DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 49     <-- 49 -->        PDF

POKUSI SUZBIJANJA GUBARA (LYMANTRIA DISPAR L.)
UZ POMOĆ SEKSUALNOG ATRAKTANTA DISPARLURE


I. SPAIć
SAŽETAK. Terenskim istraživanjima ispitana je mogućnost
suzbijanja leptira (mužjaka) gubara uz pomoć seksualnog atraktanta
Disparlure. Atraktant u Hereon dispenzerima bio je pričvršćen
na Ijepive limene ploče, na koje su se zalijepili primamljeni
mužjaci. Pokazalo se da su rezultati to bolji što se na jedinici površine
nalazi više lovnih punktova s atraktantom. Na plohi samo
s jednim lovnim punktom po ha uhvaćeno je 6 puta manje mužjaka
nego na plohi s 9 lovnih punktova po ha.


UVOD


Suvremena zaštita bilja, posebno zaštita šuma, nalazi se na pragu nove
ere u pogledu suzbijanja štetnih insekata. Riječ je o selektivnom suzbijanju,
kojemu je cilj uništiti ili svesti na gospodarski podnošljivu mjeru samo štetnika,
a sve druge organizme poštedjeti. Na taj se način sprečava šteta, a
šumski ekosistemi ostaju pošteđeni od ponekad drastičnih zahvata, kojima
mogu biti izloženi upotrebom univerzalnih kontaktnih insekticida. Taj se cilj
u sadašnjoj eksperimentalnoj fazi pokušava postići na nekoliko načina. Potpuno
selektivni put svakako je primjena seksualnih atraktanata — feromona,
koji imaju species-specifično djelovanje. No kako feromoni nisu insekticidi,
oni rješavaju samo polovicu posla oko selektivnog suzbijanja. Oni, naime,
omogućuju da se seksualnim mirisom ženke na određeno mjesto primame
mužjaci iste vrste. Preostaje naoko jednostavan problem — uništiti primamljene
mužjake. U zatvorenim prostorijama (skladišta i si.) i na manjim površinama
(voćnjaci, parkovi) to se zaista lako može sprovesti, ali se u šumama
nailazi na velike poteškoće.


Treba reći da se u Jugoslaviji već odavno vrše pokusi kontrole stanja
zaraze gubara pomoću prirodnog seksualnog mirisa ženki, dobij enog ekstrakcijom
iz kukuljica. Na tome je naročito mnogo radio MAKSIMOVIĆ (1954,
1957, 1958, 1967, 1969, 1974). Laboratorijskom sintezom i zatim tvorničkom proizvodnjom
seksualnog atraktanta gubara, nazvanog Disparlure , rad je
znatno olakšan i unaprijeđen. S njim se sada mnogo eksperimentira i u Ame


* Istraživanja je financirala Samoupravna interesna zajednica za znanstveni
rad IV.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 50     <-- 50 -->        PDF

rici i u Evropi i to ne samo u svrhu kontrole gustoće populacije nego i suzbijanja
gubara (BEROZA et al. 1973, 1974, 1975, BONESS et al. 1974, SKUHRAVY
et al. 1974, 1976 i dr.).


Imao sam prilike ispitati efikasnost Disparlura i praktičnu mogućnost
suzbijanja gubara tim načinom, o čemu ovdje izvješćujem. Atraktant mi je
u Hereon dispenzerima prijateljski stavio na raspolaganje Dr Miloš M a k s imovi
ć iz Instituta za zaštitu bilja, Beograd, na čemu mu i ovom prilikom
srdačno zahvaljujem. Također zahvaljujem upravitelju Šumarije Koska Ing.
Stjepanu Klas i ću i osoblju te Šumarije na velikoj pomoći u pripremanju
i provedbi pokusa.


METODIKA


Pokusi su provedeni u ljeto 1976. god. u šumi Budigošće (Šumarija Koska,
Šum. gospodarstvo »Krndija«, Našice). U odjelima 10 i 11 te šume (cea 80godišnja
lužnjakova sastojina s podstojnim grabom) bile su iskolčene 4 plohe
za 4 varijante pokusa (tab. 1). Atraktankt Disparlure (cis-7,8-epoxy-2-methyloctadecane)
proizvela je američka tvrtka Herculite Protective Fabric
Corp., New York. Na raspolaganju sam imao 100 kom. tzv. Hereo n dis penzer
a (patentiranih, sintetičkim atraktantom natopljenih plastičnih folija,
koje dugotrajno i jednolično emitiraju seksualni miris ženke leptira gubara).
Od toga polovica je dispenzera imala »normalnu«, a polovica pojačanu
atraktivnost. Dispenzeri su bili nalijepljeni u sredini limenih ploča dimenzija
33 X 25 cm, koje su bile premazane gusjeničnim ljepkom i na koje su se prilijepili
mužjaci gubara, privučeni seksualnim atraktantom.


