi, te se moraju pojačati. Ovako pojačani pohranjuju se
za daljnju obradu ili na magnetičkim vrpcama ili u obliku slike. Sliku je
moguće dobiti ili osvjetljavanjem filma izravno žaruljom, čije je svjetlo proporcionalno
jačini električnih impulsa ili električni impulsi stvaraju sliku
prijeđenog terena na ekranu (katodnoj cijevi), koja se zatim registrira na filmu.
(SI. 2).


3. PRIMJENA IC SKENERA U PODRUČJU ZAŠTITE SUMA OD POŽARA
3.1 Sjedinjene Američke Države
3.1.1 Istraživanja: Američka šumarska služba (US Forest Service) počela
je od 1962. god. provoditi veliki istraživački projekt »Fire Scan«, s ciljem
poboljšanja i racionalizacije tehnike zaštite šuma od požara, osobito
njihovog što ranijeg otkrivanja. Temelj projekta sigurno su bili konstruirana
aparatura i istraživanja provedena u vojne svrhe.
Pokusi su pokazali izvanredne mogućnosti IC skenera. Tako je na pr.
registriran gorući komad trupca tlocrtne površine 0,46 m2 iz visine od 7000
m [2]. No time nije osigurano bezuvjetno otkrivanje požara. Najveći problem
je detekcija malih, tinjajućih i prizemnih požara. Pod zastorom krošanja
sklopljenih sastojina požari se mogu uočiti doduše često, ali ne uvijek.


Poznato je da IC zrake ne prodiru kroz kruta tijela, te da ih u znatnoj
mjeri apsorbiraju kišni oblaci i magla. Kroz oblake i slojeve dima prodiru
bez velikih poteškoća. Zato se snimanje već razbuktalih požara, ako ispod
letjelice nema kišnih oblaka, obavlja bez problema. Na ekranu skenera se
može pratiti razvoj požara, smjer i brzina napredovanja vatre, te na vrijeme
uočiti nastajanje novih žarišta preskakanjem iskri preko linije vatre.


Uočljivost malih požara istražena je opsežnim snimanjem malih umjetnih
vatri postavljenim u različitim sastojinama. Ti umjetni vatreni ciljevi su
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 59     <-- 59 -->        PDF

se sastojali od po pet vatri površine 0,092 m2, raspoređenih u krugove raznih
polumjera (r = 91,183,274,366 cm). Postotak uočljivosti je ovisio o tipu šume,
nadirnom otklonu zraka snimanja, te o veličini vatrenog kruga. U sastojinama
pretežno heliofilnih vrsta (Pinus ponderosa, Pinus contorta latifolia, Populus
tremuloides) uspjeh je bio bolji, nego u sastojinama pretežno skiofilnih vrsta.
Te razlike se mogu objasniti različitim oblikom i izgledom gornjeg sloja krošanja,
te strukturom sastojina, međutim nije ustanovljena signifikantna ovisnost
o nekom određenom parametru sastojine. Što je nadirni otklon bio
manji uspjeh je bio veći, najbolje su otkriveni ciljevi točno ispod aviona.
Veći krugovi su davali bolje rezultate.


, V ´<


SI. 3. Termogram područja Granite Creek (Idaho, SAD) iz 7000 m visine, s alarmnim
signalima na rubu snimka: 1 — poznala logorska vatra, 2 — Dopplerovi
signali za svaku nautičku milju, 3 — signal za nepoznatu latentnu vatru.
(Weber 1971.)
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Za uspjeh otkrivanja je relevantna količina toplinskog zračenja, koja
dopire do senzora. Ona je obrnuto proporcionalna gustoći krošanja stabala i
sastojina, te dužini puta zraka, odnosno nadirnom otklonu. U određenim uvjetima
dolazeći signal postaje toliko slab, da ga uređaj više ne prepoznaje
kao požar. Provedeni pokusi su ukazali na velike mogućnosti, koje se od IC
skenera mogu očekivati, ali se dobiveni rezultati ne mogu poopćiti i tek je
operativna primjena pokazala njihovu pravu vrijednost. [2].