Ploče su bile pričvršćene na stabla (ili na posebne kolce, ako na potrebnoj
udaljenosti nije bilo stabla) u visini od oko 1,5 m. Ljepilom premazana
strana ploče uvijek je bila okrenuta prema sjeveru. U toku 1,5 mjesečnog
opažanja ljepilo je jednom bilo obnovljeno. Na dvije ljepive ploče neposredno
uz iskolčene plohe nisu bili postavljeni dispenzeri s atraktantom. One su služile
kao kontrola.


TAB. 1.
PODACI O VARIJANTAMA POKUSA — DATA ON VARIANTS OF EXPERIMENTS


Varijanta
Variant
Veličina plohe
Plot size
ha
Disp
Broj /ha
No/ha
sri — Dispensers
Razmak Ukupno
Distance Total
m
A Jači atraktant 9 1 100 X 100 9
Stronger attractant
B Jači atraktant 9 4 50 X 50 36


CDStronger attractant
Norm, atraktantNormal attractant
Norm, atraktantNormal attractant
4
4
4
9
50 X
33 x
50
33
16
36
462
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 51     <-- 51 -->        PDF

U Budigošću je 1976. god. postojala relativno jaka zaraza gubara (bilo
je zaraženo oko 80 ° o stabala prosječno s jednim leglom) tako da je lišće tog
proljeća bilo primjetljivo oštećeno.


REZULTATI I DISKUSIJA


Tijekom opažanja na ploče s atraktantom ukupno se uhvatio 1481 mužjak
gubara, a na kontrolne ploče nijedan. Od 97 ploča s atraktantom nije bilo
nijedne, na koju se nisu uhvatila barem 2 mužjaka (maksimum je na jednoj
ploči bio 45). U tab. 2 nalaze se podaci o broju uhvaćenih mužjaka u pojedinim
varijantama. Ukupan broj uhvaćenih leptira na pojedine dane prikazan
je na grafikonu (on ujedno prikazuje i vjerojatni tok rojenja leptira).


TAB. 2.


BROJ UHVAĆENIH MUŽJAKA U POJEDINIM VARIJANTAMA POKUSA
NUMBER OF TRAPPED MALES IN INDIVIDUAL VARIANTS


Broj uhvaćenih mužjaka — Number of trapped males
Var. Ukupno Po 1 dispenzeru Po 1 ha
Total Per 1 dispenser Per 1 ha


A 173 19,2 19,2
B 605 16,8 67,2
C 215 13,4 53,7
D 488 13,5 122,0


BROJ UHVAĆENIH MUŽJAKA NA POJEDINE DANE


NUMBER OF TRAPPED MALES ON INDIVIDUAL DAYS


j—i—1_


Ivu 5 13 17 21. 25 29 2,vm´ 6 10 U 18
463
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Rezultati su pokusa jasni. Tamo gdje je po jedinici površine bilo više
dispenzera s atraktantom (tj. više lovnih mjesta), uhvaćeno je i više mužjaka.
U varijanti D (= 9 dispenzera/ha) uhvaćeno je čak 6 puta više mužjaka
nego u varjanti A (= 1 dispenzer/ha) iako su u varijanti A upotrebljeni dispenzeri
s Disparlurom jače atraktivnosti. Očito je, dakle, da 1 dispenzer po
ha nije nikako dovoljan niti da primami većinu, a pogotovo ne sve mužjake.
U tom slučaju većina mužjaka pronađe ženke i one praktički sve mogu biti
oplođene (jedan mužjak gubara kopulira s više ženki).


Pitanje je, može li se atraktivnost Disparlura toliko povećati da najviše
1 dispenzer´ha primami veliku većinu mužjaka. U varijanti B, koja se od varijante
C razlikovala samo boljom kvalitetom (većom atraktivnošću) feromona,
bilo je uhvaćeno oko 25 % mužjaka više, ali to nije dovoljno. Po mojoj
pak ocjeni u praktičnim akcijama suzbijanja na velikim površinama postavljanje
i kontrola već samo jednog dispenzera (tj. lovnog mjesta) po ha uvjetovalo
bi velike poteškoće u radu.


Čini mi se da tzv. metoda »konfuzije« (tretiranje cijele površine feromonom)
ima bolje izglede za primjenu na većim šumskim površinama od opisane
metode primamljivanja na jedan punkt. No primjenu feromona u praktične
svrhe svakako treba svestrano istražiti jer oni omogućuju »čisto« suzbijanje.


LITERATURA


Beroza , M., Stevens , L. J., et al. (1973): Pre- and postseason field tests with
disparlure, the sex pheromone of the gypsy moth, to prevent mating. Environ.
Entomology, 2, pp. 1051—1057.