3.1.2 Aparatura: Uz projekt »Fire Scan« razvijena je i potrebna aparatura
za snimanja. Modifikacijom postojećeg Texas Instruments RS 7 Line
Scanner-a konstruiran je bispektralan IC linijski skener, koji bi prema specifikaciji
trebao biti u mogućnosti da otkriva vatrene ciljeve površine 0,092
m2, temperature 600 °C, iz visine 5000 m. Uređaj radi na dva kanala. Zrake
valnih dužina 3—6 u- se filtriraju preko modula za diskriminaciju ciljeva
(Target Discrimination Module — TDM), koji daje alarmni signal, ako se u
vidnom polju pojavi cilj iznad specificirane temperature. Drugi kanal zraka
8—14 [X stvara na katodnoj cijevi termogram prijeđenog terena. On se gotovo
simultano registrira na fotopapiru pomoću posebno konstruirane kamere za
brzo snimanje i razvijanje filma. Na rubu te fotografije registrira se i alarmni
signal u obliku svijetlih mrlja, čija veličina ovisi o opsegu požara. (SI. 3).
Cijena uređaja je dosta visoka, god. 1972. iznosila je u SAD oko 140.000 dolara.
([6], [10]).
3.1.3 Operativna primjena: Nakon opsežno provedenih istraživanja, velikim
dijelom u operativnim uvjetima, organiziran je u SAD »Fire Scan
System«, koji se temelji na aerosnimanju toplinskim IC skenerom. Za taj
sistem se smatra da je dovoljno ekonomičan, da mnogo doprinosi pravovremenom
otkrivanju šumskih požara, te da pri gašenju već razvijenih požara
može služiti kao odlično pomagalo.
God. 1968. uspoređeni su na površini od 20.700 km2 troškovi sistema za
vizuelno otkrivanje šumskih požara s visokih tornjeva i iz aviona (59 tornjeva
i 5 aviona), te »Fire Scan Systema«. Troškovi prvog su bili 211.500
dolara, a drugog, barem jednako pouzdanog kao prvog, svega 100.000 dolara
[2]. Za vrijeme sezone pojačane opasnosti od šumskih požara u god.
1970. u 6 tjedana, s 29 letova, registrirano je 548 pojava vatre. Od tog broja
bilo je 508 poznatih vatri (prijavljena logorovanja ili požari pod kontrolom),
8 požara je u trenutku otkrivanja bilo već u procesu gašenja, 17 vatri se nije
u terenu moglo otkriti, vjerojatno su to bili lažni signali, 4 vatre su se ugasile
same od sebe, a 13 požara je bilo otkriveno po prvi put [10].


Od 1972. god. »Fire Scan System« je u punom pogonu i integriran u šumarsku
protupožarnu službu SAD. Tako je na pr. u god. 1974. i 1975. bilo
izvršeno 760 i 438 sati leta, u 210 i 146 misija, s 59 i 49 požara. Iako ne
rješava potpuno sve probleme, naročito otkrivanje malih, te pritajenih požara,
koji ne razvijaju dim i imaju često temperaturu ispod 600 °C, sistem
se pokazao kao dobro sredstvo u borbi protiv šumskih požara.


Osim za nadziranje i rano otkrivanje šumskih požara toplinski IC skeneri
se širom SAD primjenjuju operativno za dobivanje informacija o požaru
kroz guste slojeve dima, na temelju kojih rukovodilac gašenja (fire boss) može
lakše donositi odluke o daljnjem gašenju ([2], [10]).
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 61     <-- 61 -->        PDF

3.2 Kanada i Zapadna Evropa
3.2.1 Aparatura: U tim zemljama primijenjeni su IC skeneri proizvodnje
tvrtke AGA Infrared Systems AB, Lidingö, Švedska.
Instrument AGA Thermovision 750 sastoji se od tri odvojena dijela:
IC kamere, TV ekrana za promatranje IC slike, te akumulatora za snabdijevanje
električnom strujom. Ti dijelovi su međusobno povezani kabelima. Na
ekranu se vidi simultano termalna slika uviziranog terena, koja se može registrirati
polaroid kamerom. Instrument se primjenjuje iz helikoptera ili sa
zemlje. Težina kompleta je oko 21 kg, a cijena je 1976. god. bila oko 35.000
US dolara [6]. (SI. 4).


WM"; ´


SI. 4. Komplet AGA Thermovision 750: (kamera, ekran, akumulator, bez uređaja
za fotoregistraciju. U ruci operatera su role papira za označavanje vrućih mjesta.
(Niederleitner 1976.)
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Poboljšana verzija AGA-Optronic Thermovision 750 (Superviewer, koja
je bila pretstavljena i sudionicima XVI Svjetskog IUFRO Kongresa u Oslu,
lipnja 1976. god., osjetljiva je ne samo na toplinske IC zrake, nego i na vidljivi
dio spektra. Kamere za IC zrake i vidljivo svjetlo te ekran za promatranje
slike spojeni su u jedinstvenu cjelinu pa instrument liči na TV kameru.
Promatrač ima utisak da promatra mutno staklo zrcalno refleksne kamere.
Slika stvorena vidljivim svjetlom, te IC termalna slika, mogu se promatrati
svaka posebno ili preklopljeno jedna preko druge. IC kamera je tako konstruirana
da je moguće mijenjanje temperaturnih granica toplinske slike, te
se u normalnoj slici uviziranog terena mogu locirati točke s temperaturom
iznad neke unaprijed određene granice. Svrha instrumenta je otkrivanje inicijalnih
požara, zatim zaostalih vatri na zgarištima, te promatranje razvijenih
požara kroz slojeve dima. Aparatura je lagana, prenosiva, predviđena
za snimanje iz helikoptera ([3], [9]).


3.2.2 Pokusna i operativna primjena: U Kanadi je 1975. god. isproban
i primijenjen instrument AGA Thermovision 750. Za vrijeme jedne sezone
pojačane opasnosti od šumskih požara njime su otkrivali 15 malih tinjajućih
požara na svaki takav otkriven konvencionalnim metodama. U redovitim
patrolnim letovima helikoptera, leteći na visini od oko 100 m, instrument
je primijenjen kao dio redovne protupožarne službe, pod rukovanjem u njoj
zaposlenog osoblja. Osim otkrivanja požara, na temelju slike na TV ekranu
ili polaroid fotografije dobiva se pregled požara i donose odluke o načinu
gašenja, na pr. mogu se navoditi helikopteri s vodenim bombama ili avioni-
tankeri ([6], [9]). (SI. 5 i 6).
SI. 5. Pokus s Thermovision 750: Termogram izgorene vjetroizvale, iz 50 m visine,
s vidljivim vrućim točkama, te kao referentne oznake postavljene tri limenke
od 0,57 1 s gorućim drvnim ugljenom. (Niederleitner 1976.)


SI. 6. Termogram požarišta od 24 ha iz 650 m visine, dva dana iza požara. Sva
bijela područja imaju višu temperaturu od normalne temperature okoliša, koja
je iznosila 6 °C. (Niederleitner 1976.)
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Za vrijeme šumskih požara u Južnoj Francuskoj, u ljeti 1975. god., uspješno
je isproban instrument AGA-Optronic Thermovision 750 Superviewer,
montiran u helikopteru iza pilota na čvrstom postolju, s mogućnošću laganog
pomicanja u horizontalnom i vertikalnom smislu. Slijedom određenih terenskih
linija operater može sistematski pregledati garišta velikih šumskih požara
i otkriti pritajene i podzemne požare. Tako je na garištu od oko 150 kmpedesetak
ljudi s odgovarajućom opremom čekalo da gasi eventualna zaostala
žarišta. Naknadno pristigao IC skener locirao je tinjajući podzemni požar,
koji su gasioci uspjeli otkriti tek kopanjem, iako su bili udaljeni svega 1 m
od njega [2].