Beroza , M., P a s z e k, E. C, et al. (1974): Tests of 3-Layer Laminated Plastic
Bait Dispenser for Controlled Emission of Attractants from Insect Traps.
Environ. Entomology, 3, pp. 926—928.


Beroza , M., Bierl , B. A., et al. (1975): Measuring Emission Rates of Pheromones
from their Formulations. J. Econ. Entom., V. 68 (3), pp. 369—372.


Bon ess, M., Schulze, W., Skatulla, U., 1974): Versuche zur Bekämpfung
der Nonne Lymantria monacha L. mit dem synthetischen Pheromon Disparlure.
Anz. Schädlingskde, Pflanzen-Umweltschutz, 47, pp. 119—122.


Cameron, E. A., Schwalbe, C. P., et al. (1975): Field Tests of the Olefin
Precursor of Disparlure for Suppression of Mating in the Gypsy Moth. J.
Econ. Entom., V. 68 (2), pp. 158—160.


Maksim o vie, M. (1954): Primena metode klopki za otkrivanje gubara u šumama.
Šumarstvo, 2, pp. 86—92.
Maksimović , M. (1957): Ispitivanje metode klopki za kontrolu brojnosti gubara.
Zaštita bilja, 41—-42, pp. 23—33.
Maksimović , M. (1958): Prilog istraživanju brojnosti gubara metodom klopke.
Zaštita bilja, 49—50, pp. 41—47.


Maksimović , M. (1969): Investigation of population dynamics of the gypsy
moth by means of traps. IAEA, Proc. of a Panel: Insect ecology and the sterile-
male technique, Wien, pp. 9—19.


Maksimović, M., Mar o vic, R. (1967): Uticaj tipa klopke na privlačnost
seksualnog mirisa ženki gubara. Zaštita bilja, 93—95, pp. 115—123.


Maksimović, M., Ljesov, D., Prekajski, P. (1974): Uporedna ispitivanja
privlačne vrednosti sintetičkog i prirodnog seksualnog mirisa gubara i pokušaj
masovne primene u klopkama. Zaštita bilja, 130, pp. 251-—264.


Scheffler , H. J. (1976): Zum Unterscheidungsvermögen zwischen Disparlure
und einigen Strukturanaloga bei Männchen von Lymantria dispar L. Ztschrft.
angew. Ent., Bd. 82 (1), pp. 102—103.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Skuhravy, V., Čapek, M., Hochmut, R. (1974): Verwendung von Lymantria
disipar^Pheromon zur Kontrolle des Vorkommens und der Flugsdauer von Lymantria
monacha L. und Lymantria dispar L. Anz. Schädlingskde, Pflanzen-
Umweltschutz, 47, pp. 58—62.


Skuhravy , V., Hochmut , R. (1976): Methodische Probleme des Fanges von
Lymantria monacha L. (Lepid., Lymantriidae) in verschiedenen Pheromon-
Lookfallen. Anz. Schädlingskde, Pflanzen-Umweltschutz, 49, pp. 55—58.


Stevens , L. J., Beroza , M. (1972): Mating inhibition field tests using disparlure,
the synthetic gypsy moth sex pheromone. J. Econ. Entom., V. 65, pp.
1090—1095.


SUMMARY


Experiments of controlling the Gypsy Moth (Lymantria dispar L).
with the aid of the sex attractant Disparlure


Through field investigations was examined the possibility of controlling the
Gypsy Moth by the aid of the sex attractant Disparlure (a product of the Herculite
Protective Fabric Corp., New York, contained in Hereon dispensers). Data
relating to the variants of the experiments are presented in Tab. 1. The attractants
were placed in the middle of sheet metal plates (sized 25 X 33 cm), which
were coated with glue on one side. Numerical data concerning the trapped males
of the Gypsy Moth are given in Tab. 2. From these data the inference may be
drawn that the result is the better the greater the number of installed trap
points baited with attractan. In variant D (9 dispensers/ha) were trapped even
6 times more males than in variant A (1 dispenser/ha). Thus it is evident that
one trap point per hectare is not sufficient to attract most males, let alone all
of them.


The querry arises whether it is possible to increase the attractiveness of
Disparlure considerably. In variant B, which distinguished itself from variant C
only by a better quality of pheromone (higher attractiveness), there were trapped
about 25 %» males more, but this is insufficient in relation to variant D. The
author considers that in practical control measures over large areas the installing
and control of one trap already would involve considerable working difficulties,
and that several trap points per hectare cannot be taken into consideration. He
is of the opinion that the so-called confusion method has better advantages in
the application on larger forest areas.


Primljeno 16. V 1977. Prof, dr IVAN SPAlC,
dipl. inž. šum.,
Katedra za zaštitu šuma
Šumarskog fakulteta
u Zagrebu,
Šimunska c. br. 25.


W^~