Na pitanje o veličini smanjenja troškova primjenom opisanog skenera
dosta je teško odgovoriti, no mogao bi se izvesti ovakav račun: Uz pretpostavku
5-godišnjeg vijeka trajanja uređaja, godišnji troškovi bi bili nešto
preko 7000 US dolara. Za vrijeme akcije u Newfoundlandu (Kanada) 140
ljudi i 5 helikoptera je bez skenera gasilo 3 tjedna pritajene požare, uz troškove
od oko 10.000 dolara/dan. Uštedom od samo 4 dana skener bi sam sebe
isplatio [6].


U SR Njemačkoj se planira izgradnja komadnog centra za borbu protiv
šumskih požara, čiji će jedan od glavnih dijelova biti AGA-Optronic Thermovision
750/Superviewer. Slika (normalna i termalna) će se iz helikoptera prenositi
na ekran u centru na zemlji, gdje će rukovodilac gašenja prema potrebi
moći iz kompjutora pozvati, te na ekranu prikazati, dodatne informacije
za ugroženo područje, kao što su na pr. topografske karte terena, mjesta
i količine raspoložive vode, lokacije kemijskih tvornica, skladišta plina i naftnih
derivata, prilazni putevi, vojni tereni itd. Planiranje tog centra potakli
su šumski požari ogromnih razmjera u ljetu 1975. god., koji su pokazali kako
se zapravo vrlo malo zna o gašenju šumskih požara u gusto naseljenim područjima,
jer su veliki šumski požari obično izbijali u rijetko naseljenim krajevima
[9],


3.3 Općenita razmatranja
Kod razmatranja borbe protiv šumskih požara mogli bismo razlikovati
nekoliko faza:


1. Nadzor od požara ugroženih šumskih područja: Šumski požar nastojimo
što prije otkriti, zatim odrediti njegovu točnu lokaciju i vrstu, te o
njemu u što kraće vrijeme obavijestiti gasilačke ekipe.
Većina tih zadataka može se izvršiti dobro organiziranom promatračkom
službom s površine zemlje. Iz promatračnica postavljenih na pogodnim topografskim
položajima ili s posebno izgrađenih promatračkih tornjeva lokacija
požara se može odrediti odgovarajućim geodetskim metodama (presijecanje
unaprijed). Dojava požara osigurava se uspostavljanjem telefonske ili
radio veze. Na velikim šumskim kompleksima može se otkrivanje požara organizirati
vizuelnim opažanjem iz patrolnih zračnih letjelica, a prema američkim
iskustvima i snimanjem ugroženih područja toplinskim IC skenerima
s pokretnih platformi (avioni, sateliti). IC skeneri su u prednosti za otkrivanje
požara, koji još ne razvijaju mnogo dima, no kako se patrolni letovi
obavljaju u određenim vremenskim razmacima, pomoću njih je teško ekonomično
organizirati permanentno opažanje, što je naročito od važnosti za
gušće naseljena i više frekventirana područja.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 64     <-- 64 -->        PDF

2. Gašenje šumskih požara: To je vrlo opsežan posao koji zahtijeva angažiranje
velikog broja ljudi i različite opreme, često na vrlo nepristupačnom
terenu i kroz duže vrijeme. Kao vrijedno pomagalo za organiziranje operacija
gašenja pokazali su se aerosnimci požarišta i njegove bliže okolice, naročito
u uvjetima kada se gašenje vrši pretežno sa zemlje. Kod toga je vrlo važno
osiguranje mogućnosti što bržeg poletanja aviona za izvršenje snimanja [4].
Pojava IC skenera predstavlja vrijedno poboljšanje tehnologije gašenja
šumskih požara. Radi velikog dima i vrućine obično nije moguć, iz zraka ili
sa zemlje, direktan vizuelan uvid u centar požara. Promatrajući na ekranu
IC skenera simultani termogram požara, rukovodioci gašenja mogu realno
ocijeniti njegove razmjere, pravovremeno uočiti nastale promjene, te donositi
ispravne odluke o načinu gašenja.


3. Nadgledanje garišta: Ugašene požare treba još neko vrijeme kontrolirati,
jer zaostale tinjajuće i podzemne vatre raspirene vjetrom mogu biti
žarišta novih požara. Pronalaženje tih zaostalih žarišta vizuelno, na temelju
vanjskih značajki, vrlo je otežano. IC skeneri su se ovdje pokazali kao vrlo
korisni i pouzdani.
4. MOGUĆNOSTI PRIMJENE DALJINSKE DEETKCIJE
U ZAŠTITI ŠUMA OD POŽARA U JUGOSLAVIJI
Učestalost šumskih požara u Jugoslaviji je u porastu, naročito radi povećanja
broja posjetilaca u šumama, koji ondje u vrijeme tjednog i godišnjeg
odmora traže mir i rekreaciju. U SRH su najugroženiji obalni pojas i okolica
velikih gradova [11]. U vezi s tim potrebno je modernizirati našu šumarsku
protupožarnu službu i organizacijski, ali i po opremljenosti uređajima za
otkrivanje i gašenje šumskih požara.


Pravovremena detekcija i dojava šumskih požara bit će kod nas moguća
dobro organiziranom opažačkom službom klasičnog tipa, te se smatra da u
toj fazi nije potrebno planiranje primjene tehnika daljinske detekcije. Naprotiv
u fazi gašenja šumskih požara i nadgledanja garišta, u svijetu se je
pokazalo opravdanim angažiranje i aerosnimaka i toplinskih IC skenera, u
ovisnosti od prilika i mogućnosti. Zato bi nadležne službe trebale kod planiranja
protupožarnih akcija voditi računa o tim pozitivnim iskustvima, te
razmisliti o oportunosti primjene tih modernih metoda i uređaja u našoj
praksi.


Za aerosnimanja na različitim fotoslojevima postoji u Jugoslaviji i tehnika
i iskusan personal na svjetskoj razini, te za uvođenje fotointerpretacije
u domeni borbe protiv šumskih požara ne bi trebalo biti poteškoća.


Koliko je autoru poznato, u Jugoslaviji IC skener posjeduje jedino poduzeće
»Industroprojekt« iz Zagreba. Ta aparatura je namijenjena za pridobivanje
termograma za geološka i hidrološka istraživanja, prospekciju rudnih
nalazišta, ustanovljavanje zagađivanja čovjekovog okoliša, itd. Uz izvjesne
modifikacije i nadopune bila bi moguća primjena i u području šumskih požara.
Zato bi trebalo imati u vidu postojanje takvog vrijednog instrumenta
u našoj zemlji, te ispitati mogućnosti njegovog uključivanja u šumarsku protupožarnu
operativu.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 65     <-- 65 -->        PDF

U fazi gašenja šumskih požara, te za nadziranje garišta, dobri rezultati
su postignuti IC skenerima manjih dimenzija, koji se primjenjuju iz helikoptera,
kao što je na pr. AGA-Optronic Thermovision 750/Superviewer, te
bi i o tome kod modernizacije protupožarne službe trebalo voditi računa.


Da bi se mogli donijeti konačni zaključci o primjenljivosti tehnika daljinske
detekcije kod nas, trebalo bi cijeli problem razmotriti s financijske
strane, te ispitati mogućnosti pojedinih metoda i aparatura u našim uvjetima.
Međutim za uspjeh primjene opisanih metoda osobito bi bilo važno da se
obave i određene organizacione predradnje u zajednici s nekim drugim službama
(civilno zrakoplovstvo, narodna obrana), kako bi se omogućilo dobivanje
potrebnih podataka brzo i na vrijeme, jer od izbijanja požara do poletan
ja aviona te do isporuke gotovih snimaka (fotograma ili termograma)
ovdje vrijeme treba mjeriti satima, a ne kojom višom jedinicom.


LITERATURA


1.
Günther , R. (1972): Remote Sensing in der Geologie, Forschungsbericht
W 72—28, UNI Clausthal, 212 str.
2.
Hildebrandt , G. (1976): Thermal-Infrarot-Aufnahmen zur Waldbrandbekämpfung,
Forstarchiv 47 (3), str. 45—52.
3.
Kalafadžić , Z. (1973): Današnje mogućnosti primjene fotointerpretacije
u zaštiti šuma, Šum. list 97 (5—6), str. 149—165.
4.
Kä l lim, W. (1966): Anwendung des Luftbildes bei der Waldbrandbekämpfung,
Mitt. d. Schweiz. Anstalt f. d. forstl. Versuchw. 38 (1), str. 179—183.
5.
M u r t h a, P. A. (1972): Thermal infrared line-scan imagery for forestry, For.
Man. Inst., Inf. rep. FMR-X-45, St. no. SM78, Ottawa, 46 str.
6.
Niederleitmer , J. (1976): Detecting holdover fires with AGA Thermovision
750 infrared scanner, Information Report NOR-X-151, Environment
Canada, 36 str.
7.
Schneider , S. (1974): Luftbild und Luftbildinterpretation, W. d. Gruyter,
Berlin-iNew York, 530 str.
8.
Schwidefsky, K. i F. Ackermann (1976): Photogrammetrie, B. G.
Teubner, Stuttgart, 384 str.
9.
Tice, D. i J. Euskirche n (1976): Faster and more effective forest fire
surveillance with live IR imaging superimposed on visible terrain view, Disskusion
Paper, XVI World IUFRO Congress, Oslo, 7 str.
10.
Weber , F. P. (1971): Application of airborne thermal remote sensing in
forestry, IUFRO Section 25, Freiburg i. Br., str. 75—88.
11.
Žunko , O. (1977): Šumski požari u SRH, predavanje, Seminar iz zaštite
šuma, Šumarski fakultet Zagreb.
SUMMARY


Use of thermal infra-red imagery in forest fire control


In the paper is given a description of the construction and working principles
of thermal infra-red scanners, the equipment for obtaining thermal infra-
red imagery as well as a report on the possibilities of their use in forest fire
detection, control and monitoring of burnt-out areas.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 66     <-- 66 -->        PDF

In accordance with successful experiences in operational use of IR scanners


in the USA, Canada and Western Europe, are discussed possibilities of applying


thermal IR imaging techniques in forest fire control in Yugoslavia.


Primljeno 19. V 1977.
Zdenko KALAFADŽIĆ,
dipl. inž. šum.,
Katedra za geodezijuŠumarskog fakulteta u
Zagrebu, Simunska c. 25.


OPERATIVCI,


ZNANSTVENI RADNICI


I RADNE ORGANIZACIJE!


POVIJEST
ŠUMARSTVA
HRVATSKE


1 8 U) - 19 7 6


9
9
U vašem je interesu da nabavite
i pročitate ovu rijetku i korisnu


i
i
stručnu publikaciju:


Ovo kapitalno stručno djelo »POVIJEST ŠUMARSTVA HRVATSKE
« prisjeća vas 1 historiografski vodi kroz burnu i bogatu prošlost
naših šuma i šumarstva uopće, ne samo Hrvatske, nego i čitave Jugoslavije.


Publikaci/a obuhvaća 430 stranica, ukusno opremljena u tvrdom
povezu s ojačanim platnenim hrbatom. Mnogobrojne fotografije, slike,
crteži, grafikoni i tabele obogaćuju tekstualnu vrijednost ove jubilarne
edicije.


Ovakova publikacija pojavljuje se svakih 50 i više godina poput
one AKADEMIKA A. UGRENOVICA: POLA STOLJEĆA ŠUMARSTVAZAGREB 1926. godine.
Predlažemo radnim organizacijama šumarstva i drvne industrije
širom Jugoslavije da naruče barem 5—10 primjeraka »POVIJEST ŠUMARSTVA
« u reprezentativne svrhe, za poklone, nagrađivanja pojedinaca,
istaknutih marljivih stručnih i društvenih radnika, delegacija,
skupina i si.
Cijena »Povijest šumarstva Hrvatske« iznosi 250.— din i isporučuje
je:


SAVEZ
INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE
41000 Zaareb, Mažuranićev trs 11


Telefoni: 444-206 i 449-686"
Bankovni račun: 30102-678-6249